نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی،دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

امروزه دستیابی به توسعه پایدار به طور عام و توسعه پایدار شهری به طور خاص به عنوان یکی از اهداف بنیادین برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران در همه سطوح سازمان فضایی (محلی، منطقه‌ای و جهانی) مطرح است. در راستای نهادینه شدن این هدف اساسی در تمامی ابعاد (به ویژه در سطح محلی) تأکید بر جهت‌گیری برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مورد تأکید برنامه‌ریزان می‌باشد. گفتنی است که دستیابی به توسعه پایدار و میزان پایداری عرصه‌های فضایی به ویژه شهرها متأثر از عوامل و فرایندهای مختلف محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... می‌باشد. در بین فرایندهای مختلف تأثیر‌گذار، یکی از فاکتورهای مهم، موقعیت فضایی و به خصوص موقعیت مرزی و روابط مختلف فضایی بین سکونتگاه‌های متأثر از این جریان می‌باشد که می‌تواند بر ساختار و عملکرد یک فضای جغرافیایی تأثیر داشته باشد. شهر مریوان در استان کردستان به خاطر برخورداری از موقعیت مرزی و قرار گرفتن در مجاورت مرز عراق از این جریان بی‌تأثیر نبوده است. تحقیق فرا رو سعی بر این دارد که با سنجش وضعیت شاخص‌های توسعه پایدار این شهر نسبت به شهرهای غیرمرزی، تأثیر مرز را بر پایداری شهر مریوان بررسی نماید. بنابراین برای دستیابی به این هدف، روش‌های میدانی و بهره‌گیری از تکنیک پرسشنامه  و اسناد و اطلاعات رسمی مورد استفاده قرار گرفت. سپس داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و روش‌های آماری همچون تحلیل رگرسیونی تک متغیره، آزمون T تک نمونه‌ای و روش تاکسونومی سنجیده شد. براساس نتایج حاصل، موقعیت مرزی تأثیر قابل توجهی در زمینه مختلف بر توسعه شهر مریوان گذاشته و نتایج تحقیق نیز مبین این امر است؛ به طوری که در بیشتر گویه‌هایی که با مضمون تأثیرات مثبت موقعیت مرزی بر توسعه شهرها طرح گردیده‌اند، از دیدگاه پاسخگویان، موقعیت مرزی تأثیرات مثبت قابل توجهی در بیشتر شاخص‌ها داشته است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the impacts of border on the issue of urban sustainability: the case study of Marivan

نویسنده [English]

  • bakhtyar khosravi 2

2 Payame Noor University

چکیده [English]

Development is an idea or practice which came into existence in the early 19th century. This notion differs from that of progress. Key features of urban sustainability which are mostly expressed in documents and literature are intra-generation equality, inter-generation equality, natural environment protection, minimum use of non-renewable sources, economic survival and diversity, self-reliant society, individual welfare and meeting peoples' basic needs in a society.  Moreover, sustainable urban development is a form of development which provides the capacity for the continuous development of cities and future generation of urban communities. From a structural point of view, development brings about changes in land use and density levels and can meet city residents’ needs in the area of housing, transportation, and leisure so that with the lapse of time, the city becomes habitable environmentally, life is rendered endurable from an economic standing and remains coherent socially.   Each city, given the extent to which it is influenced by local and global forces, needs to formulate their own local strategies for sustainable urban development to take into account environmental conditions as well as its social and economic structures. In this regard, border cities, due to their own peculiar situation and functions, are amongst cities whose sustainability is affected by both local and global forces.  Because on the one hand, cities, like their counterparts, are affected by environmental conditions, residents' social relations, and relations with their surrounding settlements, they have roles and functions within their national policy and economic systems. On the other hand, given border situations, these cities are also influenced by trans-national and even global economic, political, social and environmental developments. For this reason the issue of sustainability in such cities is more important and is deemed to be more challenging compared to other cities.  Currently, sustainability in a considerable number of cities in the country depends directly on their border situation. Therefore, any strategies, polices and development with regards to a country's borders affect a substantial part of the country's borders directly and indirectly. In this regard, cities in Kurdistan, as one of border provinces in the country, is constantly influenced by the border situation of this province, and development, especially sustainability, has always been a function of their border situation (due to numerous ups and downs in relations and ties between Iraq and Iran).  Accordingly, the main issue of the research has been directed at border cities' sustainability for achieving sustainability in such cities. To answer these questions in this paper, analytical-descriptive methods, as well as such methods as numerical taxonomy, strategic planning methods and statistical tests based on SPSS software were used for assessing sustainability in the city of Marivan. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • border cities
  • Sustainability
  • Urban Sustainability
  • Marivan
-        Anderson, J., and L. O’Dowd (1999), Borders, border regions and territoriality: Contradictory meanings, changing significance, Regional Studies 33(7).
-        Camagni, R. (1998), Towards Susutainable City: an Economy-Environment Technology Nexus, Ecological Economics, 24.
-        Cappellin, R. (1993), Interregional Cooperation on Europe: an Introduction, in R. Cappellin and P.W.J. Batey, Regional Networks, Border Regions and European Integration, London, Pion.
-        Chandoevwit, W., Yongyuth, Ch., and Srawooth, P. (2004), Thailland s Cross Border Economy: a Case Study of SaKaeoandChiangRai, TRDI.
-        Cowen, M. P; Shenton, W. (1996)Doctrines of Development, Rout ledge.
-        Dwived R.L. O (1990), Functions of political geography, Chaltanya Publishing House, University of Allahabad, 1990.
-        Fleischer, T. (2004), Sustainable Settlement Criteria: Eco-Cities and Prospects in Central Europe, Hungarian Academy of Science, Working Paper, No. 145.
-        Gottdiencer, Mark, Budd, Leslie (2005), Key Concepts in Urban Studies, Sage Publication.
-        Herzog, Lawrence A. (2000), Cross-border Planning and Cooperation, in The U.S.-Mexican Border Environment: A Road Map to 2020, San Diego, Ed. by P. Ganster. San Diego: Southwest Center for Environmental Policy (SWERP) and IRSC, 2000, 139-161.
-        Jaafari, Ali (2008) Introducing Proper Indexes for The Assessment of Urban Sustainable Development and its Evaluation. Mohit o Tose’e Scientific Journal. 2nd Yar, no.3. [In Persian]
-        Kalantari KhalilAbad, Hossein, Abubakri, Taher, Qaderi, Reza, PourAli, Mohammad Ali, Saeedi, Anwar (2012) Evaluating the Extent of Realization of Indexes of Sustainable Urban Development in Border Regions (Case Study: Piranshahr) Modiriat Shahri, No 30. [In Persian]
-        Knox, P. l & Marston, S. A (1998), Places andRegions in Global Context, Human Geography,New Jersey, Prentice Hall, Upper Saddle River.
-        Kratke, S. (1998), Problems of Cross-Border Regional Integration: the Case of the German-Polish Border Area, European Urban and Regional Studies, Vol. 5(3).
-        Lui Y., D.He, S. Buchanan and J .Liu. (2009), Ecological Footprint Dynamic of Yunnan, China, Journal of Mountain Science, Vol. 6., No. 3.
-        Maclaren, Virginia W. (1996), Urban Sustainability Reporting, Journal of the American Planning Association, Volume 62Issue 2.
-        Mofidi Shemirani, Seyed Majid, Eftekhari Moghaddam, Ali (2009) Sustainable Urban Development, Viewpoints and Executive Principles in Developing Countries. Sakhte Shahri Quarterly, 6th Year, No 12. [In Persian]
-        Mohammad Pour, Ali, Ahmadi Pour, Zahra, Badiei, Marjan (2006) The Role of Change in the Function of Borderline on Geografical Space of Bajgiran District in Iran-Turkmenistan Border. Modarres Humanities Quarterly. Geography Special Issue. [In Persian]
-        Mukomo, s. (1996), on Sustainable Urban Development in Sub-Suburban Africa, Cities, Vol. 13, No. 40.
-        Papoli Yazdi, Mohammad Hossein and Rajabi Sanajerdi, Hossein (2003) The Theory of Urban and Surrounding. Tehran: Samt Publishers. [In Persian]
-        Prescott, Allen (1970) New Trends in Political Geography. (translated by Dorre MirHeidar). Tehran: Tehran University Press. [In Persian]
-        Qarakhlou, Mehdi and Hosseini, Hadi (2006) Urban Development Indexes. Joghrafia and Tose’e Nahieie Journal, No 8. [In Persian]
-        SaberiFar, Rostam (2007) Urban Sustainable Development0 Peyke Noor. 5th Year, No 2. [In Persian]
-        Sarrafi, Mozaffar (2000) What is Sustainable City? Modiriat Shahri Quarterly. No 4. [In Persian]