نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دکتری شهرسازی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده هنر و معماری، گروه شهرسازی

چکیده

در تعریفی که پروفسور الدنبرگ از مکان سوم ارائه می‌دهد، یک مکان سوم عرصه‌ای معرفی شده است که مردم را بدون در نظر گرفتن درجات و طبقات اجتماعی و تفاوت‌های قومی، نژادی و ... گرد‌هم می‌آورد. این در حالی است که به نظر می‌رسد حضور چنین مکان‌هایی در جامعه‌ ما، خود ارتباط ویژه‌ای با طبقات اجتماعی داشته باشد. به این معنا که سطوح طبقات اجتماعی مختلف، مستعد شکل‌گیری تعداد و البته گونه متفاوتی از مکان‌های سوم هستند. بنابراین پژوهش حاضر برآن است که به مطالعه ارتباط طبقات اجتماعی شهر زنجان با نحوه پراکنش مکان‌های سوم پرداخته و دلایل آن را مورد بررسی و کاوش قرار دهد. در این راستا، در پژوهش حاضر شهر زنجان که بین دو کلانشهر اصلی ایران قرار گرفته ولی برخلاف آنها از یکپارچگی نسبی اجتماعی برخوردار بوده و همچنین در جریان تحولات اجتماعی سیاسی دهه‌های گذشته، کمترین تغییرات کالبدی و عملکردی را تجربه کرده، به عنوان نمونه‌ مطالعاتی در نظر گرفته شده و داده‌های مورد نیاز با استفاده از روش‌های مصاحبه با متخصصان، پرسشنامه، مصاحبه‌ گروهی متمرکز و مشاهده گردآوری شده و در محیط GIS تحلیل شده‌اند. به صورت کلی باید گفت، روش تحقیق در پژوهش حاضر روش ارزیابی است. نتایج پژوهش نشان می‌دهند، ویژگی‌های خاص هر یک از طبقات اجتماعی، نوع خاصی از روابط و مناسبات اجتماعی را میان اعضای طبقه یاد شده با یکدیگر و با سایر شهروندان تعریف کرده و بدین‌ترتیب بر نوع و تعداد مکان‌های سوم شکل گرفته، تأثیر مستقیمی می‌گذارد. با توجه به این موضوع، به نظر می‌رسد بتوان با گسترش چنین مکان‌هایی در محدوده‌های کمتر توسعه یافته و محدوده‌هایی که در سطوح طبقاتی پایین‌تر قرار دارند، به تقویت روابط اجتماعی ساکنان هریک از این محدوده‌ها با یکدیگر و نیز با سایر شهروندان کمک کرد و با فراهم نمودن زمینه ورود افراد از طبقات اجتماعی بالاتر به محدوده‌های کمتر توسعه یافته از طریق ارتقای مکان‌های سوم و به تبع آن اختلاط هر چه بیشتر شهروندان از طبقات اجتماعی مختلف، نابرابری اجتماعی را کاهش داده و بدین‌ترتیب موجبات ارتقای زندگی اجتماعی عمومی شهر را فراهم آورد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Zanjan's Third Places' Dispersion in Terms of Its Different Social Classes

نویسندگان [English]

 • Elham Davoodi 1
 • atoosa modiri 2

1 Islamic Azad University, Central Tehran branch

2 Assistant Professor , Faculty of Art & Architecture Department of Urban Planning and Design, Azad University Central Branch

 • Ahmadi, Y. & Diyanati, T. (2013). Transforming a lost space into a third place. Tehran: The first national conference on geography, urbanism and sustainable development. [in Persian]
 • Arendt, H. (1998). The human condition. Chicago: University Of Chicago Press.
 • Armaki, T. A. (2005). Hang outs and Iranian modernism. Tehran: Lohe fekr press. [in Persian]
 • Blumer, H. (1969). Symbolic interactionism: Perspective and methods. Berkeley & Los Angles: University of California.
 • Blume, L., & Durlauf, S. (2002). Equilibrium concepts for social interaction models. Research Supported by National Science Foundation and the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, Department of Economics, Uris Hall, Cornell University.
 • Bourdieu, P. (2010). Practical Reason: On the Theory of Action. Translated by Farazandeh, M.R., Tehran: Naghsho negar press. [In Persian]
 • Brill, M. (2001, Fall). Problems with mistaking community life for public life. .Journal of Places, 14, 48-55.
 • C.Sweeney, J & Rosenbaum M (2000). The role of third places in reduction of mental fatigue: University of Western Australia
 • Calhoun, C. (1993). Habermas and the public sphere.Massachusetts: MIT.
 • Cheang, Michael. (2002). Older adults’ frequent visits to a fast-food restaurant: Nonobligatory social interaction and the significance of play in a ‘‘third place’’. Journal of Aging Studies, 16, 303-321.
 • Cicerchia, Annalisa. (1996). Indicators for the measurement of the quality of urban life: What is the appropriate territorial dimension. Social Indicators Research, 39, 321-358.
 • Estonz, R. (2002). The great philosophers of sociology. Translated by Mirdamadi. M., Tehran: Markaz press. [in Persian]
 • Fakuhi, N. (2004). Urban anthropology. Tehran: Ney press. [in Persian]
 • Fischer, C. (1984). The urban experience. San Diego, CA: Harcourt Brace Jovanovitch.
 • Gleave, E., Welser, H. T., Lento, T. M., & Smith, M. A. (2009, Jan).A conceptual and operational definition of ‘social role’ in online community.System Sciences, 1-11.
 • Gidenz, A. (1997). Socialogy. Translated by Saburi. M., Tehran: Ney press. [in Persian]
 • Goffman, E. (1963). Behavior in public spaces. .New York: free press.
 • Goffman, E. (1981). Forms of talk. Philadelphia: university of Pennsylvania.
 • Goffman, E. (1971). Relations in public: Micro studies of the public order. London: Allen lane.
 • Goffman, E. (1969). The presentation of self in everyday life.Harmondsworth: penguin.
 • Habermas, J. (1991). The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society. Massachusetts: MIT Press.
 • Harvey, D. (1989). The Urban Experience. Oxford, Blackwell.
 • Hickman, P. (2010, March). Neighborhood infrastructure, ‘third places’ and patterns of social interaction. Center for Regional Economic and Social Research, Sheffield Hallam University, UK, Research Paper NO.2.
 • Homayun, N. T. (2000).Social and cultural history of Tehran. Tehran: Pajuhesh'haye farhangi press. [in Persian]
 • Jacobs, J. (1961). The death and life of great American cities. New York: random house.
 • Jalali, N. M. & Ghalenoee, M. (2014). Third place: a social need for cities. Tehran: The first conference on urbanism, urban management and sustainable development. [in Persian]
 • Karlan, D. S. (2007, February).Social connections and group banking.Journal of The Economic, 117, F52-F84.
 • Laurier, E., & Philo, C. (2008, September). The cappuccino community: Cafés and civic life in the contemporary city. Economic & Social Research Council (ESRC) Research Project, University of Glasgow.
 • Lii, D. –T. (1998, May). Social spheres and public life: A structural origin. Journal of Theory, Culture & Society, 15, 115-135.
 • Lofland, L. H. (1973). A world of strangers: Order and action in urban public space. New York Press.
 • Lofland, L. H.(1989, January). Social life in the public realm.Journal of Contemporary Ethnography, 17, 453-482.
 • Lynch, K. A. (2010, May). Social provisions and the life of civil society in Europe: Rethinking public and private. Journal of Urban History, 36, 285-299.
 • Manuel, P (2009). The role of third place in community health and well-being: School of Planning, Dalhousie University, Canada
 • Mehta, V.,&Bosson, J. K. (2010).Third places and the social life of streets. Journal of Environment and Behavior, 42, 779-805.
 • MillerG. A. (2006). Language and communication. New York: McGraw-Hill.
 • Montgomery, J. (2006, March). Community strengthening through urban sociability.Urban Cultures Ltd.
 • Mumford, L. (1961). The city in history, its Origins, Its transformation and It'sProspects.New York Press.
 • Musterd, S. (2005, March). Social and ethnic segregation in Europe: Levels, Causes, and effects. Journal of Urban Affairs, 27, 331–348.
 • Oldenburg, R. (2002). Celebrating the third place: Inspiring stories about the "great good places" at the heart of our communities. Massachusetts: Da Capo.
 • Oldenburg, R. (1997,Winter). Our vanishing third Places. Planning Commissioners Journal, 25, 6-10.
 • Oldenburg, R. (1999). The great good place: Cafes, coffee shops, bookstores, bars, hair salons, and other hangouts at the heart of a community. Washington: Marlowe & Company.
 • Park, R. (1974). The city: Suggestions for the investigation of human behavior in the urban environment. Chicago and London: University of Chicago.
 • Parker, J. (2004). Structuralism. Translated by Saeedipur. A. A. Tehran: Ashiyan press. [in Persian]
 • Porta , S. (1999, June). The community and public spaces: Ecological thinking, mobility and social life in the open spaces of the city of the future. Futures, 31, 437-456.
 • Ritzer, G. (2000). Theory of sociology in contemporaneous era. Translated by Salasi. M. Tehran: Elmi press. [in Persian]
 • Rosenbaum, M. S. (2007, August). A cup of coffee with a dash of love: An investigation of commercial social support and third-place attachment. Journal of Service Research, 10, 43-59.
 • Rosenbaum, M. S. (2006, August). Exploring the social supportive role of third places in consumers' lives.Journal of Service Research, 9, 59-72.
 • Schmittm, R. B. (2000). Social cohesion as an aspect of the quality of societies: Concept and measurement. EuReporting Working Paper No.14, European Commission.
 • Sandelands, L. E. (1995, June). The idea of social life.Journal of Philosophy of The Social Sciences, 25, 147-179.
 • Sandelands, L. E. (2003). Thinking about social life.University Press of America, Inc. Lanham, MD.
 • Sangdehi, M. T. & Tarkashvand, A. (2014). Role of third places of cities in improving social interactions. Tehran: The first national conference on searching for future city. [in Persian]
 • Senese, J. D. (1997).Applied methods in criminal justice. Chicago: Nelson-Hall.
 • Soltani, R. (2000). Zanjan's history. Zanjan: Nikan press. [in Persian]
 • Sun, C. (2010). The role third places play in facilitating acculturation for international students in the U.S. A Thesis Presented to the Faculty of California State University, Chico.
 • Warner, W. L. (1963). Yankee city, new haven.New Haven: Yale University.
 • Weber, M (1995). Basic Concepts in Sociology. Translated by Sedarati. A. Tehran: Ney press. [in Persian]
 • Weber, M. (1978).Economy and society.University of California.
 • Whyte, W. F. (1993). Street corner society: The social structure of an Italian slum. University of Chicago.