نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتر در جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیات علمی گروه جغرافیا، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این مقاله در ابتدا "خدمات پیشرفته‌ی پشتیبان تولید" (APS)را تعریف می‌کند و به نظریه‌های پیرامون کارکرد و رفتار فضایی APS می‌پردازد. سپس جغرافیای شرکتی APS تهران را در مناطق 22 گانه‌ی شهرداری، با هدف تبیین جایگاه فراملی کلانشهر در شبکه‌ی شهری جهانی، تحلیل می‌کند. از حدود دو هزار شرکت ارائه دهنده‌ی این خدمات، دویست نمونه را مورد پرسشگری و مصاحبه قرار می‌دهد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که: 1- کلانشهر تهران، مرکز فرماندهی و مدیریت خدمات پشتیبان تولید در ایران است. 2- تهران از نظر پیوندهای جهانی به واسطه‌ی APS، از جایگاه ضعیفی برخوردار است و هنوز شهر جهانی محسوب نمی‌شود. 3- از نظر سازمان فضایی، خدمات APS جغرافیای جدیدی را بر مبنای اقتصاد شرکتی طی دو دهه‌ی اخیر در تهران شکل داده است که موجب پیدایش"کانون خدمات شرکتی کلانشهر تهران" متفاوت از مرکز تجاری گذشته شهر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Corporate Geography of Advanced Producer Services: A Case study of Tehran Metropolis

نویسندگان [English]

  • Alireza Mohammadi 1
  • Mozafar Sarafi 2
  • Jamileh Tavakoli Nia 2

چکیده [English]

This paper begins with definition and classification of Advanced producer services (APS), continuing from a geographical point of view, emphasizes on spatial behavior of APS within Tehran Municipality regions. To determine the meta-national placement of Tehran metropolis within the world cities network, the corporate geography of APS analyzes Tehran consisted of 22 municipal areas. The analysis of data collected from 200 firms out of 2000, including questionnaire, interviews and published documents reveal the following findings: First, Tehran is a national command and control center of APS sector in Iran. Second; Tehran has a very weak status in connection with World Cities Network by means of APS functions and it is not a world city yet. Finally, from the spatial organization point of view, APS has formed a new geography of corporate economy-based during the last two decadesin Tehran (i.e., 'Tehran Corporate Services District'), which is different from the conventional CBD of the city.