نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

مکان‌های سوم نمونه‌ای موفق از مکان‌های عمومی هستند که به دلیل ویژگی‌های خاص خود نقش مهمی در کیفیت زندگی شهری دارند. تامین محیطی با توانایی شکل دهی و تقویت تعاملات اجتماعی یکی از نقش‌های مهم مکان‌ سوم است. هر چه جامعه تعاملات اجتماعی بیشتر و موثرتری داشته باشد سالمتر و پویاتر خواهد بود؛ لذا توجه به ایجاد و شکل دهی اصولی مکان‌های سوم که کافه‌ها نمونه بارزی از آنها هستند ضروری به نظر می‌رسد. نمونه‌ها بر اساس نظر سنجی آنلاین انتخاب شده‌اند. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه، همبستگی است. شیوه جمع آوری اطلاعات مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و منابع آرشیوی می‌باشد. هدف از این پژوهش بررسی هشت ویژگی عمومی بیان شده برای مکان‌های سوم در نمونه‌های مطالعاتی و واکاوی تاثیر آنها بر تعاملات اجتماعی شکل گرفته در بستر مورد مطالعه است. ابتدا به کمک منابع آرشیوی، مشاهده و نقشه برداری رفتاری مکان ‌محور نمونه‌ها مورد مطالعه قرار گرفت. سپس از مدل معادلات ساختاری و ابزار پرسشنامه طراحی شده در طیف لیکرت و براساس یافته‌های پژوهش استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهند حریمها‌ و فواصل در تعاملات اجتماعی تاثیرگذارند. ویژگی‌های مکان‌های سوم در کافه‌های مورد مطالعه وجود دارند و بر تعاملات اجتماعی اثر گذار هستند اما میزان ظهور آنها متفاوت است. چهار ویژگی گفتگو به عنوان فعالیت اصلی، جو صمیمی، دسترسی و امکان سکونت و مشتری ثابت به ترتیب بیشترین تاثیر را در تعاملات اجتماعی دارند. سایر ویژگی‌ها با اثرگذاری بر این چهار ویژگی به صورت غیرمستقیم در تعاملات اجتماعی شکل گرفته در کافه‌های مورد مطالعه نقش دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of general characteristics of third places on social interactions. Case study: Cafes of Tabriz.

نویسندگان [English]

  • farnaz dibazar
  • Sahar Toofan
  • Siroors Jamali
  • nima valizadeh

Department of architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Third places are a successful example of public places and their special characteristics play an important role in the quality of urban life. Social interactions are a vital factor in the well-being of society. Therefore, it is necessary to design and create third places where cafes are a prominent example. Cafes, as public places of service and have an impact on social justice, the urban landscape, and urban events. when a cafe has the characteristics of Neutral ground, Leveler (a leveling place), Conversation is the main activity, Accessibility, and accommodation, The regulars, a low profile, The mood is playful and a home away from home, it becomes the third place. These characteristics providing emotionally responsive and engaging activity, so result in the experience of favorable social relationships. In fact, the possibility of forming appropriate social relationships is one of the essential characteristics of third places. The environment can be a factor in strengthening and weakening these characteristics. Therefore, it is necessary to pay attention to design and architecture in third places in Aimed at enhancing positive traits. Samples are selected based on online surveys. The research method is correlation. The method of collecting information is observation, interview, questionnaire and written sources. The purpose of this study is to investigate the eight general characteristics expressed for the third places in the studied cafes and to analyze their impact on the social interactions formed in the studied context. First, with the help of written sources, observation and behavioral mapping of the location-based samples were studied and then according to the findings, the structural equation model and a questionnaire designed in the Likert scale were used. The results show that boundaries and distances play a role in social interactions. The characteristics of third places are present in the studied cafes and affect social interactions, but their rate of occurrence is different. The four characteristics (conversation such as core activity, intimate atmosphere, accessibility, and the regulars) have the most impact on social interactions, respectively. Other characteristics indirectly contribute to the social interactions formed in the cafes studied by affecting these four characteristics. The two characteristics of the mood are playful and Conversation is the main activity as the main activity is most influenced by the home away from home. The Neutral ground characteristic has the most impact on both Accessibility and accommodation and regular's characteristics. The results also show that privacy and distance play a role in people's willingness to engage in social interaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • third place
  • cafe
  • public place
  • social interactions
  • Human interactions