نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 گروه طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

10.34785/J011.2019.303

چکیده

طی دهه‌های اخیر، بلندمرتبه‌سازی به‌عنوان یک شیوه ساختمان‌سازی، بسیار موردتوجه قرار گرفت و جایگزین رشد افقی شهرها شد. اما به نظر می‌رسد که در طرح توسعه عمودی شهرها، به روان شهروندان در فضاهای شهری توجه کافی نشده است. ارتفاع، جزء ذاتی ساختمان‌های بلند و مهم‌ترین ویژگی فرم این ابنیه است که تأثیر چشمگیری در ارتباط با شهروندان و برآیند ادراکات و احساسات آنان دارد؛ بنابراین ضروری است که جوانب تأثیر ارتفاع به صورتی موشکافانه بررسی شود. یکی از مهم‌ترین جوانب، اثرات آنها بر سلامت روان شهروندان است. استرس و تنش‌های روانی دائماً سلامت روان انسان را تهدید می‌کنند و یکی از دلایل آنها، محیط نابسامان شهرها و سکونتگاه‌های ماست. این امر بر اهمیت بررسی محیط شهری برای کاهش تنش‌های موجود می‌افزاید. هدف این نوشتار، علاوه بر دستیابی به چگونگی اثرگذاری ارتفاع ساختمان‌های بلند بر سلامت روان شهروندان، روش‌های بهتری برای طراحی این ابنیه با رویکرد تأثیر بر سلامت روان است. در پژوهش حاضر از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه‌ای (Grounded Theory) استفاده‌ شده است. پس از مصاحبه عمیق با شهروندان در محیط واقعی، متن پیاده شده مصاحبات، خلاصه و در سه مرحله باز، محوری و انتخابی، کدگذاری شد و نهایتاً به وسیله نرم‌افزار تحلیل داده‌های MAXQDA مدل زمینه‌ای آن استخراج گردید. یافته‌ها نشان داد که ارتفاعِ ساختمان‌های بلند به‌واسطه بروز مقولاتی چون محصوریت نامناسب، تبعات کالبدی_بصری، خرداقلیم، محدودیت‌های چشم‌انداز، معضلات اجتماعی، اشراف، ناهمگنی در بافت شهری و آثار سوء زیست‌محیطی، فشار روانی ایجاد می‌کند و درگیری درازمدت شهروندان با واکنش‌های هیجانی ناشی از فشارهای روانی، باعث آسیب دیدن سلامت روان آنان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The relationship between height of tall buildings and mental health of citizens (Case study: Saeediyeh complex of Hamadan)

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Karimimoshaver 1
  • hasan sajjadzadeh 2
  • hossein troosheh 2

1 Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

2 Department of Urban Design , Faculty of Arts and Architecture, Bu-Ali Sina University, Hamedan

چکیده [English]

This study addressed the relationship between high-rise buildings (as part of the urban environment) and mental health (one of the three major aspects of health: physical, psychological, and social), investigating citizens’ points of view on the high-rise Saeedieh Condominium in Hamadan, Iran. The research sought to capture the influence mechanism and to help reinforce the insight of designers of such buildings into and their concern for features of the built environment from citizens’ perspective that can inadvertently affect their mental health.
 
In recent decades, construction of high-rise buildings has been appealed to widely as a method of construction, replacing the horizontal growth of cities. However, it seems that vertical urbanism has paid little attention to citizens’ psychological aspects in urban spaces. Height is an intrinsic part of high-rise buildings and their most important formal feature, with a significant impact on citizens and their eventual perceptions and emotions, which makes it significant to scrutinize its influence. One of the most important issues is the impact of high-rise buildings on citizens’ mental health. Mental stresses constantly threaten human mental health, in part due to inappropriate urban environments and residences. This increases the significance of examining the urban environment to reduce the existing stresses. The purpose of this paper was to present better ways of designing high-rise buildings considering their impact on citizens’ mental health as well as to identify how the influence works. Therefore, the main questions of the study are as follows. What relationship is there between high-rise buildings and citizens’ mental health? How can height affect citizens’ mental health?
 
In the present study, a qualitative approach was taken using the method of Grounded Theory. After in-depth interviews made in person with citizens, the transcripts were summarized and encoded in the three open, axial, and selective stages, and the grounded model was finally extracted by the MAXQDA data analysis software. The participants in the interviews included 24 citizens, 13 men and 11 women aged 17-65 years. Theoretical consecutive purposive sampling was used, where sampling would continue until adequacy (saturation) was achieved for theorization. It should be noted that saturation was achieved as felt by the researcher with comments from 8 men and 8 women—a total of 16 participants—, but the interviews continued, amounting to 24 with 8 additional ones, which served to ensure the achievement of saturation (although no changes were made in the eventual data).
 
The findings demonstrated that high-rise buildings cause mental pressure in citizens due to issues such as improper enclosure, physical-visual consequences, sub-climate generation, landscape restrictions, social difficulties, overlook, urban area heterogeneity, and negative environmental effects and citizens’ long-term involvement in emotional reactions resulting from the mental pressure affects their mental health. With a frequency of 73, the issue of improper enclosure was found to be the most popular among citizens in the set of situational issues, playing a major role in the emergence of the interactive issues and the consequential ones as a result. It was followed by the issues sub-climate generation (with a frequency of 57), physical-visual consequences (with a frequency of 55), landscape restrictions (with a frequency of 30), urban area heterogeneity (with a frequency of 25), overlook (with a frequency of 22), and social difficulties (with a frequency of 12), in that order.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High-Rise Buildings
  • Mental Health
  • Stress
  • Grounded Theory
  • Hamadan’s Saeedieh Condominium
Altman, I. (1981). The Environment and Social Behavior: Privacy, Personal Space, Territory and Crowding. Irvington.
Selye, H. (1976). Stress in Health and Disease, Reading (Mass): Butterworth-Heinemann.
Takei, M. & Ohara, M. (1978). "Experimental study on measurement of the sense of oppression by a building: (Part-3) Consideration of the distance to a building and relation between color effect of exterior wall and the sense of oppression", Transactions of the Architectural Institute of Japan, 71–80.
Todor, Keith (1996). Mental Health Promotion Paradigms and Practice, Routled.
World Health Organization (2001). "The World Health Report: Mental Health; New Understanding, New Hope", Geneva.
American Planning Association (2006). Planning and urban design standards, John wiley & sons.
Appleyard, Donald (1969). "Why Buildings are known", Environment and Behavior, 2(3), 131-156.
Asgarzadeh, M., Koga, T., Hirate, K., Farvid, M. & Lusk, A. (2014). "Investigating oppressiveness and spaciousness in relation to building, trees, sky and ground surface", Landscape and Urban Planning, 131, 36 – 41.
Asgarzadeh, M., Koga, T., Yoshizawa, N., Munakata, J. & Hirate, K. (2009). "A transdisciplinary approach to oppressive cityscapes and the role of greenery as key factors in sustainable urban development", IEEE International Conference on Science and Technology for Humanity, 1042-1047.
Asgarzadeh, M., Koga, T., Yoshizawa, N., Munakata, J. & Hirate, K. (2010). "Investigating green urbanism; building oppressiveness", Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 9(2), 555-562.
Asgarzadeh, M., Lusk, A., Koga, T., & Hirate, K. (2012). "Measuring oppressiveness of streetscapes", Landscape and Urban Planning, 107, 1–11.
Bemaniyan, M. R. (2011). Tall Buildings and the City: An Analysis of the Cultural and Social Impacts of Tall Buildings on Large Cities, 1th edition, Shahr. [in Persian]
Bentley, A., Alcock, A., Morin, P., McGlynn, S. & Smith, G. A. (2015). Responsive Environments, 1th edition, Routledge.
Cohen, S.; Evans, G.W.; Stokols, D. & Krantz, D.S. (1986). Behavior, Health, and Environmental Stress, Plenum.
Conway, Donald J. (1977). "Human Response to Tall Building", Community Development Series, 3, Hutchinson & ​Ross.
CTBUH (2015). Council on Tall Buildings and Urban Habitat, Height Criteria, Chicago.
Deputy of Urban Planning and Architecture of Hamadan Municipality (2007). Terms and conditions of high-rise buildings in Hamadan, Hamadan. [in Persian]
Evans, G. W. (2003). "The Built Environment and Mental Health", Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine, 80(4), 536-555.
Evans, G.W. & McCoy, J. (1998). "When buildings don’t work: The role of architecture in human health", Journal of Environmental Psychology, 18, 85–94.
Ganji, H. (2014). Mental Health, 16th Edition, Arsabaran. [in Persian]
Gehl, J. (2013). Cities for people. Washington, Dc: Island Press.
Gesler, W.; Bell, M.; Curtis, S.; Hubbard, P. & Francis, S. (2004). "Therapy by design: evaluating the UK hospital building program", Journal of Health & Place, 10, 117–128.
Golabchi, M. & Masterifarahani, N. (2013). Conceptual design of tall buildings, 1th edition, Tehran University. [in Persian]
Greenberg, J. S. (2016). Comprehensive Stress Management, 14th edition, McGraw-Hill Education.
Hall, E. T. (1990). The Hidden Dimension, 1th edition, Anchor.
Hershenson, D. B. & Power, P. W. (1987). Mental Health Counseling: Theory and Practice, Allyn & Bacon.
Hobbi, M. B. (2004). Mental Health in a Broader Perspective, Journal of Methodology in the Humanities, 41, 122-106. [in Persian]
Hwang, T.; Yoshizawa, N.; Munakata, J. & Hirate, K. (2007). "A study on the oppressive feeling caused by the buildings in urban space", Transactions of the Architectural Institute of Japan, 616, 25–30.
Kaplan, H. & Sadock, B. J. (2007) Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences- Clinical Psychiatry, 10th edition, LWW.
Karimimoshavar, M. (2010). The Relationship between High-Rise Buildings and Urban Landscape, Bagh Nazar, 13, 99-89. [in Persian]
Karimimoshavar, M. (2011) The Role of tall building in Urban Landscape, Doctoral dissertation on Architecture, University of Tehran. [in Persian]
Keyes, C.L. (2002). "The Mental Health Continuum: from languishing to flourishing in life", Journal of Health and Social Behavior, 43(2), 207-222.
Lang, J. (1987). Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environmental Design, 1th Edition, Van Nostrand Reinhold.
Leicester city council (2007). Tall Buildings Supplementary Planning Document, Leicester.
Mehrabian, A. & Russell, J. (1974). An Approach to Environmental Psychology, MIT Press.
Milanifar, B. (2013). Mental Health, 13th edition, Qomes. [in Persian]
Motevasselli, M. M. & Azizi, M. M. (2012). Evaluation of Types of High-Rise Residential Buildings in Impact on Landscape, Journal of Urban Management, 30, 112-91. [in Persian]
Newcastle City Council (2002). Supplementary Planning Document: Tall Buildings Guidance for Newcastle upon Tyne, Newcastle.
Peiffer, V. (2015). Methods of reducing stress: Principles of Stress Management, HarperCollins.
Rahimi, G. (2010). World Health Organization (WHO), Journal of Paramedical Faculty of Islamic Republic of Iran Army, 1, 4-1. [in Persian]
Rapoport, A. (1990). The Meaning of the Built Environment: A Nonverbal Communication Approach, University of Arizona.
Rayati, A. (2015). Investigating the Psychology of Urban Environments and Spaces in Architecture from the Humanistic Perspective, Perspective National Conference 1404 and Technological Achievements in Engineering Sciences, Shiraz. [in Persian]
Razmara, H. (2007). What Is Stress, 1th edition, Sepanj. [in Persian]
Russell, J. A. & Snodgras, J. (1987). Emotion and the Environment, In D. Stokolos & I.Altman (Eds), Handbook of environmental Psychology. John wiley & sons.
Stora, J. B. (2010). Le Stress, 8e edition, Universitaires de France.
Strauss, A. & Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, 2th edition, SAGE.
Tabatabaeian, M. & Tamannaie, M. (2012). The Role of Built Environments on Mental Health, Armanshahr Journal of Architecture and Urban Development, 11, 109-101. [in Persian]
Weiten, w. (2012). Psychology: Themes and Variations, 9th edition, Cengage Learning.