نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 استادیار، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه یزد، دانشکده معماری و شهرسازی، یزد، ایران

10.34785/J011.2021.840

چکیده

تفکیک محل زندگی اقشار مختلف در شهرها در رابطه با پایگاه اجتماعی_اقتصادی آنها در تمام طول تاریخ و در تمام مناطق جغرافیایی جهان وجود داشته است. مکتب اکولوژی شهری تمایز در شهرها را ناشی از سه جنبه" پایگاه اجتماعی_ اقتصادی"، "پایگاه خانوادگی" و" پایگاه قومی_نژادی" خانوارها می‌داند. هدف مقاله حاضر بررسی نقش پایگاه اجتماعی_اقتصادی طبقات منزلتی بالا بر ارزش بالای زمین در بافت میانی شهر اراک و تأثیر آن بر بازآفرینی محلات درونی شهر است. ماهیت پژوهش کاربردی و کمّی و روش آن توصیفی و علّی است. برای بررسی علل گرایش به بافت درونی و تأثیرات آن بر این بافت، از ابعاد مختلف تحلیل داده‌های پرسشنامه و مصاحبه عمیق با استفاده از مدل­یابی معادلات ساختاری به کمک نرم­افزار smart-Pls استفاده شد. یافته‌ها نشان داد: اصالت و منزلت اجتماعی طبقه ساکن در بافت میانی شهر اراک سبب افزایش قیمت بالای زمین و مهمترین علت گرایش به این بافت است (T value=2.682). در درجه بعد دسترسی آسان این بافت به مرکز شهر عامل گرایش به آن و افزایش قیمت زمین در این بافت است. تأثیر پایین بودن هزینه حمل­ونقل، در تصمیم افراد برای انتخاب این محلات برای زندگی تأیید نشد (T value=1.306). بازآفرینی این بافت در تغییرات دموگرافی آن و خروج ساکنان بومی و طبقات منزلتی پایین _ به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی در این محلات به سبب اعیان سازی _ مورد تأیید قرار گرفت(T value=23.861). خروجی ماتریس دستیابی نهایی و ترسیم مدل ساختاری تفسیری، دو متغیر حمل­ونقل و منزلت اجتماعی را در ناحیه وابستگی، متغیر قیمت مسکن را در ناحیه پیونددهنده و متغیرهای تغییرات دموگرافی و تنوع کاربری را در ناحیه مستقل قرار داد. اصالت و منزلت اجتماعی بافت میانی شهر اراک سبب شده این بافت در شهر اراک برخلاف نظریه برگس _ که آن را بافتی با محله‌های افسرده با ظاهری اندوه­بار و گاهی مخروبه، محل سکونت مهاجران و طبقات کم درآمد شهری معرفی می‌کند _ به منطقه‌ای جاذب برای بسیاری از شهروندان این شهر و محل سکونت اقشار بالای اجتماعی و اقتصادی تبدیل شود. نگارندگان در ادامه، برنامه‌ریزی دقیق برای انجام اقدامات لازم به منظور کاهش تأثیرات منفی توسعه مجدد را پیشنهاد می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining the role of neighborhood social status in the tendency to its regeneration by applying the structural equation model (case study: city of Arak)

نویسندگان [English]

  • fatemah esmaeilpoor 1
  • mohammadhosein saraei 2
  • najma esmaeilpoor 3

1 Department of Geography, Faculty of Human Sciences, Yazd University, Yazd, Iran.

2 Department of Geography, Faculty of Human Sciences, Yazd University, Yazd, Iran.

3 Department of Geography, Faculty of Human Sciences, Yazd University, Yazd, Iran.

چکیده [English]

 
Highlights

The prestige and identity of the middle tissues of Arak has been effective in the cost of land and has resulted in the destruction of usable residential units.
Contrary to Bergess's theory - which describes the central fabric as a fabric with depressing neighborhoods with a sad and sometimes ruined appearance and the habitat of immigrants and low-income cities - the high price of land and the profitability of investing in the central fabric of Arak make it attractive. And has become the residence of the upper social and economic classes.

 
1. Introduction
Throughout history and all around the world, the living spaces of different classes in cities have been segregated given their socio-economic conditions. The central fabric of the city of Arak, Iran is characterized by the highest housing and land prices, and many citizens wish to live there. The high price of land in this area has led to a high demand for housing. As a result, many of the buildings are demolished and converted into new, multi-story condominiums although usable by the owners and builders. Problems have arisen currently, and inappropriate prospects are expected for the future due to the replacement of single-family houses with multi-family apartment buildings without other residential needs considered, such as transportation, provision of health services, education, open and public green spaces, and parking spaces. The purpose of this article is to provide a structural modeling of the reasons for the above tendency and for the high prices of land in this fabric and of the impact of social status in the neighborhoods on regeneration.
 2. Theoretical Framework
The urban ecology perspective distinguishes cities from three aspects of household: socio-economic, family, and ethno-racial. The purpose of this paper is to investigate the role of the socio-economic status of high social classes on the high prices of land in the central fabric of Arak and its impact on the regeneration of the central city neighborhoods. Just as the lower classes and ethno-racial groups regard segregation as a way of uniting and preserving their identity, the upper classes try to maintain their residential territory in terms of habits and behaviors by segregating prestigious neighborhoods. Dignity or prestige results from approval by others. Therefore, social class can be defined as a group of individuals with similar positions in the labor market or with similar lifestyles and cultures. According to Weber’s socio-economic theory of capitalism, economic conditions alone do not necessarily determine one’s way of life.
3. Methodology
This is an applied quantitative descriptive-causal study. For investigation of the orientation toward the central fabric and its effects on this fabric, different aspects of questionnaire data analysis and in-depth interview were considered using structural equation modeling and the Smart-PLS software.
4. Results and Discussion
The findings demonstrated that the central fabric of Arak has appealed to the population, contrary to Borges’ theory. The high prices of land in this fabric is mainly associated with its validity and authenticity (T value = 2.682). Its easy access to the city center is another factor affecting the orientation toward this fabric and the increase in land prices therein. These high prices have led to the demolition of single-family houses that are not yet very old, to be turned into multi-story apartment buildings. The effect of the low cost of transportation on the individuals’ decision to choose these neighborhoods to live in was not confirmed (T value = 1.306). The regeneration of the fabric has changed its demographic conditions and the departure of low-income classes (T value  = 23.861). The output of the final matrix and the design of the interpretive structural model placed the two variables of transportation and social status in the dependent zone, the housing price variable in the linking zone, and the variables of demographic change and land use diversity in the independent zone.
The central fabric of Arak appeals to citizens due to its originality, prestige, and expensive land. This is contrary to Borges’ theory, which describes the fabric around the city center as one with distressed neighborhoods and a miserable, destructed appearance where immigrants live.
5. Conclusion
Given that the original neighborhoods with indigenous populations in Arak provide proper opportunities for regeneration, gentrification of this fabric must be avoided, since land is a scarce resource in cities, and it is extremely costly to meet the infrastructure requirements of development. Moreover, urban managers should consider the current trend as an opportunity to provide a plan for efficient use of these lands because the lands in central Arak involve capacity and demand for housing. Thus, infrastructure and superstructure facilities and services also increase proportionally to the increase in density and residential construction.
Acknowledgments
The authors hereby express their gratitude to the Municipality of Arak for provision of the required information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regeneration
  • Status and social prestige
  • Arak
  • Gentrification
  • Structural equation method
Afrough, E (1998).fasa va nabarabari_e egtemaei [Space and Social Inequality], Tehran: daneshgah_e tarbiat modarres. [inPersian]
Aini, m; Ardestani, Z. A. (2009).Heram–e bazafarini va mosharekat_e mardom,meyare arzyabi–e barnamehhaye toseahha_ye daronza_ye shahri [Pyramid of Regeneration and Public Participation, Evaluation Criteria for Urban Endogenous Development Programs], Hoviatshahr, 3 (5). [inPersian]
AliAkbari, A & Akbari, M. (2017).modelsazi_e sakhtari-tafsiri avamel_e moaser bar zistpaziri kalanshahr_e Tehran [Interpretive-Structural Modeling of the Factors that Affect the Viability of Tehran Metropolis]. Barnamehrizi va amayesh_e faza, 21 (1), 1-31. [inPersian]
Aminzadeh, B. & dadras, R. (2013). Bazafarini–e farhangmadar dar baft tarikhi_e Qazvin ba takid bar gardeshgari [Cultural Regeneration of Qazvin Historical Texture Based on Urban Tourism], Journal of Iranian Architecture Studies, 1(2), 99-108. [inPersian]
Andersen, H. S. (2008). Why do residents want to leave deprived neighbourhoods? The importance of residents’ subjective evaluations of their neighborhood and its reputation, Journal of Housing and the Built Environment, 23(2), 79-101.
Ansari. E & SadeghiMoghadam, M.R. (2014).Shnasaei_etaein_e ravabet na sathbandi_e moharekhaye modiriat_e zangirah_e tamin_e sabz ba roykaed_e modelsazi_e sakhtari tafsiri [Identifying the Determination of Relationships and Leveling of Green Supply Chain Management Stimuli with Structural Interpretive Modeling Approach], Industrial Management Studies, 12( 35), 123-150. [inPersian]
Azam zadeh, M. & Jahangiri, Z (2014). Mogheait -e manzelati mahallah va essase amniat dar bine sakenan –e manategh -e shahr -e Tehran [The Dignity of the Neighborhood and the Sense of Security among the Residents of the Areas of Tehran], gameahshenasi -e nahadhayeegtemei , 1(2), 37-60.[inPersian]
Barclay, D., Higgins, C., & Thompson, R. (1995). The partial least squares (PLS) approach to casual modeling: personal computer adoption and use as an Illustration. ‏ (Vol. 2).
Bhatta, B. (2010). Analysis of urban growth and sprawl from remote sensing data, Springer Science & Business Media.
Carnegie, A., & Norris, M. (2015). Strengthening communities, building capacity, combating stigma: exploring the potential of culture-led social housing regeneration. International Journal of Housing Policy, 15(4), 495-508.
Davari, A. & Rezazadeh, A. (2014). Modelsazi_e moadelat_e sakhtari ba narmafzar PLS [Structural Equation Modeling with PLS Software], Tehran: gahaddaneshgahi. [inPersian]
Davis, M., & Monk, D. B. (Eds). (2011). Evil paradises: Dreamworlds of neoliberalism, The New Press. ‏
DEPALMA, S. (2006). Infill Development Standards and Policy Guide. Center for Urban Policy Research, 2
Fung, W. M. (2012). Infill as catalyst for vivid urban fabric formation–A study on increasing walk-ability in Hong Kong. Urban Design International, 17(1), 18-32.
Ghaderi.s (2018). Sakhtar_e egtemaei va khoshehbandi egtemaei-farkangi_e mahallat_e tehran [Social Stratification Structure and Socio-Cultural Clustering of Tehran Neighborhoods], mataleatna tahghighat_e egtemaei dar iran, 7(4), pp. 731-761. [inPersian]
Ghorbani, r. (2004). Tarakom va samandehi_e fazaha_ye shahri [Density and organization of urban spaces (Case study: Tabriz)], PhD thesis, University of Tabriz, Faculty of Humanities and Social Sciences. [inPersian]
Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: indeed a silver bullet. Journal of Marketing theory and Practice, 19(2), 139-152.
     Harvey, D. (1985). Consciousness and the urban experience: Studies in the history and theory of capitalist urbanization (Vol. 1). Johns Hopkins University Press.
Holmqvist, M. (2017). Leader communities: The consecration of elites in Djursholm. Columbia University Press.‏
http://www.kharazmi-statistics.ir/fa/SamplePLS.as.
Izadi, P. hadiyani, Z, Hajinejad, A& Ghaderi, J. (2020).Tahlil–e naghsh–e ham afzaei_ye miian nahadi dar bazafarini–e shahri ba estefadeh az roykard–e tahlil–e shabakah(motaleah moredi: mantaghah–e 8 shardari–e shitaz) [Analysis of the role of inter-institutional synergy in urban regeneration using network analysis approach (Case study: District 8 of Shiraz Municipality)], pazhoheshhaye Goghraphi ensani, 111, 241-261. [inPersian]
Johnson, J. (2015). Delivering Infill Development: A London 2050 briefing paper. Future of London.
Knox. P, Pinch. S (2009), goghrafi_e egtemaei_e shahrha [Social Geography of Cities], Translated by Mahmoud Shorcheh, Tehran: Parham Naghsh, 2018. [inPersian]
Kubatova, H., Ghorbani, A. (2017),Shivahhaye zendegi da modernitah-e motaakher [Lifestyles in Late Modernity], tame_e zendegi, 2 (6), pp. 61-85. [inPersian]
Mafi, E., Arab, H., khodkameh, A. Parvin, M. Arian, S. (2017). Baeeasi_e zirsakhthaye shari da toseah kalbadi_e shahr (nemonah_e moredi: bognord) [Investigation of Urban Infrastructure in Physical Development of the City (Case Study: Begnoard)], International Conference on Urban Management and Planning, Mashhad. [inPersian]
Mangen, S. P. (2004). Inner City Europe: Socio-Economic Change and National Policy Responses. In Social Exclusion and Inner City Europe (pp. 3-43). Palgrave Macmillan, London.
Massoud, M. ,Zamani, B. & Ebrahim Rezagah, H. (2019).Barrasi_e tasir_e eghdamat_e bazafarini bar voghoe ayansazi dar mahllat_e nakaramad [Investigating the effect of regeneration measures on the occurrence of the phenomenon of aristocracy in dysfunctional neighborhoods; Case Study of Atabak and Khani Abad Districts of Tehran], Hoviatshahr, 13(39), pp. 78-63. [inPersian]
McConnell, V., & Wiley, K. (2010). Infill development: Perspectives and evidence from economics and planning. Resources for the Future, 10, 13.‏
MirMohammadi, M.R. (1996). Tasir_ farhang_e eslami bar pidayesh_e shahrha [The effect of Islamic culture on the emergence of cities], Meshkat, No. 52(52), 79-88. [inPersian]
Mohsenin. Sh, Esfidani, M.R. (2017). Moadelat sakhtari mobtani bar roykard_e haddeaghal_e morabbeat gozeibe komak_e narmafzar_e smart-pls [Structural equations based on the partial least squares approach using SMART-PLS software], Publisher, Tehran: Mehraban. [inPersian]
Naderi Bani, MEbrahimzadeh Pezeshk .R. Abolghasemi. M. & malekinezhad, p. (2017).tarrahi_e model_e mafhomi_e dastyabi be karafarini sazmani ba roykard talfighi_e tahlil_e selselah marateb_e fazzy Mikhailovva modelyabi sakhtari_e tafsiri [Designing a Conceptual Model - Achieving Organizational Entrepreneurship with an Integrated Approach Mikhailov Fuzzy Hierarchical Analysis and Interpretive Structural Modeling (Case Study: Sports and Youth Organization of Yazd Province)], pazhoheshha_ye karbordi dar modiriyat_e varzeshi, 6 (3), 127-139. [inPersian]
nikpour, A., Yarahmadi, M. (2020). Shnasaei_e avamel_e moasser bar zistpaziri dar shahr_e norabad_e mamasani [Identifying the factors affecting livability in Noorabad Mamasani]. Urban Structure and Function Studies, 7 (23), 7-27. [inPersian]
Nunnally, J. C. (1994). Psychometric theory 3E. Tata McGraw-hill education.‏
O’Hara, K. (2016). Conservatism. London: Reaktion Books.
Rabbiosi, C., Coletti, R., & Salone, C. (2020). Introduction to the special issue: between practices and policies. Rethinking urban regeneration in Southern European cities after the crisis. Urban Research & Practice, 1-6.
Seiedi, F.A. (2001).samandehi kalbadi-amalkardi_e mahallah bazar_e arak[ Physical-functional organization of Arak Bazaar neighborhood], Master Thesis in Architecture, Tehran University , Faculty Architecture, under the guidance of Dr. Mohammad Mehdi Mahmoudi. [inPersian]
Shokouei, H. (1994). Didgahh_ye no dar barnamehrizi_e shahri [New Perspectives on Urban Planning], Samat Publications, Volume1, Tehran: Parham Naghsh. [inPersian]
Shorcheh, M (2017). Goghrafi_e shahri_e moaser mabani va karbord [Contemporary Urban Geography Basics and Application], Tehran: Parham Naghsh. [inPersian]
Talib, F., Rahman, Z. & Qureshi, MN (2011) ‘An interpretive structural modelling approach for modelling the practices of total quality management in service sector’, Int. J. Modelling in Operations Management, 1(3), 223-250.
Teymouri, E. Hadili, B. Saberi, H. (2017).Masrafgraei_e nomadi na godaeigozini_e fazaei dar shahr_e tabriz [Symbolic Consumerism and Spatial Separation in Tabriz (Case Study: Ferdows and Valiasr Alleys)], Goghrfi va toseah. 47, 1-16. [inPersian]
Tofangchi Mahyari, M. (2015), Bazafarini–e mahllat_e shahri [Recreating the central neighborhoods of the city], National Conference on Indigenous Architecture and Urban Planning of Iran, Yazd. [inPersian]
Veblen, T. (2007). Theory of the Leisure Class (Oxford World's Classics). Transaction Publishers.‏
Vinzi, V. E., Trinchera, L., & Amato, S. (2010). PLS path modeling: from foundations to recent developments and open issues for model assessment and improvement. In Handbook of partial least squares (pp. 47-82). Springer, Berlin, Heidelberg.‏
Wiesel, I. (2019). Distinction, cohesion and the social networks of Australia’s elite suburbs. Urban Geography, 40(4), 445-466