نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای شهرسازی، دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه هنر تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشگاه هنر تهران

چکیده

امروزه، یکی از چالش‌های پیش روی دولت ها در سراسر جهان، ایجاد شهرهایی است که از نظر مصرف انرژی بهینه باشد. در این زمینه، برنامه ریزی کاربری زمین و ابزار آن (تراکم، توزیع کاربری ها و غیره) نقش موثری در کاهش مصرف انرژی در شهرها ایفا می کند. ایران به عنوان یکی از نقش آفرینان مهم در عرصه انرژی در دنیا باید از این ابزار به منظور بهینه سازی مصرف انرژی در شهرهای خود استفاده کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه نحوه ادغام ملاحظات انرژی در قوانین برنامه ریزی کاربری زمین و طرح های توسعه شهری در ایران و انگلیس است. روش این تحقیق  از نوع تطبیقی است و در آن ابتدا راهکارهای برنامه ریزی کاربری زمین برای کاهش مصرف انرژی شهرها از طریق بررسی کتابخانه ای و جستجو در منابع مرتبط استخراج شده و سپس مقایسه ای تحلیلی بین کشورهای ایران و انگلیس در زمینه چارچوب قانونی برنامه ریزی کاربری زمین برای کاهش مصرف انرژی شهرها و چگونگی اجرای این قوانین در طرح های توسعه صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در ایران نقش برنامه ریزی کاربری زمین در کاهش مصرف انرژی شهرها نادیده گرفته شده است، در حالی که می توان با ادغام ملاحظات انرژی در برنامه ریزی کاربری زمین، از این ابزار موثر برنامه ریزی شهری به منظور افزایش پایداری توسعه شهرهای ایرانی استفاده کرد. با توجه به اینکه تا کنون در ایران و در چارچوب این تحقیق به موضوع انرژی در برنامه ریزی کاربری زمین پرداخته نشده است، نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده مراجع دولتی و عمومی برنامه ریزی کشور به منظور ادغام ملاحظات انرژی در برنامه ریزی کاربری زمین و  طرح های توسعه شهری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative Study on Energy Efficiency Policies in the Area of Land Use Planning in Iran and England

نویسندگان [English]

  • Naser Barakpur 1
  • Farnaz Mosannenzadeh 2

چکیده [English]

Nowadays, one of the governmental challenges throughout the world is energy efficiency in creating cities. In this context, land use planning and its tool (density, uses distribution, etc.) plays a vital role in reducing energy consumption in cities. Serving as one of the key players in the field of energy in the world, Iran has to apply this tool in order to establish energy efficiency in its cities. The main objective of this paper is to study and to compare the method of integrating energy consideration in land use planning regulations and urban development plans in Iran and U.K. It is a comparative study in which, first, the land use planning alternatives for energy consumption reduction in cities were explored through literature review. Thereafter, an analytical comparing between Iran and U.K. with reference to the legal framework of land use planning for reducing energy consumption in cities and the way of implementing these regulations in the development plans was carried out. Our results revealed that the land use planning role in reducing energy consumption in cities has been ignored, whereas, integrating energy consideration in land use planning can enhance the sustainability development of the Iran cities. Since there is no data on considering energy in land use planning in Iran cities, our findings can be used by the national planning public and governmental authorities in order to integrate the energy consideration in land use planning and urban development plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban
  • Energy efficiency
  • Land Use Planning
  • Iran
  • England