اسکان غیر رسمی
بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در بهبود تاب آوری سکونتگاه های غیررسمی شهر ارومیه در برابر پاندمی کووید- 19

مجتبی آراسته؛ محمدحسین پورحسن زاده؛ مریم بقایی

دوره 12، شماره 45 ، بهمن 1401، ، صفحه 69-82

https://doi.org/10.34785/J011.2023.011

چکیده
  آسیب­ های ناشی از بحران جهانی بیماری کرونا، شهرها و مدیریت شهری را با وضعیت دشواری رو­به­ رو کرده است. درجه و شدت این آسیب ها در اسکان­ های غیررسمی به دلیل خصوصیات و ویژگی­ های کمی و کیفی پایین این مناطق بیشتر است. هدف اصلی تحقیق حاضر  بررسی نقش سازمان­ های مردم نهاد در ارتقای تاب ­آوری سکونتگاه­ های غیررسمی شهر ارومیه ...  بیشتر