دوره 13 (1402-1403)
دوره 12 (1401-1402)
دوره 11 (1400-1401)
دوره 10 (1399-1400)
دوره 9 (1398-1399)
دوره 8 (1397-1398)
دوره 7 (1396-1397)
دوره 6 (1395-1396)
دوره 5 (1394-1395)
دوره 4 (1393-1394)
دوره 3 (1392-1393)
دوره 2 (1391-1392)
برنامه ریزی شهری
جغرافیای شرکتی خدمات پیشرفتة پشتیبان تولید پژوهش موردی: کلانشهر تهران

علیرضا محمدی؛ مظفر صرافی؛ جمیله توکلی نیا

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1390، صفحه 23-39

چکیده
  این مقاله در ابتدا "خدمات پیشرفته‌ی پشتیبان تولید" (APS)را تعریف می‌کند و به نظریه‌های پیرامون کارکرد و رفتار فضایی APS می‌پردازد. سپس جغرافیای شرکتی APS تهران را در مناطق 22 گانه‌ی شهرداری، با هدف تبیین جایگاه فراملی کلانشهر در شبکه‌ی شهری جهانی، تحلیل می‌کند. از حدود دو هزار شرکت ارائه دهنده‌ی این خدمات، دویست نمونه را مورد پرسشگری ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
بررسی مقایسه ای سیاست های بهینه سازی مصرف انرژی در حوزه برنامه ریزی کاربری زمین در ایران و انگلیس

ناصر برک پور؛ فرناز مسنن زاده

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1390، صفحه 41-60

چکیده
  امروزه، یکی از چالش‌های پیش روی دولت ها در سراسر جهان، ایجاد شهرهایی است که از نظر مصرف انرژی بهینه باشد. در این زمینه، برنامه ریزی کاربری زمین و ابزار آن (تراکم، توزیع کاربری ها و غیره) نقش موثری در کاهش مصرف انرژی در شهرها ایفا می کند. ایران به عنوان یکی از نقش آفرینان مهم در عرصه انرژی در دنیا باید از این ابزار به منظور بهینه سازی مصرف ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
گسترش فضایی شهر و تغییر کاربری زمین در روستاهای پیرامونی شهرسنندج؛ طی دوره 1387-1355

حامد قادرمزی

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1390، صفحه 61-76

چکیده
  گسترش فضایی شهرها و ادغام روستاها و اراضی پیرامونی آنها، یکی از پیامدهای مهم شهرنشینی شتابان است، که در مادرشهرهای منطقه‌ای نمود چشمگیری داشته است. شهر سنندج به عنوان مادرشهر منطقه‌ای طی سه دهه اخیر رشد شتابانی هم در افزایش جمعیت و هم در گسترش سطح داشته است؛ به گونه‌ای که گسترش فضایی پیوسته این شهر طی دوره مذکور هشت روستا را با تمام ...  بیشتر

حمل و نقل شهری
ارتقای پایداری شهری از طریق تمهیدات بدیل حمل و نقل: سنجش دستآوردها و چالشهای طرح آزمایشی دوچرخۀ اشتراکی در تهران

پویا علاءالدینی؛ الهام فایضی

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1390، صفحه 77-90

چکیده
  با عنایت به آرمان توسعۀ پایدار شهری، طی دو دهۀ اخیر، اجرای طرحهای دوچرخه مورد توجه برنامهریزان شهرهای گوناگون، از جمله تهران، قرار گرفته است. از آنجا که نخستین طرحهای دوچرخۀ تهران قرین توفیق نبودهاند، لازم است تمهیدات آزمایشی جدید در مراحل مختلف ارزیابی/ارزشیابی شوند. هدف از این مقاله سنجش مقدماتی دستآوردها و چالشهای طرح دوچرخۀ ...  بیشتر

مدیریت شهری
ارزیابی چالش های مدیریت شهرهای کوچک اندام از دید گروه های ذی نفوذ

کیومرث ایراندوست؛ امین امینی

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1390، صفحه 91-108

چکیده
  توسعه شهرنشینی در جهان و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، عوارض و مسائل گوناگونی را به همراه داشته است. ظهور شهرهای کوچک و نوبنیاد، با ماهیت روستا شهری، پدیده‌ای است که  بسیاری از کشورهای مختلف و از جمله ایران با آن روبرو هستند. مزایای شهرهای کوچک در تعادل بخشی در توسعه‌ی منطقه‌ای و زندگی در شهرهای کوچک، باعث شده است تا در سال‌های ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
پیاده سازی الگوریتم های فازی مبتنی بر GIS در الگوهای نوین برنامه ریزی برای تهیه برنامه گسترش کالبدی مناسب شهرهای میانه جمعیتی ایران: نمونه موردی شهر خرم دره

اسماعیل شیعه؛ محمد انام پور

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1390، صفحه 109-127

چکیده
  گسترش روزافزون شهرها، رشد بی رویه جمعیت و افزایش مهاجرت به شهرها لزوم هدایت آگاهانه و سازماندهی فضایی را دو چندان نموده است. بسیاری از شهرهای امروز در گذشته مراکز روستایی با هسته کشاورزی بوده اند. این مراکز در طول زمان رشد کرده و با جذب جمعیت به شهر تبدیل شده اند. اکنون کشور با شهرهایی مواجه است که با گسترش کالبدی خود در حال تخریب و از ...  بیشتر