منظر شهری
تدوین مدل روش‌ پژوهش در مطالعات منظر شهری با تأکید بر پیاز پژوهش ساندرز

هاجر اسدپور؛ محمود قلعه نویی؛ آرمین بهرامیان

دوره 12، شماره 45 ، بهمن 1401، ، صفحه 3-18

https://doi.org/10.34785/J011.2022.010

چکیده
  توافق معنایی بر سر مفهوم منظر شهری از جانب نظریه‌پردازان و پژوهشگران وجود ندارد، درنتیجه پژوهش در آن نیز چالش‌های خود را دارد و نیاز به چارچوب روش‌شناختی به‌منظور مطالعه دقیق‌تر احساس می‌شود. اهمیت طراحی پژوهش را نمی‌توان نادیده گرفت یا ساده انگاشت. روند پژوهش در منظر شهری موضوعی است که کمتر بدان پرداخته‌شده و ضرورت پژوهش حاضر ...  بیشتر