نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری گروه شهرسازی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 استاد مدعو گروه شهرسازی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد ،ایران و استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

3 استادیارگروه شهرسازی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران و مرکز تحقیقات افق های نوین در معماری و شهرسازی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

4 استاد مدعو گروه شهرسازی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران و دانشیار گروه شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

10.34785/J011.2022.915

چکیده

رشد وگسترش فزاینده شهرها در دهه‌های اخیر باعث تبدیل اراضی کشاورزی، بالا رفتن هزینه‌های خدمات‌رسانی شهری، عدم توجه و رسیدگی به بافت‌های فرسوده در قالب توسعه درونزا شده است. شهر شیراز نیز با دارا بودن هزار و 700 هکتار بافت فرسوده از مسائل یادشده برکنار نبوده است. در سال­های اخیر توجه به بافت فرسوده و توسعه درونزا مورد توجه قرار گرفته­ است. برای این منظور از سیاست­های مدیریت و مهار رشد استفاده می­شود که یکی از این سیاست‌ها تنظیم مجدد زمین است. به‌منظور کارایی و اثربخشی بیشتر فرآیند تنظیم مجدد زمین که متأثر از ویژگی‌های قانونی، نهادی، اقتصادی و اجتماعی محل است، شناسایی و دسته‌بندی عوامل مؤثر بر آن ضروری است. بر این اساس هدف این پژوهش شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر فرآیند تنظیم مجدد زمین در بافت­های فرسوده و بررسی روابط علی_ معلولی بین آنها به منظور شناخت مهمترین متغیرها در فرآیند اجراست. این امر می­تواند رهنمونی باشد برای مدیریت شهری در دستیابی به توسعه درونزا از طریق تحریک و تحقق مهمترین متغیرها و به تبع آن افزایش تحقق­پذیری کل پروژه تنظیم مجدد زمین. به‌منظور نیل به این هدف از روش‌ توصیفی_ تحلیلی در قالب مدل تحلیل تفسیری_ساختاری با استفاده از نرم‌افزار Micmac شدت و جهت روابط بین متغیرها مشخص شده است. برای این منظور از پرسشنامه دلفی دو مرحله­ای و نظرات 17 نفر از کارشناسان امور شهری شهر شیراز استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که متغیر مشارکت پذیر بودن دولت محلی از طریق نهادهای واسط و تسهیل گر جزو گروه تأثیرگذارترین و تأثیرپذیرترین متغیرهاست. بنابراین این متغیر نقشی کلیدی و راهبردی ایفا می­کند. به­این­معنا که کلید اجرای تنظیم مجدد زمین در بافت های فرسوده و حل مشکلات مربوط به آن ایجاد نهادی واسط برای شنیدن خواسته­ها و نظرات مردم است. همچنین سایر متغیرهای راهبردی تنظیم مجدد زمین در بافت فرسوده توجه به عدالت فردی و اجتماعی در دولت محلی، بینش راهبردی و منعطف بودن دولت محلی، تعریف اهداف ملموس و قابل‌دستیابی در تنظیم مجدد زمین و ارزیابی مناسب قیمت زمین قبل و بعد از اجرا هستند. بنابراین رصد مداوم این متغیرها در طول فرآیند تهیه طرح و اجرای تنظیم مجدد زمین در بافت فرسوده لازم و ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the factors affecting the land Readjustment Process in Urban Distressed Areas (Case study: Shiraz City)

نویسندگان [English]

  • fahimeh Namvar Haghighi Shirazi Fard 1
  • khalil Hajipour 2
  • Amir Hosein Shabani 3
  • mahmoud mohammadi 4

1 Department of Urban Planning, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

2 Department of Urban Planning , Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran and Department of Urban Planning , Shiraz University, Shiraz, Iran.

3 Department of Urban Planning, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran and Advancement in Architecture and Urban Planning Research Center, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

4 Department of Urban Planning, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran and Urban Planning Department, Isfahan Art University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Highlights
The existence of intermediary institutions between the local government and the people is a strategic factor in reconstruction of distressed areas.
In the implementation of land readjustment, legal regulations and definition of the executive framework play a key role.
Landowners’ desire to participate is the most important factor in the implementation of land readjustment in distressed areas.
 
Introduction
In recent decades, the increasing growth of cities has transformed agricultural lands and increased the costs of urban services, leading to urban expansion. Moreover, the cities are faced with problems such as the deterioration of urban neighborhoods and suburbs due to people’s lack of willingness to live in these neighborhoods, decline in investment in old neighborhoods, reduction of capacity, and decline in the quality of life. With 1,700 hectares of distressed areas, the city of Shiraz, Iran is no exception, and suffers the same problem. It is possible to solve such issues through urban growth management policies. One of these policies is Land Readjustment (LR). It is necessary to identify and classify the legal, institutional, economic, social, and local factors influencing land readjustment in order to provide effective, sufficient urban generation. Thus, this study aimed to identify the key factors influencing the land readjustment process in distressed areas and to examine the cause-and-effect relations through Interpretative Structural Model in order to identify the most important variables in the implementation process. This could be a guide for urban management to achieve infill development by stimulating and implementing the most important variables and, consequently, increasing the possibility of the entire land readjustment project.
Theoretical Framework
Land readjustment is a technique used for management of urban development, according to which a number of irregular plots of land are divided into more regular plots after consolidation with proper planning, and sections including ones used for provision of public services are also divided between the original owners for construction purposes. In this method, the lines of ownership are changed for consolidation, division, and replacement of land areas for the purpose of creation or improvement of urban facilities and public services. Rather than forced to provide the required land, the owners are invited to negotiations for consolidation of their lands to provide land for services.
Methodology
The present research could be categorized as an applied descriptive-analytical study. Due to the complexity of the relationships, the MicMac software was used to analyze the driving and dependent forces. In this method, the factors are placed in an n * n matrix and filled with numbers 0, 1, 2, and 3 based on expert opinions, and are considered as the basis for further analysis. For this purpose, indicators were extracted from the theoretical framework of the research as a 22 * ​​22 matrix and provided to seventeen urban experts in Shiraz as a two-stage Delphi questionnaire.
Results and Discussion
In the case of unwillingness to participate, two variables were considered as increasing system risk: definition of the laws concerning the residents and owners’ protests pertaining to the urban design before, during, and after its implementation and enactment of the laws concerning the payment of the probable indemnity to the residents. This was because any legislation could be an obstacle in the system, decreasing the owners’ and residents’ partnership tendency, without fair consideration of their interests.
The major organizational-institutional variables played an important role in the implementation of land readjustment, and influenced the other variables.  These included partnership of the local government through intermediary and facilitating institutions, law-abiding local governments, and concern for individual and social justice. This is because these variables actually link the social variables to the executable ones, and function as an interface to provide a framework for correct implementation to meet people’s needs.
Furthermore, partnership of the local government through intermediary and facilitating institutions is one of the most effective, most impressive variables, which plays a key, strategic role.
Conclusion
The findings reveal that the key to implementation of land readjustment in distressed areas and to solve their problems is to create an intermediary institution to listen to the people’s demands and opinions. Other strategic variables involved in land readjustment in distressed areas include concern for individual and social justice in the local government, strategic perspective and flexibility of the local government, definition of the tangible, approachable objectives, and appropriate assessment of land price before and after the execution.
Therefore, it is necessary to constantly examine the variables during both design and implementation of land readjustment in a distressed area. All these variables are either directly related to or applied by the local government, indicating the importance of city authorities’ policy-making and employment of experienced workforce.
It is also important for the basic requirements according to the existing facts to select appropriate sites and set tangible goals, because the process would stop as a result of a lack of concern for the facts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land Readjustment (LR)
  • Interpretative Structural Model (ISM)
  • MicMac
  • Shiraz
Archer, R.W. (1992). Introducing the Urban Pooling-Readjustment Technique into Thailand to Improve Urban Development and Land Supply. Public Administration and Development, 12: 155-174.
Asghri, S. (2016). Brname ‌rizi baft‌ha-ye Farsodeh Shahri ba Ruykard-e Tanzim Mojadad Zamin, Namuneh Muredi: Mahalleh Hasan‌abad Shahr Yazd [Urban Distressed Areas Planning with Land Readjustment Orientation, Cases Study: Hassanabad Neighborhood of Yazd City] Master Thesis, Faculty of Art and Architecture, Yazd University, Yazd, Iran. [in Persian]
Baqheri Nejad, Z.; Baradaran kezem‌zadeh, R.; Asadi, R. (2013). Shenasaei v Oulawit‌Bandi-ye Faktorha-ye kelidi Movafaqiat dar Lejestik-e Ma'akus Sana't-e khodro ba Estefadeh az Ruykard-e Model Sazi-e Sakhtari Tafsiri (ISM) [Identify and Prioritize key Success Factors in the Automotive Industry Reverse Logistics Using an Interpretive Structural Modeling Approach (ISM)]. Pazhuhesh‌ha-ye Modiriat dar Iran. 17( 1). [in Persian]
Barzegar, Z. (2012). Shahrshenasi v tasirat an bar Amniat Ghaza, ab v Energy dar Iran. Namuneh Muredi: Shahr-e Shiraz [Urbanization and its Effects on Food, Water and Energy Security in Iran. Case study: Shiraz]. Barname- rizi-ye Mantaqhe‌ei, 2 (5): 53-64. [in Persian]
Bekele, H. (2005).Urbanization and Urban Sprawl. A M. Sc. Thesis, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.
De Souza, F. F.; Ochi, T. and Hosono, A. (2018). Land Readjustment: Solving Urban Problems Through Innovative Approach. Japan International Cooperation Agency Research Institute (JICA-RI).
Fakhri Tazangi, Z. (2011). Emkan‌sanji Estefadeh az Rawesh Yekparcheh‌sazi v Tanzim Mojaddad Zmin dar Tamin Maskan v khadamat Shahri. Namuneh Muredi: Mahalleh Golkub-e Shiraz [Feasibility Study of Using the Method of Integration and Land Readjustment in the Providing of Housing and Urban Services. Case study: Golkob neighborhood of Shiraz], Master Thesis, Faculty of Art and Architecture, Isfahan Art University, Isfahan, Iran. [in Persian]
Habibi, M.; Haji Bandeh, M. (2009). Barrasi tajrobeh Sazman‌dehi-e Mojadad Zamin dar Japan braye Estefadeh az an dar Iran [Investigating the Experience of Land Reorganization in Japan for its Use in Iran]. Majaleh-e Howiat-e Shahr, 3 (5): 3-14. [in Persian]
Hong, Y., Brain, I.(2012). Land Readjustment for Urban Development and Post-Disaster Reconstruction, Lincoln Institute of Land Policy, Land Lines.
Kamanrudi Kojuri, M.; Azizpur, F.; Janbazi, A. (2014). Parakandeh-ruei Shahr-e Shiraz v Taghyirat-e Eghtesadi, ejtemaei v Kalbadi rustaha-ye Piramun, Namuneh Muredi: Golkub-e Shiraz: rustaha-ye Guyoam [Sprawl of Shiraz and Economic, Social and Physical Changes of Surrounding Villages, Case Study: Guyoam Village]. Faslnameh-e Eghtesad-e Faza v Tuse'eh rustaei, 3 (3): 41-62. [in Persian]
Mohammdi, M.; Moradi, D.; Ghat'ei Kelashmi, Z. (2014). Be‌kargiri Rawesh-e Tanzim Mojaddad Zamin dar Nowsazi Shahri [Applying Land Readjustment Method in Urban Renewal], National Conference on Dilapidated and Historic Urban Textures, Challenges and solutions, May 9 and 10, 2014, Kashan University. Kashan. Iran. [in Persian]
Muller-Joke.R. (2004). “Land Re-adjustment A Win-Win-Strategy For Sustainable Urban Development”.Germany. FIG Working Week 2004, Athens, May 22-27.
Musawi, H. (2016). Barnameh‌-rizi Tajmi'e Ghataat-e baft‌ha-ye Farsodeh Shahri ba Taakid bar Tanzim Mojadad Zamin [Planning the Aggregation of Urban Distressed Areas with Emphasis on Land Readjustment, Case Study: Yazd Distressed Area], Master Thesis, Faculty of Art and Architecture, Yazd University, Yazd, Iran. [in Persian]
Myers, D. and Kitsuse. A. (1999). The Debate over Future Density of Development: An Interpretive Review. Lincoln Institute of Land Policy.
Rafiean, M.; Legzian, A. (2008). Barnameh-e Eslah Mojaddad Zamin (LR) Abzar Modiriat Tous'eh dar Baft‌ha-ye Farsodeh Shahri [Land Readjustment (LR) Development Management Tool in Urban Distressed Areas], The first Conference on the Improvement and Renovation of Urban Distressed Areas, Mashhad, Iran. [in Persian]
Rui,Y. (2013). Urban Growth Modeling Based on Land-use Changes and Road Network Expansion. Doctoral Thesis in Geodesy and Geoinformatics with Specialization in Geoinformatics. Stockholm, Sweden: Royal Institute of Technology.
Salnameh-e Amari Shahrdari Shiraz (2015) .[Statistical Yearbook of Shiraz Municipality]. Shiraz.Iran. [in Persian]
Schrock, Melissa (2012). The Potential Use of Land Readjustment as an Urban Redevelopment Strategy in the United States: Assessing Net Economic Value Master in City Planning and Master of Science in Real Estate Development at the Massachusetts Institute of Technology.
Salnameh-e Amari Shahrdari Shiraz (2015) .[Statistical Yearbook of Shiraz Municipality]. Shiraz.Iran. [in Persian]
Sharif‌zadeh, S. (2006). Ta'dil v Tanzim-e dobare Ghataat Zamin, Raweshi dar Barkhord ba Baft‌ha-ye Farsodeh [Adjusting and Rearranging Plots of Land, a Way of Dealing with Urban Distressed Areas], The second Construction Seminar in the Capital, Tehran. University of Tehran. [in Persian]
Sorensen, A. (2000). Conflict, Consensus or Consent: Implications of Japanese Land Readjustment Practices for Developing Countries. Habitat International, 24: 51-73.
Turk, S. S. (2008), ‘An Examination for Efficient Applicability of the Land Readjustment Method at the International Context ’, Journal of Planning Literature, 22(3): 229-242.
Turk, S.S. ,Atles, W. K. (2010). How suitable is LR for Renewal of Inner City Areas? An Analysis for Turkey. Journal of Cities, 27: 326-336.
Yilmaz, A.; Cagdas, V.; and Demir, H. (2015). An Evaluation Framework for Land Readjustment Practices. Journal of Land and policy, 44: 153-168.
Yomralioglu, T. , Parker, D., (1993 ), A GIS-based land readjustment system for Urban Development, Fourth Europpean Conference on Geographical Information Systems in Genoa, EGIS93 Conference.
Yomralioglu, T.; Tudes, T.; Uzun, B; and Eren, E. (1996). Land Readjustment Implementation in Turkey. International Housing Congress, Ankara, Turkey.