پایداری شهری
تأثیر الگوهای مرفولوژی شهری سنتی و نوین بر جریان باد و اثرات متقابل آن با رویکرد انرژی کارا (نمونه مورد مطالعه: شهراصفهان)

زهرا بابایی فروشانی؛ یونس چنگلوایی

دوره 10، شماره 37 ، بهمن 1399، ، صفحه 127-142

https://doi.org/10.34785/J011.2021.781

چکیده
  توسعه انرژی باد در محیط­های ساخته شده موضوعی قدیمی برای ساکنان پایدار شهر است که با افزایش فناوری­های جدید توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است. در این مقاله سعی شده، پتانسیل انرژی بادی شهری با استفاده از تحقیقات بر روی مورفولوژی شهری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این مطالعه اطلاعات باد از ایستگاه هواشناسی اصفهان در میانگین ...  بیشتر