نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهر سازی، دانشکده هنر معماری و شهر سازی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی ،کرمان، ایران.

2 استادیار -گروه شهر سازی، دانشکده هنر معماری و شهر سازی ،واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی ،کرمان، ایران.

3 استادیار -گروه مددکاری اجتماعی، واحدخمینی شهر ، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان،ایران.

چکیده

بازآفرینی شهری یک زمینه متقاطع ازسیاست های شهری و یک گزینه استراتژیک مهم در ارتقای توسعه شهری در سطح جهانی است. بررسی سیرتحول تجارب بازآفرینی شهری وارزیابی آنها نشان داده است که موفقیت درمحدوده های شهری تنها با بهبود کالبدی حاصل نمی شود، بلکه از وجهی اجتماعی نیزبرخورداراست که برمبنای آن مردمان ساکن نیزعملا درفرایند بازآفرینی وارد می شوند.مؤلفه های فراکالبدی همانند ساختار اجتماعی بافت ها، کمیت و کیفیت روابط و مشارکت ساکنان که تا پیش از این در برابر نگاه صرفاً کالبدی طرح ها نادیده انگاشته می شد، می تواند در قالب سرمایه های اجتماعی، ابزار و محرکی برای نوسازی مطلوب تر و مقبول تر از نظر ساکنان بافت باشد. سرمایه های اجتماعی پایه واساس پایداری وتوانایی جامعه درخودسازی ونبود آن عاملی درزوال محلات شهری است. متاسفانه درایران بسیاری از رهیافت‌ های بازافرینی شهری باهدف ساماندهی مناطق فرسوده بانگرش تک بعدی(کالبدی)و کم توجهی به سایر ساختارهای انسانی و نقش مردم درتصمیم گیری ها زمینه فرسودگی بیشتر را فراهم کرده است. درشهر شهرکردنیزعدم هماهنگی میان سازمان ها، متولیان واجراکنندگان طرح ها ونادیده انگاشتن نظر ونیازهای ساکنین وگروه های ذینفع درتصمیم گیری ها، هسته مرکزی شهر راباطیف وسیعی از انواع مشکلات کالبدی، اجتماعی، اقتصادی وزیست محیطی روبرو کرده است. این تحقیق بر آن است تا با بررسی مولفه های موثر برتوسعه فرهنگ جامعه محلی ، زمینه های تحقق رویکرد بازآفرینی را در محدوده مورد مطالعه معرفی و بررسی نماید به گونه ای که متناسب با زیر ساخت ها و بسترهای شهرو بهره مندی از ظرفیت نهادی بخش فرهنگ محلی، زمینه های رشد اقتصادی-اجتماعی و سیاسی محقق شود. جامعه آماری این پژوهش، مردم ساکن هسته مرکزی شهرکرد و نمونه های انتخابی16نفرازاهالی محل هستندکه به کمک روش نمونه گیری هدفمند وراهبردگلوله برفی انتخاب شده اند.رویکرد پژوهش انجام شده کیفی و باراهبردمردم نگاری است وبه کمک مصاحبه های عمیق ونیمه ساختارمند وکدگذاری مفاهیم ، مقولات نهایی بدست آمده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که جهت تحقق موفقیت آمیز رویکرد بازآفرینی شهری،مولفه های موثر برتوسعه فرهنگ جامعه محلی شامل مولفه های معنایی، کالبدی، عملکردی واجتماعی نقش مهمی درتوانمندسازی ساکنان، جلب اعتماد آنان، افزایش تعلق به محلات هدف و به طورکلی تحقق پذیری بازآفرینی شهری در هسته مرکزی شهرکرد دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Compilation of the feasibility criteria of the urban regeneration approach with emphasis on the development of local community culture (central core of Shahrekord)

نویسندگان [English]

  • maryam hematian dehkordi 1
  • Afsoon mahdavi 2
  • mohammad reza iravani 3

1 Faculty of Architecture and Urbanism, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.

2 Faculty of Architecture and Urban Planning, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran

3 Department of Social Work, Khomeini Shahr Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Urban regeneration is a cross field of urban policies and an important strategic option in promoting urban development at the global level. Examining the evolution of urban regeneration experiences and their evaluation has shown that success in urban areas is not achieved only by physical improvement, but also benefits from a social aspect, based on which the resident people are actually included in the regeneration process. Transphysical components such as the social structure of tissues, quantity and the quality of residents' relationships and participation, which was previously ignored in front of the purely physical view of the plans, can be a tool and stimulus for a more desirable and acceptable renovation in the form of social capital from the residents in texture.Social capital is the basis of the stability and ability of society in self-improvement, and its absence is a factor in the decline of urban neighborhoods.Today, among the physical, financial, underground, informational, technological and human resources of a society, human power has been proposed as the most strategic resource in any organization, through which the fundamental changes of the organization are made. Unfortunately, in Iran, many urban regeneration approaches With the aim of organizing worn-out areas, a one-dimensional (physical) attitude and little attention to other human structures and the role of people in decision-making has provided the ground for exhaustion.In the city of Shahrekord, the lack of coordination between the organizations, trustees and implementers of the projects, and ignoring the opinions and needs of the residents and interested groups in the decisions, the central core of city has faced a wide range of physical, social, economic and environmental problems.This research on it that by examining the effective components on the development of local community.The approach of the conducted research is qualitative and ethnographic, and with the help of in-depth and semi-structured interviews and coding of concepts, the final categories have been obtained.The results of the research show that in order to successfully realize the approach of urban regeneration, the components effective on the development of local community culture, including the semantic, physical, functional and social components, play an important role in empowering the residents, gaining their trust, increasing belonging to the target neighborhoods and in general the feasibility of regeneration. They have a city in the central core of Shahrekord.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban regeneration "
  • local community"
  • Cultural development"
  • "
  • Culture"