نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد دانشگاه کردستان

2 دانشگاه کردستان

10.34785/J011.2019.717

چکیده

برای بسیاری از کشورها، صنعت گردشگری بخش قابل ملاحظه­ای از رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خود اختصاص داده است. فعالیت گردشگری می­تواند تأثیر منفی یا مثبت بر کیفیت زندگی ساکنان داشته باشد. در سطح خرد، مطالعات ارزش­گذاری باعث دستیابی به اطلاعات مربوط به ساختار و کارکرد اکوسیستم­ها و نقش متنوع و پیچیده آنها در حمایت از رفاه انسانی شده و در بعد کلان، ارزش‌گذاری اقتصادی اکوسیستم، برنامه­ریزان و مدیران اجرایی را در برنامه­ریزی، حفاظت و بهره­برداری پایدار منابع طبیعی یاری می­دهد. دریاچه زریبار مهم‌ترین و کم‌نظیرترین جاذبه‌ آبی در سه کیلومتری غرب شهرستان مریوان در استان کردستان قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی میزان تمایل به پرداخت گردشگران ورودی به دریاچه زریبار مریوان است. روش  نمونه‌گیری به‌ صورت تصادفی ساده و برای جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه عدد 86/0 به دست آمد که نشان از پایای خوب پرسشنامه دارد. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش لاجیت نشان می­دهد که متغیرهای سن، هزینه سفر، سطح تحصیلات، بعد خانوار، درآمد و میزان رضایت بازدیدکنندگان بر تمایل به پرداخت تأثیر معنی­دار داشته و متغیر سابقه پرداخت، تأثیری بر تمایل به پرداخت افراد نداشته است. یکی دیگر از نتایج این مطالعه نشان می­دهد که ارزش تفریحی دریاچه زریوار که با مقدار متوسط انتظاری (WTP) نشان داده می­شود، برای هر بازدید کننده برابر با 5712 ریال است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Estimation of tourists willingness to pay and factors affecting it (Case Study: Marivan lake Zaribar)

نویسندگان [English]

  • Sana mostafazadeh 1
  • Fateh Habibi 2
  • ahmad Mohammadi 1

1 Department of Economics, University of Kurdistan

چکیده [English]

At micro level, valuation studies provide access to information concerning the structures and functions of ecosystems and their diverse, complex role in support of human convenience. At macro level, ecosystem valuation can contribute to development and modification of human convenience factors and sustainable development. Expressing the quantitative values of the functions, products, and services of an ecosystem, economic valuation, helps executive, social, and economic planners and administrators to plan the protection and sustainable exploitation of natural resources. The main purpose of economic environment valuation is to enable comparison of environmental protection and socio-economic development for optimal utilization of exceptional resources. Since environmental resources belong to all generations, long-term interests should be preferred to short-term ones. The economic approach to evaluation of environmental changes is based on people’s preference for modifications in their environmental conditions. The term value has a precise definition in economics: the price that individuals are willing to pay for goods or services. The basic economic notions of supply and demand are employed to estimate willingness to pay. In environmental economics, different methods are used to measure environmental values. There are two groups of methods for monetary evaluation of goods: methods that lead to estimation of the demand curve, used to obtain the values of non-market goods and natural resources and those leading to goods prices without estimating the demand curve. Zrebar Lake is a unique tourist attraction of the type, situated three kilometers to the west of Mariwan in Iran’s Kurdistan Province. The purpose of this study was to investigate the visitors’ willingness to pay for the entrance fee to Zrebar Lake. Simple random sampling was used in the research, along with a questionnaire for data collection. The size of a sample needs to be large enough to make it statistically representative. A total of 350 respondents participated in the study, only 307 of whom answered the questionnaire completely. A Cronbach’s alpha coefficient of 0.86 was obtained for the questionnaire, which indicated its proper reliability. The results concerning the probability of willingness to pay indicated that 217 participants (70.68%) would not accept the first offer, being unwilling to pay 5000 Rials of their monthly income to visit Zrebar Lake, while 90 respondents (29.32%) would accept the offer. When a lower fee (1000 Rials) was offered, 36 participants (11.72%) would not accept it, while 181 respondents (58.96%) would. Those who would accept the first offer (5000 Rials) were offered a higher fee of 15000 Rials, 37 of whom (12.06%) would not accept it, while 53 (17.26%) would. A total of 88% of the respondents were willing to pay for a visit. The results obtained from the estimation of the model using logistic regression demonstrated that the variables age, travel expenses, academic degree, family size, income, and level of satisfaction had significant effects on the willingness to pay, whereas the variable payment experience exhibited no significant effect. Another finding of the study was that the entertainment value of Zrebar Lake, represented by the average expected value (WTP), was 5712 Rials per visitor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Willingness to pay
  • Valution
  • Tourist
  • Zribar Lake
Alberini, A., V. Zanatta and P. Rosato. (2007), " Combining actual and contingent behavior to estimate the value of sports fishing in the Lagoon of Venice", Ecological Economics, 61: 530–541.
Amirnejhad, H. (2006). " Determining the total economic value of forest ecosystems in northern Iran with emphasis on environmental-ecological and conservation values", PhD thesis in Agricultural Economics. .[in Persian].
Bann, C. (1997)," The economic valuation of mangroves," a manual for researchers.
Cavuta, G., Claval, P., Pagnini, M. P., & Scaini, M. (2006)," Environmental goods valuation: The total economic value. In Part V: Economic Trends and Cultural Environmental Chances.
Chaikaew, P., Hodges, A. W., & Grunwald, S. (2017)," Estimating the value of ecosystem services in a mixed-use watershed: A choice experiment approach", Ecosystem services, 23, 228-237. 
Dizaji, M., najafinasab, M.H. & shararkhah, H. (2012). " Estimation of tourist value of Tabriz Park Igoli Park using conditional valuation method" Journal of Applied Economics, 2(7): 106-125. .[in Persian].
Eftec. N.  (2006)," Valuing Our Natural Environment, In association with Environmental Futures Limited, Final Report, Annexes NR0103,For the UK  Department for Environment, Food and Rural Affairs, 20th March 2006.
Fatahi, A. (2014). " Fundamentals of Economic Valuation of Natural Resources", Yazad. [in Persian].
Ghanbari, A.& Hashemei, A.S. (2018)." Estimation of willingness to pay visitors and tourists of Zaribar Lake and Investigation of Factors Affecting it by Conditional Valuation Method (CVM)", Geography and urban-regional planning, 25: 187-202. [in Persian].
Hanemann, W.M. (1994)," Valuing the Environment through Contingent Valuation. Economic Perspectives", 8(4): 19-43.
Jenkins, W. A., B. C. Murray, R. A. Kramer, S. P. Faulkner. (2010)," Valuing ecosystem services from wetlands restoration in the Mississippi Alluvial Valley", Ecological Economics, 69: 1051–1061. 
Karami, O. Iraj, S., Rafiei, H. & Pournaderi, M.H. (2017)." Estimation of Amusement Forest Park Recreational Value Using Contingent Valuation Method", Environmental Studies, 7(13): 85-92. [in Persian].
Khalilian, S., Khodaverdizadeh, M. & kalashami, M.K. (2012). " Determining the Conservation Value of Gourigol Wetland and Applying Hierarchical Analysis Process Approach to Differentiate Consumer and Non-Consumer Values", Journal of Environmental Studies, 60: 23-34. [in Persian].
Khodaverdizadeh, M., hayati, B. & kalashami, M.K. (2009)." Estimation of Recreational Value of Tourist Village of Kandovan East Azarbaijan Using Contingent Valuation Method", Environmental Science, 5(4): 52-73. [in Persian].
Khodaverdizadeh, M., hayati, B. & kalashami, M.K. (2016)." Estimation of Recreational Value and Determination of Factors Affecting Willingness to Pay Visitors to Stepanus Church by Two-Step Heckman Method", Environmental Science and Technology, 17:105-117. [in Persian].
King, N. A. (2007)," Economic valuation of environmental goods and services in the context of good ecosystem governance; Water Policy 9 (Supplement, 2, 2007)", pp: 51–67.
Kurdistan Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization. (2019). [in Persian].
Lee, C., and S.Han (2002)," Estimating the use and preservation values of national parks tourism resources using a contingent valuation method", Tourism Management, 23: 531-540.
Lee, J.F.J. Liou, H. Lin, T. Shih, P. Tsai, J. Chen (2010)," Approach for Economic Valuation of Environmental Conditions and  Impacts, Final Report to CALTRANS and the Multi-Disciplinary Team; Prepared for California Department of Transportation, With Funding from Federal Highways Administration ,June.
Mafigolami, D.& yarali, N. (2010). " Estimation of Choghakhor International Wetland Using Regional Travel Costing Method", Journal of the Environment, 35(50): 45-54. [in Persian].
Maibodi, E. & Ghazi, M. (2009). " Estimation of recreational value of Saei Park in Tehran using conditional valuation method (CV)", Iranian Journal of Economic Research, 2(36): 187-202. [in Persian].
Mansori, M., Badehyan, Z, Adeli, K.& Abrari, V. K. (2016)." Estimation of Recreational Value of Hassan Gaviar Forest Area Using Contingent Valuation Method and Individual Travel Cost Method", ranian Forest Journal, 7(4): 507-521. [in Persian].
Mitchell, R.C., and Carson, R.T. (1989)," Using Surveys to Value Public Goods: The Contingent Valuation Method. Washington, DC: Resources for the Future.
Pejoyan, J. & Falehi, N. (2009). " Economic Evaluation of Recreational Services for Environmental Resources (Anzali Wetland Case)", Economic Journal, 8: 147-171. [in Persian].
Rafat, B. & Mosavi, B. (2014)." Estimating recreational value of Eighth Paradise Park in Isfahan using conditional valuation method", Ecology, 39(1): 157-164. [in Persian].
Rasekhi, S. Said, K. & Rostami, M.H. (2013). Measurement and factors affecting the willingness of coastal tourists to pay using contingent valuation method: A case study for the Caspian coast", Journal of Tourism Planning and Development, 1(2): 13-32. [in Persian].
Rathnayake, R. M. W. (2016)," Pricing the enjoyment of ‘elephant watching’at the Minneriya National Park in Sri Lanka: An analysis using CVM," Tourism Management Perspectives, 18, 26-33.
Reynisdottir M, Song H and Agrusa J. (2008)," Willingness to Pay entrance fees to natural attractions: An Icelandic case study", Journal of Tourism Management .29:1076-1083.
Sahabi, B., Hajian, M.H. & Javaheri, B. (2013)." Factors affecting the willingness to pay visitors and estimating the recreational value of the Jajrood area", Journal of Economic Modeling, 8(8): 111-126. [in Persian].
Statistical Center of Iran .(2018). [in Persian].
Suparmoko, M. (2008)," Economic Valuation for Environmental Goods and Services Market Price Method); Regional Training Workshop on the Economic Valuation of The Goods and Services of Coastal Habitats, Retrieved from.
Tuan, T. H., M. V. Xuan, D. Namb, S. Navrud. (2009)," Valuing direct use values of wetlands: A case study of Tam Giang–Cau Hai lagoon wetland in Vietnam," Ocean and Coastal Management, 52: 102–112.
Turner R.K., V.D. Bergh, T. Soderqvist, A. Barendregt, J. Straaten, E. Maltby. (2000)," Ecological-economic analysis of wetlands: scientific integration for management and policy", Ecological Economics, 35(1):7–23.
Zebardast, L., Majed, V. & sharzaei,G. (2011). " Estimation of Anzali Wetland Non-Use Values Using Contingent Valuation Method", Journal of Environmental Studies, 54: 43-50. [in Persian].
Zhang, F., Wang, X. H., Nunes, P. A., & Ma, C. (2015)," The recreational value of gold coast beaches, Australia: An application of the travel cost method", Ecosystem Services, 11, 106-114.