نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری

2 عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین، استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در سال‌های اخیر در کلانشهر تهران مدیریت شهری در قالب تشکیل و حمایت از فعالیت شورایاری‌های محلات، اقدامات خوبی در زمینه استفاده از ظرفیت مشارکت و همکاری شهروندان و توجه به اولویت‌ها و نیازهای محلی با توجه به جایگاه ویژه محلات در سازماندهی و شکل‌دهی امور شهری، انجام داده که اجرای -طرح مدیریت محله- در این راستا بوده است. همچنین در دهه‌های اخیر، رویکردهای مختلفی در ارتباط با مدیریت شهری به ویژه مدیریت کلانشهرها به وجود آمده که رویکرد -حکمروایی مطلوب شهری- در زمره مهمترین این رویکردهاست که خواستار تعامل میان سه نهاد دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی به منظور مدیریت بهتر شهرها می‌باشد. با توجه به همین امر، مقاله حاضر به بررسی وضعیت مدیریت محله اوین از لحاظ شاخص‌های هشتگانه حکمروایی مطلوب شهری می‌پردازد و در پی پاسخگویی به سؤالات تحقیق می‌باشد که شامل چه شاخص‌هایی عملکرد بیشتری در شکل‌گیری الگوی مطلوب محدوده مورد مطالعه داشته‌اند؟ و مدیریت محله اوین از نظر شاخص‌های حکمروایی مطلوب شهری در چه وضعیتی می‌باشد؟ این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و ابزار سنجش، پرسشنامه می‌باشد. با طراحی گویه‌ها برای هر شاخص با استفاده از طیف لیکرت از کارشناسان ساکن محله اوین تنظیم شده و حجم نمونه برابر با 40 نفر از کارشناسان بوده است. روش نمونه‌گیری در این تحقیق، نمونه‌گیری  تصادفی ساده بوده و  نوع پژوهش از لحاظ هدف نیز، کاربردی می‌باشد. داده‌های به دست آمده با استفاده از آزمون‌های آماری T-TEST، ANOVA و آزمون‌های تعقیبی TUKEY و DUNNETT در فضای نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون آماری نشان می‌دهد که شاخص‌های اثربخشی و پاسخگویی، از کارکرد بیشتری در شکل‌گیری الگوی مطلوب مدیریت محله اوین نقش داشته‌اند(تأیید فرضیه اول) و مدیریت محله اوین از لحاظ شاخص‌های حکمروایی مطلوب شهری در وضعیت خوبی قرار دارد(تأیید فرضیه دوم).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

---

نویسندگان [English]

  • A. M. 1
  • S. M. P. 2
  • S. M. 3