برنامه ریزی بافت فرسوده شهری
شناسایی مناطق مستعد توسعه میان افزا با استفاده از دورسنجی (مورد مطالعه: کلانشهر اهواز)

علی شجاعیان؛ عامر نیک پور؛ ناصر علیقلی زاده فیروز جایی؛ محمد سلیمانی

دوره 12، شماره 45 ، بهمن 1401، ، صفحه 83-96

https://doi.org/10.34785/J011.2023.009

چکیده
  زمانی که در یک محدوده زیستی، پدیده پراکنده ­رویی کالبدی پدیدار شود، می توان گفت که درون شهر فضاهای بلااستفاده، رها شده، ناکارآمد و فرسوده شکل می­ گیرد؛ از این روست که توجه و برنامه­ ریزی برای استفاده از این فضاها اهمیت پیدا می­ کند. در واقع رشد هوشمند شهری یکی از راهکارهای اساسی در پاسخ به پراکنده ­رویی است. بنابراین توجه به ...  بیشتر