نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، واحد ایوان غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، ایوان، ایران.

2 دانشیار معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

3 گروه معماری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

4 دانشیار معماری، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

10.34785/J011.2021.138

چکیده

وجود فضای باز در میان ساختمان‌ها نقش مهمی در حضور پذیری، ایجاد امنیت و تعاملات اجتماعی ساکنان دارد. رعایت هندسه و تناسبات، موقعیت قرارگیری و محیط پیرامون در ایجاد جذابیت فضای باز برای انسان تأثیر بسیاری دارد. بر هم زدن تناسبات بین مقیاس فضا و ساختمان‌های پیرامون می‌تواند اثرات منفی بر احساسات انسان نسبت به فضا بگذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی فضاهای باز بافت تاریخی کاشان از نظر شکل، هندسه و نوع فضای باز و اثر آن بر وضعیت حرارتی، احساس امنیت و رضایت از کیفیت محیطی این فضاهاست. در این خصوص تعداد 17 سایت پرتردد از این بافت به مدت 18 روز از ابتدای شهریور 97، در دو دسته‌بندی فضای باز معابر عمومی و حیاط مرکزی (داخل ساختمان) به ‌عنوان نمونه موردی، مطالعه و بررسی گردید. پس از انجام مطالعات کتابخانه‌ای، حضور فیزیکی در بافت و انجام مطالعات میدانی (مشاهده و ثبت اطلاعات سایت‌ها) همزمان با پاسخ تعداد 788 نفر از ساکنان و گردشگران به پرسشنامه‌ها (وضعیت حرارتی و محیطی)، پارامترهای اقلیمی (دما، رطوبت، سرعت جریان هوا، مقدار co و co2) ثبت گردید. سپس نرخ لباس و متابولیسم افراد با نرم‌افزار Deltalog10 محاسبه و پس از گردآوری و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات با نرم‌افزار SPSS24، محدوده آسایش حرارتی پاسخ‌دهندگان با نرم‌افزار Ray Man مشخص گردید. پس از آن برای مشخص شدن ارتباط مستقیم و غیرمستقیم متغیرها و تحلیل نتایج، از مدل یابی معادلات ساختاری بر پایه روش حداکثر درست نمایی در Amos استفاده گردید. نتایج نشان داد پاسخ‌دهندگان در محدوده بین 20.5 تا 34.78 درجه سانتی‌گراد (PET) احساس آسایش حرارتی داشتند. هندسه منظم فضای باز به‌صورت مستقیم بر احساس امنیت با ضریب 0.15، رضایت از بافت و ساختمان‌های پیرامون فضای باز با ضریب 0.98- و آسایش حرارتی با ضریب 0.8- و به‌صورت غیرمستقیم بر رضایت از شکل و هندسه فضای باز و سازگاری حرارتی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین متغیر نوع فضای باز حیاط مرکزی به‌صورت مستقیم به ترتیب با بیشترین ضرایب، بر رضایت از بافت و ساختمان‌های پیرامون فضای باز با ضریب 1.49، رضایت از شکل و هندسه فضای باز با ضریب 0.97، سازگاری حرارتی با ضریب 0.74، احساس امنیت با ضریب 0.23- و آسایش حرارتی با ضریب 0.38- اثرگذاری دارند. نکته جالب در تحلیل و تفسیر مسیر مدل، نقش کلیدی و مهم متغیر احساس امنیت در بروز ارتباط غیرمستقیم میان متغیرهاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the role of geometry and type of urban open space on thermal comfort and environmental quality (Case study: Kashan historical part).

نویسندگان [English]

  • karen fatahi 1
  • nazanin nasrullahi 2
  • maryam ansarimanesh 3
  • jamal khodakarami 2
  • ali emranipour 4

1 Department of Architecture, Eyvan-e-Gharb Branch, Islamic Azad University, Eyvan, Iran.

2 Department of Architecture, Engineering Faculty, University of Ilam, Ilam, Iran.

3 Department of Architecture, Engineering Faculty, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

4 Department of Architecture, Faculty of Architecture and Art, University of Kashan, Kashan, Iran.

چکیده [English]

Highlights
- Regular outdoor geometry directly affects the feeling of security, satisfaction with the texture and buildings surrounding the outdoor space and thermal comfort.
- Regular outdoor geometry indirectly affects the satisfaction of outdoor shape and geometry and thermal compatibility.
- The type of open space of the central courtyard directly affects the satisfaction of the texture and buildings around the outdoor space, satisfaction of the shape and geometry of the outdoor space, thermal compatibility, sense of security and thermal comfort.
 
Introduction
The availability of open spaces among buildings plays a vital role in residents’ social interactions, attendance, and security. Maintenance of the right geometrics, location, and proportionality of the surrounding environment has astounding impacts on the creation of attractive outdoor spaces for people. Neglection of the proportionality between the scale of space and surrounding buildings can lead to negative impacts on people’s perceptions and feelings of their surrounding environments. Therefore, assessment (in terms of shape and geometry) of the open spaces within the historic area of the city of Kashan, Iran can affect thermal conditions and provide senses of security and satisfaction with the environmental qualities and attributes. An evaluation was made beginning in September 2018 and lasting 18 days. 17 high-traffic spots and landmarks located in the historic area were chosen and categorized in two separate groups. These included public areas and pedestrian lanes and courtyards in the respective geometrics. The purpose was to investigate whether or not there existed a direct or indirect relationship between the specified factors and thermal comfort.
Theoretical Framework
The lack of usable open spaces in cities and metropolitan areas has led to numerous issues arising at crisis times, as it disrupts the required balance between the densely packed areas of buildings and the open spaces available in cities. Enhancement of environmental quality and thermal comfort at these spaces can lead to people’s attendance and satisfaction. Security is the capability of the society of lying in a state that maintains its present conditions, identity, benefits, and basic characteristics in confrontation with evolved conditions and threats and the capability of improving the social conditions in accordance with the values ​​and ideals of the society. Factors directly impacting the degree an extent of thermal comfort include the physical characteristics of the environment such as the geometrics and shapes of buildings, the heights of the building surrounding the open space, the amount and type of vegetation, the orientations and locations of buildings with respect to the open space, the availability of semi-open spaces, and the amount of shading.
Methodology
After library studies were conducted along with field studies enabling physical evaluation of the areas (viewing and recording site information) at the same time as 788 residents and tourists responded to questionnaires (thermal and environmental conditions), the climatic parameters (temperature, humidity, air flow rate, CO, and CO2) were recorded. Then, the rates of clothing and metabolisms of the individuals were calculated using software called Deltalog10. The resulting information was collected and subjected to another analysis, this time using SPSS24, and the thermal comfort range of the respondents was then specified with software called Ray Man. Next, the direct and indirect relationships between the variables were assessed using the structural equation model based on the Maximum Likelihood method in Amos.
Results and Discussion
The findings demonstrated that the outdoor shape and geometry of an open space as well as its type can affect thermal comfort, thermal compatibility, satisfaction with outdoor shape and geometry, satisfaction with the fabric and surrounding buildings, and people’s sense of security in open spaces. Thermal compatibility was greater at outdoor courtyards than at urban passage open spaces. The results indicated that people were more satisfied with the shapes and geometrics of outdoor courtyards than those of public roads. Moreover, satisfaction with outdoor shape and geometry developed thermal comfort in people. There was a greater sense of outdoor security at courtyards than at outdoor public passages, making people more thermally adaptable at open spaces.
Conclusion
The results indicated that the respondents had reached thermal comfort in a temperature range of 20.5 to 34.78°C (PET). Furthermore, organized outdoor geometry had direct impacts on the sense of security, with a coefficient of 0.15, on satisfaction with the fabric and buildings surrounding the open space, with a coefficient of -0.98, and on overall thermal comfort, with a coefficient of -0.8. It also exhibited indirect positive significant impacts on satisfaction with the shape and geometry of the open space and on thermal adaptability. Furthermore, the variable of the type of open space of the central courtyard had direct impacts with the highest coefficients on satisfaction with the compositional fabrics and buildings surrounding the open space, with a coefficient of 1.49, on satisfaction with the shape and geometry of the open space, with a coefficient of 0.97, on overall thermal adaptability, with a coefficient of 0.74, on the sense of security, with a coefficient of -0.23, and on overall thermal comfort, with a coefficient of -0.38. The interesting point to be noted in the analysis and interpretation of the model path concerned the key role played by the security variable as a factor effective in the occurrence of indirect relationships between variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geometry
  • Open Space Thermal Comfort
  • Microclimate
ASHRAE. (2013). thermal environmental conditions for human occupancy, ashrae, atlanta, ga,2013. ANSI/ASHRAE Standard ashrae 55.
Ayçam, İ., Akalp, S., & Görgülü, L. S. (2020). The Application of Courtyard and Settlement Layouts of the Traditional Diyarbakır Houses to Contemporary Houses: A Case Study on the Analysis of Energy Performance. Energies, 13(3), 587.
Chan, S., Chau, C., & Leung, T. (2017). On the study of thermal comfort and perceptions of environmental features in urban parks: A structural equation modeling approach. Building and environment.
de Dear, R., & Fountain, M. (1994). Field experiments on occupant comfort and office thermal environments in a hot-humid climate.
Fathy, H. (1986). Natural energy and vernacular architecture.
Höppe, P. (2002). Different aspects of assessing indoor and outdoor thermal comfort. Energy and Buildings, 34(6), 661-665.
Huang, K.-T., Yang, S.-R., Matzarakis, A., & Lin, T.-P. (2018). Identifying outdoor thermal risk areas and evaluation of future thermal comfort concerning shading orientation in a traditional settlement. Science of The Total Environment, 626, 567-580.
Huang, Z., Cheng, B., Gou, Z., & Zhang, F. (2019). Outdoor thermal comfort and adaptive behaviors in a university campus in China's hot summer-cold winter climate region. Building and environment, 165, 106414.
Jiang, Y., Wu, C., & Teng, M. (2020). Impact of Residential Building Layouts on Microclimate in a High Temperature and High Humidity Region. Sustainability, 12(3), 1046.
Manavvi, S., & Rajasekar, E. (2020). Semantics of outdoor thermal comfort in religious squares of composite climate: New Delhi, India. International journal of biometeorology, 64(2), 253-264.
Mao, J., Yang, J. H., Afshari, A., & Norford, L. K. (2017). Global sensitivity analysis of an urban microclimate system under uncertainty: Design and case study. Building and environment, 124, 153-170.
Morakinyo, T. E., & Lam, Y. F. (2016). Simulation study on the impact of tree-configuration, planting pattern and wind condition on street-canyon's micro-climate and thermal comfort. Building and environment, 103, 262-275.
Nasrollahi, N., Hatami, Z., & Taleghani, M. (2017). Development of outdoor thermal comfort model for tourists in urban historical areas; A case study in Isfahan. Building and environment, 125, 356-372.
Nasrollahi, N., & Salehi, M. (2015). Performance enhancement of double skin facades in hot and dry climates using wind parameters. Renewable energy, 83, 1-12.
Nasrollahi, N., & Shokri, E. (2016). Daylight illuminance in urban environments for visual comfort and energy performance. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 66, 861-874.
Oke, T. R. (1988). Street design and urban canopy layer climate. Energy and Buildings, 11(1-3), 103-113.
Rodríguez-Algeciras, J., Tablada, A., Chaos-Yeras, M., De la Paz, G., & Matzarakis, A. (2018). Influence of aspect ratio and orientation on large courtyard thermal conditions in the historical centre of Camagüey-Cuba. Renewable energy, 125, 840-856.
Salata, F., Golasi, I., de Lieto Vollaro, A., & de Lieto Vollaro, R. (2015). How high albedo and traditional buildings’ materials and vegetation affect the quality of urban microclimate. A case study. Energy and Buildings, 99, 32-49.
Yıldırım, M. (2020). Shading in the outdoor environments of climate-friendly hot and dry historical streets: The passageways of Sanliurfa, Turkey. Environmental Impact Assessment Review, 80, 106318.
Albdour, M. S. and B. Baranyai (2019). "Impact of street canyon geometry on outdoor thermal comfort and weather parameters in Pécs." Pollack Periodica 14(3): 177-187.
Hu, C.-B., F. Zhang, F.-Y. Gong, C. Ratti and X. Li (2020). "Classification and mapping of urban canyon geometry using Google Street View images and deep multitask learning." Building and Environment 167: 106424.
Manteghi, G., S. M. Shukri, H. Lamit and M. Golnoosh (2019). "Street Geometry and River Width as Design Factors to Improve Thermal Comfort in Melaka City." Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences 58(1): 15-22.
Muniz-Gäal, L. P., C. C. Pezzuto, M. F. H. de Carvalho and L. T. M. Mota (2020). "Urban geometry and the microclimate of street canyons in tropical climate." Building and Environment 169: 106547.
Pigliautile, I., M. Chàfer, A. L. Pisello, G. Pérez and L. F. Cabeza (2020). "Inter-building assessment of urban heat island mitigation strategies: Field tests and numerical modelling in a simplified-geometry experimental set-up." Renewable Energy 147: 1663-1675.
Wu, Z., Y. Ren and L. Chen (2020). "Evaluating Urban Geometry Impacts on Incident Solar Radiation on Building Envelopes." Environmental Modeling & Assessment: 1-11.
Abdollahi,R. Aminzadeh, B. Shahcheraghi, A. Etesam,E. (2015). "Developing the components of the healing garden design in Iran and its application in the design of urban open spaces". URBAN MANAGEMENT, 14(39), 317-345. [in Persian]
Adham,Z. Aminzadeh, B (2011). " Principles of Designing Urban Open Spaces in the Globalization Era (Case Study: Tehran Historical Center)".Journal of atchitectuer and urban planning, 3(5), 99-121. [in Persian]
Afsharkohan,J. Rahighi Yazdi, M. 2014). The Effect of Environmental and Social Factors on Urban Security Feeling (Case Study: Selected Neighborhoods in Yazd) ". Urban Sociological Studies, 3(8), 78-59. [in Persian]
Ahmadi Moghadam, I(2011). " National Unity, Islamic Coherence and Social Security ". Societal security studies, 1(23), 133-163. [in Persian]
Azadkhani,P. Fatahi, K. Abaspoor,A. (2020). " The Role of Architecture in Reducing Environmental Impacts in Residential Complexes of Ilam City with Sustainable Architecture Approach ". Building Engineering and Housing Science, 13(24), 1-8. [in Persian]
Azizi,Gh. Shamsipour, A. Mahdian mahforouzi, M. Miri,M. (2014). " Intensities of the Urban Heat Island of Tehran under the Influence of Atmospheric Synoptic Patterns". Journal of Environmental Studies, 4(39), 55-66. [in Persian]
Fatahi,K. Nasrollahi, N. Ansarimanesh,M. Khodakarami,J. Omranipour,A. (2020). " The Role of Influential Factors in the Possibility of Human Thermal Comfort in Historical Texture of Kashan ". Architecture in Hot and Dry Climate, 8(12), 127-146. [in Persian]
Fatahi,K. Nasrollahi, N. Ansarimanesh,M. Khodakarami,J. Omranipour,A. (2021). " Comparison of Thermal Comfort Range of Finn Garden and Historical texture of Kashan ". Naqshejahan- Basic studies and New Technologies of Architecture and Planning, 11(1), 53-63. [in Persian]
Fatahi,K. Mohammadi, E. (2020). " Identification of tourist attraction obstacles in the tourism destination of Heydarabad Siwan ". Geography And Development Iranian Journal, 18(59), 211-226. [in Persian]
Moghbel,M. Shamsipour, A. Payam, A. (2020). " Modeling the Urban Heat Islands Mitigation Using the Green Roof Approach: A Case Study of the 17 District of Tehran municipality". Physical Geography Reserch Quarterly, 2(52), 237-252. [in Persian]
Nikpour,A. Malekshahi, Gh. Faghieh Abdollahi, M. Ghorayshiniaki, M. (2018). " Analysis of the relationship between city form and sense of security (Case study: Amol city)". Journal of Police Geography, (22), 63-84. [in Persian]
Shamsipour,A. Azizi,Gh. Karimi Ahmadabad, M. Moghbel,M. (2013). " Assessing the Physical Surface Temperature Patterns in Urban Environment (Case Study: Tehran) ". Geography and Environmental Sustainability, 3(6), 67-86. [in Persian]
Salarifar,M. Masoomi, M. (2017). " An investigation into the impact of physical-environmental factors in designing urban open spaces on incresing social safety in informal settlements (Case Study: Informal settlements in Sabzevar)". Journal of Research and Urban Planning, 8(30), 145-162. [in Persian]
Tavakoli,A. Shamshirband, M. Hoseinpour, S. (2011). " Decreasing Trend of the Open Spaces in the Urban Development Process; Emphasis on Crisis Management, A Case Study of the Tehran Metropolis". Journal of Architecture & urban planning, 3(5), 141-454. [in Persian]
Tavassoli, M. (2016). Osol-va-Raveshhae Tarahi- Shahri-va-Fazaha-ye Maskoni-dar-Iran. [Principles and techniques of urban design in Iran]. Tehran: Shahidi. [in Persian]
Yazdani,S.,Teimouri, S. (2013). "The Effect of Open Spaces of Residential Complexes on The Social Interactions of Residents, (Case Study: Three Residential Complexes in Isfahan". QUARTERLY HOVIATESHAHR, 7(15), 83-93. [in Persian]
Zayyari,K. (2011). " A Study on Peace and Security in Neighborhoods of Yazd".Human geography reserch quarterly, 2(43), 1-11. [in Persian]