نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه معماری/ دانشکده معماری و هنر/ دانشگاه کاشان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه کاشان

10.34785/J011.2019.905

چکیده

تراکم جمعیتی و ازدحام کاربری‌های اداری و خدماتی در بافت تاریخی و فرسوده شهر تهران، دسترسی به سیستم حمل‌ونقل آسان و ایمن همچون مترو را به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل نموده است. در میان شاخص‌های مختلف طراحی مترو، عنصر ورودی که وظیفه برقراری ارتباط فضای داخلی و بیرونی ایستگاه را بر عهده دارد، شاخص مهمی است که از مکانیابی تا طراحی آن، از ظرافت و درعین‌ حال پیچیدگی خاصی برخوردار بوده و نیازمند پیش‌بینی‌های دقیقی است. ایستگاه‌های مترو به‌ عنوان یکی از مراکز جمعی شهری با اهمیت که در پهنه بافت تاریخی تهران گسترده شده، این امکان را فراهم می‌کنند که بتوان در مواقع بروز حوادث از آنها برای اسکان موقت و امدادرسانی اضطراری استفاده نمود. به‌ کارگیری الزامات پدافند غیرعامل در طراحی اجزای ایستگاه مترو یکی از مهم‌ترین راه‌های تأمین امنیت مترو در شرایط بحران است. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی ورودی ایستگاه‌های مترو در هسته تاریخی شهر تهران مبتنی بر استانداردها و تعیین شاخص‌های طراحی ورودی ایستگاه مترو مبتنی بر ملاحظات پدافند غیرعامل است. پژوهش حاضر به‌ صورت کیفی و از نوع کاربردی است. ابتدا با بررسی آیین‌نامه‌ها، شاخص‌های طراحی ورودی ایستگاه مترو با توجه به ملاحظات پدافند غیرعامل استخراج گردیده است. شاخص‌های استخراج‌ شده با استفاده از فرآیند سلسله مراتبی AHP در منطقه دوازده تهران مورد ارزیابی قرار گرفته‌ و درجه اهمیت (وزن) هریک از معیارها و گزینه‌ها با توجه به آیین‌نامه‌های یاد شده با استفاده از نرم‌افزار Expert Choice و اولویت‌بندی شاخص‌ها مبتنی بر روش تحلیل حساسیت محاسبه شده است. نتایج نشان می‌دهد که دو معیار «فاصله ساختمان ورودی» تا شریان‌های اصلی و «نحوه دسترسی به ورودی‌ها» با وزن نسبی 205/0 و 027/0 به ترتیب، بیشترین و کمترین تأثیر را در طراحی ورودی ایستگاه مترو دارا هستند و بر این اساس، ورودی ایستگاه مترو دروازه دولت با دارا بودن پنج شاخص از نه شاخص استاندارد، بیشترین وزن را به خود اختصاص داده و به‌عنوان برترین ورودی ایستگاه تعیین گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Entrance Design Indicators of Metro Station in the Historical Context of Tehran, According to Passive Defense principles

نویسندگان [English]

  • Ahmad Danaeinia 1
  • Morteza Majidi 2

1 member of Scientific board,Architecture group,Architecture and Art faculty, University of Kashan

2 MA Student, University of kashan

چکیده [English]

One of the most important challenges in historic areas and perhaps the most important concern in urban management involves the design of an appropriate transportation system for provision of better facilities with minimal intervention. It is therefore an inevitable necessity to provide access to a convenient, safe transportation system such as the subway in the historic, distressed area of Tehran, Iran given the high population density and accumulation of administrative, political, and other services in the area as well as natural and unnatural hazards, so that safety can be maintained, and service can be provided in case of a crisis. Important urban community centers throughout Tehran’s historic area, subway stations can be regarded as dual-purpose, used for temporary accommodation and emergency services in case of an unexpected event. Activities that can be carried out at a subway station include accommodation of citizens, storage of food, provision of emergency service, and transportation of the injured. Application of passive defense requirements to the design of subway station components is one of the most important ways of providing subway security in critical conditions. A subway station is composed of different components, with the entrance element intervening the inner and outer spaces as the first component. Location and design of the subway station entrance is an important task involving particular complexity as well as intricacy and requiring precise predictions. Therefore, this research needed to address two significant questions. Firstly, what indicators are involved in subway station entrance design in Tehran’s historic area given the architectural requirements and passive defense considerations? Secondly, to what extent have these indicators been utilized in the design of the subway station entrances in Tehran’s historic core, and which is the best station in terms of observation of the indicators? The aim of this qualitative applied study was to evaluate the subway station entrances at Tehran’s historic core in accordance with the standards and to determine the indicators for design of subway station entrances based on passive defense considerations. First, the intended indicators were extracted through a review of the domestic and international regulations, the most important being Article 21 of the Iranian Building Code and FEMA’s regulations. For a better understanding of the extracted indicators and acquaintance with the regulations in other countries as well as in Iran in subway station design, four subway station entrances in China, Brazil, England, and Canada and three in Esfahan, Mashhad, and Tabriz in Iran were analyzed as samples, where the above indicators were investigated. The extracted indicators were evaluated in Tehran’s District Twelve using the analytic hierarchy process (AHP), and the degree of importance (weight) for each of the criteria and options was calculated based on the above regulations using the Expert Choice software and a prioritization of the indicators based on the method of sensitivity analysis. The results indicated that the criteria distance from the entrance building to the main arteries and method of access to the entrances had the greatest and least impacts on subway station entrance design with relative weights of 0.205 and 0.027, respectively. On that basis, the Darvazeh Dowlat subway station entrance was identified as the best with five out of the nine standard indicators and a relative weight of 0.147, followed by the Baharestan, Khayam, Imam Khomeini, Panzdah-e-Khordad, Saadi, and Mellat subway station entrances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Passive Defense
  • Historic Area of Tehran
  • Subway Station Entrance
  • Design
  • Analytic Hierarchy Process
Dehkhoda, Ali Akbar, Seyed Jafar Shahidi, & Mohammed Moein. (1985). Dehkhoda dictionary. Vol. 0: University of Tehran, Dehkhoda Diction ary. [in Persian]
Deputy of Urban Planning and Architecture of Tehran Municipality. (2006). Detailed design of district 12 of Tehran city: Deputy of Urban Planning and Architecture of Tehran Municipality. [in Persian]
Esmaeeli, Farzad, Mohammad Chegini, & Alireza MoradiSaleh. (2017). "Prioritization of Passive Defense Measures to Reduce the Vulnerability of Cities."Palma Journal 16 (3):75-89
FEMA-426. (2011). Buildings and Infrastructure Protection Series Reference Manual to Mitigate Potential Terrorist Attacks Against Buildings.
FEMA-453. (2006). Risk Management Series Design Guidance for Shelters and Safe Rooms.
FEMA-455. (2009). Risk Management Series Handbook for Rapid Visual Screening of Buildings to Evaluate Terrorism Risks.
FEMA-459. (2008). Risk Management Series Incremental Protection for Existing Commercial Buildings from Terrorist Attack Providing Protection to People and Buildings.
Hashemi-Fesharaki, Seyed Javad, Amir Mahmoudzadeh, & Hadi Shahir.(2011). "Understanding subway vulnerability to man-made threats." The first Conference on Urban Development and Architecture with Passive Defense Approach. [in Persian]
Hossein Ali Beigi, Gholamreza. (2009). Design principles of safe buildings. Vol. 0: Fadak Isatis. [in Persian]
Hosseini, Seyed Behshid , & Mohsen Kameli. (2016). "Passive Defense Criteria in Designing of Public Urban Buildings."  Armanshahr Architecture & Urban Development 8 (15):27-39. [in Persian]
Jalali Farahani, Gholamreza, Fathollah Shamsayi Zafarghandi, Mostafa Ghazanfari, & Ali Ghanbari Nasab. (2014). "Man-made threats determination and ranking for the main parts of the subway stations."  Journal of Emergency Management 2 (2):65-75. [in Persian]
Kameli, Mohsen, Sana Zarei, Mitra Kalantari, & Elham Soleiman Nejad. (2014). "Criteria of Passive Defense in Subway Stations."
Mahmoudi, Dr. Mohammad Mehdi. (2004). "The necessity of urban space design around subway entrances in Tehran."  Honar-Ha-Ye-Ziba 19 (19.-. [in Persian]
Municipality of Tehran. (2006). Comprehensive atlas of Tehran: Municipality of Tehran. [in Persian]
Niknam, Manoochehr, & Mohammad Kayedpour. (2015). "Designing a creative city with using Passive Defense."Science Arena Publications Specialty Journal of Architecture and Construction 1:27-32.
Pakzad, Jahanshah. (2011). Urban Space Design Guide. Vol. 0: Shahidi, Ministry of Housing and Urban Planning, Deputy of Urban Planning and Architecture. [in Persian]
Pour Ahmad, Ahmad, Hossein  Hatami Nejad, Mehdi  Modiri, & Ashraf  Azizadeh Irani. (2017). "An analysis of the conflict between "Passive Defense Requirements" and "Principles of Sustainable Urban Development" in the improvement of urban historical fabrics Case study: Urban historical fabric of Tehran’s District 12."  Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) 26 (102):35-52. [in Persian]
Sadeghi, Farzad, & Ameneh Haghzad.( 2015). "Application of passive defense principles and approaches in urban planning with emphasizing land use (Case Study Ramsar)."Research journal of fisheries and hydrobiology.
Topic 21 National Building Regulations. (2015). "A review of 21 National Building Rules (passive defense) and related worksheets."  Daneshnama Twenty-fourth year (242-244). [in Persian]
http://www.mapa-metro.com(accessed: 2018.05.09).
http://www.metro.isfahan.ir(accessed: 2018.07.06). [in Persian]
http://www.metro.mashhad.ir(accessed: 2018.07.09). [in Persian]
http://www.mtr.com.hk(accessed: 2018.04.26).
http://www.tabrizmetro.ir (accessed: 2018.07.02). [in Persian]
http://www.tfl.gov.uk(accessed: 2018.04.24).
http://www.ttc.ca(accessed: 2018.04.23).