نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جامعه‏شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

2 دانشیار، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

10.34785/J011.2022.210

چکیده

سکونتگاه‌های غیررسمی چالشی بنیادین در شهرنشینی نو به شمار می‏روند. در برخورد با این چالش، رویکردها و برنامه‏های گوناگونی به‏کار گرفته شده است، ولی بسیاری از برنامه‏ها به دلایل گوناگون ازآن گونه نبود شناخت ویژگی‏های این سکونتگاه‌ها به‌ویژه ابعاد جمعیتی با کامیابی همراه نبوده است. بررسی‎ها نشان می‎دهد ابعاد اسکان در سکونتگاه‏های غیررسمی در سنندج بسیار فراتر از میانگین کشوری است و بیش از نیمی از جمعیت شهر را فرا گرفته است. هدف این نوشتار واکاوی شاخص‏ها و ویژگی‎های جمعیتی در سکونتگاه‌های غیررسمی و همسنجی آن با دیگر سکونتگاه‌های شهر سنندج است. این پژوهش یک بررسی توصیفی و از گونه اکتشافی است و با کمک داده‏های ثانویه (اطلاعات سرشماری در سال‎های 1385، 1390 و 1395) درباره محله‎های سنندج به نتیجه رسیده است. دستاوردها نشان می‎دهد که بیشترین دگرگونی‌های جمعیتی شهر سنندج دربرگیرنده حجم، آهنگ رشد جمعیت و مهاجرت در سکونتگاه‌های غیررسمی شکل می‏گیرد. افزون بر این، از دید ویژگی‎های ایستای جمعیت شامل تراکم در خانوار، تراکم در زمین، چگونگی آموزش، بار تکفل و چندوچونی اشتغال گونه‌ای ناپایداری و نبود توازن در میان سکونتگاه‌ها برپاست که همگی می‏توانند زمینه‎ساز نمایان شدن دیگر چالش‌های شهری باشند. راهکار سیاستی نوشتار این است که در فراهم‎آوری و پیشبرد یک رویکرد فراگیر برای برنامه‏ریزی و مدیریت بر پایه بهسازی و بازآفرینی این سکونتگاه‌ها، توجه به ویژگی‎ها و شاخص‎های جمعیتی آنها بایسته و بنیادین است. نتایج این مقاله، علاوه بر نشان دادن ابعاد و ویژگی‎های مختلف جمعیت در مناطق و محلات سنندج، درس‎های مهمی را برای برنامه‎ریزان و سیاست‎گذاران در مورد سیاست‎های توزیع مجدد جمعیت و مدیریت شهری ارائه می‎دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Demographic Characteristics in Formal and Informal Settlements of Sanandaj

نویسندگان [English]

  • Saeed Khani 1
  • Kayoumars Irandoost 2
  • Alireza Kammali 3

1 Department of Sociology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.

2 Department of Urban Planning, Faculty of Art & Architecture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.

3 Department of Urban Planning, Faculty of Art & Architecture, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.

چکیده [English]

Highlights
- With increasing urbanization and the importance of planning, demographic data and analysis are needed at the level of urban districts.
- The paper compares the demographic indicators and characteristics of informal settlements and other settlements in Sanandaj.
- Along with demographic heterogeneity, a significant portion of the changes, including population growth and immigration, take place in informal settlements.
- In urban management with the aim of upgrading and regeneration of informal settlements, it is necessary to pay attention to demographic characteristics.
 
Introduction
Informal settlements are a fundamental challenge in modern urbanization. Various approaches and plans have been adopted to address this challenge, but many of them have not been associated with success for various reasons, including a lack of understanding of the characteristics of these settlements, especially the demographic dimensions. Studies have demonstrated that housing and habitation in informal settlements is far more frequent in Sanandaj than the national average, and covers more than half of the city’s population. The aim of this study was to analyze the demographic characteristics and indices in informal settlements and compare them to those in other settlements in Sanandaj. The achievements are highly significant mainly because they provide an overview of the active demographic structure and processes in formal and informal settlements. Moreover, many theories that indicate the formation of informal settlements highlight the importance of social, economic, and demographic factors in this regard.
Theoretical Framework
The theoretical framework of this research was based on theories that focus on urban growth and diversity in developing countries. Furthermore, these theories address the typology of urban settlements due to this diversity.
According to the demographic transition framework, rural-urban migration is the initial source of urban growth at the early stages of transition, but natural population growth itself is the fundamental source of urban growth as the transition and urbanization processes continue, and the urban sector grows increasingly larger (Keyfitz, 1980: 149). In the middle and end of the demographic transition, where the rates of death and birth are both low and more or less equal in urban and rural areas, rural-urban migration turns into another factor affecting the growth of urban population.
Undergoing a state of demographic transition and post-transition, the city of Sanandaj, Iran has witnessed both natural growth and rural migration, and has therefore experienced high rates of urbanization. This increasing urbanization has led to the formation of various structures and patterns of urban settlement, including informal dimensions, and represents different trends, types, and patterns in demographic terms.
Methodology
The present research is a quantitative descriptive study with an exploratory nature although it analyzed the current conditions. It was conducted to compare population characteristics and indices in formal and informal settlements in Sanandaj with a secondary analysis of raw data from the population and housing censuses in 2006, 2011, and 2016 in Sanandaj. After the data were processed and prepared, the districts were classified into settlement types based on previous research, and the population characteristics and indices in urban settlements were then compared and analyzed.
Results and Discussion
According to the results, the most dramatic demographic changes in Sanandaj, including those in size, population growth rate, and migration, had occurred in informal settlements. In addition, they are considered as the poles of attraction of the population along with the new settlement areas. There is instability and imbalance among the settlements in terms of the static characteristics of the population, including household density, residential unit quality, academic conditions, dependency burden, and employment status This indicates that informal settlements with larger households, smaller residential units, larger populations per room, and higher ratios of flimsy housing units are excluded from the proper cycle of economic and social urban life. These problems can all lead to occurrence of further urban challenges.
Conclusion
The present study revealed the existence of heterogeneous characteristics and demographic indices in the settlements of Sanandaj. Although the same pattern in terms of population processes cannot be considered for different districts, some settlements are characterized by both higher population growth and poorer housing, occupation, employment, and education. This makes them not only more vulnerable but also potential causes of urban issues and the Achilles’ heel of urban management.
The policy solution proposed in this article is that it is necessary and fundamental to pay attention to the demographic characteristics and indices of informal settlements in the provision and advancement of a comprehensive approach to planning and management in order to upgrade and regenerate these settlements. The results of this paper provide important lessons for planners and policy-makers on population redistribution policies and urban management, and indicate the different dimensions and characteristics of population in districts and settlements of Sanandaj.
Acknowledgment
The authors would like to thank the Deputy of Statistics and Information of the Management and Planning Organization of Kurdistan Province for their provision of the available information concerning the general population and housing censuses of the districts of Sanandaj.

کلیدواژه‌ها [English]

  • demographic index
  • static population characteristic
  • formal settlement
  • informal settlement
  • Sanandaj
Arriaga, E. E. (1999). Ravesh-ha-ye Tahlil-e Jamiaat [Population analysis with microcomputers]. (Translated by Farogh Amin Mozafari). Tabriz: Ahrar. [in Persian]
Chen, N., Valente, P., & Zlotnik, H. (1998). What do we know about recent trends in urbanization, in Richard E. Bilsborrow (ed.), Migration, Urbanization, and Development: New Directions and Issues, pp. 110-147, Netherlands: Springer.
De Soto, H. (1989). The other path: The invisible revolution in the Third World, New York: HarperCollins.
De Vries, J. (1990). Problems in the measurement, description, and analysis of historical urbanization, in van der Woude, A. Hayami, J. De Vries (eds.), Urbanization in History: A Process of Dynamic Interactions, pp. 43-60, Oxford: Clarendon Press.
Divyani, K. (2011). An ontology of slum for image-based classification, Computers, Environment and Urban Systems, 36(2): 154-163.
Dyson, T. (2019). Jamiaat va Tawse-e (Gozar-e Jamiaat-shenakhti) [Population and Development (Demographic transition)]. (Translated by Tavakol Aghayari-Hir and Sajad Mesgarzadeh). Tabriz: University of Tabriz. [in Persian]
Eghbali, N., & Rahimi, M. (2010). Sakhtar-e shahri-e Sanandaj dar tasarof-e sokonatgah-ha-ye ghair-e rasmi [Urban structure of Sanandaj in the occupation of informal settlements]. Joghrafia-ye Ensani, 2(4), 57-72. [in Persian]
Hataminejad, H., & Hosseinoghli, J. (2009). Barresi-e tatbighi-e barkhi shakes-ha dar sokonatgah-ha-ye ghair-e rasmi atraf-e kalanshahr-e Tehran (Motale-a-ye moredi-e: Hesar Amir va Shahrak-e Enghelab) [Comparative study of social, economic and cultural indices in informal settlements around Tehran metropolitian (Case study: Hesar Amir and Shahrak-e Enghelab)]. Tahghighat-e Karbordi-e Olom-e Joghrafiaee, 9(12), 7-29. [in Persian]
Irandoost, K. (2012). Faghr, sokonatgah-ha-ye ghair-e rasmi va amniat-e shahri [Poverty, informal settlements and urban security]. Rahname-ye Siasatgozari-e Siasi, Defaee va Amniati, 3(1), 159-182. [in Persian]
Irandoost, K. (2009). Sokonatgah-ha-ye ghair-e Rasmi va Ostora-ye Hashyeh-neshini [Informal settlenents and the myth of marginality]. Tehran: Sherkat-e Pardazesh va Barnamerizi-ye Shahri. [in Persian]
Irandoost, K., Alizadeh, H., Khosravanian, L., & Tavalaee, R. (2013). Goone-shenasi-e sokonatgah-ha-ye ghair-e rasmi dar shahr-ha-ye Iran, motale-a-ye tatbighi-ye shahr-ha-ye Sanandaj va Kermanshah [Typology of informal settlements in Iranian cities, comparative study of Sanandaj and Kermanshah]. Name-ye Memari va Shahr-sazi, 5(10), 91-104. [in Persian]
Ishtiyaq, M., & Kumar, S. (2011). Typology of informal settlements and distribution of slums in the NCT, Delhi. Journal of Contemporary India Studies: Space and Society, 1(21): 37-46.
Keyfitz, N. (1980). Do cities grow by natural growth or by migration? Geographical Analysis, 12(2): 143-156.
Khani, S. (2012). Barresi-e tahavolat-e shahr-neshini dar Iran; Gozashte, hal va aiande [A study of urban changes in Iran; Past, present and future]. Gozaresh-e Chap-nashode Dars-e Pooyaee-e Jamiat, Dora-ye Doctoray-e Jamiat-shenasi, Tehran, Faculty of Social Sciences, University of Tehran. [in Persian]
Mirzaei, M. (2002). Goftari dar bab-e Jamiaat-shenasi-e Karbordi [A discourse on applied demography]. Tehran: University of Tehran. [in Persian]
Montgomery, M. R., Stren, R., Cohen, B., & Reed, H. E. (2019). Shahr-ha-ye Taghir-e Shekl-yafteh; Taghirat-e Jamiaati va Taserart-e an bar Keshvar-ha-ye dar Hal-e Tawse-e [Cities transformed: Demographic change and its implications in the Developing World]. (Translated by Esmaeel Nasiri Hende Khaleh and Fazlollah Esmaeeli). Tehran: Jame-e-shenasan. [in Persian]
Morovati, N. (2012). Barresi-e avamel-e moaser bar shekl-giri-e sokonatgah-ha-ye ghair-e-rasmi-e shahr-e Sanandaj (Mawred-e motale-e: Mahale-e Abas Abad-e Sanandaj) [Investigating the effective factors on the formation of informal settlements in Sanandaj (Case study: Abbasabad district of Sanandaj)]. Entezam-e-Ejtemaee, 4(2), 119-144. [in Persian]
Naghdi, A. (2004). Tahavolat-e shahr-o-shahr-neshini dar Iran [Urban and urbanization changes in Iran]. The first conference of the Population Association of Iran, recent and future developments of the Iran population, Tehran, Iran, Asia-Pacific Population Studies and Research Center: 321-339. [in Persian]
Nangia, S., & Thorat, S. (2000). Slum in a metropolis: The living environment, Delhi: Shipra Publications.
Perlman, J. E. (2010). Favela: Four decades of living on the edge in Rio de Janeiro, New York: Oxford University Press.
Perlman, J. E. (1976). The myth of marginality: Urban poverty and politics in Rio de Janeiro, Berkley, CA: University of California Press.
Piran, P. (2002). Poverty alleviation in Sistan & Baluchestan: The case of Shirabad, United Nations Development Programme- Iran Technical Series, 3.
Piran, P. (1994). Aloonak-neshini dar Iran: Didgah-ha-ye nazari, ba negahi be sharayet-e Iran [Shed in Iran: Theoretical perspectives, with a look at the situation in Iran]. Majala-ye Etelaat-e Siasi-Eghtesadi, 9(3 & 4), 96-101. [in Persian]
Population Reference Bureau (2010). World population data sheet, Washington, DC, 2009 USA. Retrieved from prb.org.
Potter, R. B., & Lioyd-Evans, S. (2005). Shahr dar Jahan-e dar Hal-e Tawse-eh [The city in the Developing World]. (Translated by Kaiomars Irandoost, Mitra Ahmadi & Mahdi Dehghan Menshadi). Tehran: Sazman-e Shahrdari-ha va Dehiari-ha-ye Keshvar. [in Persian]
Pumain, D. (2006). The urbanization presses, in Demography: Analysis and synthesis: A treatise in population studies, Graziella Caselli, Jacques Vallin, and Guillaume Wunsch; with Contributions by Daniel Courgeau, et al., Volume 2, London: Academic Press.
Sam Aram, E., & Ebrahim Najafabadi, A. (2014). Jamiaat va Refah-e Ejtemaei [Population and social welfare]. Tehran: Nashr-e Elm. [in Persian]
Sharma, S. (1998). Management of urban water services in Delhi: A conceptual framework and applications, an unpublished thesis for master (honors) programme at the graduate school of environment, Macquarie University. Sydney.
Statistical Center of Iran (1956-2016). Natayej-e sarshomari-e omomi-e nofos va maskan-e ostan-e Kurdestan [The results of the general census of population and housing, years 1956, 1966, 1976, 1986, 1996, 2006, 2011, 2016 in Kurdistan province]. Retrieved from https://www.amar.org.ir. [in Persian]
Statistical Yearbook of Kurdistan Province (2018). Fasl-e sarzamin va ab-o-hava va amoozesh [Chapter land/climate and education]. Retrieved from https://kurdistan.mporg.ir. [in Persian]
Saraei, H. (2009). Ravesh-ha-ye Moghadamati-e Tahlil-e Tawzi va Tarkib-e Jamiaat ba Takid bar Tarkib-e Seni-e Jamiaat [Preliminary methods of population distribution and composition analysis with emphasis on population age composition]. Tehran: Allameh Tabatabaˈi University. [in Persian]
Sarafi, M. (2003). Baznegari-e vijhegi-ha-ye eskan-e khodangikhte dar Iran: Dar jostojo-ye rahkar-ha-ye tavanmand-sazi [Review of the characteristics of spontaneous housing in Iran: In search of empowerment solutions]. Marginalization and Informal Settlement Conference, Tehran, Iran, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences: 261-272. [in Persian]
United Nations (2000). World urbanization prospects: The 1999 revision, Department of International Economic and Social Affairs, New York: United Nations.
UN-HABITAT (2003). The challenge of slums -Global report on human settlements 2003, UN-HABITAT for a Better Urban Future.
Zebardast, E. (2006). Marginalization of the urban poor and the expansion of the spontaneous settlements on the Tehran metropolitan fringe. Cities, 23(6): 439-454.