نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مسیریابی توانایی شناسایی موقعیت مکانی و رسیدن به مقصد، حرکت در محیط های فضایی است.این موضوع در خصوص کودکان که معمولا استقلال و تجربه کافی در جابه جایی در محیط های شهری را ندارد بسیار حائز اهمیت می باشد.این پژوهش با هدف بررسی تاثیر نشانه های شهری بر مسیریابی کودکان در فضای شهری تدوین گردیده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر کاربردی و پیمایشی است. روش نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی با استفاده از فرمول کوکران و تکمیل پرسشنامه توسط 106 نفر از کودکانی که در بازه‌ی سنی 12-8 سال می‌باشند انجام گردیده است. در تحلیل داده‌ها در جهت ارزیابی تأثیر نقش نشانه ها در مسیریابی کودکان پس از جمع‌آوری داده‌ها، اطلاعات حاصل با روش‌ تحلیل عاملی تاییدی و با استفاده از نرم افزار Amos مورد تحلیل قرارگرفتند. همچنین جهت تحلیل داده‌های کیفی به بررسی نقاشی‌های کودکان پرداخته‌شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که تفاوت در گروه‌های سنی کودکان باعث تفاوت در میزان تاثیر گذاری نشانه ها در مسیریابی کودکان می گردد. همچنین عناصر کالبدی و نشانه ها در فضاهای شهری در مسیریابی کودکان در محدوده مطالعاتی پژوهش بسیار تاثیر گذار است. از جمله ویژگی های اشاره شده کودکان 8 ساله در فرآیند مسیریابی می توان به فضای سبز و فرم ابنیه اشاره نمود. کودکان 9-10ساله به فرم کالبدی و تمایز ساختمانها در فرآیند مسیریابی توجه دارند. کودکان10-12ساله به ساختمانهایی اشاره دارند که در آنها تنوع رنگی بیشتر و ساختمانهایی که فرم معماری متمایز تری نسبت به سایر ساختمانها دارند. کودکان 10-12ساله از معابر و ساختمانهای شاخص در مسیریابی استفاده می نمایند. بررسی های صورت گرفته تاثیر کالبد متمایز در رفتار مسیریابی کودکان را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of urban signs on routing children in a case study of Sajjad neighborhood of Mashhad

نویسندگان [English]

  • shima abedi 1
  • Sanaz saeedi 2

1 PhD Student in Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran

2 Assistant Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

According to experts in psychology and sociology, childhood is very important in the development of personality and social health of society. Wayfinding is the ability to identify location and reach a destination, moving in space environments. This issue is very important for children who usually do not have enough independence and experience in moving in urban environments. Urban guidelines are designed to guide children in the urban space. The research method in the present study is applied and survey. Random sampling method was performed using Cochran's formula and completing a questionnaire by 106 children aged 8-12 years. In data analysis, in order to evaluate the effect of the role of cues in Wayfinding children after data collection, the obtained information was analyzed by confirmatory factor analysis using Amos software. Also, in order to analyze the qualitative data, children's drawings have been studied. The results indicate that differences in children's age groups cause differences in the effectiveness of symptoms in children's Wayfinding. Also, physical elements and landmarks in urban spaces are very effective in guiding children in the study area. Among the mentioned features of 8-year-old children in the Wayfinding process, we can mention the green space and the form of buildings. Children aged 9-10 years pay attention to the physical form and differentiation of buildings in the Wayfinding process. Children 10-12 years old refer to buildings that have more color variety and buildings that have a more distinctive architectural form than other buildings. Children aged 10-12 use flagship passages and buildings in Wayfinding. Studies have shown the effect of a distinct body on children's Wayfinding behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • child
  • city landmark
  • wayfinding
  • Sajjad neighborhood of Mashhad