جامعه شناسی شهری
تحلیل موقعیت مکانی مخاطرات ادراکی تخریب گرایی در فضاهای عمومی شهر (مطالعه موردی: محله برج قربان شهر همدان)

سحر اسماعیل پورهمدانی؛ اسماعیل شیعه؛ کیانوش ذاکرحقیقی

دوره 8، شماره 31 ، مرداد 1398، ، صفحه 87-96

https://doi.org/10.34785/J011.2019.599

چکیده
  تخریب­گرایی به عنوان یکی از انواع جرم­های رایج در شهرهای امروز، پیامدهای منفی متعددی را در بر داشته و موجب مشکلات اجتماعی، فرهنگی، خسارات مالی و... شده که نمود بصری آن نیز بیش از سایر جرائم در فضاهای عمومی شهری ماندگاری دارد. در این میان گروهی اعم از روان­شناسان و جامعه­شناسان بر نقش عوامل درونی و شخصیتی و گروهی از جمله معماران ...  بیشتر