برنامه ریزی شهری
تحلیل تاب آوری شهری در برابر پاندمی کووید 19 (نمونه مورد مطالعه: کرمانشاه)

محمدرضا حقی؛ احسان حیدرزاده

دوره 11، شماره 42 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 3-16

https://doi.org/10.34785/J011.2022.716

چکیده
  امروزه تاب­آوری شهرها در برابر تهدیدات طبیعی و مصنوع یکی از مهمترین چالش­های نظام برنامه­ریزی و مدیریت شهری است. در این میان، بیماری­های همه­گیر یکی از تهدیدات نوظهوری هستند که به سبب گستردگی و رفتار غیرقابل پیش­بینی به شدت جوامع شهری را تحت تأثیر خود قرار داده­اند. از همین­رو پژوهش حاضر مسئله تاب­آوری شهرها در برابر ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
تحلیلی بر برنامه‌ریزی راهبردی فضایی سیاست های مسکن با استفاده از مدل متا-سوات (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

ابوالفضل مشکینی؛ زینب شاهرخی فر؛ حسین طهماسبی مقدم

دوره 8، شماره 29 ، بهمن 1397، ، صفحه 59-70

https://doi.org/10.34785/J011.2019.610

چکیده
   تأمین مسکن مناسب برای زندگی مطلوب به‌عنوان نخستین توقع جوامع از حکومت­ها مطرح و دولت­ها بسته به دیدگاه­های خود ناگزیر از توجه به مقوله تأمین مسکن بوده­اند. با توجه به ناکارآمدی رهیافت‌های ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ­رﯾﺰی در ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ روزاﻓﺰون رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻋﺮﺻﻪ­ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ، در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ...  بیشتر