نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد طراحی شهری،گروه شهرسازی،واحد مشهد،دانشگاه ازاد اسلامی،مشهد،ایران

2 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

چکیده

کیفیت طراحی فضاهای باز عمومی به عنوان یک قرارگاه رفتاری برای اوقات فراغت نقش مهمی در میزان رضایتمندی افراد دارد. احساس لذت و رضایتمندی زمانی اتفاق خواهد افتاد که فرد به حد نسبی از آسایش جسمی و روحی (آسایش محیطی) رسیده و فاقد از امور مقید کننده باشد. همچنین یکی دیگر از عوامل رضایتمندی، آسایش محیطی ناشی از سلسله مراتب اقلیمی می‌باشد. به همین جهت توجه به اقلیم در طراحی‌ها از اولویت‌های مهم در توسعه پایدار و طراحی پایدار می‌باشد. با این حال، خرد اقلیم شهری از عواملی است که برای طراحی فضاهای شهری و فضاهای باز عمومی در راستای رسیدن به آسایش و رضایت محیطی ضروری می‌باشد. در این راستا میدان شهدای شهر مشهد نیز به عنوان فضای باز عمومی و محصور توسط بناهای اداری و تجاری و ساختار کالبدی فضایی ویژه و همچنین درگیری با مسائل خرد اقلیم شهری، آسایش محیطی خود را از دست داده است.
لذا با هدف بررسی میدان شهدا در راستای ایجاد آسایش محیطی به کمک خرد اقلیم شهری، پرسشنامه‌ای با سوالات بسته (در غالب طیف لیکرت) بر روی حجم نمونه 112 نفرآزمایش شد. در این راستا روش شناسی تحقیق مبتنی بر روش تحلیلی به کمک آمار استنباطی (آزمون تحلیل عاملی تائیدی) و تحلیل با نرم افزار اسکچاپ و در نهایت تحلیل راینو(پلاگین umi) جهت فهم عوامل خرد اقلیمی در راستای آسایش میدان می‌باشد. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی بر آن است که با توجه نمودن به ساختار بافت، عوامل محیطی و فرمی فضاها، ویژگی‌های کیفی و کمی معابر محدوده، فضاهای عملکردی و فعالیتی به عنوان اماکن مخاطب مردم، عوامل کیفی در طراحی شهری خود میدان و در نهایت توجه به تاثیرات تابش، باد، کیفیت هوا ، صدا و آسایش حرارتی بر محدوده ‌می‌توان به آسایش محیطی در میدان شهدا نائل گشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of Urban microclimates on Environmental Comfort in Public open spaces (Shohada sq. in Mashhad)

نویسندگان [English]

  • Siamak Shakibaei 1
  • Sanaz saeedi 2

1 MA. Urban Design, Department of Urban Design and Planning, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

2 Assistant Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

The quality of designing public open spaces as a resort for leisure has an important role in the satisfaction of individuals. Feelings of pleasure and satisfaction will occur when a person has reached a relative level of physical and mental (environmental comfort) and is free from constraints. Also one of the factors of satisfaction is environmental comfort due to climatic hierarchy. However, urban microclimate is one of the factors that is needed to design urban spaces and public open spaces in order to achieve environmental comfort and satisfaction. In this regard, the Shohada Square of Mashhad has also lost its environmental comfort as a public open space surrounded by commercial and administrative buildings and a specific spatial structure, as well as conflicts with urban microclimate issues.
Therefore, in order to investigate the Shohada sq. in order to create environmental comfort with the help of urban microclimate, a questionnaire with closed questions (in the Likert spectrum) was tested on a sample size of 112 people. In this regard, the research methodology is based on analytical method with the help of inferential statistics (confirmatory factor analysis test) and analysis with Sketch software and finally rhino analysis (umi plugin) to understand the microclimate factors is in line with the comfort of square. The results of this study indicate that that Shohada Square as a public open space that has a great potential in terms of location and location and despite the fact that this space has a strong historical background and a deep historical aspect to the metropolis of Mashhad as a historical cultural document of the city and has a direct relationship with the holy shrine, neglecting the lack of a proper relationship between its surrounding construction with the wisdom of urban microclimates, and also neglecting the field space itself in relation to sub-climates, degrading and greatly degrading environmental comfort. It has become citizens and even pilgrims, and it has become a dead field.Therefore, it should be stated that by promoting and paying attention to such indicators as the comfort level of the Shohada, the degree of shadowing effect on the comfort of the field, the amount of leisure time in the field, the degree of influence of old identity on the willingness to spend time in the field, Impact of land use on the willingness to spend time in the field, the impact of climate and field space on the willingness to spend time in the field, the lack of urban facilities to address the radiation problem, and ultimately the desirability of field flooring can be achieved by environmental comfort on the basis of urban micro climate. Reached. After summarizing the observations and analyzes obtained from the software, it can be concluded that by upgrading the above, along with changes in thermal adjustment and shading in the longitudinal sections of the field and the central sections, the maximum relaxation and satisfaction of citizens can be achieved when using The space of the field was achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public open spaces
  • Environmental Comfort
  • Urban microclimates
  • Shohada Square