نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استاد، گروه معماری، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره)، قزوین، ایران.

10.34785/J011.2022.334

چکیده

پیوند بین هندسه معابر شهری (H/W) و مصرف انرژی ساختمان، تعامل پیچیده­ای بین عوامل اقلیمی، الگوهای مکانی، نحوه قرارگیری فضاهای باز و همجواری ساختمان­هایی است که آنها را تشکیل می­دهند.  این تحقیق، با استفاده از مفهوم خرد اقلیم ایجاد شده متأثر از هندسه معابر­ شهری به بررسی عملکرد حرارتی ساختمان­های مسکونی شهرهمدان پرداخته است. ارزیابی اثر هندسه معابر شهری(H/W)  بر میزان مصرف انرژی، هدف اصلی است. در این مطالعه مجموعه­ جامعی از شبیه­سازی­های حرارتی مبتنی بر آب و هوای منطقه همدان و تحلیل آماری، برای بررسی چگونگی تأثیر تغییرات ضابطه ارتفاع نسبت به عرض معبر بر میزان مصرف انرژی انجام شده است. روش تحقیق به­صورت ترکیبی از روش های کیفی و کمی(داده­های عددی شبیه­سازی) است. در مرحله شبیه­سازی برای شناخت تأثیر(H/W)، بر میزان مصرف انرژی دو حالت در نظر گرفته شده است. ابتدا برای بررسی اثر شاخص عرض معبر، ارتفاع ثابت و عرض معبر متغیر و سپس برای بررسی شاخص ارتفاع، عرض معبر ثابت و ارتفاع متغیر در مدلسازی­ها در نظر گرفته شده و در تحلیل یافته­ها از روش­های آماری، ضریب همبستگی، مقایسه با مدل مرجع و رگرسیون چندگانه بهره­گرفته شده است. نتایج بیان می­دارد که در تمام قطعات­مسکونی الگوهای­شمالی، بین (متغّیر(6الی36متری)W/ثابتH) و میزان انرژی سالانه، رابطه همبستگی مستقیم و با شدت زیاد و در الگوهای­جنوبی، بدون همبستگی است. همچنین بین (ثابتW/متغیر(3الی10طبقه)H) و انرژی سالانه در قطعات شمالی، همبستگی مستقیم و در قطعات الگوهای جنوبی رابطه همبستگی معکوس ولی با تاثیر بسیار کم برقرار است. بنابراین شاخص هندسی معابر شهری در الگوهای شمالی مؤثر بوده و افزایش ارتفاع با افزایش فاصله افقی بین ساختمان­ها در کاهش مصرف انرژی تأثیرگذار است. هرچه مقدار شاخص ((H/W در معابر شهری اقلیم سرد همدان عدد کمتری باشد(دره­های کم عمق)، با افزایش جذب تابش خورشیدی، میزان مصرف انرژی ساختمان کاهش می­یابد. با تحلیل رگرسیون چندگانه مشخص شد، شاخص­های هندسی ((H/W و مقدار سطوح درمعرض آفتاب(Ssu) و سایه(Ssh) نسبت به زیربنا(A) و سطح کل(S)، بیشترین تبیین­کننده مصرف انرژی در الگوهای قطعات شمالی هستند. الگوی پیشنهادی (تغییر در استقرار سطح اشغال الگوی اول) بهینه­ترین عملکرد حرارتی را با کاهش 9/42 درصد انرژی سرمایشی و 73/4 درصدی انرژی نهایی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining the effect of Geometric index of Street (H / W) on the thermal performance of housing (Case Study: Hamedan residential buildings)

نویسندگان [English]

  • HOJJAT GHIYASVAND 1
  • mohamadjavad saghafi 2
  • hossein medi 3

1 Department of Architecture, Faculty Architecture and urban planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Department of Architecture, Faculty Architecture, Pardis Honar-Ha-Ye-Ziba, Tehran University, Tehran, Iran.

3 Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, imam khomeini International University, Qazvin, Iran.

چکیده [English]

Highlights
-The street geometry index (H/W) is highly effective on the thermal performance of residential buildings.
-The lower the value of the index (H/W) on the streets of a cold-climate city, the lower the energy consumption of the building.
-Changing the pattern of occupancy level of an urban building, to reduce the level of shadow and increase the level of solar radiation wall, improves thermal performance.
-Increasing the depth of the yard in the southern pattern of the city of Hamadan, Iran reduces the consumption of thermal energy in a building.
 
Introduction
The relationship between building density and energy consumption involves a complex interaction between climate factors, location patterns, the way urban open spaces are located, and the adjacency of the buildings of which they are composed. Therefore, this study investigated the thermal performance of residential buildings based on the patterns of residential blocks in Hamadan Province, Iran using the concept of minor climate and thermal islands influenced by density regulations. It aimed to evaluate the effect of these regulations on energy consumption. A comprehensive collection of thermal simulations were conducted based on the climate of Hamadan and a statistical analysis for examination of the effect of height on the energy consumption resulting from increased urban density.
 Theoretical Framework
A criterion used for measurement of the energy consumption of buildings is the micro-urban climate resulting from the density regulations (H/W).  These regulations can affect the access of buildings to sunlight and, thus, the energy performance of buildings. Density regulation indices include two categories: middle-scale and micro-scale. The middle-scale category involves an H/W criterion for measurement of the impact of the outdoor environment. The micro-scale category involves criteria for changes in the building volume geometry, including the surface-to-volume ratio (S/V), ratio of surface exposed to direct sunlight to total surface (Ssn/Ssh), shadow area (Ssu/Ssh), substructure (Ssu/A), volume (Ssu/V), and ratio of window surface to the total wall surface (WSR), which changes as height varies.
 Methodology
The methodology involved a combination of qualitative and quantitative methods. In the simulation stage, two modes were considered to specify the effect of H/W on energy consumption. First, fixed height and variable street width were considered in the modeling for examination of the effect of the street width index, and fixed street width and variable height were then considered for examination of the height index. For analysis of the findings of the statistical methods, correlation, analysis of variance, and multiple regression were used.
The relationships between energy consumption and the variable of street width and each of the indicators of the variable of height were investigated with the Pearson correlation coefficient. For investigation of the simultaneous effect of all the indices of the independent variable on the dependent variable (energy consumption), multiple regression analysis was used to specify which geometric factor exhibited the greatest impact on energy consumption. Analysis of variance was used for comparison and evaluation of the mean differences between the groups.
For validation, two methods were used: experimental (involving field measurements) and comparative (involving a comparison of the results of different software).
 Results and Discussion
The results obtained from the correlation analysis revealed that there is a close direct relationship in all residential blocks of northern patterns between H(fix)/W(6m-36m) and annual energy consumption, while there is no correlation in southern patterns. The relationship between H(4f-10f)/W(fix) and annual energy is direct in northern patterns but inverse and slightly effective in southern patterns.
As the H(fix)/W(6m-36m) ratio decreases, cooling energy consumption increases sharply (inverse correlation), and heating and total energy consumption decrease sharply (direct correlation). In this analysis, energy savings are greater on a wider street than on a narrower street, and fixed-height buildings exhibit lower annual energy consumption on a wider street.
Positive correlation (high intensity) and negative correlation with heating energy (low intensity) is established between the geometric characteristics of residential parts (S/V, Ssu/S, Ssu/V, Ssu/Ssh, and Ssn/A) and cooling energy consumption. Wider streets receive more sunlight than narrower ones, so those with lower geometric indices exhibit better thermal performance and greater reduction of heating energy consumption.
 Conclusion
Building density and its indices are influential in northern patterns, and increase in height and pathway width contributes to the reduction of energy consumption. Therefore, the geometric index of an urban street is effective in northern patterns, and a rise in height through an increase  in the horizontal distance between buildings affects the reduction of energy consumption. However, the value of the index (H/W) is lower on the urban passages of the cold climate of Hamadan (deep urban valleys), and the energy consumption of the building decreases as the absorption of solar radiation increases. Multiple regression analysis showed that the most indicative energy consumption factors in the patterns included the geometric index (H/W), the number of sunny surfaces (Ssu), the ratio of shadow (Ssh) to the substructure (A), and total surface area (S) . The proposed model (involving a change in the occupancy level of the initial model) exhibited the most optimal thermal performance with decreases by 42.9% in cooling energy and by 4.73% in total energy.
Acknowledgment
The article has been derived from the Ph.D. thesis entitled "Determination of housing deployment pattern considering the influence of climate factors on the inside thermal comfort whit an energy management approach (case study Hamedan)", which has been defended by the first author under the second author’s supervision and the third author’s advisory at the Qazvin Branch, Islamic Azad University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Typical building
  • H/W index
  • Thermal performance
  • Hamadan
Abdallah, A. S. H. (2015). The Influence of Urban Geometry on Thermal Comfort and Energy Consumption in Residential Building of Hot Arid Climate, Assiut, Egypt. Procedia Engineering, 121, 158-166.
Aboelata, A. (2020). Vegetation in different street orientations of aspect ratio (H/W 1:1) to mitigate UHI and reduce buildings’ energy in arid climate. Building and Environment, 172, 106712.
Adolphe, L. (2001). A Simplified Model of Urban Morphology: Application to an Analysis of the Environmental Performance of Cities. Environment and Planning, 28(2), 183-200.
Alijani, B., Toulabinejad, M., & Sayadi, F. (2017). Calculating of Heat Island Intensity Based on Urban Geometry (Case Study: District of Kucheh bagh in Tabriz). Spatial Analysis of Environmental Hazards. 4(3), 99-112. [in Persian]
Ali-Toudert, F. & Mayer, H. (2006). Numerical study on the effects of aspect ratio and orientation of an urban street canyon on outdoor thermal comfort in hot and dry climate. Building and Environment, 41(2), 94- 108.
Ali-Toudert, F. (2009). Energy efficiency of urban buildings: significance of urban geometry, building construction and climate conditions. The Seventh International Conference on Urban Climate, 29 June-3 July, Yokohama, Japan.
Asfour, O. S. & Alshawaf, E. S. (2015). Effect of housing density on energy efficiency of buildings located in hot climates. Energy and Buildings. 91, 131–138.
Blancoa, J. M,. Aiert, B., Eduardo Roje, C. & Belinda, P. (2016). Energy assessment and optimization of perforated metal sheet double skin fac¸ ades through Design Builder; A case study in Spain. Energy and Buildings, 111, 326–336.
Bourbia, F. & Boucheriba, F. (2010). Impact of street design on urban microclimate for semiarid climate (Constantine). Renewable Energy, 35(2), 343-347.
Changalvaiee, Y., Behzadfar, M., Mohhamadi, M. & Zarabadid, Z. S. S. (2018). A practical approach to analysis of the generic flows of sustainable urban form with a focus on Eco-Efficient Urban Form (EEUF) model (The case of Isfahan morphological types). Urban Studies, 27, 64-55.
Chen, Y. & Hong, T. (2018). Impacts of building geometry modeling methods on the simulation results of urban building energy models. Applied Energy, 215, 717–735.
City Energy Project. (2017). http://www.cityenergyproject.org. (Accessed February 28).
Georgakis, Ch. & Santamouris, M. (2006). Experimental investigation of air flow and temperature distribution in deep urban canyons for natural ventilation purposes. Energy and Buildings, 38(4), 367–376.
Ghodsi, M., Daneshjoo, Kh. & Mofidi-Shemirani, S. M. (2018). Impact of Geometric Indicators on Residential Thermal Behavior in Hot Arid Climate (Case Study: Yazd). Naqshejahan- Basic studies and New Technologies of Architecture and Planning, 8(3), 143-148. [in Persian]
Huang, j., Jones, Ph., Anqi, Zh., Rong, P., Xiaojun, L. & Pak-wai Ch. (2020). Urban Building Energy and Climate (URBEC) simulation: Example application and field evaluation in Sai Ying Pun, Hong Kong. Energy and Buildings , 207,  1-19.
Huang, K. T. & Li, Y.J. (2017). Impact of street canyon typology on building’s peak cooling energy demand: a parametric analysis using orthogonal experiment. Energy and Buildings, 154, 448-464.
Javanroodi, K., Mahdavenejad, M. & Nik, V. A. (2018). Impacts of urban morphology on reducing cooling load and increasing ventilation potential in hot-arid climate. Applied Energy, (231), 714-746.
Karamirad, S., Banazadeh, B., Zarei, H. & Ghezelbash, E. (2019). Assessment and Analysis of Thermal Comfort Courtyards of Shiraz Historical Houses in Qajar Era. PAZHOSH-HA-YE BASTANSHENASI IRAN, 9(20), 183-202. [in Persian]
Khodakarami, J., Nouri, Sh. & Mansouri. R. (2020). Influence of Tall Buildings on the Distribution of Particulate Matter and Air Pollution in the Environment around Them. Naqshejahan- Basic studies and New Technologies of Architecture and Planning, 10(3), 193-203. [in Persian]
Lenga, H., Chena, X., Ma, Y., Wong, N. H. & Ming, T. (2020). Urban morphology and building heating energy consumption: Evidence from Harbin, a severe cold region city. Energy and Buildings, 224, 110143.
Li, Z., Zhang, H., Wen, C-Y., Yang, A-S. & Juan, Y-H. (2020). Effects of height-asymmetric street canyon configurations on outdoor air temperature and air quality. Building and Environment, 183, 107195.
Loughner, C., Allen, D., Zhang, D., Pickering, K., Dickerson, R. & Landry, L. (2012). Roles of urban tree canopy and buildings in urban heat island effects: Paramterization and preliminary results. Journal of Applied Meteorology and Climatology,  51, 1775-1793.
Mangan, M. S., Oral, G. K., Kocagil, I. E. & Sozen, I. (2021). The impact of urban form on building energy and cost efficiency in temperate-humid zones. Building Engineering, 33, 101626.
Martinez, C. I. P. (2015). Energy and sustainable development in cities: A case study of Bogota. Energy, 92(3), 612-621
Miller, D. P. (2011). Guide to Social Research Assessment. (Translated by H. Naebi). Tehran: Ney Publishing. [in Persian]
Mohajeri, N., Gudmundssonc, A., Kuncklera, T,. Upadhyayd, G., Assoulinea, D., Kampfe, J. H. & Scartezzini, J. L. (2019). A solar-based sustainable urban design: The effects of city-scale street-canyon geometry on solar access in Geneva, Switzerland. Applied Energy, 240, 173-190.
Moslehi, H., Abdollahirizy, R., Zolfaghari, R. & Ebrahiminaghanei, P. (2009). Tarahy v mohasebh bar tasisat mekanike dr Design Builder [Designing and Calculating the Load of Mechanical Installations in Design Builder]. Tehran: Third Edition of Innovative Publications. [in Persian]
Quan, J. S., Wu, J., Wang, Y., Shi, Z., Yang, T. & Yan, PP. (2016). Urban Form and Building Energy Performance in Shanghai Neighborhoods. Energy Procedia, 88, 126-132.
Ran, J. & Tang, M. (2018). Passive cooling of the green roofs combined with night‐time ventilation and walls insulation in hot and humid regions. Sustain Cities Society, 38, 466‐ 75.
Ratti, C., Baker, N. & Steemers, K. (2005). Energy Consumption and Urban Texture. Energy and Buildings, 37(7), 762–776.
Rubeis, T. d., Nardi, I., Ambrosini, D. & Paoletti, D. (2018). Is a self-sufficient building energy efficient? Lesson learned from a case study in Mediterranean climate. Apply Energy, 218, 131‐145.
Sanagar, E., Rafieian, M., Hanaee, T. & Monsefi-Parapari D. (2020). The Effects of Urban Heat Islands Mitigation on Human Health through Change in Urban form Hot and Arid Climate of Mashhad (Case Study: Graticular Texture of Shahed and Organic Texture of Pachenar Neighborhoods). Environmental Science and Technology, 22(4), 375-387. [in Persian]
Shia, Zh., Hsieha, Sh,. Fonseca, J. A. & Schluetera, A. (2020). Street grids for efficient district cooling systems in high-density cities, Sustainable Cities and Society, 1-14(102224).
Shishegar, N. (2013). Street Design and Urban Microclimate: Analyzing the Effects of Street Geometry and Orientation on Airflow and Solar Access in Urban Canyons, Journal of Clean Energy Technologies, 1 (1), 52-56.
Steemers, K. (2003). Energy and the City: density, buildings and transport. Energy and Buildings, 35(1), 3-14.
Stromann-Andersen, J. & Sattrup, P. A. (2011). The urban canyon and building energy use: Urban density versus daylight and passive solar gains. Energy and Buildings, 43(8), 2011-2020.
Taban, M., Pourjafar, M. R., Bemanian, M. R. & Heidary, Sh. (2013). Determining Optimal Courtyard Pattern in Dezful Traditional Houses By Relying on Shadow Analysis. NAZAR research center, 10(27), 39-48. [in Persian]
Taleghani, M., Tenpierik, M., Dobbiesteen, A. D. V. &  Dear, R. D. (2013). Energy use impact of and thermal comfort in different urban block types in the Netherlands. Energy and Buildings, 67, 166–175.
Tereci, A., Ozkan, S. T. E. & Eicker, U. (2013). Energy benchmarking for residential buildings. Energy and Buildings, (60), 92-99.
Tsirigoti, D. & Tsikaloudaki, K. (2018). The Effect of Climate Conditions on the Relation between Energy Efficiency and Urban Form. Energies, 11(3) 582.
VanEsch, M. M. E., Looman, R. H. J. & De Bruin-Hordijk, G. J. (2012). The effects of urban and building design parameters on solar access to the urban canyon and the potential for direct passive solar heating strategies. Energy and Buildings, 47, 189-200.
Vartholomaios, A. (2017). A parametric sensitivity analysis of the influence of urban form ondomestic energy consumption for heating and cooling in aMediterranean city. Sustainable Cities and Society, 28, 135–145.
 Zamani, Z., Heidari, H. & Hanachi, P. (2017). Arranging Courtyards in Urban Blocks to Reduce Energy Consumption (Case Study: Tehran Dwellings). Journal of Fine Arts - Architecture and Urban Planning, 22(3), 5-14. [in Persian]     
Zarghami, I. & Adibi, E. (2016). Thermal Performance Evaluation of Green Roof on Sustainability and Energy Efficiency in Residential Buildings in Hot and Dry Climates of Iran. Sustainable Architecture, 4 (1), 72-90. [in Persian]
Zhou, Y., Li, Z. & Tao, X. (2016). Urban Mixed Use and its Impact on Energy Performance of Micro Gird System. Energy Procedia, 103, 339-344.
Zomordian, Z. S. & Tahsildost, M. (2015). Validation of Simulation Software in Building with Experimental and Comparative Approach, Iran Energy, 18 (4), 133-115. [in Persian]