نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه ازاد خوراسگان، اصفهان ، ایران.

2 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان ، ایران

3 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان،اصفهان،ایران.

4 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران.

5 دانشکده مهندسی کامپیوتر- واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

فرایند مقتدرسازی اجتماع منسجم محلی در پی ارتقا سطح مشارکت ساکنان نواحی دچار افت شهری برای حل مشکلات این‌گونه نواحی در رهیافت بازآفرینی شهری معرفی می‌شود. این مقاله باهدف دستیابی به الگوی مورد کاربرد (Use Case) فرایند مقتدرسازی ساکنان نواحی دچار افت شهری اصفهان در فضای سایبرنتیک با استفاده از مهندسی خواسته بر پایة یک پژوهش با ویژگی‌های استقرایی، کاربردی و توصیفی-تحلیلی استوار است. در این راستا با به‌کارگیری تحلیل ذی‌نفعان و انجام تحلیل‌های کمی (آزمون میانگین فریدمن - آزمون همبستگی اسپیرمن) با به کارگیری نرم‌افزار SPSS و انجام تحلیل محتوی با نرم‌افزار Atlas ti خواسته‌ها برای طراحی یک فرایند مقتدرسازی الکترونیکی تعیین‌ شده‌اند. با انجام تحلیل ‌خواسته‌ها بر پایه ارتباط بین کاربران و فعالیت‌های آن‌ها، الگوی مورد کاربرد (Use case) در نرم‌افزار Visual paradigm طراحی می‌شود. نمودار مورد کاربرد (Use Case) سازوکار فرایند مقتدرسازی ساکنان نواحی دچار افت شهری اصفهان را در فضای سایبرنتیک (مقتدرسازی الکترونیکی) نشان می‌دهد. در این فرایند کاربران اصلی شامل ساکنان، مسئولان (تصمیم‌گیرندگان)، کارشناس تسهیلگر، کارشناس پشتیبان، مربی و کارشناس فنی هستند و در یک چرخة پیوسته پنج‌گانه به ترتیب فرایندهای (1) عضویت در گروه‌های محلی و تشکیل شبکه‌های اجتماعی در فضای سایبرنتیک، (2) عضویت در برنامه و فرایند مقتدرسازی الکترونیکی، (3) انجام مراحل مقتدرسازی الکترونیکی (شامل آموزش، یادگیری و کسب مهارت، آگاهی، تعامل، مطالبه‌گری و پاسخگویی)، (4) تبادل نظر در مورد کاستی‌ها و اصلاح فرایند (ارتقاء و بهبود سازوکار مقتدرسازی الکترونیکی) و (5) تصمیم‌گیری با همکاری و مشارکت ساکنان و مسئولان (تصمیم‌گیرندگان) در راستای ارتقا مشارکت در بازآفرینی شهری نواحی دچار افت شهری اصفهان، را انجام می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Introducing “the use case diagram “of community empowerment process in cybernetic space, in order to improve the public participation in urban regeneration of areas with urban decline

نویسندگان [English]

  • khatere amiri 1
  • mohammad Masoud 2
  • darioush moradi chadegani 3
  • negin sadeghy 4
  • faramarz Safi-Esfahani 5

1 Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Khorasgan Azad University, Isfahan, Iran.

2 Urban planning/ Faculty of Architecture and urban planning /Art university of Isfahan / IrAN.

3 Urban Planning/ Faculty Of Architecture and Urban Planning/Art University of Isfahan/Isfahan/Iran

4 Urban Planning/ Faculty Of Architecture and Urban Planning/ Art University Of Isfahan/Isfahan/Iran.

5 Associate Professor Faculty of Computer engineering Najafabad Branch,, Islamic Azad University Najafabad

چکیده [English]

The development of cities has caused the expansion of urban areas, especially in metropolitan areas. These areas include a complex mix of physical, social, economic, and environmental problems that intensify: exhaustion, poverty, environmental pollution, and social anomalies, in this situation there is a need for urban management systems and urban planning. Urban Regeneration is one of the recent ways of intervening in these areas, which uses community empowerment in order to improve residents’ level of participation, to solved the problems of such areas. The goal of community empowerment process is to increase residents’ share of the structure of power sources in society, and improving their ability to participate in guiding and controlling changes in and around living environment, which are formed in the context of communication and cooperation between residents and the decision makers. E- empowerment is used to facilitate the relationship between residents and decision makers in order to improve the level of transparency, accountability and access to good governance. Due to the widespread use of cybernetic space by citizens, the realization of E- empowerment in urban decline areas, can be a good solution to improve resident's participation in order to regeneration of these areas.

On this basis, the design of Use Case diagram of E- Empowerment use to increase the public participation in urban decline for urban regeneration by visual paradigm soft ware.

The type of this research is: inductive, practical- benefit, descriptive-analytic, which was done by using below analytic methods:

A Stakeholders analysis(using power- benefit matrix analysis. b-1) Descriptive- statistic analysis.

b-2)Fridman test,b-3) Spearman rank correlation in the spss software environment. C) Content analysis

The measures and indicators valuation of e- empowerment process the above analysis led to e- participation level evaluation in Isfahan’s urban decline, and it’s adapted pattern in above districts was produced. The most important findings from the analysis, illustrates that e- empowerment in Isfahan urban declines is a five- step cyclic process, consist of e- education, e-learning, awareness, e-consulting and involving, in cybernetic space context. The main users in this process, are, resident users, responsible, technical expert, support expert, coach, facilitator.

The above main users do these five processes in a continues following cycle, in turn: (1) joining local groups and forming of social networks in cyberspace; (2) joining in the program and process of electronic empowerment, (3) Performing the steps of electronic empowerment (including training, learning and skills acquisition, awareness, interaction, demanding and accountability), (4) Discussing about shortcomings and process modification (upgrading and improving the electronic empowerment mechanism) (5) Decision-making is done with the cooperation and participation of residents and officials (decision-makers) in order to promote participation in urban regeneration of areas with urban decline in Isfahan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Decline. E-empowerment
  • Urban regeneration
  • Use Case. Isfahan