نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شهرسازی، گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

امروزه تاب‌آوری شهرها در برابر تهدیدات طبیعی و مصنوع یکی از مهمترین چالش‌های نظام برنامه‌ریزی و مدیریت شهری است. در این میان، بیماری‌های همه‌گیر یکی از تهدیدات نوظهوری هستند که به سبب گستردگی و رفتار غیرقابل پیش‌بینی به شدت جوامع شهری را تحت تاثیر خود قرار داده‌اند. از همین‌رو، پژوهش حاضر مساله تاب‌آوری شهرها در برابر بیماری‌های اپیدمیک و همه‌گیر را مورد بحث و بررسی قرار داده است. روش تحقیق حاضر توصیفی تفسیری و مبتنی بر مطالعات اسنادی و پیمایش میدانی است. لذا شهر کرمانشاه به عنوان قلمرو پژوهش انتخاب شده و تحلیل تاب‌آوری آن در برابر همه‌گیری بیماری کووید 19 در دستور کار قرار گرفته است. از همین‌رو، متغیرهای مرتبط با موضوع، از منابع معتبر داخلی و خارجی استخراج شده است که ماحصل آن دستیابی به 19 متغیر در 6 بعد اقتصادی-اجتماعی، زیست‌محیطی، بهداشتی-درمانی، مدیریت شهری، زیرساخت‌های شهری و ساختار شهری بوده است. در ادامه، 19 متغیر تدوین شده به کمک روش تحلیل اثرات متقاطع در نرم‌افزار Micmac وارد شده‌اند و مقایسات زوجی میان متغیرها به روش دلفی و با مشارکت 15 کارشناس انجام پذیرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد متغیرهای «زیرساخت خدمات کاری، اداری، آموزشی، پزشکی و ... از راه دور»، «دسترسی به فضاهای سبز و باز و کاربری‌های تفریحی-ورزشی»، «دسترسی به خدمات و کاربری‌های مقیاس محله‌ای»، «ظرفیت تاسیسات و تجهیزات شهری همچون شبکه برق، اینترنت و ...» و «مدیریت واحد و یکپارچه در شرایط بحران» بیشترین تاثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم را بر دیگر متغیرهای تاب‌آوری شهر کرمانشاه در مواجهه با همه‌گیری کووید 19 دارند. علاوه بر این، دو متغیر «قابلیت محلات در پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری» و «تقویت مشارکت مردمی و سرمایه اجتماعی جوامع محلی» دارای ماهیتی دووجهی در مساله تاب‌آوری شهر کرمانشاه هستند؛ بدین معنا که ضمن تاثیرگذاری بالا بر سایر متغیرها، از دیگر متغیرها نیز تاثیر می‌پذیرند. تفسیر این یافته‌ها و انطباق آن با پژوهش‌های مشابه نشان می‌دهد تحقق تاب‌آوری شهر کرمانشاه در مواجهه با بیماری‌های همه‌گیر در گِرو حرکت به سمت «مدیریت واحد شهری»، «شهر دیجیتال»، «محله‌محوری» و «سرمایه اجتماعی» است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Analysis of Urban Resilience Against Epidemic Diseases, Case Study: Kermanshah in Covid-19 Epidemic Period

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Haghi 1
  • ehsan heidarzadeh 2

1 Assistant Professor of Urbanism, Architecture Department, Faculty of Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran

2 urbanism department,faculty of art and architecture,persian gulf university,bushehr,iran

چکیده [English]

Abstract

Objectives

The worldwide outbreak of coronary heart disease since the end of 2019 can be considered one of the biggest challenges of recent decades, which has caused the issue of epidemic diseases to find a prominent place in the natural and artificial hazards. The high rate of expansion, high mortality rates, severe damage to various economic and social sectors of societies and, in a word, the paralysis of cities and countries indicate the importance of paying attention to this key issue. Therefore, the present study has tried to deal with the issue of urban resilience against epidemic diseases with a comprehensive view.

Finding

The extracted variables are reviewed and analyzed based on the review of theoretical foundations using the method of cross-impact analysis in Micmac software. For this purpose, a matrix with dimensions of 19*19 was used to determine the status of each of the variables in the system. The first step of the analysis results is a table of characteristics of the direct influence of factors. The size of this table is 19*19, which in two rounds of statistical data rotation, out of a total of 361 relationships (impact and effectiveness) evaluated, 245 relationships with zero value (no effect), 71 relationships with value of one (Low impact), 29 relationships have a value of two (medium impact) and 16 relationships have a value of three (severe impact). The occupancy rate of this table is 32.13% and this indicates that about 32% of the selected factors have a direct impact on each other.

Variables of “unified management in crisis situations”, “capacity of urban facilities and equipment such as electricity network, Internet, etc.”, “infrastructure of work services, office, education, medicine, etc.”, “Access to green and open spaces and recreational-sports uses”, “access to services and uses of neighborhood scale” and “the ability of neighborhoods for walking and cycling” have the highest direct impact on other variables. These variables also have the highest score in terms of indirect impact.

Results

Policy-making in advancing the mentioned variables and other driving factors can be considered as priorities of Kermanshah urban management and planning system (and possibly other cities in Iran). These strategies include urban unit management, digital city, neighborhood-oriented, and social capital. In the field of urban unit management, policies such as "Developing the organizational structure of urban organizations in crisis management", "Developing long-term plans with emphasis on pessimistic scenarios" and "Balancing top-down planning approaches and local participation" are offered. In the field of digital city, policies such as "Emphasis on the axes of achieving smart city, digital city, e-government, etc.", "Strengthening the infrastructure of communication and information technologies", "Application of information technologies on a scale", "Providing technology infrastructure in the field of telemedicine and other medical services", "Building trust in the community and ensuring the privacy of individuals" and "Establishing the design of cities and access to services and applications in the context of Internet websites" are offered. In the neighborhood-oriented, policies such as "Emphasis on access to basic services at the neighborhood scale", "Efforts to improve the structural-spatial development of urban neighborhoods", "Development of green spaces and open neighborhoods with flexible design in crisis situations", "Strengthening" Propose pedestrian-centric approaches and non-motorized fashions", and in the field of social capital, propose policies such as "prioritizing human-centered approaches to empowering citizens", "strengthening social networks" and "supporting disadvantaged socio-economic groups" are offered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Resilience
  • Urban Vulnerability
  • Biological Threats
  • Epidemic Diseases
  • Covid-19
  • Kermanshah