نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیاردانشکده شهرسازی،پردیس هنرهای زیبا،دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشدبرنامه ریزی شهری،دانشکده معماری و شهرسازی،دانشگاه هنرتهران

3 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

10.34785/J011.2018.017

چکیده

کم توجهی به کیفی بودن مفهوم توسعه به وسیله مدیریت شهری و رو نمودن به راه­حل­های کمی که مفهوم رشد را در بسیاری از مواقع جایگزین توسعه­ می­کند، مشکلاتی برای شهرهای امروز به وجود آورده است. گسترش کالبدی، افزایش هزینه­های حمل­ونقل شهری، افزایش نگهداری تأسیسات زیربنایی و افزایش سرانه­ هزینه­های خدمات­رسانی از جمله این مشکلات هستند. این در حالی است که در بیشتر مواقع فضا برای توسعه در درون مرزهای شهری وجود دارد و یکی از گزینه­های مناسب توسعه، بهره­گیری از رویکرد توسعه میان افزاست. در این میان توجه به عواملی که می­تواند راهبردها و سیاست­های توسعه میان­افزا را حمایت کند، حائز اهمیت است. پهنه­بندی برش عرضی با توجه به ماهیتی که دارد، می­تواند به عنوان یکی از روش­های منطقه­بندی از رویکرد توسعه میان­افزا حمایت کند. از این رو هدف مقاله حاضر، اولویت­بندی راهبردهای توسعه میان­افزا در پهنه­های برش عرضی منطقه شش شهر مشهد است که براین اساس روش آن، توصیفی_تحلیلی و برای گردآوری داده­ها از سه روش بررسی اسنادی، مشاهده میدانی و پیمایشی(توزیع پرسشنامه) بهره گرفته شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم­افزار ARCGIS ،  SPSS و EXPERT CHOICE استفاده شده و از روش AHP برای وزن­دهی معیارهای پهنه­بندی برش عرضی و آزمون فریدمن برای اولویت­بندی راهبردها استفاده شده است. با توجه به تجزیه و تحلیل­های انجام شده در قالب روش سلسله مراتبی و نرم­افزار Expert Choice، معیارهای تراکم(0.386)، ویژگی بافت(0.235)، دسترسی(0.130)، فاصله از کاربری­ها (0.080) بیشترین وزن را از بین معیارهای پهنه­بندی برش عرضی کسب کردند و نمونه مورد مطالعه در چهار تی­زون (T3, T4, T5,T6) و دو پهنه ویژه (پهنه کشاورزی و پهنه نیروگاه برق) دسته­بندی شد. همچنین مهمترین راهبردهای توسعه میان­افزا برای تی­­­-زون هسته شهری (T6) به ترتیب، کاهش ناسازگاری فعالیتی(W3T4)، تقویت مشارکت مردمی (W1T2) و افزایش شدت استفاده از زمین در قطعات کم ارتفاع محور(W5O2) شناسایی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Prioritizing of infill development strategies in urban areas transect zone (Case Study: District 6 of Mashhad)

نویسندگان [English]

  • Farshad Noorian 1
  • seyed sajad abdullahpur Razkenari 2
  • reza ghazi 3

1 associate professor of Faculty of Urban Planning,College of Fine Arts,University of Tehran

2 Master of Urban Planning,Faculty of Urban Planning and Architecture,Tehran University of Art

3 Master of Urban Planning,College of Fine Arts, University of Tehran

چکیده [English]

Mashhad megalopolis has experienced a rapid and dispersed physical development over the past decades. It has also witnessed problems such as environmental degradation, lack of attention to traditional patterns of the main urban fabric, ignorance of urban identity, etc. Meanwhile, there are abundant internal capacities and potentials in the city such as worn-out, less developed and undeveloped lands (including empty, abandoned, desolate ones, etc.) in the form of single lot and extensive zones, which could serve as appropriate opportunities for development and growth within the borders of the city of Mashhad. Among the districts with a high potential for development from within is District 6 of Mashhad, which about 20% of its total area is gross urban lands (such as agricultural, barren and ruinous lands). According to the Mashhad Master Plan, most of the neighborhoods in District 6 are considered to be worn-out. However, in most cases, there is room for development within the city boundaries. One of the most appropriate options for development is utilizing the infill development approach. Infill development, i.e. development from within, or endogenous development is a sort of urban development which forms on desolate, abandoned and unused lands within the limits of existing urban fabric. One of the main factors supporting infill development is urban zoning. Zoning should support infill development programs. Among the methods used in urban zoning is transect zoning which is generally one of the tools for implementing smart codes of development. In the meantime, it is important to consider the factors which support infill development strategies and policies. Due to its nature, transect zoning is considered as one of the zoning methods which can support the infill development approach. Therefore, the following article aims to provide a discussion on transect zones and to prioritize infill development strategies in these zones in District 6 of Mashhad. The study method is analytical. Documentation, field observation and survey (which includes completing questionnaires by the experts) are used for collecting data. The final weight of each criterion was calculated using the AHP method in the Expert Choice. The transect zoning of the scope was proposed after overlapping thematic maps and adding weights related to the criteria to the maps using the WOI method. SWOT analysis was been used to provide strategies. Subsequently, based on experts’ opinions, the strategies were weighed and prioritized using the Friedman test in SPSS. According to the analysis carried out in the form of AHP method in the Expert Choice, the criteria of density (0.482), texture feature (0.219), accessibility (0.114), and distance from the land use (0.064) gained the most weight among the transect zoning criteria. The case study was classified into four T-zones (T1, T2, T3, T4) and two special zones (agricultural and power station zones). Also, the most important infill development strategies for T-zones of the city core were respectively identified to be restoring unused lands to the cycle of city activity (S4O3: 0.107), reduction of activity incompatibility (W3T3: 0.103) and strengthening public participation (W2T3: 0.1).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infill development
  • transect zone
  • T-zone
  • District 6 of Mashhad
 
 
American Planning Association (APA), (2004). Form-Based Zoning; the Principal Differences between Form-Based and Traditional Zoning.
Allan, S. H., (2001). Managing Maryland’s Growth: Models and Guidelines for Infill Development. Maryland Department of Planning. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.119.7954&rep=rep1&type=pdf
Aly, S. S., & Attwa, Y. A., (2013). Infill Development as An Approach For Promoting Compactness of Urban Form, Sustainable Development and Planning VI, 455-466, DOI: 10.2495/SDP130381.
 
 
http://www.witpress.com/Secure/elibrary/papers/SDP13/SDP13038FU1.pdf
Al-Attar, A., (2011). Planning for Reuse and Redevelopment of Inner City Blighted Contaminated Industrial Sites. PHD Thesis, Philosophy in Planning, the University of Waterloo, Canada.
Abdullahpur, S., & Barak poor, N., (2016). Using Form-Based Codes in Urban Zoning. Master Thesis, Urban Planning, Tehran University of Art. [in Persian]
Armanshahr, & Tarh Amayesh, (2013). Detail Plan of Mashhad. The Planning Studies of Mashhad city.
Bakhtiari, B., (2009).  Evaluation of Form Based Zoning in Iran, Master Theses of Urban Planning. Faculty of Architecture and Urban Planning, Tarbiat Modares University. [in Persian]
Barakpur, N., & Bahrami, S., (2011). Capacity of Infill Development At Urban Textur Worn out (Case study: Anbar Neighborhood, Region 11 of Tehran). Quarterly of Shahre Irani Islamic, 1(4): 1-14. [in Persian]
Bowen, K., (2011). Participation and Predictability: A Comparative Analysis of Processes and Outcomes of the Form-Based Codes and Previous Conventional Zoning Codes of Miami, Florida and Denver. Master Thesis, Community and Regional Planning, University of Florida.
Connie, A., Lora, R., & Randy, B., (2005). Infill Development: Barriers and Incentives, Truckee Meadows Regional Planning Agency.
Caves, R., (2005). Encyclopedia of the City. London & UK: Rutledge Press.
Center for Law, Energy & the Environment (CLEE), (2014). Integrating Infill Planning in California’s General Plans: A Policy Roadmap Based on Best-Practice Communities. University of California Berkeley School of Law, https://www.law.berkeley.edu/files/CLEE/Infill_Template_September_2014.pdf
City of Fresno: Infill Development Act, (2012). November. http://www.fresno.gov/NR/rdonlyres/065A43EB-EC98-4C70-AB89 85EA 4113F4F0/0/Infill Development Act FinalVersion11112.pdf
City-Parish Planning Commission (CPPC), (2004). Infill Development. Baton Rouge, Louisiana, CPPC Information Bulletin Number 43.
Comprehensive Infill Guideline, (2015). Prepared By BS Partnershipin Municipalities Across The Province of Ontario For Low-rise Residential Developments.
Cowan, R., (2005). Dictionary of Urbanism, Tisbury, Wiltshire: Streetwise Press.
Denver Regional Council of Governments (DRCOG), (2006). Regulatory Strategies for Encouraging Infill and Redevelopment. http://www.drcog.org
Duany, A., & Talen, E., (2002). Transect Planning. Journal of the American Planning Association, 48(3): 265-244.
Duany Plater-Zyberk & Company, (2005). Smart code 6.5. www.dpz.com.
Duany Plater-Zyberk & Company, (2003). Transect Planning, Retrieved, from http://www.dpz.com.
Duany, A., Sorlein, S., & Wright, W., (2008). Smart Code Version 9.2. New Urban News Publications.
Eslami, G., & Irvani, H., (2008). Building Density and Endogenous Development (Case Study: Isfahan). Hoviate Shahr, 2 (3): 3-12. [in Persian]
Enger, S. C., (1997). Infill Development Strategies for Shaping Livable Neighborhoods. Municipal Research & Services Center of Washington (MRSC) Report, (38).
Elliot, D., & Lorn, J., (2008). Applying Form-Based Codes in the Real World. American Planning Associatesion PAS, 57(3).
Environment Protection Agency (EPA), (2015). Attracting Infill Development in Distressed Communities: 30 Strategies. Office of Sustainable Communities, 230-R-15.
European Union, European Regional Development Fund, (2011). Local Action Plan - City of Liverpool. Connecting cities Building Successes.
Felt, E., (2007). Patching the Fabric of the Neighborhood: The Practical Challenges of Infill Housing Development for CDCs. Cambridge, MA and Washington, DC: Harvard Joint Center for Housing Studies and Neighbor Works America.
Florida Department of Community Affairs, (2003). City of Dania Beach Urban Infill and Redevelopment Area Plan.
Firuzi, M.A., Sajadian, N., & Sahrayi, N., (2012). Redevelopment of Urban Worn out Texture in Infill Development and Sustainable development (Case Study: Yousefi Neighborhood, Ahvaz). Journal of Geography and Urban Planning Vision, 4 (13): 115-130. [in Persian]
Godway, L., (2009). A History, Evolution and Application of Form-Based Codes. Master Thesis, Regional and Community Planning, Kansas State University Manhattan, Kansas.
Hansen, G., (2008). Design Codes for Healthy Communities: The Potential of Form-Based Codes to Create Walkable Urban Streets. PHD Thesis, Philosophy, University of Florida.
Iams, A., & Kaplan, P., (2006). Economic Development and Smart Growth, 8 Case Studies on the Connections between Smart Growth Development and Jobs, Wealth, and Quality of Life in Communities, International Economic Development Council, Washington, DC 20005. www.iedconline.org.
Katz, P., (2004). Form First. Planning Magazine, 70(10):16-22.
Listokin, D., Walker, C., Ewing, R., Cuddy, M., & Cander, A., (2006). Infill Development Standards and Policy Guide. New Jersey Department of Community Affairs (NJDCA) Division of codes and standards. http://www.pdcbank.state.nj.us/state/planning/publications/179-infill-standards-060106.pdf
Longman dictionary of Contemporary English, (2008). London.
Lundberg, P., (2014). Cracking the Code of Small Downtowns: A Comparison of Four Small Downtowns and the Codes Used to Shape their Built Form. Master Thesis, Community and Regional Planning, Queen’s University, Canada.
Mirmoghtadaee, M., Rafian, M., & Sangi, E., (2011). A Deliberation on the Concept of Infill Development and Its Necessity in Urban Neighborhoods. Shahrdariha Journal, 10 (98): 44-51. [in Persian]
Mohammadi, M., & Mahabadi, Z., (2013). Urban Zoning with Transect Approach (Case Study: first Zone of Isfahan). Restoration and architecture of Iran, 4(8), 75-95. [in Persian]
McConnell, V., & Wiley, K., (2010). Infill Development: Perspectives and Evidence from Economics and Planning, Discussion Papers. Washington, DC 20036. www.rff.org.
Nastaran, M., & Ghodsi, N., (2015). Identify Areas of Potential Infill Development in Areas of Dysfunctional Urbane Centers (Case Study: District 5 of Isfahan). Quarterly Research and Urban Planning, 6 (20): 51-68. [in Persian]
Niknia, M., & Abasi, E., (2013). Infill development a strategy to maximize land use for sustainable development. The first National Conference on Architecture, Restoration, Urbanism and Sustainable Environment. [in Persian]
New Port City Council, (2009). Design Guide for Infill and Backland Development Supplementary Planning Guidance.
Northeast–Midwest, (2001). Strategies for Successful Infill Development. Congress for New Urbanism.
Oxford Advanced Learner’s Dictionary, (2010). 8th edition, London: Oxford University Press.
Otak, (1999). The Infill and Redevelopment Code Handbook. Transportation and Growth Management Program Oregon Department of Transportation, Oregon Department of Land Conservation and Development, Retrieved from: Http://www.oregon.gov/LCD/docs/publications/infilldevcode.pdf
Parolek, D.G., Parolek, K., & Crawford, P.C., (2008). Form-based codes: A guide for planners, urban designers, municipalities and developers. New Jersey: Wiley Inc.
Saeedi Rezvani, N., Daoud Pour, Z., Fadavi, A., & Server, R., (2013). Application of Infill Development Principles on Spatial-Functional Improvement of Urban Texture (Case Study: District 17 of Tehran). Geography, 11(26): 160-180. [in Persian]
Statistical Yearbook of Mashhad, (2016). Islamic City Council and Department of City Planning of Mashhad.
Tabibian, M., & Ghani, F., (2016). Measure the Potential of Infill Development in Central Texture of Tehran. Ecology, 41(4): 943-964. [in Persian]
Wheeler, S., (2002). Smart Infill: Creating More Livable Communities in the Bay Area: A Guide for Bay Area leaders. San Francisco, CA: Greenbelt Alliance.
Wise, L., (2010). City of Cincinnati, Ohio Form-Based Code Best Practices Report.
Walters, D., (2007). Designing community: Charrettes, master plans and form based codes. Architectural Press.