نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشجوی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی

10.34785/J011.2019.692

چکیده

 امروزه حرکت پیاده به حلقه گمشده زندگی شهرنشینی تبدیل شده، از این­ رو نیاز به بازنگری در شکل و ساختار خیابان­های امروزی، ضرورتی است که ذهن متخصصان شهری و مخاطبان را به خود مشغول کرده است. در این راستا شهر سرعین هم از این امر مستثنی نیست و با توجه فصلی بودن گردشگری آن و به تبع ترافیک و ازدحام در این ایام، ایجاد پیاده­راه می­تواند زمینه­ساز مناسبی برای احیا و توسعه شهر باشد. این پژوهش برآن است تا عوامل مؤثر در ایجاد پیاده­راه در سرعین را معرفی نماید تا زمینه­ای برای ایجاد مطلوب پیاده­راه در جهت توسعه گردشگری سرعین و جلب رضایت شهروندان و گردشگران باشد. در این راستا تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی_تحلیلی است. برای جمع‌آوری داده‌ها از دو روش‌ اسنادی و میدانی بهره گرفته ‌شده است. جامعه آماری تحقیق کارشناسان شهر سرعین و کاسبان خیابان ولیعصر هستند که به شیوه هدفمند و تمام شماری از آنها در قالب پرسشنامه داده جمع­آوری شده و برای تحلیل آنها از مدل تحلیل مسیر در نرم­افزار SPSS  استفاده شده است. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که تحلیل اثرات در شش مرحله اتفاق می­افتد که برای اثرات مستقیم 64 درصد واریانس تمایل به ایجاد پیاده­راه را معیارهای هشت­گانه تحقیق تبیین می­کنند که از این بین اثرگذاری پنج معیار معنی­داری است و معیار خدمات و امکانات شهری با ضریب 392/0 بیشترین تأثیر مستقیم را دارد. در اثرات غیرمستقیم هم که در پنج مرحله دیگر انجام گرفته، معیار عوامل جغرافیایی با ضریب بتای برابر با 248/0 بیشترین اثر غیرمستقیم را بر ایجاد پیاده­راه داشته است. درنهایت این که مهمترین معیار تأثیرگذار بر ایجاد پیاده­راه در سرعین، مربوط به معیار معابر­ و حمل­و­نقل است که 453/0 درصد در ایجاد پیاده­راه در سرعین تأثیرگذار است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که معیارهای معابر و حمل­و­نقل، امنیت، کارکردهای اقتصادی و خدمات و امکانات شهری تأثیر بیشتری در ایجاد پیاده­راه در سرعین دارند و باید در اولویت ارتقا باشند؛ با این حال نباید از سایر معیارها غافل ماند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying effective factors in building pedestrians using path analysis method (Case Study: the city of Sareyn)

نویسندگان [English]

 • MH Y 1
 • A P 2
 • Maryam Jami 3

چکیده [English]

Objectives
Today, walking is one of the missing links in urban life. Thus, it is required to review the form and structure of today’s streets, which is a great concern for the urban experts and citizens. Therefore, it is crucial to consider urban pedestrians and find solutions to promote urban environmental quality of life and to promote citizens’ satisfaction with the environment. The city of Sareyn is not an exception. Given the climatic conditions of Sareyn and its high traffic, it cannot attract tourists and residents. These circumstances may pose an obstacle to the development of Sareyn in terms of tourism. Thus, constructing pedestrian walkways could facilitate the revitalization and development process of the city. As a result, this research aims to introduce significant factors in constructing pedestrian walkways in Sareyn, which will be a suitable background to guide the development process of the city.
Findings
This paper applies the path analysis method to determine the factors affecting the construction of pedestrian walkways in Sareyn. The results of regression analysis method for direct effects indicate that about 64% variance in pedestrian walkways is likely to be explained by research indicators. Variables of walkways and transportation, security, economic functions and urban services and facilities are more significant than other variables in predicting the dependent variable. The second and later stages of the path analysis method measures indirect effects. The results of these stages show that the effect of urban services and amenities on the construction of a pedestrian walkway is 46.3%, it is 11.4% for the transportation criterion, 11% for economic performance, 3% for the socio-cultural criterion and 18.1% for the security factor. Sum of the direct and indirect effects of the independent variables on constructing pedestrian walkways shows that the most effective factor in Sareyn city is related to “Walkways and Transportation” factors. Walkways and transportation affect the dependent variable directly by 0.362% and indirectly by 0.091%. Other effective factors in order of importance are security, urban services and facilities, economic, socio-cultural and geographic functions.
Results
Path analysis method was used to determine the effective factors on making pedestrian walkways in Sareyn, as a pole of tourism in Iran. Due to the multiplicity of factors, multiple regression test was performed. The direct effects were analyzed in the first step and then the indirect effects were calculated.  In the first step, it was observed that research factors explained pedestrian walkway construction by 64%. The most significant factors in this stage were urban services and facilities, transportation, security, socio-cultural and economic functions. The most significant indirect factors were determined to be geographic factors with an indirect path and security with two indirect paths. There were 5 direct and 8 indirect paths in this research. Finally, the most important factors were walkways and transportation, followed by security, urban services and facilities, economic, socio-cultural, and geographic factors. The results show that the improvement of the above factors would make good conditions for constructing pedestrian walkways. Furthermore, the improvement of these factors would have a positive effect on the number of pedestrians using walkways. Finally, improvement of other factors would also have such effects.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Urban street
 • pedestrian
 • path analysis
 • Sareyn
 • Valiasr Street
 • Abbaszadeh, S., & Tamari, S. (2012). investigating and analyzing the effective factors on the improvement of the spatial qualities of pedestrian roads in order to increase the level of social interactions, case study: Tarbiyat and Valiasr of Tabriz. Urban Research, 4, 1-10. [in Persian]
 • Akbarzadeh, A., Ahmadi, H., & Azadeh, R. (2016). Evaluating the Utility of Urban Pathways Based on Qualitative Components, Case Study: Alamol-Hoda Road in the City of Rasht. Urban Planning Research, 7(25), 125-140. [in Persian]
 • Asadollahi, S. (2004). Necessity of considering pedestrian movement in downtowns. Municipalities monthly(66), 68-71. [in Persian]
 • Ashuri, A. (2010). Analysis of the role of pedestrians in urban life. Landscape Jounal(8), 44-48. [in Persian]
 • Cohen, N. (2011). Green cities: An A -to-Z guide (Vol. 4). london: Publishers of Sage.
 • Engineers of consulting Tarh & Kavosh (2007). Special master plan for Sareyn tourism. Ardabil: housing and urbanism organization of Ardabil. [in Persian]
 • Ergen, B. (2013). Investigation of Streets and Pedestrian Malls as Public Spaces. Istanbul Istanbul Ticaret University.
 • Gehl, j. (1987). Life between Buildings: Using public Space. London: Island press.
 • Jacobs, G. (2005). Sidewalks and its Functions. Iranshahr Andisheh(3), 92-103. [in Persian]
 • Kalantari, K. (2010). Data processing and analysis in socio-economic research, Fourth edition. In. Tehran: Publishing of Saba Culture. [in Persian]
 • Kashanijo, k. (2006). Theoretical Basis and Urban Design Process. Tehran: Publishers of Shahidi. [in Persian]
 • King, K. (2013). Neighborhood walk able urban form and C-reactive protein. Preventive medicine, 57(6), 850-854.
 • Mateo-Babiano, I. (2003). Pedestrian Space Management as a Strategy in Achieving Sustainable Mobility.
 • Mousavi, S. (2013). Study of interaction among citizens in Fahadan community of Yazd. urban planning studies(2), 157-177. [in Persian]
 • Newman, L., Waldron, L., Dale, A., & Carriere, K. (2008). Sustainable urban community development from the grassroots: Challenges and opportunities in a pedestrian street. Local Environment, 13(2), 12-139.
 • Pakzad, J. (2007). Guide in designing urban spaces. Tehran: Publishers of Shahidi. [in Persian]
 • Rafiyan, M., Sedigi, S., & Pormohamadi, M. (2011). Feasibility of improving the quality of urban through the Pedestrian of urban areas, Case Study: Eram Street of the central city of Qom. urban and regional studies(11), 40-56. [in Persian]
 • Sadeghi, N., & Ardakani, S. (2013). Feasibility of making pedestrian as catalyzers to promote quality of life (case study: Bu Ali Hamedan). Urban Researchs(5), 13-22. [in Persian]
 • Sapawi, R., & Said, I. (2012). Constructing Indices Representing Physical Attributes for Walking in Urban Neighborhood Area. Procedia - Social and Behavioral Sciences(50), 179-191.
 • Sedigh, A. (2015). feasibility study of road construction with an emphasis on promoting social security (Case study: The range between Sheikh Safi's Tomb to Ardebil Jomeh mosque). (master thesis), Islamic Azad university of Ardabil. [in Persian]
 • Sistani, M. (2008). Civil Quality Indicators of Urban Walkways and Urban Utility Utilization. Paper presented at the 14th National Students Conference and 1th International Student Conference, Semnan. [in Persian]
 • Stangl, P. (2011). The US Pedestrian Plan: Linking Practice and Research. Planning Practice & Research, 26(3), 289-305.
 • Tolley, R. (2003). Providing for pedestrians: principles and guidelines for improving pedestrian access to estimations and urban spaces. Melbourne: Department of Infrastructure.