نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

3 عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

چکیده

امروزه اغلب سکونتگاه­های خودانگیخته شهری به دلایل مختلفی از قبیل کمبود توان مالی، بالا بودن هزینه تأمین مسکن رسمی،  قیمت بالای زمین شهری (به خصوص برای اقشار کم­درآمد)، پیشی گرفتن روند توسعه‌های شهری از برنامه‌ریزی و مدیریت عقلایی شهری و عوامل متعدد دیگر، در مکان­هایی بنا شده‌اند که اغلب آنها مخاطرات طبیعی یا به دلیل تکنولوژیکی در معرض انواع تهدیدهای طبیعی و مصنوع قرار گرفته­اند. در این میان تلاش برای دستیابی به شرایطی که در صورت وقوع بحران، بازگشت آنها را به وضعیت پیش از بحران (اعاده به وضعیت سابق) فراهم سازد و یا انعطاف‌پذیری آنها را افزایش دهد، امری ضروری است. تاب‌آوری رویکرد جدیدی است که در پی پاسخ به نیازهای ناشی از تغییرات سریع و پیچیدگی­های روزافزون شهرها با چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، زیرساختی و نهادی مطرح شده و در مواجهه با ناشناخته­ها و عدم قطعیت­ها به کار می­رود. هدف از این پژوهش بررسی ابعاد نهادی و اجتماعی تاب­آوری در سکونتگاه خودانگیخته نایسر واقع در شمال شرق شهر سنندج و مقایسه آن با حد بهینه مقادیر این شاخص­هاست. برای دستیابی به این هدف ابتدا چارچوب نظری و معیارهای موضوع شامل پنج شاخص اجتماعی و سه شاخص نهادی و سپس چارچوب مفهومی موضوع استخراج می­شوند. از طرفی به منظور تعریف حد بهینه در این پژوهش و با توجه به عدم وجود سابقه نظری مناسب این رویکرد در کشورمان، حد بهینه تاب­آور بودن هر شاخص از مطالعات انجام شده در مناطقی در سطح جهان (ژاپن و کالیفرنیا) حاصل شد که در برابر بحران­های متعدد تاب­آور بوده­اند. برای رسیدن به هدف پژوهش، داده­ها با استفاده از مطالعات میدانی، سرشماری­های نفوس و مسکن سال 1390 شهر سنندج و اطلاعات حاصل از سرشماری­ ژاپن و کالیفرنیا و همچنین توزیع  348 پرسشنامه به روش نمونه­گیری تصادفی ساده برداشت شده است. سپس داده­های موجود از طریق نرم­افزار Spss پردازش شده و با حد بهینه تطبیق داده شد. علاوه بر این امر برای تهیه نقشه­ها و انطباق وضعیت­های مختلف با ناحیه از نرم­افزار GIS استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از درجات بسیار پایین تاب­آوری نهادی و اجتماعی این سکونتگاه نسبت به حد بهینه این معیارهاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Components of Institutional and Social Resilience in Urban Spontaneous Settlements (Case Study: Naisar Separated Urban District in Sanandaj)

نویسندگان [English]

 • akbar mohammadi 1
 • Kasra Ashouri 2
 • mohammad bashir robati 3

چکیده [English]

Nowadays, due to different reasons such as low financial affordability, high cost of standard housing, lack of affordable land in cities (especially for a particular population), lack of scientific criteria in finding location (for housing) or in urban development, and as urban development processes surpass rational urban planning and managemen, most cities and urban habitats are located in sites which are exposed to a variety of human-made threats because of natural hazards or technological progresses. In this regard, in the case of a crisis, efforts to achieve circumstances which provide the possibility to restore the conditions before crisis or increasing the flexibility of those cities and habitats are of high importance. Resilience is a new approach proposed as a novel perspective to deal with rapid changes and increasing needs and complications of cities. In most cases, this approach is used to face the unknowns or uncertainties. Resilience is also emphasized over vulnerability. The concept of resilience has evolved over time; in the recent decade, it has peculiarly been the center of attention in scientific and political debates. The present applied research tries to recognize and evaluate the effective factors on social and institutional resilience in Naisar detached urban district of Sanandaj. It also attempts to optimally adapt those factors by using descriptive, analytic and comparative methods. Naisar district is located at the northeast of Sanandaj. It is 309.5 hectares making it the largest spontaneous settlement of the city. At the beginning, this area was in the form of a village in Sanandaj suburbs, but, due to lack of residential land in the city (Sanandaj has many hills unsuitable for residential construction), the village turned into a satellite area for the overflowing population of the city in the 90s. In the census of villages in 1996, the population of Naisar was announced to be 938. The interesting point is the rapid increase in Naisar population over the past 15 years. The population of Naisar was 12480 in 2006. In 2011, it increased by 29.5% and reached 27377. Like many such settlements, Naisar has a very low resilience in the face of incidents. The purpose of this research is to investigate the social and institutional resilience criteria in this settlement. To this end, the indices and influential factors on social and institutional resilience in these settlements were first identified and defined operationally through library research. Then, the resilience level of the spontaneous settlement of Naisar was determined through AIR, RIF and CIR formulas. The results of the research indicated low levels of resilience in this settlement. Based on the findings, it seems that more factors are effective on the evaluation of the resilience level of the spontaneous settlement of Naisar due to its unfavorable conditions. The results also indicate that, in Naisar detached urban district, as one of the particular settlements of Sanandaj which has been recognized as an informal settlement, social resilience has a more favorable situation than institutional resilience.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban Resilience
 • social and institutional resilience
 • spontaneous settlement
 • Sanandaj city
 • Naisar
 • Abdollahi, Majid (2004). Crisis management in urban areas, Publications of the country's municipalities and RMs. [in Persian]
 • Ahmed, Eftekhar (2016). Building Resilience of Urban Slums in dhaka, Bangladesh, 11th International Conference of The International Institute for Infrastructure Resilience and Reconstruction (I3R2): Complex Disasters and Disaster Risk Management, Procedia- social and behavioral science: 202-213. [in Persian]
 • Ainuddin, S.; Routray, J. K. (2012). Earthquake Hazards and Community Resilience in Baluchistan. Natural Hazards, 63 (2), 909-937.
 • Architecture and Urban Studies Center of Iran (1992), Plan marginalization, effects and outcomes. [in Persian]
 • Barrent, C (2011). Geography and ethies: Justice unbound. Progress in human geography.
 • Blackburn, s & Johnson, c. (2012). Making Cities Resilient Report 2012: My city is getting ready! A global snapshot of how local governments reduce disaster risk. UNISDR. www.unisdr.org/campaign.
 • Cutter, S. L. et al. (2008). A Place-Based Model for Understanding Community Resilience to Natural Disasters. Global Environmental Change, 18 (4),
 • Dadashpour, Hashem & Adeli, Zienab (2015). Assess the resilience capacity in the city collection Qazvin, Crisis Management magazine, Issue VIII. [in Persian]
 • Dadashpour, Hashem & Alizadeh, Bahram (2011). "Informal settlements and land tenure security”, the first edition, published Azarakhsh. [in Persian]
 • FarzadBehtash, MohammadReza& Kinezhad, MohammadAli & Pirbabaie, MohamadTaqi & Asgari, Ali (2013). Evaluate and analyze the dimensions of resilience Tabriz, Fine Arts Magazine, Issue III. [in Persian]
 • Federica, Battista & Stephan, Bass (2004). The Role of Local Institution in Reduction vulnerability to recurrent natural disasters and in sustainable livelihoods development, consolidated on case studies and workshop finding and recommendations.
 • Folke, C. (2006). Resilience: The emergence of a perspective for social–ecologicalsystems analyses.

  • Global Environmental Change, 16(3), 253-267 http://dx.doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.04.002
 • Glesson. B (2006). Australia Heartland: Making space for hope in the suburbs. Allen & Unwin, Sydney.
 • Godschalk, d. (2003). Urban Hazard Mitigation: Creating Resilient Cities. Natural Hazards Review © ASCE. Pp.136-143.
 • Habibi, Seid Mohsen (2008). The flux of the city, Tehran University Press. [in Persian]
 • Hesamian, Farokh (2009), Urbanization in Iran, Agah Publishers, Seventh Edition. [in Persian]
 • Hosseinion, Solmaz (2016), Resilience in slums, Abstracts of the International Conference on the urban slums toward upgrading and sustainable and urban regeneration, May, Sanandaj. [in Persian]
 • Irandoost, Kayoumars & Tavallaie, Rooholah (2013). Housing urban poor, Municipalities and rural managers and saqex municipality. [in Persian]
 • Izadi, Mohammad Saied (2016). Quest for synergy in the development of policies and programs for the prevention of marginalization, News Agency of the Ministry of Roads and Urban Development. [in Persian]
 • Kazemian, Gholamreza & GhorbaniZade, Vajhollah & Shafian, Saied (2012). Local community capacity to achieve sustainable development through informal neighborhood residents and economic activists (Case Study: New Shamiran neighborhood), Journal of Urban Studies, Issue IV. [in Persian]
 • K. Jha, Abhas & W.Miner, Todd, Stanton-Geddes, Zuzana (2013). Building Urban Resilience Principle, Tools and Practice, World Bank, Washington, D.C.
 • Khazaie, Zahra & Ziviar, Parvaneh (2012). Review and evaluate the socio-economic and physical informal settlements (Case Study Metropolis Sayyahi dormitory in Ahwaz), Land Geographical Journal, Vol. IX, Issue 33, spring. [in Persian]
 • Lefebvre, H. (1992). The Production of Space, Wiley.
 • MadaniGhahfarkhi, Saied (2016). The need to confront poverty and inequality in Iran, Agah publishing, First Edititon. [in Persian]
 • Meerow, sara & Newell, Joshua P & Stults, Melissa (2016). Defining urban resilience: A review, Elsevier.
 • MovahediZadeh, HamidReza (2014). The role of urban planning in the prevention of the effects of disasters, Publication Development Organization and impowerment of Iran, Secend Edition. [in Persian]
 • MojtahedZade, GholamHossien (2003), Urban planning in Iran, Payam Noor University, Tehran. [in Persian]
 • National Enviromenttal Engineering Research Institute (2010), Assessment and Remediation of Hazardous Waste Contaminated Areas in and around M/s UnionCarbide India Ltd., Bhopal, final report.
 • Perlman, J. E. (1976). The myth of marginality, University of California Press.
 • Piran, Parviz (2001). Community Shanty town, phenomenon beyond the margins and marginalization, Municipalities Magazine, Third years, Issue 32. [in Persian]
 • Piran, Parviz (2002). Again a case study on informal settlements Zahedan Shirabad, Journal of Haft Shahre, third year.NO 9 and 10.
 • Pickett, S. T. A. Cadenasso, M. & McGrath, B. (2013). In S. T. Pickett, M. Cadenasso,& B. McGrath (Eds.), Resilience in ecology and urban design: Linking theory andpractice for sustainable cities. Dordrecht, Netherlands: Springer.
 • Porkheradmand, Reza & Gillani, Narges & Chizari, Hassan & Laelabadi, Peyman (2009). Cities in the globalization process, Planning Studies Centre, Tehran Municipality. [in Persian]
 • Rahnama, Mohamad Rahim & Tavangar, Maesome (2008), a comparative study of marginalization in the cities of Sabzevar, Neyshabur and Gonabad and Torbat Heydarieh, No. 11. [in Persian]
 • Rabani, Rassol & AfsharKohan, Javad (2002). Marginalization, participation and urban issues (Case Study: Arznan region in Esfhan), Journal of cultural Isfahan, No. 24. [in Persian]
 • SalehiAmiri, SeidReza & Khodaie, Zahra (2011). Marginalization and informal settlements, Tehran, Phoenix Publishing. [in Persian]
 • Saraffi, Mozafar (2004). The problem of informal settlements; solution to empowerment, Municipalities Magazine, Issue 66. [in Persian]
 • Scalar, Elliot D & et al; (2005) “the 21st century health challenge of slums and cities", the lancet, vol. 365. London.
 • Seeliger, L & Turok, I (2013). Averting a downward spiral: building resilience in informal urban settlements through adaptive governance.
 • Sipila, J (1993). Sustainable development means that we use our unlimited brain capacity instaed of our limited natural resourses, ICLEI Company.
 • Sonderz, Piter (2013). Social theory and urban issue Translate by Mahmmod Shareepour, Sec Edition, Published TISA. [in Persian]
 • Un Habitat (2003). The Challenge of Slums, United Nation Human Settlements Programme.
 • Un Habitat (2015). Habitat (III)   Issue paper: Urban Resilience.
 • Un Habitat (2016). New Urban Agenda draft outcome document for adaption in Quito.
 • Yu, Jesica & Shannon Harry & Baumann, Andrea & Schwartz, Lisa & Bhatt, Mihir (2016), Slum Upgrading Programs and Disaster Resilience: A Case Study of an Indian ‘Smart City’, International Conference on Geographies of Health and Living in Cities: Making Cities Healthy for All, Healthy Cities 2016, Procedia Environmental Sciences 36: 154 – 161.
 • Zanjani, Habibollah (2012): http://tarikhirani.ir/fa/files/58/bodyView/604[in Persian].