نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیئت علمی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکترا، مدیریت گردشگری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

گردشگری از بزرگترین، وسیع ترین و سریع ترین صنایع در حال رشد جهان است که منبع مهم افزایش درآمد، اشتغال و سرمایه در بسیاری از کشورهاست. توسعه گردشگری به عنوان پدیده فرهنگی، موجب می شود که فرصت کافی برای تبادل فرهنگی بین گردشگر و جامعه میزبان به وجود آید بر این مبنا، آنان می توانند یکدیگر را بهتر درک کرده، به فرهنگ هم بیشتر احترام بگذارند. هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه مدل توسعه گردشگری فرهنگی در استان کردستان می باشد. پژوهش حاضر با توجه به هدف آن از نوع توسعه ای -کاربردی و از نوع پژوهش توصیفی پیمایشی می باشد. با توجه به اینکه در پژوهش حاضر امکان استفاده از نتایج در برنامه جذب گردشگر فرهنگی وجود دارد، پژوهشی کاربردی می باشد. روش پژوهش مورد استفاده، روش پژوهش آمیخته (کیفی و کمی) می باشد. ابتدا محقق اقدام به شناسایی عوامل اثر گذار بر توسعه گردشگری فرهنگی استان کردستان با استفاده از از روش مصاحبه های نیمه ساختار یافته از طریق نظرخواهی از اساتید و مدیران و استفاده از اطلاعات پژوهش که از طریق پرسشنامه های موجود در زمینه گردشگری فرهنگی بر اساس تحقیقات گذشته، مبانی نظری و مطالعات کتابخانه ای، بررسی نتایج و عوامل شناسایی شده در زمینه گردشگری فرهنگی می پردازد. جامعه آماری در هر دو بخش نظری و کاربردی شامل؛ الف) کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه ها شامل: اساتید مدیریت گردشگری استان کردستان و همچنین اساتید دانشگاه های استان های همجوار که در زمینه گردشگری فرهنگی حداقل یک مقاله پژوهشی با رتبه علمی (علمی- پژوهشی، علمی – ترویجی، ISI و ISC) داشتند و در این زمینه صاحب نظر بودند. ب) مدیران گردشگری و کارشناسان و صاحبنظران بازاریابی ادارات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در شهرستان های استان کردستان، ج) مدیران آژانس های گردشگری استان کردستان و د) گردشگران فرهنگی می باشد. در مرحله اول گردآوری داده ها از طریق مصاحبه کیفی و مرحله دوم با روش کمی و پرسشنامه ای صورت گرفت و در بخش کمی ابزار گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه کتبی انجام ‌شد. سپس با استفاده از مفاهیم مشترک به مقوله ها می رسیم که تعداد آن ها 8 مولفه پتانسیل شهری، شهروندان، تأثیر شهرهای مرزی، مدیریت رویدادها، گرایش به سایر مقاصد گردشگری، اقتصاد گردشگری، مدیریت دولتی و تبلیغات می باشد. نتایج پژوهش حکایت از وضعیت مطلوب پتانسیل شهری، شهروندان، تأثیر شهرهای مرزی، مدیریت رویدادها، گرایش به سایر مقاصد گردشگری، اقتصاد گردشگری داشت. ولی مدیریت دولتی و تبلیغات در استان کردستان وضعیت مطلوبی نداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A model for the development of cultural tourism in kurdistan province

نویسندگان [English]

  • mehdi karoubi 1
  • Mohammad Taghi Taghavifard 2
  • soran ahmadizad 3

1 Faculty Member.College of Management and Accounting.Allameh Tabataba'i University

2 Faculty Member.College of Management and Accounting AllamehTabataba'i University

3 ph.d Student.Tourism Management.College of Management and Accounting.AllamehTabataba'i University

چکیده [English]

Tourism is one of the biggest, largest and fastest industry in the world which causes increasing of income, employment and investment in more countries. Tourism development as a cultural event causes effective interaction between tourists and destination to realize and respect each other better.in fact it is an apportunity to make more effective communication between nations and people. The aim of this research is considering a model for development of cultural tourism of Kurdistan province.this research based on its aim is development-operational and it is kind of survey descriptive one.this research is operational one because of its usage in cultural tourism attraction plan.the research method is mix method(qualitative and quantitative).first of all the researcher starts to identify the effective factors on cultural tourism development in kurdistan province based on semi structured interviews through polling the professors and managers and using research informations which are considerd the result and identified factors of cultural tourism management by questionaire of cultural tourism based on ex researches ,theoretical foundations and library studies. The statistical society in theoretical and operational parts consists of:
A: all university tourism management professors in Kurdistan province and other professors in neighbourhood provinces that have a research paper about cultural tourism at least.
B: tourism managers and marketing experts in tourism, handicraft and heritage organization in cities of Kurdistan province.
C: travel agency managers in Kurdistan province.
D: cultural tourists come in Kurdistan province.
This research is an operational one and it is kind of geodesic descriptive.as first step, data gathering was done by qualitative interview then by quantitative method and using written questionnaire. We get categories based on common concepts consist of eight components of urban potential, citizens, the impact of border cities, event management. Tendency to other tourism destinations, tourism economy, public administration and advertisements.
Results: Findings in this paper indicate optimal status in some components like urban potential. Citizens, the impact of border cities, event management, tendency to the tourism destinations, tourism economy but it is not correct about public administration and advertisements in Kurdistan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development"
  • "cultural tourism"
  • "Kurdistan province