نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران.

2 استادیار گروه مهندسی معماری ، عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

3 دانشجو دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

وضعیت اقتصادی افراد در جوامع کنونی، نقش مهمی در گرایش به زندگی آنها در گونه­های آپارتمانی و تبدیل آن به یک الگوی رایج در مسکن شهری دارد. این در حالی است که زندگی در این گونه فضاها با مشکلات عدیده­ای چون افزایش میزان کمبود ویتامینD ، اضافه وزن و کاهش سلامت جسمانی، انواع آسیب­های اجتماعی، کاهش فضاهای شخصی و کاهش سطح سلامت روانی همراه است که این موارد خود تهدید کننده سلامت ساکنان به شمار می­رود. با این حال از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی، سلامت به معنای تأمین همزمان سه بعد جسمی، روانی و اجتماعی افراد است. بنابراین به نظر می­رسد که وضعیت اقتصادی افراد، تأثیر مستقیم و بی­واسطه­ای بر کیفیت زندگی و تأمین سلامت آنها دارد. به همین منظور پژوهش حاضر به دنبال بررسی سه بعد سلامت در ترجیحات مردم با وضعیت اقتصادی متفاوت، به هنگام انتخاب مسکن آپارتمانی و اولویت مؤلفه­های تأثیرگذار در انتخاب آنها در این سه حوزه است. به عبارت دیگر پژوهش حاضر به دنبال آن است تا روشن نماید کدام بعد سلامت در ترجیحات افراد در انتخاب مسکن در اولویت قرار دارد و آیا وضعیت اقتصادی مردم بر ترجیحات آنان تأثیرگذار است یا خیر؟ به همین منظور روش پژوهش حاضر، ترکیبی از نوع توصیفی_پیمایشی انتخاب شده و از نرم­افزارهای SPSS22 و AMOS23 برای تحلیل داده­ها و از آزمون­های فریدمن و آنوا برای به آزمون گذاشتن فرضیات بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، مبین آن است که میان سطح اقتصادی افراد بر نوع ترجیحات آنها در انتخاب مسکن از بعد سلامت تأثیرگذار است. به این ترتیب که توجه به شاخص­های سلامت روان در بالاترین سطح در انتخاب مسکن برای همه اقشار اقتصادی قرار دارد و با افزایش توان اقتصادی خانوار، توجه به شاخص­های سلامت اجتماعی بر شاخص­های سلامت جسمانی پیشی می­گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the effects of health components on Choosing the Optimal rental Housing among Citizens of Shiraz

نویسندگان [English]

  • Malihe Taghipour 1
  • aliakbar heidari 2
  • maryam haghayegh 3

1 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Engineering, Yasouj University, Iran.

3 PhD Student, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

The rapid population growth and transformation of apartments into the dominant form of urban residence have created new health issues in human life. The consequences, threatening residents’ health, include increase in vitamin D deficiency, overweight, decrease in physical health, social isolation and a variety of social injuries, decrease in personal space, and decrease in mental health. From the World Health Organization’s point of view, health involves provision of three dimensions thereof at the same time: physical, mental, and social. In addition to the above, however, it seems that the economic index has a direct, immediate impact on individuals’ quality of life and health. Therefore, the present study sought to investigate the three aspects of health in terms of the achievement of cooperation with the fields of architecture, medical science, psychology, and social sciences in the preferences of people with different economic conditions upon selection of apartments as housing and the priorities of the components from the three areas that influenced their selections. In this descriptive survey, SPSS 22 and AMOS 23 were used for data analysis, and Friedman test and ANOVA were employed to examine the hypotheses. The results indicated that individuals’ economic and livelihood conditions affected their preferences and concern for the three dimensions (physical, mental, and social) of health in the area of housing. It is noteworthy that economic conditions are considered today as a health-threatening factor, hence their great significance in health policies and disease prevention and intervention measures. Furthermore, the results obtained from the paper emphasized the need to consider the effects of the physical components of buildings on residents’ health, where a building could prevent the occurrence of disease in the residents and prevent an excessive amount of money from being spent for treatment. These findings can provide useful guidelines for policy-makers in the field of construction and social institutions influencing the promotion of modern urban living patterns. What is clear is that the current pattern of modern urban living and housing common in Iran is an obsolete model imported from other countries regardless of the psychological, physical, and social aspects of individuals’ lives. It therefore fails to meet the current requirements of the society, and can have harmful physical, psychological, and social effects in the long run. Modification of this model requires cooperation from medical and social scientists, psychologists, and architects and designers, development of regulations and construction standards, and cooperation from the relevant bodies (the municipality and engineering system) and medical, humanities, and social scientists. Based on the results of studies that have critically scrutinized the details of living in apartments, the organizations in charge of construction can also take important steps in establishment of laws and regulations that affect residents’ health to improve their quality of life. Based on the comprehensive dimensions of health, further achievements will hopefully be made in the construction industry and the design of residential units, so that people’s health will not be threatened by buildings, which can even have therapeutic properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • apartment as housing
  • physical health
  • mental health
  • social health
Abdollahi, D., Rabani, R., Varesi., H. (2013). THE Relationship Between Apartment Complexes Architecture And Residents' Social Capital, Cultural Studies & Communication, Number 31; Page(s) 105 To 132. [in Persian]
Ahmadi,H., Eslam, A., (2009). A Survey on Socio-Economic Factors in Relation to Quality of Life, Jamee Shenasi Karbordi Journal, No. 35, Page(s) 111 To 134. [in Persian]
Ahmadi ,A.M., Ghaffari, H.M., Emadi, S.J. (2011). Relationship Between Macro economic Variables With Health In IRAN (1981-2007),Social Welfare Journal  , Number 39; Page(s)  7 To 32. [in Persian]
Ajilian,S.,Rafieian,M., Ahgasafari,A.( 2016 ).Principles, dimensions and variables concerning the residential satisfaction in Mehr housing project (the case study of Mehregan town). Motaleat e Shahri Journal, No19, Page(s) 27 To  35. [in Persian]
Ali Alhesabi M., Daneshmand, S.,(2008). Evaluating The Adjacency  Capacity Of The Spatial Territories In Residential Unit, International Journal Of Industrial Engineering And Production Management (IJIE), , Volume 19 , Number 6; Page(s) 23 To 33[in Persian]
Amerigo, M & Aragones, J(1997), A theoretical and methodological approach to the study of residential satisfaction, Journal of Psychology, 17, 47-57.
Amole, dolapo (2009), Residential satisfaction in student’s housing, Journal of environmental psychology 29, pp.76-85.
Amini,S.,Hoseini,B.,Nouroozian,S.(2013). A comparative study of residents' satisfaction between two samples of mid-level and high-rise residential complexes, Arman Shahr Journal, No. 11. [in Persian]
Asefi,M., Imani,I. (2016).Redefining Design Patterns of Islamic Desirable Contemporary Housing through Qualitative Evaluation of Traditional Homes, Journal of Research in Islamic Architecture, No.11, summer. [in Persian]
Bahrampour,A.,Modiri,A. (2015).Study of Relationship Between Residents Satisfaction from Living Environment and their Attachment Sense In Kowsar High-Rise Residential Complex, , Honar haye Ziba Journal, No. 20, Page(s)  85To 94. [in Persian]
Bardo, J.W. (1984). Sociospatial Predictors of Community Satisfaction, Journal of Social Psychology, 122, 189-198.
Baum, A., Singer, J. E. (1982). Advances in environmental psychology, 4, Environment and health. Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum Associates.
Campbell, S (1996), Green cities, growing cities, just cities? Urban planning and the contradictions of sustainable development, Journal of American Planning Association, 62, pp. 296- 312.
Carp, F; Zawadski, R & Shokron, H (1976), Dimensions of urban environmental quality, Environment and Behavior, 8(2), 239-264.
Clare Cooper, M.(2003). The house as symbol of self,Translated by: Aalighian, Khial Journal,   Number 36; Page(s) 84 To 119. [in Persian]
Cozens, P. & Hiller, D. & Prescott G., (2001). Crime and the Design residential Property–Exploring the Theoretical Background, Journal of Property Management, Vol. 19, Issue 2, PP. 136-164.
Craig Zimring, Anjali J, Gayle L, Nicoll M, Sharon T, March M, Influences of building design and site design on physical activity: Research and intervention opportunities, American Journal of Preventive Medicine, 2005, 2: 186–193.
Davidson, J. (2001). Fear and trembling in the mall: women, Agoraphobia, and body boundaries, In I. Dyck, N. D. Lewis, S. Mc Lafferty, Geographies of women`s health, 213-230. London: Rutledge.
Ebrahimzadeh, I., Sargazi, Z. (2010). Cultural problems of residents apartments in Islamic cities Case study: city of Zahedan, 4th international congress of the Islamic world geographers 14-16 April, Zahedan-Iran. [in Persian]
Eriksson, Jan, (1994). Dwelling Values Aspects of Housing Quality, ENHR Conference in Glasgow.
Evans, G. W. (2003). The Built Environment and Mental Health. Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine, 80(4), 536-555.
Galster, George. Hesser, Garry (1981), «Residential satisfaction: Compositional and Contextual Correlates, J. Environment and Behavior», Vol.13,No.6.735-58.
Garousi, S., Shamsedini ,M.,( 2014).  Residents’ Access Level To Municipal Services And Their Sense Of Social Justice (Case of Study: City of Kerman, IRAN),  URBAN STUDIES Journal, Volume 4 , Number 12; Page(s) 51 To 74. [in Persian]
Ghaffari, A., Banaei,M., (2011). What Is Healthy House?,   Housing And Rural Envirounment, Number 133; Page(s) 15 To 28. [in Persian]
Ghiasi, M., Azimi, S., Shahabian, P., (2013) . Evaluating The Degree Of Relation Of Residential Satisfaction With House, Neighbor Unit And Neighborhood Variables (Case Study: Farabi Physicians’ Residential Complex), HOVIATESHAHR  Journal.   Number 15; Page(s) 47 To 58. [in Persian]
Gifford, R., (1999). Perception and cognition of the environment, Translate by: Dehbashi,N., Memari va Farhang Journal, ,  Number 3; Page(s) 5 To 23. [in Persian]
Hashempour, P., Key Nejad ,M.(2012). Improvment Of Home Quality With Altruistic  Element Housing And Rural Envirounment, Number 140; Page(s) 28 To 13. [in Persian]
HashemNejad,H., Masoudinejad, M.,Ahadi, A .(2015).The Effect of Openings on Privacy Satisfaction in Residential Complexes, Case Study: New Shooshtar., Armanshahr Journal, Number 15; Page(s) 157 To 168. [in Persian]
Hakimian,P.,(2012).The dimension of urban design health,Soffeh Jurnal,No. 56., Page(s) 88 To 100.[in Persian]
Haghdoost,A., Bagheri,P., Dortaj Rabori,E. (2013). The Comparison of Quality of Life in Over 15 Years People in Down Apartment Residents Versus Non-Down Apartment Residents in Shiraz City in 2010 -2011, Iranian Journal of Epidemiology; 9(3): 61-74. [in Persian]
Hazrati ,S.(2004).Social harms of apartment families and its solutions, Congress of Family Pathology in Iran, Bhshti University, Tehran. [in Persian]
Jelinkova, Z & Picek, M (1984), Physical and Psychological Factors Determining Population Responses to Environment, Activ. Nerv. Sup., No.26, pp.144-146.
 Jomepour M, Ebrahimi A., (2015) . The Measurment And Evaluation of the  Component of Social SUSTAINABILITY  sustaibility in  Apartment  Complexes, Urban Studies,   Fall, Volume 5 , Number 16; Page(s) 1 To 30. [in Persian]
Kawakami N, & Winkleby, M & Skog, L &Szulkin, R, & Sundquist K., (2011). Differences in Neighborhood Accessibility to Healthrelated Resources: A Nationwide Comparison between Deprived and Affluent Neighborhoods in Sweden, Journal of Health & Place 17, PP.132–139.
Kearns, A.R., Collins, C.A. (2000). Newzealand Children`s Health Camps: Therapeutic Landscape Meet the Contract State, Social Science& Medicine, 51, 1047-1059.
Keyes, C.L.M. (1998). “Social well-being”. Social Psychology Quarterly, 61, 121-140.
Kinsey, J & Lane, S (1983), Race, housing attributes and satisfaction with housing, Housing and Society, 10, pp. 98-116.
Kuo, F., Fable, V., Taylor, A. (2009). Children with attention deficits concentrate better after walk in the park, Journal Attention Disorders, 12, 402-409.
Lang, J. (2002).Creating architectural theory: the role of behavioral, sciences in environmental design, Translated by: Eynifar, Tehran university.
Lansing. J.B. and G. Hendricks (1967), Living Patterns and Attitudes in the Detroit Region. k, Detroit regional Transportation and Land Use Study.
Masoudinejad, S., (2013) .Sky As Landscape: Sky In Landscape Preferences, SOFFEH Journal,  Number 62; Page(s) 27 To 44. [in Persian]
Masoudinejad, S., (2016). Viewing right; Role of window view in the health of citizens and its position in the creation of residential environments, Haft Shahr Journal, Number 53-45. [in Persian]
 Mehregan, N., Ghasemifar, S., Sohrabi, H, Rashid, K. (2016) . The Impact Of Economic And Social Conditions On Mental Health Across Provinces Of Iran (1378-1391)
Majles & Rahbord , Spring, Volume 23 , Number 85; Page(s) 85 To 106. [in Persian]
Miller. F. D., S. Tseraberis, G. P. Malia. & D. Greg (1980). Neighbourhood satisfaction among urban. dwellers. Journal of Social Issues 363. 101-117.
Mohit, Ma. M. Ibrahim and YR. Rashid (2010).Assessment of residential satisfaction in newly designed public low-cost housing in Kuala Lumpur, Malaysia. Habitat Int., 34: 18-27.
Noori, M.,  Asadpoor , K., (2016). Investigating the Factors Affecting the Level of satisfaction among Residents in “MEHR” Housing Project in Dehaqan, Iran. Motaleate Shahri Journal,  Number18; Page(s) 76 To 63. [in Persian]
Pajuyan, J., Vaezi, V. (2011).The Relationship Between Distribution Of Income And Health Economy In Iran ,Economic Research Review  Sumer, Volume 11 , Number 2 (41); Page(s) 137 To 158. [in Persian]
Perrins-Margalis, N. M., J. Rugletic, N. M. Schepis, H. R. Stepanski, and M. A. Walsh. (2000). The immediate effects of a group-based horticulture experience on the quality of life of persons with chronic mental illness. Occupational Therapy in Mental Health, 16(1), 15-31.
Pillow, M. (1999). Ecological psychology, Environmental health.
Rahimi, G., (2010). Health world organization, Faculty of Para Medicine Journal, no 5. Page(s) 53 To 56. [in Persian]
Ranjbaran , M., Soori, H., , Etemad, K., Khodadost, M., (2015). Relationship between Socioeconomic Status and Health Status and Application of Principal Component Analysis, Journal of Jiroft University of Medical Sciences, Volume 1, Issue 1 , Page(s) 9 To 19. [in Persian] 
Rastegar, A., Aran, A., Sadeghi, S., (2012). Investigating the social capital of the neighborhood and its main consequences, Quarterly Journal of Socio - Cultural Development Studies, no 4. Page(s) 177 To 215. [in Persian]
Rezayi Moghadam, A., Arezo, H., Yosouf pour, V., Ebadi, M.,.(2012). Urban Planning and Management Conference, Ferdosi University, Mashhad.[in Persian]
Saffari nia, M. (2014).Social factors of Health psychology in Iran, Health Psychology, Vol.3. No.3, autumn, Page(s) 102 To 119. [in Persian]

Sah Abadi, A., Torkan, R., Khodadadi, A.,(2014). Assessing the attitude of women in Yazd about apartment living, Volume 11, Page(s) 61 To 90. [in Persian]

Sajjadi, P., Poordehimi, S., Zarghami, E., (2011) .Principles of Social Sustainability In Residential Complexes, From The Perspective of Iranian, Soffeh  Journal,  Winter, Volume 20 , Number 51; Page(s) 75 To 87. [in Persian]
Samie, M.,Rafee.H., Amini,M., Akbarian, M.(2010).Iran's social health: from the definition of consensus-based to evidence-based index.  Social Problems of Iran Journal, Number 8; Page(s) 31To 53. [in Persian]
Shaw, M. (2004).Housing and public health, Annual Review of Public Health, 25(1), pp397-418.
Shokri, P., (2014). The Study Components of Effective on Citizen Satisfaction The Quality Of Residential Envirounment (Case Study: Regions 1 and 8 of Tabriz), Geographic Space ,  Fall, Volume 14 , Number 47; Page(s) 67 To 82. [in Persian]
Shulz, C., (2010). The concept of dwelling: on the way to figurative architecture , translated by: Yar Ahmadi,M., Nashr Agah, Tehran.[in Persian]
Thomson, H. &Petticrew, M. (2005) Is Housing Improvement a Potential Health Improvement Straregy? Geneva: WHO Health Evidence Network (Geneva: WHO).
Tyson, G.A., Lambert, G., Beattie, L. (2002). The Impact of Ward Design on the Behaviour, Occupational Satisfaction and Well-Being of Psychiatric Nurses. International Journal of Mental Health Nursing, 11(2), 94-102.
Varaday, D.P (1983). Determinants of residential mobility, Journal of the American Planning Association 49,184-99.
Velarde, M. D., Fry, G. Tveit, M. (2007). Health effects of viewing Landscapes- Landscape types in environmental psychology, Urban Frosty & Urban Greening, 199-212.
Zabihi, H.  Habib, F., Rahbarimanesh, K. (2011). Relevance Between Acquiescence of Habitations and Impacts On Relationship, Hovite shahr Journal,   Spring-Summer, Volume 4 , Number 8; Page(s) 103 To 118. [in Persian]
Zarghami, E., Sadat, A., (2016). comparative analysis of indicators of housing on the basis of today's Persian-Islamic culture with apartment housing. Naghshe Jahan Journal, 6 (2): 60-72. [in Persian]