نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه شهرسازی، عضو هیأت علمی گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نورتهران، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مهندسی حمل و نقل و ترافیک، عضو هیأت علمی گروه حمل و نقل و ترافیک، دانشکده حمل و نقل و ترافیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

توسعه کاربرد فناوری‌های نوین در مدیریت و برنامه‌ریزی‌های شهری در پی طرح مفاهیم شهر هوشمند هدف بسیاری از سازمان‌ها گردیده است. تحقیقات بیشماری برای شناخت ابعاد پذیرش و بکارگیری فناوری صورت گرفته است، اما تعداد تحقیقاتی که پذیرش فناوری‌های بکاررفته در سازمان‌ها را بررسی کرده باشند بسیار محدود است. از میان اندک تحقیقات متمرکز بر عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری در مقیاس سازمان نیز تنها تعداد محدودی به ابعاد پذیرش فناوری در سازمان‌های غیردولتی در کشورهای در حال توسعه توجه داشته‌اند. از این‌رو ابعاد اثرگذار بر پذیرش فناوری در شهرداری‌ها به عنوان یک سازمان غیردولتی در ایران به طور دقیق شناسایی نشده‌‌ است. این خلأ می‌تواند بکارگیری فناوری در شهرداری‌ها را دشوار کرده و یا با شکست مواجه سازد. لذا انجام تحقیقات جامع در این زمینه ضروری است. شهرداری اصفهان به عنوان یکی از سازمانهای مدیریت شهری در میان کلان‌شهرهای ایران به عنوان نمونه انتخاب شد. بنابراین هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری در شهرداری اصفهان به عنوان یک سازمان غیردولتی است. با توجه به نوع مساله پژوهش و جامعه آماری تحقیق از روش نظریه زمینه‌ای استفاده شده است. این روش یکی از کارآمدترین روش‌های‌ تحقیق کیفی است. برای این منظور پس از طرح پرسشنامه نیمه‌ساختاریافته‌ای بر اساس مرور ادبیات، مصاحبه‌هایی با مدیران و کارشناسان ارشد در شهرداری اصفهان صورت گرفت. حاصل مصاحبه‌ها به صورت داده‌های متنی وارد نرم‌افزار اطلس‌تی شده و به روش تحلیل جز به جز تحلیل شد. بدین‌ترتیب با روش‌های کدگذاری، مقوله‌ها و ابعاد مؤثر و روابط میان آن‌ها شناسایی شد. نتایج نشان می‌دهد 23 بُعد در پذیرش فناوری در شهرداری اصفهان اثرگذار هستند که می‌توان آن‌ها را در هشت گروه‌ کلان جای داد. این گروه‌ها شامل مقوله‌های زمینه‌ای، علی، فنی، تشویق‌کننده، بازدارنده، تعدیل‌گر، تصمیم‌گیری و در نهایت پیامدی هستند. نتایج ارائه شده برای مدیران، برنامه‌ریزان شهری و محققانی که در زمینه پذیرش فناوری با رویکرد شهر هوشمند فعالیت دارند، حائز اهمیت است. یافته‌های پژوهش در راستای تسهیل فرآیند هوشمند شدن شهر با تأکید بر شهرداری‌ها می‌تواند اثرگذار باشد. همچنین مقوله‌های ارائه شده در این پژوهش می‌توانند در پژوهش‌های آتی با استفاده از روش‌های کمی مورد آزمون قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying Technology Acceptance Constructs in Municiplity by the Grounded Theory Method

نویسندگان [English]

  • sharifeh sargolzaei 1
  • mahmoud mohamdi 2
  • Reza Mokhtari. M.A. 3
  • Gholam Reza Shiran 4

1 Ph.D. Candidate in Islamic Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Faculty of Architecture and Urban Planning, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.

3 Faculty of Geography and Urban Planning, Payamnour University, Tehran, Iran

4 Faculty of Transportation and Traffic, isfahan university, isfahan, iran

چکیده [English]

Following the introduction of the concept of smart city, the development of the application of new technologies in urban management and planning has been widely pursued by many organizations. Many research projects have been undertaken to identify constructs of acceptance and application of technology. However, very few research projects have studied technology acceptance at organizational level. Among these few research projects focusing on effective factors in technology acceptance at an organizational level, very few of them have paid attention to constructs of technology acceptance in non-governmental organizations in developing countries. Therefore, the effective constructs on technology acceptance in municipality as a non-governmental organization in Iran have not been precisely identified. This can make it difficult to use technology in municipality or even render the efforts unsuccessful in doing so. As a result, conducting a comprehensive research in this area seemed mandatory. Consequently, the objective of this research was to identify the effective factors in technology acceptance in Isfahan municipality as a non-governmental organization. Because of the subject of the research and its statistical population, the grounded theory was used. This method is one of the most efficient choices in qualitative research. To do this, a semi-structured questionnaire was designed based on our review of the literature and used to interview managers and senior experts in Isfahan municipality. The results of the interviews were inserted in Atlas.ti software in the form of textual data and were analyzed by line by line method. Coding methods were employed to identify effective categories and dimensions and their inter-relations. The results showed that 23 categories are effective in technology acceptance in Isfahan municipality which can further be classified into eight major groups. These groups include background, causative, technical, encouraging, deterrent, moderating, decision-making, and finally consequential categories. The results of this study are particularly important for managers, urban planners, and researchers studying technology acceptance with a smart city approach. The findings of this study can be effective in facilitating the process of making cities smart with a focus on municipalities. Also the constructs presented in this research can be tested using quantitative methods in future research projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology acceptance
  • affecting construct
  • Grounded Theory
  • urban planning services
  • Isfhan municipality