نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری، گروه معماری، دانشکده مهندسى معمارى و شهرسازى، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائى، تهران، ایران.

2 استاد، گروه معماری، دانشکده مهندسى معمارى و شهرسازى، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائى، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائى، تهران، ایران.

چکیده

یکی از معضلات جوامع امروزی، احساس ترس و عدم احساس امنیت در محیط­های شهری و بالتبع در پارک­هاست. بنابراین پارک­های شهری نیازمند طراحی آگاهانه­ای هستند که رضایت مخاطب را به­همراه داشته­باشد و در برنا­مه­ریزی و طراحی آنها توجه به ویژگی­های مخاطب نیز لازم است و این مهم می­تواند با مشارکت و همفکری کاربران به­دست­آید و افزایش امنیت محیطی به عنوان یکی از مهم­ترین اصول کیفیت بخشی به محیط اگر بر پایه ترجیح کاربران باشد، می­تواند به بهبود فضاها کمک­کند. از آنجا که تفاوت در ویژگی­های هر مکان از جنبه زیست­محیطی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی می­تواند احساس امنیت یا ترس متفاوتی را به شهروندان القا کند، در این پژوهش از یک پارک بزرگ در تهران (پارک ملت) به عنوان نمونه مورد مطالعه استفاده شده­است. هدف پژوهش حاضر ساخت، هنجاریابی و اعتبارسنجی مقیاس امنیت در پارک­های شهری از دیدگاه کاربران است. روش تحقیق توصیفی_تحلیلی و از نوع تحلیل عاملی اکتشافی است. برای ساخت گویه­های مرتبط با امنیت از طریق مصاحبه با متخصصان و کاربران، کدگذاری باز و براساس مبانی­نظری، پرسشنامه­ای در حیطه­ی امنیت تنظیم شده­است. روایی محتوایی از طریق اجرای مقدماتی و مصاحبه باز با کاربران و تأیید متخصصان انجام گرفته­ و پایایی آن در مرحله مقدماتی با هماهنگی درونی سئوالات و آلفای کرونباخ سنجیده شده است. پرسشنامه در مرحله نهایی در بین 250 کاربر در پارک ملت تهران توزیع شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که پرسشنامه از اعتبار و هنجاریابی برخوردار است و با وارد­کردن داده­های به­دست آمده در نرم­افزارSPSS 22 و به­کارگیری تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی، هشت عامل تبیین­کننده در ترجیح کاربران به­دست آمده که عبارتند از طراحی عناصر مصنوع، کنترل و نظارت­پذیری، طراحی کاشت، خوانایی، دسترسی­پذیری فیزیکی، زیبایی­شناسی، الگوهای فعالیت و اندازه و وسعت فضا. در بین عامل­های هشت­گانه، عامل طراحی عناصر مصنوع بیشترین سهم و عامل اندازه و وسعت فضا کمترین سهم را در توضیح واریانس دارند. شاخص­های مطرح­شده این پژوهش می­تواند در بهبود عملکرد طراحان، مجریان و مدیران شهری در پیاده­سازی الگوهای مناسب برای طراحی پارک­های شهری ایمن که منطبق بر ترجیحات کاربران باشد، مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Construction, Normalisation and Validation of Urban Park Environmental Security Scale based on users’ preference (Case study: Mellat Park, Tehran, Iran)

نویسندگان [English]

  • soudabeh gholipour 1
  • Jamaloddin Mahdinezhad 2
  • Bahram Saleh Sedghpour 3

1 Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Design, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.

2 Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Design, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.

3 Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Highlights

Relevant key issues were extracted form users’ responses to an open-ended questionnaire and their application to a closed-ended questionnaire.
The environmental variables affecting the security of urban public spaces were documented and summarized.
The factors and criteria effective on users’ sense of security were extracted using exploratory factor analysis.

 
Introduction
One of the most important components of environmental quality, environmental security plays an important role in the use of urban spaces. In fact, the feeling of fear and lack of security in urban environments, including parks, has turned into a problem in today’s societies. Parks are areas in cities where any citizen can spend their leisure time and enjoy park-based recreational activities. Many factors affecting the security of urban parks can be attributed to their design and physical conditions. Therefore, it is necessary to identify these factors and provide appropriate solutions to improve their conditions. Since an urban park needs a conscious design that provides the users’ satisfaction, it is necessary to consider their characteristics, which can be achieved through their participation.
Theoretical Framework
To explain the theoretical concept of security, two distinct dimensions are mentioned. The first is the objective dimension, which is evaluated using objective environmental and behavioral parameters, and the second is the mental dimension, which is understood based on the security of the community. Both dimensions can have a positive or negative effect on the other. Therefore, it is necessary to consider the two dimensions together in order to improve public security.
Methodology
Since a comprehensive questionnaire was not found to measure the security of urban parks based on users’ preferences, a researcher-made questionnaire was prepared, and its validity and reliability were verified. The research method was qualitative and qualitative-quantitative. In the first step, the qualitative research method was used based on content analysis, and the questions of the open-ended questionnaire were implemented in textual form based on the contents of the experts’ statements. The components were obtained from content analyses of users’ responses to the semi-structured open-ended questionnaire, and the closed-ended questionnaire was developed on that basis. The final questionnaire was designed as a closed-ended one to quantify the variables faster and be capable of running on a larger scale. The questions had the structure of a four-point Likert scale, with the answers ranging from strong disagreement to strong agreement. The questionnaire was distributed among 250 visitors of Mellat Park, Tehran. Since the differences in the environmental, socio-economic, and physical characteristics of different places can give different senses of security or fear to citizens, a major park in Tehran (Mellat Park) was chosen for a case study. It extends over an area of about 34 hectares in Municipal District 3. The purpose of this study was to construct, normalize, and validate a security scale for urban parks from the users’ perspective.  
Results and Discussion
Content validity was verified through preliminary implementation, open interviews with users, and expert approval. In the preliminary step, reliability was measured using the internal coordination of the questions with Cronbach’s alpha. The final questionnaire was distributed among 250 park visitors. The results indicated that the questionnaire was valid and standard, and eight explanatory factors were obtained from the users’ preferences as the data obtained in SPSS 22 were analyzed using the exploratory factor analysis technique. These included artificial element design, control and surveillance, plant design, readability, physical accessibility, aesthetics, activity patterns, and space size and extent. From the users’ point of view, artificial element design was the most significant factor, followed by control and surveillance, plant design, readability, and physical accessibility, and aesthetics, activity patterns, and space size and extent were ranked next.
Conclusion
Understanding users’ perceptions of landscape design methods and considering their preferences and desires helps landscape designers with their jobs. It can be considered as a topic for future research how each of the obtained components can induce a feeling of fear or security in urban park users. Examples include specification of the relationship between vegetation or readability and the feeling of fear or the standard for each of the service elements, pieces of furniture, etc. Through presentation of a model, the hidden relationships between factors can be achieved, and a theoretical pattern composed of many different components can be examined both entirely and partially. Of course, it should be noted that none of these factors alone induces fear or security; rather, there are a number of factors that contribute to a complex interaction, such as personal characteristics (age, gender, etc.) and social characteristics (familiarity with the environment, solitary presence, frequency of presence, etc.), which can be investigated in future research.
Acknowledgment
This article was extracted from Soudabeh Gholipouri’s doctoral thesis, entitled Modeling the environmental security in urban parks based on users’ preferences, developed under the supervision of Dr. Jamal-e-Din MahdiNejad and advisory of Dr. Bahram Saleh Sedghpour at Shahid Rajaee Teacher Training University.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Parks
  • Environmental Security
  • User Preference
  • Mellat Park
Abdelhamid, M.M., Elfakharany. M.M. (2020). Improving urban park usability in developing countries: Case study of Al-Shalalat Park in Alexandria. Alexandria Engineering Journal, 59(1), 311-321.
Alinejad, M. (2013). Developing and Organizing Sorkheh Hesar Park and its Impact on the Social Security of the Park. Societal Security Studies, 4(33), 95-127. [in Persian]
Almasifar, N., Ansari, M. (2010). Analysis of environmental safety of County Parks as an urban landscape based on womankind viewpoint (on the Basis of CPTED); Case study: Saie Park, Iran. Urban Management Journal, 8(25), 21-34. [in Persian]
Ansari, M., Jamshidi, S., Almasifar, N. (2010). To Investigate Feeling of Territory and in Territory Traveling in Urban Parks, Case study: Saee Park. Armanshahr Architecture & Urban Development, 3(4), 33-48. [in Persian]
Bakhtiar Nasrabadi, A., Bakhtiar Nasrabadi, H., Bakhtiar Nasrabadi, A. (2011). An analysis of socio petal urban space and its relationship with citizenship behavior. Journal of Applied Sociology, 22(3), 101-114. [in Persian]
Balram, Sh., Dragicevic, S. (2005). Attitudes Toward urban Green Space: Integrating Questionnaire survey and collaborative GIS Techniques to Improve Attitude measurements. Landscape and urban planning, 71(2-4), 147-162.  
Basto, M., Pereira, J.M. (2012). An SPSS R-menu for ordinal factor analysis. Journal of Statistical Software, 46(4), 1-29.
Chapman, D. (2007). Creating neighborhoods and places in the built environment (Built environment series of texbooks), Translated by Shahrzad Faryadi and Manouchehr Tayebian, University of Tehran, second edition. [in Persian]
Christiansen, B., Yildiz, E., Yildiz, S. (2014). Handbook of research on effective marketing in contemporary globalism. IGI Global, Hersey.
Costello, A.B., Osborne, J. (2005). Best practices in exploratory factor analysis: Four recommendations for getting the most from your analysis. Practical Assessment, Research, and Evaluation, 10(7), 1-9.
Cozens, P. M., Neale, R.H., Whitaker, J., Hillier, D., Graham, M. (2003). A critical review of street lighting, crime and the fear of crime in the British city. Crime Prevention and Community Safety: An International Journal, 5(2), 7-24.
Crowe, T.D. (2000). Crime prevention through environmental design: Applications of architectural design and space management concepts, 2nd edition. Butterworth- Heinemann, Oxford.
Davis, L. (2010). Safer places: the planning system and crime prevention, Translated by Mohsen Honarvar & Amin Amini, Tehran: Armanshahr. [in Persian]
Ditton, J. (2000). Crime and the city: public attitudes towards open-street CCTV in Glasgow. The British Journal of Criminology, 40(4), 692-709
Dower, N. (1995). Peace and security: Some conceptual notes. In: Salla, M., Tonettto, W., Martinez, E. (Eds.), Essays on peace: Paradigms for global order. 18-23, Central Queensland University Press, Rockhampton.
Feyzi, M., Mozaffar, F., Raeeati, M., Azimi, M. (2015). The comparison of public perception and preference between regular-geometrical and natural-organic urban parks (Case study: Laleh park and Daneshjoo park). Motaleate Shahri, 4(13), 5-16. [in Persian]
Ghorbaniyan, M. (2013). Tathir-e sakhtar-e fazaee ba ta'kead bar karbari-e arazi-e shahri bar amniat-e bafthaye sokonati be komak-e space syntax [The effect of spatial structure with emphasis on urban land use on the security of residential structures using space syntax. Case study of Manzarieh and Bazaar neighborhoods of Tabriz]. University of Tabriz, Faculty of Geography. [in Persian]
Hadavi Aghdam, F., Rahimi, A. (2018). Analiz-e parkhaye shahri ba takid bar ruykard-e CPTED (Nemuneye mored-e motale'e: park-e Mellat-e shahr-e Bonab [Analysis of urban parks with emphasis on CPTED approach (Case study: Mellat Park, Bonab city)]. Journal of Geographical New Studies, Architecture and Urbanis, 15(2), 117-140. [in Persian]
Hekmati, J. (1992), Garden and Park Designing, Tehran: Farhang Jame Publications. [in Persian]
Izadi, M., Haghi, M. (2015). Improvement of Sense of Security in Public Spaces through Urban Design, Case Study: Imam Square in Hamadan. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary VA Shahrsazi, 20(2), 5-12. [in Persian]
Jacobs, J. (1961). The death and life of great American cities. Random House, New York.
Jeffery, C.R. (1971). Crime prevention through environmental design. Sage Publications, Beverly Hills, CA.
Jiang, B., Mak, C.N.S., Larsen, L., Zhong, H. (2017). Minimizing the gender difference in perceived safety: Comparing the effects of urban back alley interventions. Journal of Environmental Psychology, 51, 117–131.
Kimpton, A., Corcoran, J., Wickes, R. (2017). Green space and crime: an analysis of green space types, neighboring composition, and the temporal dimensions of crime. Journal of Research in Crime and Delinquency, 54(3), 303–337.
Lang, J. (2009). Creating Architectural Theory -The Role of the Behavioral Sciences in Environmental Design, Translated by Dr. Alireza Eynifar, Tehran: University of Tehran. [in Persian]
Lee, J. S., Park, S., Jung, S. (2016). Effect of Crime Prevention through Environmental Design (CPTED) Measures on Active Living and Fear of Crime. Sustainability, 8(9), 872.
Lis, A., Pardela, Ł., Can, W., Katlapa, A., & Rabalski, Ł. (2019). Perceived danger and landscape preferences of walking paths with trees and shrubs by women. Sustainability, 11(17), 4565.
Lynch, K. (1993). The image of the city. Translated by Manouchehr Mozayeni, Tehran: University of Tehran. [in Persian]
Machlis, G.E., ‎Hanson, T., ‎ Špirić, Z., McKendry, J.E., (Eds.). (2011). Warfare ecology: A new synthesis for peace and security, Springer, Dordrecht.
Mahdinejad, J., gholipour, S. (2020). The Study of Security Indicators in Urban Parks from User’s Point of View with Emphasis on CPTED Theory. Journal of Environmental Science and Technology, 22(5), 197-211. [in Persian]
Mak, B.K.L., Jim, C.Y. (2018). Examining fear-evoking factors in urban parks in Hong Kong. Landscape and Urban Planning, 171, 42-56.
Maleki, Y. (2016). The Concept of City and Social Security from the Perspective of Religious Teachings. 9(33), 133-153. [in Persian]
Maruthaveeran, S. (2017). Exploring the urban park use, preference and behaviours among the residents of Kuala Lumpur, Malaysia. Urban Forestry & Urban Greening, 25, 85-93.
Maruthaveeran, S., Bosch, C. (2015). Fear of crime in urban parks-What the residents of Kuala Lumpur to say? Urban Forestry & Urban Greening, 14(3), 702-713.
McCord, E. S., Houser, K. A. (2015). Neighborhood parks, evidence of guardianship, and crime in two diverse US cities. Security Journal, 30, 807-824.
McCormick, J.G., Holland, S.M. (2015). Strategies in use to reduce incivilities, provide security and reduce crime in urban parks. Security Journal, 28(4), 374–391.
Moayedi, M. (2013). Reviewing the Role of Appearance of Urban Places in Promoting Security Feeling in Public Places (Case Study: Evin Neighborhood in Tehran). Societal Security Studies, 4(35), 159-191. [in Persian]
Mohseni, R., Mekaeeli, G., Talebpour, A. (2016). Sociology Explanation of the Relationship of Indefensible Urban Spaces with Urban Violence in Tehran. Two Quarterly Journal of Contemporary Sociological Research, 5(9), 125-154. [in Persian]
Moulaye, A., Ujang, N., Said, I. (2017). Legibility of neighborhood parks as a predictor for enhanced social interaction towards social sustainability, Cities, 61, 58-64.
Newman, O. (2008). Defensible space. Translated by Faezeh Ravaghi and Kaveh Saber, Tehran: Tahan. [in Persian]
Office of the deputy prime minister. (2004). Safer places: The planning system and crime prevention, London: HMSO. Online at: www.communities.gov.uk/documents/planningandbuilding/pdf/147627.pdf.
Peponis, J., Zimring, C., Choi, Y.K. (1990). Finding the building in way finding environment and behavior, 22(5), 555-590.
Pour Ahmad, A., Arvin, M., Rahimpour, N. (2017). Evaluation women's sense of security in urban areas (Case Study: Region 1 of Ahvaz City). Motaleate Shahri, 6(23), 53-68. [in Persian]
Rafieian, M., Moayedi, M., Salmani, H., Tavangar, L. (2012) Arzyabi-e ehsas-e amniat-e shahrvandan ba roykard-e manzar-e shahri (Nemuneye mored-e motale'e: Mahale Evin) [Evaluation of citizens' sense of security based on urban landscape approach (case study: Evin neighborhood)]. Journal of Studies on Iranian - Islamic City, 2 (8), 51-84. [in Persian]
Rafieian, M., Moayedi, M., Soltani, H. (2014). Sanjesh-e ehsas-e amniat-e shahrvandan ba estefadeh az moalefehey-e manzare-e shahri (Nemuneye mored-e motale'e: Mahale Evin) [Measuring Citizens' Sense of Security Using Urban Landscape Components (Case Study: Evin Neighborhood)]. Geographical Sciences, 10 (21), 33-59. [in Persian]
Russ, T.H. (2009). Site Planning and design handbook. 2ed Edition. McGraw-Hill Education, New York.
Saif, A.A. (2004). Modern Educational Psychology: Psychology of Learning and Education. Tehran: Agah.
Salehi, Esmaeil. (2008). Vizhegihay-e fazay-e shahri amn [Characteristics of Safe Urban Space]. Tehran: Urban Planning and Architecture Research Center of Iran. [in Persian]
Salehi, I., Dinarvandi, M., Hedayati, A. (2014). Osol va zavabet-e parkhaye shahri [Principles and Criteria for Designing Urban Parks]. Tehran:  Simayedanesh. [in Persian]
Salehi, Ismail. (2009). Naghsh-e shahrsazi (nazariye memari) dar pishgiri az raftarhay-e nahanjar-e shahri [The role of urban planning (environmental theory) in the prevention of abnormal urban behaviors]. Honar-Ha-Ye-Ziba, 29, 127-137. [in Persian]
Sarmad, Z., Bazargan, A., Hejazi, E. (2016). Ravesh-e tahghigh dar olom-e raftari [Research Methods in Behavioral Sciences]. Tehran: Agah. [in Persian]
Schroeder, H.W., Anderson. L.M. (1984). Perception of personal safety in urban recreation sites. Journal of leisure research, 16(2), 178-194.
Sograni Torqabeh, M. (1998). Siasathay-e shahri moather dar pishgiri az jaraem [Effective Urban Policies in Crime Prevention]. Tehran, Faculty of Humanities. Tarbiat Modares University. [in Persian]
Sonti, N.F., Campbell, L.K., Svendsen, E.S., Johnson, M.L.,  Auyeung, D.S.N. (2020). Fear and fascination: Use and perceptions of New York City’s forests, wetlands, and landscaped park area. Urban Forestry & Urban Greening, 49. 126601. 
Thani, S.K.S.O., Hashim, N.H.M., Ismail, W.H.W. (2016). Surveillance by design: Assessment using principles of crime prevention through environmental design (CPTED) in urban parks. Procedia–Social and behavioral sciences, 234, 506-514.
Vilalta, C.J., Lopez, P., Fondevila, G., Siordia, O. (2019). Testing Broken Windows Theory in Mexico City. 101(2), 558-572.
Waltz, C. F., Bausell, B. R. (1981). Nursing research: design statistics and computer analysis. New York: Davis FA.
Wekerle, G.R., Whitzman, C. (1995). Safe cities: Guidelines for planning, design and management. Van Nostrand Reinhold, New York.
Wolfe, M.K., Mennis, J. (2012). Does vegetation encourage or suppress urban crime? Evidence from Philadelphia, PA. Landscape and Urban Planning, 108,112-122.
Yeoh, B.S.A., Yeow, P.L. (1997). Where women fear to tread: Images of danger and the effects of fear of crime in Singapore. GeoJournal, 43, 273–286.