نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.

3 استاد شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.34785/J011.2021.357

چکیده

امروزه با توجه به ضرورت استفاده از راه‌حل‌های نوآورانه مؤثر، باز و مشارکتی و بهره‌برداری از قابلیت‌های ICT برای ایجاد زندگی پایدار در شهرها، به تدریج انواع مختلفی از مفاهیم با عنوان فضاهای دانش بنیان با اهداف و کارکردهای گوناگون شکل گرفته است. درک ابعاد، ویژگی­ها و تمایز این مفاهیم، موجب کمک به سیاست گذاران شهری در انتخاب راهبردها و سیاست­ها و سرمایه­گذاری در این حوزه­ها از طریق جلوگیری از اغتشاش ذهنی و بروز تناقض­های درونی و التقاط­های نامنسجم این مفاهیم می­شود. تاکنون گونه­بندی­های مختلفی از فضاهای دانش بنیان ارائه شده ولی بررسی تطبیقی یکپارچه­ای برای تمامی مفاهیم فضاهای دانش بنیان که تصویری روشن و جامع و درکی عمیق و منسجم از این فضاها را ارائه نماید، انجام نشده است. در این راستا، پژوهش حاضر با رویکرد فراترکیب و در چارچوب مرور نظام­مند کیفی و با هدفی توصیفی_اکتشافی، به بررسی تطبیقی مفاهیم فضاهای دانش بنیان بر اساس شش مؤلفه­ گفتمان توسعه، نوع دانش مورد نیاز برای توسعه، مکان­مندی، کنشگران اصلی، الگوی مدیریت و دوره تاریخی پرداخته است. همچنین گونه­شناسی فضاهای دانش بنیان، برای به دست دادن درکی بهتر، بر اساس دو مؤلفه مکان­مندی و نوع دانش مورد نیاز برای توسعه صورت گرفته است که چهار گونه فضای دانش 1- مبتنی بر فناوری_غیرمکان­مند، 2- مبتنی بر فناوری_مکان­مند، 3- مبتنی بر دانش_غیرمکان­مند و 4- مبتنی بر دانش_مکان­مند قابل شناسایی است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که اکنون مفاهیمی چون شهر هوشمند و شهر دانش (به­دلیل شمول معنایی) تا حدود زیادی جایگزین مفاهیمی مانند شهر دیجیتال و شهر مجازی شده­اند. مفهوم شهر دانش نیز به عنوان چتری برای سایر مفاهیم همچون مکان دانش، شهر یادگیری و شهر هوشمند تلقی شده است. فضاهای دانش بنیان با گذشت زمان با تغییرات پارادایمی مواجه بوده است. گذار از مفهوم فناورانه دانش به مفهوم وسیع­تر دانش، مشارکت فعالانه شهروندان در ایجاد، توسعه و مدیریت فضاهای دانش بنیان، حکمروایی شبکه­ای مبتنی بر تعامل طیف وسیعی از کنشگران، تأکید بر سرمایه­های فکری غیرملموس و ظرفیت­سازی تعامل شهروندان برای یادگیری بلندمدت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Typology of Knowledge-Based Spaces

نویسندگان [English]

  • Mostafa Dehghani 1
  • Gholamreza Haghighat Naeini 2
  • Esfandiar Zebardast 3

1 Faculty of Architecture and urban planning, Art University of Tehran, Iran.

2 Faculty of Architecture and urban planning, Art University of Tehran, Iran.

3 Faculty of Urban Planning, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Highlights
- The expression knowledge city has been considered as an umbrella term for other phrases such as place of knowledge, city of learning, and smart city.
- Knowledge-based spaces have shifted from a focus on the limited concept of science and technology to an emphasis on the broader social concept of knowledge.
- The current model for planning knowledge-based spaces involves capacity-building for long-term learning and political and cultural influence.
- Knowledge-based spaces range from technology-oriented to knowledge-oriented and from non-spatial to spatial.
 
Introduction
Different types of concept have been formed gradually under the title of knowledge-based spaces with different goals and functions due to the need to use effective, open, participatory innovative solutions and employ ICT capabilities to create sustainable life in cities and respond to the wills and needs of citizens. An understanding of the dimensions and characteristics and a capability of differentiating these concepts will help policymakers and city managers to choose strategies and policies and invest in these areas. This is realized through prevention of mental confusion, emergence of internal contradictions, and incoherent eclecticism of the concepts. On the other hand, the sustainable development of cities has been challenged by global trends such as the increasing urbanization, transformation of cities into places of mass-energy consumption, and production of various environmental pollutants. However, there has been an increase in the need to use effective, open, participatory innovative solutions to create sustainable life in cities and the concern for knowledge-based spaces as a result of the efforts made by cities to attract skilled, entrepreneurial, creative people.
Theoretical Framework
The existence of different concepts concerning knowledge-based spaces, such as digital city, information city, smart city, wired city, learning city, and knowledge city has led to confusion in attempts to distinguish their meanings. This conceptual confusion is due to the lack of understanding of the dimensions, characteristics, and instances of these concepts, and is a major obstacle against the efforts to persuade policy-makers and city managers to invest in these areas. This ambiguity causes planning strategies and policies to be inconsistent with the institutional environment and governance system or strategies and policies to be fraught with internal contradictions and incoherent eclecticism. In the attempts to address this issue, typology and comparative studies based on specific criteria and components contribute greatly to a better understanding of different types of knowledge-based space. So far, various types of knowledge-based space have been proposed (Castells & Hall, 1994; Dodge et al., 1998; Shiud, 2001; Nam & Pardo, 2011; Nikina et al., 2016; Carvalho et al.; Wenden, 2017; and Lara et al., 2016). Moreover, some researchers have compared two or more knowledge spaces (either directly or implicitly) (Strategy, 2012; Jojaru & Peso, 2013; Yigitjanlar & Lee, 2014; Koch, 2017; Chang et al., 2018; and Yigitjanlar & Inkinen, 2019). However, no integrated comparative study has been performed so far for all concepts of knowledge-based spaces to provide a clear, comprehensive image and a deep, coherent understanding of these spaces. Therefore, the present study seeks to develop a coherent framework to provide a new typology for a better understanding of the types of knowledge-based space. Thus, the aspects and features of distinguishing concepts, trends, and paradigm shifts in knowledge-based spaces become apparent through identification and classification of the main sources pertaining to each space and examination of the definitions and the process of formation and conceptual evolution of each concept and feature and the dimensions and instances thereof.
Methodology
The present meta-combined systematic qualitative review is conducted to pursue a descriptive-exploratory purpose. In addition to creating a new theory, meta-composition can be used to develop conceptual models or expand understanding of existing knowledge, especially to discover similarities and differences concerning concepts and ideas about a phenomenon. It can involve seven steps, including examination of research questions, systematic review of texts, exploration and selection of appropriate texts, extraction of textual information, analysis and composition of qualitative findings, and quality control and presentation. In the present study, the seven stages proposed by Sandlowski and Barroso (2007) are considered.
Results and Discussion                 
This study comparatively examines the concepts of knowledge-based spaces based on the six components of development discourse, type of knowledge required for development, location, key stakeholders, management model, and historical period. Moreover, the typology of knowledge-based spaces is based on the two components of spatiality and type of knowledge required for development. Accordingly, four types of knowledge space are identified: 1- technology-based non-spatial, 2- technology-based spatial, 3- knowledge-based non-spatial, and 4- knowledge-based spatial. The research findings demonstrate that concepts such as smart city and knowledge city (due to semantic inclusion) have largely replaced concepts such as digital city and virtual city, and are currently used more widely in policy-making and planning knowledge-based spaces.
Conclusion
The expression knowledge city has been considered as an umbrella term for other phrases such as knowledge place, learning city, and smart city. Moreover, the findings of the present comparative study of knowledge-based spaces based on the above seven components indicate that that knowledge-based spaces have gone through paradigm changes over time, such as the transition from a focus on the limited concept of science and technology to an emphasis on the broader social concept of knowledge, the transition from the discourse of economic development to sustainable, integrated development in various economic, social, environmental, and institutional dimensions, the transition from citizens’ passive role to their active participation in the creation, development, and management of knowledge-based spaces, the transition from government and centralized management of a limited number of stakeholders with specific guidelines and frameworks to government of networks based on the interaction of a wide range of stakeholders, the transition from a hardware, capital-based perspective involving tangible infrastructure networks to a software perspective based on intangible intellectual capital and knowledge innovation systems, and the transition from management and planning models aimed at increasing livability standards and complexity management to citizen engagement grounding and capacity-building for long-term learning and political and cultural influence. These trends and paradigm shifts represent a kind of conceptual convergence among the features and components of knowledge-based spaces. In addition, the results demonstrate that the typology of knowledge-based spaces is based on the two components of location and type of knowledge required for development, given the significant roles of these components in the differentiation of various knowledge spaces,–calling for a deeper, more expressive understanding of these spaces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Typology
  •  Knowledge-based space
  •  Knowledge-based urban development
  •  Knowledge city
  •  Meta-synthesis
Almirall, E., & Wareham, J. (2008). Living Labs and open innovation: roles and applicability. The Electronic Journal for Virtual Organizations and Networks, 10(3), 21-46.
Amidon, D. M. and Davis, B. E. (2006). The State of Knowledge Innovation Zones (KIZ). Integrated Visions Group.
Anthopoulos, L., & Fitsilis, P. (2010). From digital to ubiquitous cities: Defining a common architecture for urban development. In Proceedings of the 6th International Conference on Intelligent Environments (Kuala Lumpur, Malaysia, Jul 19-21).
Anthopoulos, L., Janssen, M., & Weerakkody, V. (2016). A Unified Smart City Model (USCM) for smart city conceptualization and benchmarking. International Journal of Electronic Government Research, 12(2), 77-93.
Bailey, K.D. (1994). Typologies and taxonomies: An introduction to classification techniques, Sage University papers: Quantitative applications in the social sciences, No. 07-102. Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc.
Barroso J., Gollop C., Sandelowski M., Meynell J., Pearce P. & Collins L. (2003). The challenge of searching for and retrieving qualitative studies, Western Journal of Nursing Research 25 (2), 153–178.
Caragliu, A., Del Bo, C., & Nijkamp, P. (2011). Smart cities in Europe. Journal of urban technology, 18(2). 65–82.
Carvalho, L. and van Winden, W. (2017). Planned knowledge locations in cities: studying emergence and change, Int. J. Knowledge-Based Development, 8(1), 47–67.
Castells, M., & Hall, P. (1994). Technopoles of the world: The making of 21st century industrial complexes. London: Routledge.
Chang, D. L., Sabatini-Marques, J., Da Costa, E. M., Selig, P. M., & Yigitcanlar, T. (2018). Knowledge-based, smart and sustainable cities: a provocation for a conceptual framework. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 4(1), 5.‏
Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W., & West, J. (Eds.). (2006). Open innovation: Researching a new paradigm. Oxford University Press on Demand.
Chourabi, H., Nam, T., Walker, S., Gil-Garcia, Mellouli, S., Nahon, K., Pardo, T. A., & Scholl, H. J. (2012). Understanding Smart Cities: An Integrative Framework. 2012 45th Hawaii International
Chronéer, D., Ståhlbröst, A., & Habibipour, A. (2019). Urban Living Labs: Towards an Integrated Understanding of their Key Components. Technology Innovation Management Review, 9(3), 50-62.‏
Cocchia, A. (2014). Smart and Digital City: A Systematic Literature Review, R. P. Dameri and C. Rosenthal-Sabroux (eds.). Smart City, Progress in IS. Conference on System Sciences, Hawaii, USA.
Cooke, Ph. (2001). From Technopoles to Regional Innovation System: The Evolution of Localised Technology Development Policy, in Journal of Regional Science, 24(1), 21-40.
Cosgrave, E., Arbuthnot, K., & Tryfonas, T. (2013). Living labs, innovation districts and information marketplaces: A systems approach for smart cities. Procedia Computer Science, 16, 668-677.‏
Cronin, P., Ryan, F., & Coughlan, M. (2008). Undertaking a literature review: a step-bystep approach. British Journal of Nursing, 17(1), 38-43.
Dameri, R. (2013). Searching for Smart City definition: a comprehensive proposal. International Journal of Computers & Technology, 5 (11), 2544-2551.
Dodge, M., Doyle. S., Smith. A. & Fleetwood, S. (1998). Towards the Virtual City: VR & Internet GIS for Urban Planning, Birkbeck College, UK. 22nd May.
Duke, C. (2010). Learning cities and regions, in Peterson, P. L., Baker, E., & McGaw, B. (2010). International encyclopedia of education. Elsevier Ltd.
Dvir, R. (2006). Knowledge City, Seen as a Collage of Human Knowledge Moments, inCarrillo, F. J. (ed). Knowledge Cities: Approaches, Experiences, and Perspectives. Amsterdam, Boston, HeIdelberg, London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisco, Singapore, Sydney, Tokyo: Elsevier, 245-272.
Elfert, M. (2015). UNESCO, the Faure report, the Delors report, and the political utopia of lifelong learning. European Journal of Education, 50(1), 88- 100. ‏
Ergazakis, K., Metaxiotis, k. and Psarras, J. (2006). Knowledge Cities: The Answer. Tothe Needs of Knowledge-Based Development, VINE: The Journal of Informationanl Knowledge Management Systems, 36, (1).  67-84.
Faris, R. (2005). Lifelong learning, social capital and place management. Rebalancing the social and economic, Learning, partnership and place. C. Duke, M. Osborne and B. Wilson. Leicester, NIACE: 16-36.
Finfgeld-Connett, D. (2018). A Guide to Qualitative Meta-synthesis.
Florida, R. (1995). Toward the learning region. Futures, 27(5), 527-536. ‏

Granath, m (2016). The Smart City – how smart can ’IT’ be?: Discourses on digitalisation in policy and planning of urban development, Linköping University Electronic Press, Linköping, Sweden.

Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler, N., & Meijers, E. (2007). Smart cities: Ranking of European medium-sized cities. Vienna, Vienna University of Technology.
Grossman, L. K. (1995). The electronic republic: Reshaping democracy in the information age. Viking Penguin.
Hollands, R. G. (2008). Will the real smart city please stand up? Intelligent, progressive or entrepreneurial? City, 12(3), 303–320.
Ishida, T. (2017). Digital City, Smart City and Beyond, International World Wide Web Conference, Smart City Workshop (AW4City). Perth, Australia.
Jain, K., Gurjar, S. P., & Mandla, V. (2013). Virtual 3D City modeling: Techniques and Applications. ISPRS- International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences.
Juujärvi, S., & Pesso, K. (2013). Actor Roles in an Urban Living Lab: What Can We Learn from Suurpelto, Finland? Technology Innovation Management Review, 3(11), 22–27.
Koch, G. (2017). Knowledge Cities versus Smart Cities - a discussion demonstrated by using the case of Timisoara, Romania.
Komninos, N. (2009). Intelligent cities: towards interactive and global innovation environments. International Journal of Innovation and Regional Development, 1(4), 337–355.
Komninos, N. (2018). Smart Cities. In Warf, B. (ed.) The SAGE Encyclopedia of the Internet, 783-789. Sage Publications.
Komninos, N., & Sefertzi, E. (2009). Intelligent cities: R&D offshoring, Web 2.0 product development and globalization of innovation systems. Paper presented at the Second Knowledge Cities Summit 2009.
Lara, A. P., Da Costa, E. M., Furlani, T. Z., & Yigitcanlar, T. (2016). Smartness that matters: towards a comprehensive and human-centred characterisation of smart cities. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 2(1), 8.
Lee, S. H. (2009). Introduction to ubiquitous city. Ubiquitous city: future of city, city of future. Hanbat National University Press, Daejeon, 10-28. ‏
Longworth, N. (2006). Learning Cities, LearningRegions, Learning Communities, Lifelong Learning and Local Government, Routledge.
MacKinnon, D., Cumbers, A., & Chapman, K. (2002). Learning, innovation and regional development: a critical appraisal of recent debates. Progress in human geography, 26(3), 293- 311. ‏
Meijer, A., Rodríguez, B., and Manuel, P. (2016). Governing the smart city: a review of the literature on smart urban governance. International Review of Administrative Sciences, 82(2), 392–408.
Mertens, D. (2014). Literature Review and Focusing the Research. In D. Mertens, Research and Evaluation in Education and Psychology (4 ed., p. 536), SAGE.
Mitchell, W. J. (1996). City of bits: space, place, and the infobahn. MIT press.
Mobin Dehkordi, A., Keshtkar Haranki, M. (2015). Social Innovation: An Exploration of Conceptualization Based on the Content Analysis of Definitions. Innovation Management Journal, 4(2), 115-134. [in Persian]
Morgan, K. (2007). The learning region: institutions, innovation and regional renewal. Regional studies, 41(1). 147- 159. ‏
Nam, T., & Pardo, T. A. (2011). Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and institutions. In Proceedings of the 12th annual international digital government research conference on digital government innovation in challenging times - dg. o’11 (pp. 282–291). New York, NY: ACM.
Naphade, M., Banavar, G., Harrison, C., Paraszczak, J. and Morris, R. (2011). Smarter Cities and their Innovation Challenges. IEEE Computer, 44(6), 32-39.
Neirotti, P., De Marco, A., Cagliano, A.C., Mangano, G., Scorrano, F., (2014). Current trends in smart city initiatives: some stylized facts. Cities, 38, 25–36.
Nikita, Anna, Piqué, Joseph, Senz, Lewis (2019). Areas of Global Innovation; Concept and application, translated by Hashem Aghazadeh, Tehran, University of Tehran Press, first edition. [in persian]
Rogers, Y. (2006). Moving on from Weiser’s vision of calm computing: Engaging ubicomp experiences. In Proceedings of the 8th international conference on Ubiquitous Computing (Ubicomp) (pp. 404–421), Heidelberg: Springer.
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research. Springer Publishing Company.
Schaffers, H., Ratti, C., & Komninos, N. (2012). Special issue on smart applications for smart cities-new approaches to innovation: Guest editor's introduction. Journal of theoretical and applied electronic commerce research, 7(3). ii-v.‏
Shin, D. H.  (2009). Ubiquitous city: Urban technologies, urban infrastructure and urban informatics Journal of Information Science, 35 (5), 515-526.
Shiode, N. (2001). 3D urban models: recent developments in the digital modelling of urban environments in three-dimensions, GeoJournal, 52 (3), 263-269.
Söderström O., Paasche T. & Klauser F. (2014). Smart cities as corporate storytelling. City, 18(3). 307–320.
Sorrentino, M., & Simonetta, M. (2013). Incentivising inter-municipal collaboration: the Lombard experience. Journal of Management and Governance, 17(4). 887–906.
Stahlbrost, A. & Kareborn, B. (2008).  An Approach to User Involvement In European Living Labs - A new approach for human centric regional innovation, Eds. J. Schumacher and V.P Niitamo. Berlin: Wissenschaftlicher Verlag Berlin, 63-76.
Stratigea, A. (2012). The Concept of Smart Cities – Towards Community Development?, Networks and Communication Studies, NETCOM, 26, 375-388.
Su, K., Li, J., & Fu, H. (2011). Smart city and the applications, In 2011 international conference on electronics, communications and control (ICECC) (pp. 1028–1031).
UN HABITAT (2015). HABITAT III Issue Papers 21 - Smart Cities. Tech. rep., United Nations.
Xiao Y, Watson M, (2019). Guidance on Conducting a Systematic Literature Review. Journal of Planning Education and Research, 39(1): 93-112.
Yigitcanlar, T. (2011). Position paper: Redefining knowledge-based urban development. International Journal of Knowledge Based Development, 2(4), 340–356.
Yigitcanlar, T., & Bulu, M. (2015). Dubaization of Istanbul: insights from the knowledge based urban development journey of an emerging local economy, Environment and Planning A, 47(1). 89-107.
Yigitcanlar, T., & Inkinen, T. (2019). Benchmarking City Performance. In Geographies of Disruption (pp. 159-197). Springer, Cham. ‏
Yigitcanlar, T., Guaralda, M., Taboada, M., & Pancholi, S. (2016). Place making for knowledge generation and innovation: Planning and branding Brisbane’s knowledge community precincts. Journal of Urban Technology, 23(1), 115-146.
Yigitcanlar, T., Velibeyoglu, K. and Baum, S. (2008). Knowledge-Based Urban Development: Planning and Applications in the Information Era. Hershey andNew York: Information Science Reference.
Yigitcanlar, T. & Lee, S. H. (2014). Korean ubiquitous-eco-city: A smart-sustainable urban form or a branding hoax? Technological Forecasting and Social Change, 89, 100-114.
Ylipulli, J. (2015). A smart and ubiquitous urban future? Contrasting large-scale agendas and street-level dreams, Observatorio, 9, 85-110.
Zhang, Y. (2005). The Science Park Phenomenon: Development, Evaluation and Typology, International Journal of Entrepreneurship & Innovation Management, 5(112), 138-154.