نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان( خوراسگان)،اصفهان، ایران.

2 استاد، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استادیار، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

4 استادیار، گروه شهرسازی و معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان( خوراسگان)،اصفهان، ایران.

5 دانشیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، اصفهان، ایران.

چکیده

بازآفرینی نواحی دچار افت شهری با مشکلات درهم‌تنیده اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست‌محیطی، نیازمند ارتقای سطح مشارکت ساکنان بر پایۀ فرایند مقتدرسازی اجتماع منسجم محلی است، به‌گونه‌ای که با قلمرو زدایی از ساختارهای نهادی و قدرت رسمی و استفاده از ظرفیت‌های فضای سایبرنتیک در چارچوب مقتدرسازی الکترونیکی، بستر مناسبی به منظور تحقق راهکارهای مقابله با مشکلات این نواحی فراهم شود. این مقاله باهدف دستیابی به الگوی مورد کاربرد (Use Case) فرایند مقتدرسازی الکترونیکی ساکنان نواحی دچار افت شهری اصفهان با استفاده از مهندسی خواسته بر پایة یک پژوهش با ویژگی‌های استقرایی، کاربردی و توصیفی_تحلیلی استوارشده است. به این منظور، با به‌کارگیری تحلیل ذی‌نفعان و انجام تحلیل‌های کمی (آزمون میانگین فریدمن _ آزمون همبستگی اسپیرمن) در محیط نرم‌افزار SPSS، مراحل فرایند مقتدرسازی الکترونیکی تطبیق یافته برای این نواحی معرفی‌شده است. سپس با انجام تحلیل محتوا در محیط نرم‌افزار Atlas ti سازوکار پیاده‌سازی فرایند مقتدرسازی (تعیین خواسته‌ها) بر پایۀ معرفی کاربران مؤثر در فرایند و فعالیت‌های آنها و ارتباط آنها با فعالیت‌ها مشخص می‌شود. بر این اساس الگوی مورد کاربرد (Use case) فرایند مقتدرسازی الکترونیکی در محیط نرم‌افزار Visual paradigm طراحی می‌شود. در این فرایند کاربران اصلی شامل ساکنان، مسئولان (تصمیم‌گیرندگان)، کارشناس تسهیلگر، کارشناس پشتیبان، مربی و کارشناس فنی هستند و در یک چرخة پیوسته پنج‌گانه به ترتیب فرایندهای (1) عضویت در گروه‌های محلی و تشکیل شبکه‌های اجتماعی در فضای سایبرنتیک، (2) عضویت در برنامه و فرایند مقتدرسازی الکترونیکی، (3) انجام مراحل مقتدرسازی الکترونیکی (شامل آموزش، یادگیری و کسب مهارت، آگاهی، تعامل، مطالبه گری و پاسخگویی)، (4) تبادل‌نظر در مورد کاستی‌ها و اصلاح فرایند (ارتقا و بهبود سازوکار مقتدرسازی الکترونیکی) و (5) تصمیم‌گیری با همکاری و مشارکت ساکنان و مسئولان (تصمیم‌گیرندگان) در راستای ارتقای مشارکت در بازآفرینی شهری نواحی دچار افت شهری اصفهان را انجام می‌دهند و زمینه را برای ارتقای سطح مشارکت ساکنان نواحی دچار افت شهری در بازآفرینی محلات خود، فراهم می‌سازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Introducing “the use case diagram “of community empowerment process in cybernetic space in order to improve the public participation in urban regeneration of areas suffering from decline in Isfahan

نویسندگان [English]

 • khatere amiri 1
 • mohammad Masoud 2
 • darioush moradi chadegani 3
 • negin sadeghy 4
 • faramarz Safi-Esfahani 5

1 Department of Urban Planning, Faculty of urban planning and architecture, Isfahan (khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

2 Department of Urban Planning, Faculty of urban planning and architecture, Isfahan Art University, Isfahan, Iran.

3 - Department of Urban Planning, Faculty of urban planning and architecture, Isfahan Art University, Isfahan, Iran.

4 Department of Urban Planning, Faculty of urban planning and architecture, Isfahan (khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.

5 Department of Computer, Faculty of Computer Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

  Highlights
- The e-empowerment process is effective in the promotion of citizen participation and urban regeneration of neighborhoods in the city of Isfahan, Iran suffering urban decline.
- The use case diagram of the e-empowerment process of Isfahan residents in areas suffering urban decline shows the relationship between users and their activities.
- Requirements engineering was used for provision of the use case diagram of Isfahan urban decline e-empowerment.
 
Introduction
Areas suffering urban decline are involved with an intertwined combination of physical, social, and economic problems that intensify various dimensions of urban decline (including economic decline, social decline, physical decline, and environmental decline) and reduce the quality of life for residents.
Thus, sufficient motivation is provided for urban management and planning systems to intervene in these areas. A new method of intervention is to apply the urban regeneration approach.
Based on public-private partnership, this approach leads to regeneration of dynamic urban spaces, in order to sustain and improve the quality of urban life. Accordingly, urban regeneration has put the community empowerment process on the agenda in order to increase the level of citizen participation of the residents of these areas so that they can solve their problems.
The community empowerment follows to increase the residents’ shares in decision-making for the living environment in interaction with decision-makers and politicians. With the development of the information and communication technology (ICT), the interaction between politicians and residents is facilitated. Therefore, this article seeks to provide the e-empowerment use case diagram for implementation of cybernetic space for residents of areas suffering urban decline in Isfahan.
Theoretical framework
This article introduces the following three concepts.
A: Areas suffering urban decline
These areas are places with worn-out urban infrastructure, service, and access, unable to meet the needs of their residents. Due to the low income of the residents of these areas and the insufficient motivation for investors, improvement and renovation is difficult to achieve in these areas. The decline in these areas includes economic, social, physical, and environmental aspects.
B: Community empowerment in cybernetic space
The process of community empowerment seeks to increase residents’ control and the resulting collective gains.
This process follows from the decentralization of power, and attempts to upgrade residents’ power of decision-making about their living environment. The capabilities of cybernetic space facilitate the implementation of community empowerment in this field, which is known as e-empowerment. It facilitates communication between citizens and decision-makers for participation with awareness.
C: Use case diagram
The diagram of communication between users and their activities in cyberspace is based on the information and communication technology (ICT). This template is a visual representation of the process implementation using the actions, tasks, and activities of the users of that process, which shows the hierarchy of activities in order to solve a problem, produce a product, or provide a type of service to a target population.
Methodology
This research is conducted in four stages, as follows.
A. Analysis of the severity of urban decline in its four types in Isfahan, using the text analysis method (involving texts derived from programs and reports concerning the approvals of areas suffering urban decline).
B. Requirements elicitation, including the following:
a) analysis of the stakeholders involved in the regeneration of areas suffering urban decline in Isfahan, using the power-benefit matrix method, which utilizes a structured questionnaire for professionals.
b) introduction of a community e-empowerment process particular to residents of areas suffering urban decline in Isfahan and use of the social survey method based on behavior measurement and Likert scale measurement, utilizing a structured questionnaire for residents.
c) introduction of the implementation mechanism of the community e-empowerment process for residents of areas suffering urban decline in Isfahan using expert panel methods and interviews (involving questionnaires without a special structure for experts).
C. Requirements analysis using expert panel methods and interviews (involving questionnaires without a special structure for experts).
D. Presentation of the use case diagram’s process of community e-empowerment, dedicated to residents of areas suffering urban decline in Isfahan using the visual paradigm software.
Discussion and findings
The findings demonstrate that an appropriate e-empowerment process for residents of areas suffering urban decline in Isfahan involves the steps of e- education) with the characteristics of e-empowerment(, e-learning, awareness, e-consultation, and e-involvement. The effective users in this process include residents, facilitating experts, technical experts, instructors, support experts, and decision-makers.
Conclusion
Users of the e-empowerment process (including residents, facilitating experts, technical experts, instructors, support experts, and decision-makers) communicate with each other in cybernetic space within the framework of a use Case diagram by performing the following activities and processes:
A- participation and membership in virtual groups and communities
B- going through the stages of community e-empowerment (teaching the empowerment process, assessing the skills of citizens, holding awareness-raising sessions, establishing and enhancing communications and interactions, creating a spirit of demand, and undertaking responsibility)
C- information and mutual opinion announcement 
D- provision of decision-making skills and fundamentals.
Acknowledgment
This article is Retrieved from the Ph.D. Thesis in the field of urban planning entitled "The application of cybernetic space capacities to design community empowerment model urban decay areas Isfahan " by the first author with the guidance of the second author and the third author The fourth and fifth have been defended in the Islamic Azad University Isfahan (khorasgan) Branch.

کلیدواژه‌ها [English]

 • community empowerment
 • cybernetic space
 • e-empowerment
 • requirements engineering
 • use case diagram
 • urban regeneration
Ahmad Shakil, M., Abu Talib, N. (2015). Empowering local Communities: Decentralization, empowerment and community driven development. International Journal of Trade, Economics and Finance, 12, 1403-1433.
Al-Dalou, R., Abu-Shanab, E. (2013). E-Participation levels and Technologies ICT. The 6thInternational Conference on Information Technology, octobr 2013.
Alharbi, A., Kyeong, K., & Sohaib, O. (2017). Citizevs Engagement In E-participation On Government Websites Through SWAT model: A case of Saudi Arabia. Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS) in Taiwan, june 2016.
Amiri, Kh., Masoud, M., & Moradi Chadegani, D., & Sadeghi, N., & Safi-Esfahani, F. (2021). Designing an E- empowerment pattern to improve the level of participation in the urban decline regeneration of Isfahan. Honar- Ha-Ye Ziba, 25(2), 69-81. [in Persian]
Amiri, Kh., Masoud, M., & Moradi Chadegani, D., & Sadeghi, N., & Safi-Esfahani, F. (2021). Designing an E- Participation Pattern to Regeneration in the Urban Decline of Isfahan. Geography and Envirnmental Studies, 10(39), 73-85. [in Persian].
Amichai-Hamburger, Y., McKenna, K., &Azran Tal, S. (2008). E-empowerment: Empowerment by the Internet. Computers in Human Behavior, 24, 1776–1789.
Andalib, A. (2010). Principles of Urban Renovation: A New Approach to Worn Texureres. Tehran: azarakhsh. [in Persian]
De Filippi, F., Balbo, R. (2011). Planning for real: ICT as a tool in urban regeneration. The Built and Human Environment Review, 4, 12-16.
Freire, P. (1972). Cultural action for freedom, 1, Published by Penguin.
Gholami, Z. (2017). Engineer Toolbox Requirements. Tehran: sokhanvaran. [in Persian]
Habibi, M., & Maghsoudi, M. (2002). Urban restoration: definitions, theories, experiences, global charters and resolution, urban methods and practices. Tehran: University of Tehran. [in Persian]
Iman, B., & Joudi Gollar, P., & Heydarvand, M. (2019). Role of Sustainable Urban Development Indices in Organizing the Declined Urban Areas (Case Study: Neighborhood Alighapoo Ardabil). Geographical Urban Planning Research, 6(4), 717-733. [in Persian].
Lazaro L.L, B., Théry N.A, M. (2019). Empowering communities? Local stakeholders’ participation in the Clean Development Mechanism in Latin America, World Development, 114, 254-267.
Macintosh, Anna (2004). Characterizing E-Participation in Policy-Making. Proceedings of the 37th Hawaii International Conference on System Sciences, 5, 50117.
Makinen, M. (2008). Digital Empowerment as a Process for Enhancing Citizens’ Participation. E–Learning, 3, 3115-140.
Modiri, N., Saber, L. (2016). Software Requirements Engineering: A reference for software engineering course. Tehran: mehregan ghalam. [in Persian]
Navarro, N., Barbosa, J., Costa, C., & Righi, R. (2018). Spontaneous Social Network: toward dynamic virtual communities based on context-aware computing. Journal of Expert Systems with Applications, 95, 1011-1021.
Nemer, D., Tsikerdekis, M. (2017). Political Engagement and ICTs: Internet Use in Marginalized Communities. Journal of The Association for Information Science and Technology, 24, 1539-1550.
Office of Applied Studie and Extention. (2016). Sustainable Urban Regeneration RuLE and Regulations, Sections, AND Instructions for Improving, Renovating, and Empowering Target Tissues. Tehran: Minisitry of Housing and urban Development, urban development and improvement organization. [in Persian]
Pressman, R. (2012). Software Engineering. (Translated by A. Mehrabi & A, Jafar Nejade Ghomi). Tehran: danesh negar Publication. [in Persian]
Porwol, L., Ojo, A., & Breslin, J. (2016). Social Software Infrastructure For E- participation. Government Information Quarterly, 35, 588-598.
Rappaport, J. (1987). Terms Of Empowerment, exemplars Of Community Psychology. American Journal of Community Psychology, 15, 112-126.
Roberts, P., Skyes, H (2000). Urban Regeneration: Hand book, 1, Sage Publication.
Sadden, E. (1997). Empowerment and Community Planning: Theory and Practice of Peaple-Focoused Social Solutionons, (Translated Robert flantz), Hakibbutz hameuchad publication.
Saeedi rezvani, H., & Habibi, M. (2006). Participatory urban planning; Theoretical exploration in the context of Iran. Honar- Ha-Ye Ziba, 24(0), 24-50. [in Persian]
Shafaei, S. (2006). Approved by the Supreme council of Urban planning and architecture of iran. Tehran: eede pardazan fan va honar. [in Persian]
Sharifian Thani, M. (2001). Citizenship participation, Urban governance and urban management. Urban Management, 8. 82-91. [in Persian]
Somerville, Y. (2005). Software engineering. (Translated by A. Jafar nejade ghomi). Tehran: olome rayane publication. [in Persian]
Touch, S., Hanpachern, R. (2018). Fundamentals of citizen participation in the municipal planning system: A case study of Khon Kaen City, Thailand. Conference Sustainable Development Goal in Asia at: Bang Kok, Thailand, 1, 37.
Qi, T., Wang, T., & Ma, Y., & Zhang, W., & Zhu, Y (2018). A scientometric analysis of e-participation research. International Journal of Crowd Science, 2, 54-75.
Varesi, Hr., & Mohammadi, j., & Abkbarzadeh, R. (2015). Studying the role of citizens in reformation and modernization of old worn out civil texures (case study: 6th zone of Isfahan). Urban Regional Studies and Research, 7(25). 59-82. [in Persian]
White, R. (2004). Is ‘Empowerment’ the Answer? Current Theory and Research on Development Communication. International Communication Gazette – SAGE Journals, 66, 7-24.
Wiggers, c., Beatty, J. (2015). Engineering software requirements. (Translated by A. Zare ravaan, & S. Rotbeie). Tehran: Adiban Rooz publication. [in Persian]
Zimmerman, M. (1988). Empowerment Theory: Psychological, Organizational and Community Levels of Analysis, 1, Published by Kluwer Academic.
www.new Isfahan.ir