نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده شهرسازی ،پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران،ایران

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشدبرنامه ریزی شهری،دانشکده معماری و شهرسازی،دانشگاه هنرتهران

10.34785/J011.2021.919

چکیده

توجه به شادی و ابعاد راهبردی آن، نقش اساسی در مطلوبیت کیفیت محیطی محلات شهری دارد که امروزه عدم توجه به آن، یکی از چالش‌های پیشِ رو شهرها به ویژه کلانشهرهایی مانند مشهد به عنوان بستر زیست انسان در راه رسیدن به زندگی پایدار شهری است. طی دهه‌های اخیر  با توسعه‌های جدید و قدیم شکل گرفته در سطح کلانشهر مشهد، محلاتی ایجاد شده‌اند که از سطح کیفی مطلوبی برخوردار نبوده و با مشکلات و معضلات فراوانی مانند فقدان عرصه­های همگانی، ناامنی، نبود زیبایی­های بصری، نبود امکانات محلی، تعلق پایین، آلودگی­های محیطی، فقدان بسترهای مناسب روابط همسایگی و... روبه­رو بوده که به واقع از میزان شادی و نشاط به عنوان حلقه مفقوده و فراموش شده زندگی شهروندان مشهدی، کاسته و ضرورت طراحی محیطی مناسب و شاد را افزایش داده است. از جمله این محلات در توسعه جدید، محله فارغ­التحصیلان و در توسعه قدیم، محله طبرسی است. از این روهدف مطالعه حاضر، ارزیابی ابعاد و شاخص­های شادی در دو بافت قدیم و جدید شهر مشهد با خصیصه­های متفاوت است تا ضمن شناسایی ابعاد و شاخص­های شهر شاد به حل مشکلات محلات شهری به روشی اصولی و کارآمد برای حرکت به سوی پایداری بیشتر جوامع محلی دست یافت. مطالعه حاضر از نظر نتایج، کاربردی_توسعه­ای، از نظر فرآیند اجرا به صورت کمی و از نظر هدف توصیفی_تحلیلی با استناد به مطالعات کتابخانه‌ای است و از میان ساکنان محلات طبرسی و فارغ­التحصیلان، 320 نفر به ‌صورت تصادفی برای تکمیل پرسشنامه‌ها انتخاب شده‌اند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون‌های آماری شامل فریدمن، من_ویتنی، اسپیرمن، کای اسکوئر و ضریب کرامر در نرم­افزار SPSS انجام شده است. براساس نتایج به دست آمده از تحلیل، تنها بعد کالبدی در محله فارغ­التحصیلان (3.22) در بین ابعاد شادی شرایط نسبتاً مطلوبی دارد و در سایر ابعاد، هر دو محله شرایط نامطلوبی دارند. همچنین اختلاف معنی­داری میان شاخص­های شادی در محلات قدیم و جدید وجود دارد. از دیگر یافته­هایتحقیق اینست که میانگین رتبه شادی در محله فارغ­التحصیلان (167.90) بیشتر از محله طبرسی (135.45) است که نشان از شادتر بودن ساکنان محله جدید در مقایسه با محله قدیم دارد. اما تفاوت این دو از نظر شادی زیاد و محسوس نیست. شادی با متغیرهای درآمد، مالکیت مسکونی، قومیت، اشتغال، وضعیت تأهل و تعداد اعضای خانوار رابطه مثبت و با سن رابطه منفی و معنی­داری دارد. در نهایت، شاخص­های امنیت شغلی در هر دو محله از بعد اقتصادی، سطح ایمنی و کیفیت نورپردازی در محله قدیم و دسترسی به فضای سبز، کیفیت فضای آبی در محله جدید از بعد کالبدی، سطح امنیت در محله قدیم و شرکت در جشن­های بومی و مشارکت در حل مشکلات در محله جدید از بعد اجتماعی، دارای بیشترین میزان همبستگی با شادی و نشاط هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Dimensions and Indicators of the Happy City in Mashhad’s Neighborhoods (Case Studies: Tabarsee Fareq Altahsilan Neighborhoods)

نویسندگان [English]

  • Farshad Noorian 1
  • reza ghazi 2
  • seyed sajad abdullahpur 3

1 Associate Professor,University of Tehran,Tehran,Iran

2 Master of Urban Planning,College of Fine Arts, University of Tehran

3 Master of Urban Planning,Faculty of Urban Planning and Architecture,University of Art

چکیده [English]

Concern for happiness and its strategic dimensions plays a key role in provision of desirable environment quality in urban neighborhoods, ignorance of which is an issue with which cities, metropolises such as Mashhad, Iran in particular, are faced as a requirement for man to achieve sustainable urban life. In recent decades, new and old developments have been made in Mashhad, and neighborhoods have been created that do not meet the desired level of quality, and suffer many problems such as lack of public areas, insecurity, lack of visual beauty, lack of local facilities, poor sense of belonging, environmental pollution, and inappropriate conditions for neighborhood relations. This has actually lowered the level of happiness and vitality as a missing, neglected factor in the citizens’ lives, highlighting the need for proper, happy environmental design. Among the newly-developed neighborhoods is the Fareghottahsilan neighborhood, and Tabarsi is one that has been developed long ago. The purpose of this study was to assess the dimensions and indicators of happiness in old and new areas of Mashhad with different characteristics, to identify the dimensions and indicators of a happy city to solve the problems in urban neighborhoods fundamentally and efficiently towards achievement of greater sustainability in local communities. The present applied-developmental, quantitative, descriptive-analytical research was based on library studies. 320 citizens were randomly selected from among the residents of the Tabarsi and Fareghottahsilan neighborhoods to fill out the questionnaires. Data analysis was made in SPSS using statistical tests including Friedman, Mann-Whitney, Spearman, Chi-square and Cramér’s coefficient. According to the results of the analysis, it was only the physical dimension among those of happiness that exhibited relatively favorable conditions only in the Fareghottahsilan neighborhood (3.22), and both neighborhoods had unfavorable conditions in the other dimensions. Moreover, a significant difference was found between the indicators of happiness in the old and new neighborhoods. Another finding was that the average rate of happiness in the Fareghottahsilan neighborhood (167.90) was higher than that in Tabarsi (135.45), which demonstrated that the residents of the new neighborhood were happier than those of the old neighborhood, but the difference between the two in terms of happiness was not big. Happiness was positively related to income, residence ownership, ethnicity, employment, marital status, and family size, and it was negatively related to age. Finally, the greatest correlations with happiness and vitality were observed for job security in both neighborhoods from an economic perspective, level of safety and quality of lighting in the old neighborhood and access to green spaces and quality of water spaces in the new neighborhood from a physical perspective, level of security in the old neighborhood and participation in local celebrations and participation in solving the problems in the new neighborhood from a social perspective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • happiness
  • dimensions and indicators of a happy city
  • old and new areas
  • Tabarsi and Fareghottahsilan neighborhoods in Mashhad
Abounoori, E., & Asgarizadeh, D., (2013). Macroeconomic Factors Affecting Happiness. International Journal of Business and Development Studies, 5 (1): 5-22. [In Persian]
Amorim, S. M., França, L. H. d. F., & Valentini, F. (2017). Predictors of happiness among retired from urban and rural areas in Brazil. Psicologia: Reflexão e Crítica, 30(1), 1-8.
Anic, P., & Tončić, M. (2013). Orientations to happiness, subjective well-being and life goals. Psihologijske teme, 22(1), 135-153.
Argyle, M., & Lu, L. (1990). Happiness and social skills. Personality and Individual differences, 11(12), 1255-1261.
Azizi, M., Mohamadian, F., Ghajarieah, M., & Direkvand-Moghadam, A. (2017). The effect of individual factors, socioeconomic and social participation on individual happiness: A cross-sectional study. Journal of Clinical and Diagnostic Research: JCDR, 11(6), 1-4.
Ballas, D. (2013). What makes a ‘happy city’? Cities, 32(1), 39-50.
Ballas, D., & Dorling, D. (2007). Measuring the impact of major life events upon happiness. International journal of epidemiology, 36(6), 1244-1252.
Balogun, A. (2014). Dispositional Factors, Perceived Social Support and Happiness among Prison Inmates in Nigeria: A New Look. The Journal of Happiness & Well-Being, 2(1), 16-33.
beyzaie, m., shakiba, a., & noghsan mohammadi, m. r. (2017). Comparative Study of Neighborhoods' centers in the city of Yazd based on Ideal Neighborhood center Indices using FMEA Analytical Approach (Case Study: "Yaghoobi" Neighborhood in Historical context and "Posht Siloo" in New urban development context). journal of Urban Studies, 7(25), 3-16. [In Persian]
Brereton, F., Clinch, J. P., & Ferreira, S. (2007). Happiness, Geography and the Environment. Ecological Economics, 65(2), 386-396. doi:10.1016/j.ecolecon.2007.07.008
Buss, D. M. (2000). The evolution of happiness. American psychologist, 55(1), 15-23.
Caporale, G. M., Georgellis, Y., Tsitsianis, N., & Yin, Y. P. (2009). Income and happiness across Europe: Do reference values matter? Journal of Economic Psychology, 30(1), 42-51.
Carver, C. (2003). Pleasure as a sign you can attend to something else: Placing positive feelings within a general model of affect. Cognition and Emotion, 17(2), 241-261.
Chan, D. W. (2012). Life satisfaction, happiness, and the growth mindset of healthy and unhealthy perfectionists among Hong Kong Chinese gifted students. Roeper Review, 34(4), 224-233.
Danaee, A., Vali Shariatpanahi, M., & Mahdavi, M. (2018). Quality of Life in Rural Areas of Bahmaei District, Kohgiluyeh and Boyer Ahmad, Iran. Journal of Human Geography Research, 50(3), 727-747 . [In Persian]
Demir, M., & Özdemir, M. (2010). Friendship, need satisfaction and happiness. Journal of Happiness Studies, 11(2), 243-259.
Diener, E., & Chan, M. Y. (2011). Happy people live longer: Subjective well‐being contributes to health and longevity. Applied Psychology: Health and Well‐Being, 3(1), 1-43.
Diener, E., Lucas, R., Helliwell, J. F., Schimmack, U., & Helliwell, J. (2009). Well-being for public policy: Series in Positive Psychology.
Diener, E., & Seligman, M. E. (2004). Beyond money: Toward an economy of well-being. Psychological science in the public interest, 5(1), 1-31.
Dolan, P., Peasgood, T., & White, M. (2008). Do we really know what makes us happy? A review of the economic literature on the factors associated with subjective well-being. Journal of Economic Psychology, 29(1), 94-122.
Engelbrecht, H.-J. (2009). Natural capital, subjective well-being, and the new welfare economics of sustainability: Some evidence from cross-country regressions. Ecological Economics, 69(2), 380-388.
Esmail, H. A. H., & Shili, N. N. J. (2018). The relationship between happiness and economic development in KSA: Study of Jazan Region. Asian Social Science, 14(3), 78-87.
Ferreira, S., & Moro, M. (2010). On the use of subjective well-being data for environmental valuation. Environmental and Resource Economics, 46(3), 249-273.
Ferrer-i-Carbonell, A., & Gowdy, J. M. (2007). Environmental degradation and happiness. Ecological Economics, 60(3), 509-516.
Frey, B., & Stutzer, A. (2002). The Economics of Happiness. World Economics, 3(1), 25-41.
Frijters, P., & Van Praag, B. M. (1998). The effects of climate on welfare and well-being in Russia. Climatic Change, 39(1), 61-81.
Gamble, A., & Gärling, T. (2012). The relationships between life satisfaction, happiness, and current mood. Journal of Happiness Studies, 13(1), 31-45.
Gerdtham, U.-G., & Johannesson, M. (2001). The relationship between happiness, health, and socio-economic factors: results based on Swedish microdata. The Journal of Socio-Economics, 30(6), 553-557.
Ghorbani, A. (2016). Redesign the Physics of Urban Street With Emphasis on the Happiness of Users. (Master Thesis in urban design), Yazed University. [In Persian]
Gilbert, D. (2006). Stumbling on Happiness London, United Kingdom.
Glaeser, E. L., Gottlieb, J. D., & Ziv, O. (2016). Unhappy cities. Journal of labor economics, 34(2), 129-182.
Gong, L. (2007). Is happy better than sad even if they are both non-adaptive? Effects of emotional expressions of talking-head interface agents. International Journal of Human-Computer Studies, 65(3), 183-191.
Gowdy, J. (2005). Toward a new welfare economics for sustainability. Ecological Economics, 53(2), 211-222.
Gu, L., Rosenberg, M. W., & Zeng, J. (2017). Competing forces of socioeconomic development and environmental degradation on health and happiness for different income groups in China. International Journal of Health Services, 47(4), 752-777.
Gudmundsdottir, D. G. (2013). The impact of economic crisis on happiness. Social indicators research, 110(3), 1083-1101.
Habibzadeh, S., & Allahvirdiyani, K. (2011). Effects of economic and non economic factors on happiness on primary school teachers and Urmia University professors. Procedia Social and Behavioral Sciences, 30, 2050-2051.
Hall, P. G., Hall, P., & Pfeiffer, U. (2000). Urban future 21: a global agenda for twenty-first century cities: Taylor & Francis.
Heydari Sareban, V., & Yari Hesar, A. (2017). Affective Component of Social Happiness in the Villagers Point of View. Quarterly of regional planning, 7(25), 41-54. [In Persian]
Hsu, H.-C., & Chang, W.-C. (2015). Social connections and happiness among the elder population of Taiwan. Aging & mental health, 19(12), 1131-1137.
Kahneman, D., & Krueger, A. B. (2006). Developments in the measurement of subjective well-being. Journal of Economic perspectives, 20(1), 3-24.
Kent, J. L., Ma, L., & Mulley, C. (2017). The objective and perceived built environment: What matters for happiness? Cities & health, 1(1), 59-71.
Khatibi, A. (2017). Explaining of Sociological Interaction Neighborhood and the Effect of that on Citizens Social Happiness in Mashhad. Study of urban Sociological, 7(22), 107-134. [In Persian]
King, K., Vidourek, R., Merianos, A., & Singh, M. (2014). A Study of Stress, Social Support, and Perceived Happiness among College Students. The Journal of Happiness & Well-Being, 2(2), 132-144.
Lane, T. (2017). How does happiness relate to economic behaviour? A review of the literature. Journal of behavioral and experimental economics, 68, 62-78.
Latifi, G., Jomepur, M., & Garivani, S. (2014). A Comparative Study of Vitality in Tehran South Neighborhood and Saadat Abad. Urban Management Magazine, 13(14), 27-40. [In Persian]
Lawrence, E. M., Rogers, R. G., & Wadsworth, T. (2015). Happiness and longevity in the United States. Social Science & Medicine, 145, 115-119.
Lenzen, M., & Cummins, R. A. (2013). Happiness versus the environment—a case study of Australian lifestyles. Challenges, 4(1), 56-74.
Lyubomirsky, S., Sheldon, K. M., & Schkade, D. (2005). Pursuing happiness: The architecture of sustainable change. Review of general psychology, 9(2), 111-131.
MacKerron, G., & Mourato, S. (2009). Life satisfaction and air quality in London. Ecological Economics, 68(5), 1441-1453.
Maddison, D., & Rehdanz, K. (2011). The impact of climate on life satisfaction. Ecological Economics, 70(12), 2437-2445.
Mahadea, D., & Rawat, T. (2008). Economic growth, income and happiness: An exploratory study. South African Journal of Economics, 76(2), 276-290.
Majeed, M. T., & Mumtaz, S. (2017). Happiness and environmental degradation: A global analysis. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences (PJCSS), 11(3), 753-772.
Marans, R. W., & Stimson, R. J. (2011). Investigating quality of urban life: Theory, methods, and empirical research (Vol. 45): Springer Science & Business Media.
Milligan, C., Gatrell, A., & Bingley, A. (2004). ‘Cultivating health’: therapeutic landscapes and older people in northern England. Social Science & Medicine, 58(9), 1781-1793.
Montgomery, C. (2013). Happy city: Transforming our lives through urban design: Macmillan.
Morawetz, D., Atia, E., Bin-Nun, G., Felous, L., Gariplerden, Y., Harris, E., . . . Zarfaty, Y. (1977). Income distribution and self-rated happiness: some empirical evidence. The economic journal, 87(347), 511-522.
Moro, M., Brereton, F., Ferreira, S., & Clinch, J. P. (2008). Ranking quality of life using subjective well-being data. Ecological Economics, 65(3), 448-460.
Myers, D. G., & Diener, E. (1995). Who is happy? Psychological science, 6(1), 10-19.
Okulicz-Kozaryn, A. (2017). Unhappy metropolis (when American city is too big). Cities, 61, 144-155.
National Research Council, (2002). Neem: a tree for solving global problems: The Minerva Group, Inc.
National Research Council. (2014). Subjective well-being: Measuring happiness, suffering, and other dimensions of experience. National Academies Press.
Rehdanz, K., & Maddison, D. (2005). Climate and happiness. Ecological Economics, 52(1), 111-125.
Savageau, D. (2007). Places rated almanac: The classic guide for finding your best places to live in America: Places Rated Books Llc.
Searns, R. M. (1995). The evolution of greenways as an adaptive urban landscape form. Landscape and urban planning, 33(1-3), 65-80.
Sharma, A., & Malhotra, D. (2010). Socio-Psychological Correlates of Happiness in Adolescents. European Journal of Social Sciences, 12(4), 651-662.
Stewart, M. E., Watson, R., Clark, A., Ebmeier, K. P., & Deary, I. J. (2010). A hierarchy of happiness? Mokken scaling analysis of the Oxford Happiness Inventory. Personality and Individual differences, 48(7), 845-848.
Statistical Yearbook of Mashhad, (2016). Islamic City Council and Department of City Planning of Mashhad.
Tiwari, A. K. (2011). Happiness and Environmental Degradation: What Determines Happiness?''. Economics Bulletin, 31(4), 3192-3210.
Tu, K.-J., & Lin, L.-T. (2008). Evaluative structure of perceived residential environment quality in high-density and mixed-use urban settings: An exploratory study on Taipei City. Landscape and urban planning, 87(3), 157-171.
Uchida, Y., & Ogihara, Y. (2012). Personal or interpersonal construal of happiness: A cultural psychological perspective. International Journal of Wellbeing, 2(4): 354-369.
Vemuri, A. W., & Costanza, R. (2006). The role of human, social, built, and natural capital in explaining life satisfaction at the country level: Toward a National Well-Being Index (NWI). Ecological Economics, 58(1), 119-133.
Vinson, T., & Ericson, M. (2014). The social dimensions of happiness and life satisfaction of A ustralians: Evidence from the W orld V alues S urvey. International Journal of Social Welfare, 23(3), 240-253.
Welsch, H. (2006). Environment and happiness: Valuation of air pollution using life satisfaction data. Ecological Economics, 58(4), 801-813.
Welsch, H. (2009). Implications of happiness research for environmental economics. Ecological Economics, 68(11), 2735-2742.
Welsch, H., & Kühling, J. (2009). Using happiness data for environmental valuation: issues and applications. Journal of Economic Surveys, 23(2), 385-406.
Welsch, H., & Kühling, J. (2016). Affective States and the Notion of Happiness: A Preliminary Analysis. The Journal of Happiness & Well-Being, 4(1), 101-114.
White, M. P., Alcock, I., Wheeler, B. W., & Depledge, M. H. (2013). Would you be happier living in a greener urban area? A fixed-effects analysis of panel data. Psychological science, 24(6), 920-928.
Zidanšek, A. (2007). Sustainable development and happiness in nations. Energy, 32(6), 891-897.