نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان، استادیار گروه جغرافیا

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی روستایی، دانشگاه اصفهان

چکیده

اسکان غیررسمی پدیده‌ای است که در زمین‌های از عوامل، فراتر از مکان تشکیل شده و گسترش یافته و متقابلاً بر محیطی فراتر از آن نیز تأثیر می‌گذارد. چاره‌جویی این مسئله به سیاست‌گذاری و اقداماتی نه فقط در سطح محلی آن، بلکه در سطح ملی نیاز دارد. بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی، شناخت و اولویت‌بندی مسائل و مشکلات اسکان غیررسمی در شهر کرمانشاه، مطالعه موردی محله جعفرآباد می‌باشد. به این منظور، از روش تحقیق پیمایشی برای انجام پژوهش استفاده شد. اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته و با استفاده از 052 خانوار به عنوان نمونه مورد مطالعه که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شده‌اند،  جمع‌آوری گردید. یافته‌های پرسشنامه با استفاده از تکنیک  تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این مطالعه مسائل و مشکلات موجود در مناطق حاشیه‌نشینی به پنچ دسته کلی تقسیم شد. چالش‌های اقتصادی، چالش‌های اجتماعی، چالش‌های آموزشی، چالش‌های بهداشتی و چالش‌های مربوط به امور رفاهی، مبنای کلی این مطالعه می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، عامل اجتماعی، اصلی‌ترین چالش در منطقه و عوامل اقتصادی، بهداشتی، آموزشی و رفاهی در اولویت‌های بعدی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

---

نویسندگان [English]

  • H. Gh. 1
  • A. J. 2
  • M. J. 2
  • D. J. 3