نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری، پژوهشکده گردشگری، جهاد دانشگاهی، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

3 دکتری مدیریت، پژوهشگر گروه مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری، پژوهشکده گردشگری، جهاد دانشگاهی، مشهد، ایران

10.34785/J011.2021.461

چکیده

شهر شاندیز در استان خراسان رضوی به دلیل برخورداری از جاذبه‌های مختلف گردشگری یکی از مهمترین مقاصد گردشگری این استان به شمار می‌آید. در کنار پیامدهای مثبت توسعه گردشگری در این شهر مانند بهبود ارائه خدمات و امکانات مختلف، مواردی نظیر تخریب اراضی کشاورزی نیز از آثار و پیامدهای منفی آن محسوب می‌شوند. مدیریت مناسب در چنین وضعیتی نیازمند برخورداری از یک تفکر جامع سیستمی است. در این راستا، مطالعه حاضر با بهره‌گیری از رویکرد آینده‌پژوهی مبتنی بر روش سناریونگاری، به تحلیل سیستمی اثرات مختلف کالبدی و عملکردی توسعه این شهر گردشگری پرداخته‌است. در فرآیند اجرایی پژوهش و براساس مطالعات پیشین، ابتدا فهرستی از پیشران‌های سیستمی شناسایی شد و در ادامه، پیشران‌های کلیدی با استفاده از روش دلفی مبتنی بر نظر خبرگان انتخاب شدند. پس از تعریف حالت‌های محتمل آینده برای هر یک از پیشران‌های کلیدی و ارزیابی آنها براساس تحلیل اثرات متقابل مبتنی بر پرسشنامه امتیازدهی مربوطه، به شناسایی و تحلیل سناریوها در محیط برنامه نرم‌افزاری SCENARIO WIZARD پرداخته‌شد. براساس یافته‌های پژوهش، یک سناریوی مطلوب و دو سناریوی فاجعه از میان 39 هزار و 366 سناریو شناسایی گردید. براین اساس، عدم تحقق سناریوی نخست که مطلوب‌ترین آینده پیش‌روی شهر است، تحقق سناریوهای فاجعه را به دنبال خواهدداشت. تحلیل سناریوهای پیش‌روی پژوهش نشان‌می‌دهد که تقویت ویژگی‌های سنتی شهر در کنار حفظ پیوند بین بافت شهری جدید و قدیم، از مهمترین و مؤثرترین عوامل رسیدن به آینده مطلوب شهر به شمار می‌رود و در مقابل، تخریب بافت سنتی و تخریب اراضی کشاورزی، تحقق آینده فاجعه را در افق سال 1408 برای این شهر تسریع می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining Scenario of physical and functional effects of Shandiz tourism city development, Khorasan Razavi province

نویسندگان [English]

  • Mozhgan Sabet Teimouri 1
  • sajedeh baghban khiabani 2
  • ali alizadeh Zoeram 3

1 Department of Tourism Management and Planning, ITOR, ACECR, Mashhad, Iran

2 Department of Geography, Literature and humanity faculty, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Department of Tourism Management and Planning, ITOR, ACECR, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Highlights
Culture and tradition have been the most important effect on development of tourism
 Destruction of agricultural lands threatens the sustainable development of tourism
 Destruction of traditional textures threatens the sustainable development of tourism
 Destruction of agricultural lands is one of the negative consequences of tourism

Introduction

Tourism is a relatively new social activity that has recently emerged as a global phenomenon, and is considered as an important factor in social and cultural changes and development. Today, most experts recognize that the phenomenon of tourism can enrich all areas of human life in terms of speed and aspects of influence as the miracle of the century. Various effects of tourism development are observed in the city of Shandiz, Iran as tourists flood into the city. The development of tourism in Shandiz and its surrounding areas has led to positive physical and functional changes, such as the expansion of health care and accommodation facilities and increase in access to transportation. In general, factors including the desire to divide land and  establish complexes as neighborhood settlements and sites equipped for gardening and residence (temporary residences), consistent with the development of tourism in the city, cause the location and construction processes to neglect the natural environment, the requirement for infrastructures and relevant services, and the impact on existing settlements, resulting in widespread intrusion on physical properties and their destruction. Given the positive and negative effects mentioned in regard to Shandiz, this research sought to make an expert analysis of the future trends in the city in order to mitigate or eliminate the negative effects and promote the positive ones based on the model of sustainable tourism development. The study was focused on identification of scenarios for addressing the physical and functional effects of the development of the Shandiz tourism destination and on specification of the optimal scenario in this field.

Theoretical Framework

The tourism industry can have significant effects as an important form of human activity. It is quite clear how tourism affects the destination area, where tourists interact with the local environment, economy, culture and society. It should be noted that tourism issues are generally multifaceted, and their categorization is not as straightforward as often stated. In other words, the effects of tourism cannot be classified simply as social, environmental, or economic, as they tend to exhibit many interrelated dimensions, and may change over time with the development of destination areas.

Methodology

For achievement of the purpose of the study, descriptive-analytical investigations, documentations, and questionnaires were applied in the framework of the Delphi model and software analyses. After an enumeration of the key driving forces using the Delphi method, the method of future research was used to explain the various conceivable conditions for the future of Shandiz. Therefore, different conceivable states for each of these variables were discussed in expert panels, where the participants presented the pros and cons of each of the proposed scenarios. Then, the experts were asked to judge the effect of each possible situation on others on a qualitative scale from -3 (strongly restricting effect) to +3 (strongly promoting effect) according to the conditions prevailing in the study area. The expert judgments were incorporated into the ScenarioWizard software environment for presentation of system-compatible scenarios, ranging from the most favorable to the most catastrophic on a continuum involving moderate as well as favorable and catastrophic scenarios.

Results and Discussion

The findings of the study forecast three possible scenarios out of 39366 for Shandiz in the 2029 prospects, of which one was evaluated as favorable and two as unfavorable, although the results of similar studies have indicated the importance of land use change in the process of sustainable tourism development in cities. The findings of this study, however, demonstrate that culture and tradition have been the most important determinants of sustainability in the development of tourism in Shandiz. In an analysis of such results, it can be stated that the most effective assumptions here involve an enhancement of the traditional features of the fabric in the favorable scenario and their destruction in the unfavorable scenarios. However, destruction of agricultural lands was identified in this research as a negative consequence of tourism development, unlike in other studies. The findings indicate that moderate construction of buildings of residential use and enhancement of the traditional features of the city will effectively contribute to credibility of the favorable future of Shandiz in 2029. It is therefore suggested that the above factors should be focused on for achievement of a favorable future in the city in the field of tourism. Moreover, it will bring about greater stability in the favorable scenario to change the architectural pattern from traditional to postmodern, whereas the destruction of the traditional fabrics and agricultural lands in the unfavorable scenarios will lead to other destructive effects and threaten the sustainable development of tourism in the city.

Conclusion

The findings demonstrate that the destruction of traditional fabrics in the unfavorable scenarios of tourism development in Shandiz exhibits greater stability than the other assumptions. Overall, the optimal scenario for the future of the city is more stable and robust. For establishment of a sustainable space for tourism, therefore, it is suggested that the preservation of the traditional urban space and proper management of land use changes be emphasized. Thus, sustainable development of tourism in Shandiz can be achieved if the favorable scenario proposed in this study is adopted, which emphasizes the enhancement of traditional features in a context consistent with the culture, balanced distribution of constructions with residential, commercial and tourist reception, and accommodation and recreational uses, preservation of agricultural lands and gardens, improvement of the quality of communication services, connection of the new and old fabrics, improvement of architecture in accordance with the local culture and materials, and modification of the architectural pattern from traditional to postmodern.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forecasting
  • Future studies
  • Shandiz
  • Traditional architecture
Abyaneh, V. (2013). Asib shenasi-ye gardeshgari-ye rousta-ye Abyane [Pathology of tourism in Abyaneh village]. Master thesis, geography and urban planing, Islamic Azad University, Central Tehran Branch. [in persian].
Academic Cenetre for Education, Culture and Research (ACECR), Khorasan Razavi. (2018). Tadvin-e barname-ye tose-e-ye eghtesadi va eshteghal zaie-ye roustaie-ye ostan-e Khorasan-e razavi [codification of economic development program and rural employment in Khorasan Razavi province]. [in persian].
Azami, A., Heshmati Jadid, M., Soleimani, A., & Ali Beigi, A. (2016). Tabien-e asarat-e gardeshgari bar tose-e-ye paidar-e roustaie (Motale-ye moredi: rousta-ye Rijab az tababe-e shahrestan-e Dalahou dar ostan-e Kermanshah) [Explaining the effects of tourism on sustainable rural development: (Case study of Rijab village of Dalahou city in Kermanshah province)]. Heritage and Tourism, 1 (1), 23-42. [in persian].
Burns, P. M. (2012). Controversies in tourism: CABI.
Butler, R. W., & Russell, R. (2010). Giants of tourism: CABI.
Coccossis, H., & Constantoglou, M. E. (2008). The use of typologies in tourism planning: problems and conflicts. In Regional Analysis and Policy (pp. 273-295): Springer.
Faraji, A., Nematpour, M., & Ashrieh, A. (2017). Tahlil-e sistemi-ye asarat-e mosbat va manfi-ye tose-e-ye gardeshgari-ye Iran ba roykard-e ayande pazhohi [Systematic analysis of the positive and negative effects of tourism development in Iran with a futures research approach]. Social studies of tourism, 5 (9). 151-189. [in persian].
Farnahad Consulting Engineers. (2015). Tarh-e tose-e va omran (jame) shahr-e SHandiz [Development plan (comprehensive) of Shandiz city]. General Department of Roads and Urban Development of Khorasan Razavi. [in persian].
Godet, M., Durance, P., & Gerber, A. (2008). Strategic foresight la prospective. Cahiers du LIPSOR, Paris.
Ghadiri Masoom, M., Matiei Langroudi, S. H., & Mehrpooya, H. (2013). Tabien-e asarat-e kalbadi-ye gardeshgari bar navahi-ye roustaie (mored-e pezhohesh: dehestan-e Biroun basham_bakhsh-e Kelardasht [Explaining the physical effects of tourism on rural areas (Case study: the biroun basham village - Kelardasht district)]. Tourism Planning and Development, 2 (5), 33-49. [in persian].
Gretzel, U., Koo, C., Sigala, M., & Xiang, Z. (2015). Special issue on smart tourism: convergence of information technologies, experiences, and theories. Electronic Markets, 25(3), 175-177.
Hall, C. M., & Jenkins, J. (1998). The policy dimensions of rural tourism and recreation. Tourism and recreation in rural areas, 24.
Heydari, A., Rahnama, M. R., Ajza-e Shokouhi, M. and Kharazmi, A. (2016). Tahlil-e tahavolat-e fazaie-ye mohit-e zist-e shahri dar kalanshahr-e Mashhad ba estefade az olgou-ye ayande pazhouhi-ye gam-e tabie [Analysis of spatial developments of urban environment in Mashhad metropolis using natural step futures research model]. Geography and Environmental Sustainability, 6 (1), 1-19. [in persian].
Jorabi, A., & Rahmani, b. (2013). Asib shenasi-ye tose-e-ye gardeshgari-ye shahrestan-e Nahavand [Pathology of tourism development of Nahavand city]. Tourism space, 3 (9), 17-35. [in persian].
Jordan, E. J., Spencer, D. M., & Prayag, G. (2019). Tourism impacts, emotions and stress. Annals of Tourism Research, 75, 213-226
Khani Sanij, H. (2015). Barrasi-ye asarat-e tose-e-ye gardeshgari bar sath-e keyfiat-e zendegi-ye sharvandi (mourede-e motale-e: shahrvandan-e Yazdi) [Investigating the effects of tourism development on the quality of life of citizens (Case study: Yazdi citizens)], Senior Expert thesis, tourism management, Faculty of Humanities, University of Science and Art.  [in persian].
Kim, Y.-K., & Crompton, J. L. (1990). Role of tourism in unifying the two Koreas. Annals of Tourism Research, 17(3), 353-366.
Lee, C.-C., & Chang, C.-P. (2008). Tourism development and economic growth: A closer look at panels. Tourism management, 29(1), 180-192.
Lin, Z., Chen, Y., & Filieri, R. (2017). Resident-tourist value co-creation: The role of residents' perceived tourism impacts and life satisfaction. Tourism Management, 61, 436-442.
Mafi, A.A., & Saghaei, M. (2009). Karbord-e model-e SWOT dar tahlil-e modiriat-e gardeshgari (motale-e-ye moredi: kalanshahr-e Mashhad) [Application of MS-SWOT model in tourism management analysis Case study: Mashhad metropolis]. Geography and Development, 7 (14), 27-50. [in persian].
Mason, P. (1990). Tourism: environment and development perspectives: WWF.
Mason, P. (2020). Tourism impacts, planning and management: Routledge.
Mccool, S., Butler, R., Buckley, R., Weaver, D., & Wheeller, B. (2013). Is concept of sustainability utopian: Ideally perfect but impracticable? Tourism Recreation Research, 38(2), 213-242.
Muresan, I. C., Oroian, C. F., Harun, R., Arion, F. H., Porutiu, A., Chiciudean, G. O., . . . Lile, R. (2016). Local residents’ attitude toward sustainable rural tourism development. Sustainability, 8(1), 100.
Nasiri, E.and Ahmadi, A. (2014). The analyze impact of commercial tourism development on physicalspatial change cities by analytic process network model (ANP) case study: Baneh city. Territory, 11 (43), 41-56. [in persian].
Nouri Kermani, A., Zoghi, A., Yari Hesar, A., & Alaei, M. (2009). Gardeshgari-ye shahri va peivand-e amalkardi-ye an ba ecotourism (motale-e-ye moredi: ostan-e Kurdistan) [Urban tourism and its functional link with ecotourism "Case study: Kurdistan province"]. Geographical space, 9 (26). 137-156. [in persian].
Rahnama, M. R. and Hosseini, M. (2016). Karbord-e narm afzar-ha-ye ayand-e pazhouhi dar motaleat-e shahri [Application of futures research software in urban studies]. Mashhad: Research Center of the Islamic Council of Mashhad. [in persian].
Roknoddin Eftekhari, A & Mahdavi, Z. (2010). Rahkar-ha-ye tose-e-ye gardeshgari-ye roustaie ba estefade az model-e SWOT dar dehestan-e Lavasan-e kouchak [Rural tourism development strategies using SWOT model in Lavasan Kouchak sub-district].  Humanities (6), 31-31. [in persian].
Salmani, M., Kazemi Sani Ataallah, N., S. Ali, B., & Motavaf, S. (2016). Shenasaie va tahlil-e tasir-e motaghayer-ha va shakhes-ha-ye tabavari: shavahedi az shomal va shomal-e sharghi-ye Tehran [Identifying and Analyzing the Impact Resilience Indicators in the Rural Areas of North and Northeast Tehran].  Spatial Analysis Environmental Hazards, 3(2), 1-22. [in persian].
Shahini, F., Ramezan Zadeh Lasboui, M & Mirzaie, R. (2018). Gardeshgari-ye Irani, jahani shodan va reghabat paziri dar arse-ha-ye bein-ol-melali [Iranian tourism, globalization and competitiveness in international arenas]. Paper presented at the Competitiveness and the Future of Urban Developments, Tehran. [in persian].
Sharpley, R. (2014). Host perceptions of tourism: A review of the research. Tourism Management, 42, 37-49.
Suess, C., Baloglu, S., & Busser, J. A. (2018). Perceived impacts of medical tourism development on community wellbeing. Tourism Management, 69, 232-245.
Tang, C. F., & Tan, E. C. (2015). Does tourism effectively stimulate Malaysia's economic growth? Tourism management, 46, 158-163.
Taqvaee, M., & Hosseinkhah, H. (2018). Barname rizi-ye tose-e-ye gardeshgari mobtani bar ravesh-e ayandde pazhouhi va senario nevisi  (motale-e-ye moredi: shahr-e Yasuj) [Tourism industry development planning based on futures research and scenario writing method (Case study: Yasuj city)]. Tourism Planning and Development, 6 (23), 8-30. [in persian].
Taqavi Fard, M., & Asadian Ardakani, F. (2016). Era-e-ye model-e tose-e-ye gardeshgari-ye electronici ba rouykard-e modelsazi-e sakhtari-tafsiri [Presenting an e-tourism development model with a structural-interpretive modeling approach]. Tourism Management Studies (Tourism Studies), 11 (33), 19-39. [in persian].
 Tehran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture Deputy of Economic Studies. (2019). Jaygah-e Iran dar shakhes-e reghabat paziri-ye safar va gardeshgari [Iran's position in the 2019 Tourism and Tourism Competitiveness Index]. Retrived from http://tccim.ir/economic [in persian].
Torabian, p. (2010). Sanjesh-e sath-e ghabel-e ghaboul-e asarat-e ejtemaie-ye manfi-ye didarkonandegan bar javame-e mahalli dar Iran (sokounatgah-ha-ye roustaie-ye talab-e Parishan) [Assessing the acceptable level of negative social effects of tourists on local communities in Iran studied in rural settlements of Parishan Wetland]. Master thesis, management and accounting, Allameh Tabatabai University. [in persian].
Türker, A. N., & Öztürk, A. S. (2013). Perceptions of residents towards the impacts of tourism in the Küre Mountains National Park, Turkey. International Journal of Business and Social Science, 4(2).
Yasouri, M. (2011). Gardeshgari va tose-e-ye paydar [Tourism and sustainable development]. Paper presented at the Conference on Tourism and Sustainable Development, Islamic Azad University, Hamadan Branch. [in persian].