نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 دکترای علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

در مراحل مختلف تاریخی، کشورها اشکال مختلفی از شهرنشینی را با توجه به تأثیرات مختلف سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و شرایط فرهنگی و سیستم­های اجتماعی توسعه داده­اند. مطاالعات تجربی در زمینه فاکتورهای مؤثر بر نرخ شهرنشینی، به منظور درک میزان، روند و الگوی شهرنشینی و همچنین پیامدهای آن در زمینه های اجتماعی و اقتصادی برای هدایتِ توسعه سالم و پایدارِ آینده شهرنشینی اهمیت دارد. راهبرد های رشد و توسعه نوین، با تمرکز بر شهرها، راه را برای تغییرات ساختاری- عملکردی هموار کرده است. امروزه شهرها با توجه به توسعه زیرساخت­های اقتصاد شهری، نقشی برجسته در اقتصاد جهانی و منطقه­ای بازی می­کنند. با توجه به رشد سریع شهرنشینی در ایران طی سال­های اخیر، بررسی عوامل مؤثر بر شهرنشینی از جنبه ­سیاست­گذاری در زمینه شهری مهم و ضروری است. هدف این مطالعه بررسی اثر عوامل مؤثر بر شهرنشینی در استان­های ایران با رویکردی اقتصادی طی دوره زمانی 1396-1385 با روش اقتصادسنجی فضایی ترکیبی است. نتایج بیانگر وجود خودهمبستگی فضایی و همچنین تأیید مدل دوربین فضایی (SDM) در برابر سایر روش­های فضایی است. سایر نتایج نشان داد که ارزش افزوده بخش­های کشاورزی، صنعت و خدمات و نرخ بیکاری مناطق روستایی، اثرات مثبت و معنی­داری بر نرخ شهرنشینی در هر استان و استان­های مجاور داشته است. همچنین شاخص قیمت مناطق و مساحت زمین­های کشاورزی در مناطق روستایی اثر منفی و معنی­دار بر نرخ شهرنشینی داشته است. مطالعات آینده در این زمینه می­توانند به بررسی مقایسه­ای تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ شهرنشینی در استان­های مختلف به صورت انفرادی پرداخته و تفاوت­های منطقه­ای در نرخ شهرنشینی در مناطق مختلف را توضیح دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting Urbanization Rates in Iranian Provinces: Spatial Econometric Method

نویسندگان [English]

  • Bakhtiar Javaheri 1
  • Salah ebrahimi 2

1 Department of Economics, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.

2 Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Highlights
- Iran has been going through one of the fastest-growing urbanization processes in the world, where about 75% of the population lives in urban areas today.
- The variation in urbanization rate in the provinces of Iran has fluctuated from about 48% to 95%.
- Agriculture and industrialization are the most important variables explaining urbanization in Iran.
 
Introduction
In the recent decades, the proportion of the world’s urban population has increased. Since the beginning of the twentieth century, the proportion of the world’s population residing in urban areas has risen from about 14 percent in 1901 to about 50 percent in 2000. The rapid growth of urbanization in the world began after the Industrial Revolution in European countries, and was then observed in developed and developing countries. In Iran, the process of urbanization and urban population growth was faster than in developing countries. During a period of about 50 years (1970-2020), the urban population in Iran grew by about 37%. There are a wide range of factors and reasons for explanation of the rapid urbanization in Iran. A reason for the growth of urbanization in Iran is the migration of rural population to urban areas, which has resulted from industrial policies, agricultural sector growth, wage gap between urban and rural areas, and employment opportunities in services and industry in urban areas.
Theoretical Framework
Urbanization began during the Industrial Revolution, and the term is used to refer to the growing number of people living in urban areas. It is not simply about an increase in the number of urban dwellers, but also about a change in the structure from rural to urban in terms of industry, employment, living conditions, and public social services. On the other hand, urbanization refers to the process of population expansion on urban scale, and includes economic, social, and geographic changes. Rapid urbanization is one of the most prominent features of global development today. In general, urbanization can be defined as a process of transition from a dominant world of rural and agricultural activities to a dominant urban world based on non-agricultural activities. Depending on their orientations, social scientists point out different explanations for the existence of cities. Developments in industry, agriculture, and services provide the main explanations for the rate of urbanization in the literature on urban economics. Moreover, wage differences between urban and rural areas, the general rate of prices in urban areas, and educational expenditures have been factors affecting the rate of urbanization in theoretical and experimental studies.
Methodology
In this study, the spatial econometric approach was used for analysis of the model. Spatial econometrics is a subfield of econometrics that deals with the interactions between geographic units. Units can include postal code, city, municipality, district, province, government, judiciary, country, etc., depending on the nature of the study. Spatial econometric models can also be used to explain the behavior of economic agents and other geographic entities, such as individuals, companies, and governments, if they are interconnected through a network. Given the advantages of the spatial econometric method, this study aimed to investigate the effects of factors affecting urbanization in thirty provinces of Iran during the 2006-2017 period using a spatial econometric panel data method.
Results and Discussion
In this study, the Eviews and Stata software was used for analysis of the data. The results of the stationary test indicated that the model variables were stationary. Based on the Moran test results, there was a positive spatial autocorrelation in the study data. Other results also confirmed the the spatial Durbin model compared with other models. The results of the Chow and Hausman test also confirmed the superiority of the panel data to the pool data and of the fixed effects to the random effects. Other results demonstrated that the added value of agriculture, industry, and service had significant positive effects on the rate of urbanization in each province and the neighboring provinces. These results indicated that the development of the agricultural sector and the use of new technologies, and thus the increase in the productivity of the agricultural sector, led to the release of part of the labor force working in the agricultural sector in rural areas and their transfer to urban areas and employment in the service sector. The higher wage rates in the service and industry sectors also functions as a recruitment factor, attracting the liberated labor force from the rural sector to the urban sector, which was also demonstrated in this study. In contrast, the increase in the price index of the urban sector, which increased the costs of migration from rural to urban areas, could function as a repellent factor with adverse effects on migration from urban to rural areas. This was similar to the increase in the area of ​​agricultural land in rural areas, which could hinder or delay the transfer of rural population to urban areas. Another factor that played a key role in urban-to-rural migration was the rural unemployment rate, which could encourage the unemployed to migrate to urban areas.
Conclusion
The results of this research demonstrated that the variation in urbanization rate cannot be analyzed in one dimension, and a set of factors effective in the process of urbanization development in Iran need to be considered in the analysis, including a range of economic and geographic factors. In recent years, the focus on cities and regions has been resumed, but this focus on the role of cities and regions does not necessarily resemble the prevailing belief in the early twentieth century that the benefits of aggregation are driving growth in large cities and rich countries. Today, the driving forces of urbanization are different in different countries and even different regions of a country. The results of this study demonstrate that the Iranian economy needs a planned urbanization with a powerful policy for development of the agricultural and industrial sectors for the overall development of urbanization in Iran. Another proposal is to set the government as the main policymaker. In the first place, the government, the most important player in the society, must adhere to the rules in which it plays an important role. Secondly, the government’s policy orientation must be clear to all economic actors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urbanization
  • Industrialization
  • Agriculture
  • Spatial Econometrics
  • Iran
Akbari, N., Asgari, A., & Farahmand, Sh. (2007). Analysis of the size distribution of cities in the urban system of Iran, Journal of Pajouheshaye Eghtesadi, 6(4): 83-104. [in Persian]
Awokuse, T.O. (2009). Does Agriculture Really Matter for Economic Growth in Developing Countries?" Selected Paper prepared for presentation at the American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Milwaukee, WI, July.
Bairoch, P. (1988). Cities and Economic Development: From the Dawn of History to the Present. Chicago: University of Chicago Press.
Bani Asad, M., Zare Mehrjardi, M., & Varmaziari, H. (2014). Study of economic factors affecting rural migration in Iran, Journal of Tahghighat Eghtesad Keshavari, 5(1): 183-196. [in Persian]
Bloom, D. E., Canning, D., Fink, G. (2008). Urbanization and the wealth of nations. Science, 319(3): 772-775.
Bocquier,  P.  (2015).   World  urbanization  prospects: an   alternative   to   the   UN   model   of   projection  compatible   with   urban   transition   theory.  Demographic Research 12(9): 197-236.
Bruckner, M. (2012). Economic growth, size of the agricultural sector, and urbanization in Africa. Journal of Urban Economics 6(71): 26–36.
Brueckner, Jan K. (2007). Urban Growth Boundaries: An Effective Second-Best Remedy for Unpriced Traffic Congestion?  Journal of Housing Economics, 16:  263 – 273. 
Brueckner, Jan K., Robert, H. (2012). Sprawl and Blight. Journal of Urban Economics, 69(3): 205 – 213.
Chen, K., Zhou, L., Chen, X., Ma, Z., Liu, Y., Huang, L., Bi, J., & Kinney, P. (2016). Urbanization level and vulnerability to heat-related mortality in Jiangsu Province, China. Environ Health Perspect 5(124):1863–1869
Christensena, P.,  McCord, G. (2016). Geographic determinants of China’s urbanization, Regional Science and Urban Economics 59(2): 90–102.
Davis, M. (2007). Planet of Slums. London: Verso Books.
Elhorst, J. P. (2012). Dynamic spatial panels: models, methods, and inferences. Journal of geographical systems, 14(1): 5-28.
Fang, C., Yu, D. (2017). Urban agglomeration: An evolving concept of an emerging phenomenon, Landscape and Urban Planning Journal, 4(162), 126-136.
Glaeser, E. L. (2011). Triumph of the City How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier, The Penguin Press, New York.
Guan, X., Wei, H., Lu, S., & Hongjian Q. (2018). Assessment on the urbanization strategy in China: Achievements, challenges and reflections, Journal of Habitat International, 71(3): 97-109.
Henderson, V. (2003). The urbanization process and economic growth: The so-what question. Journal of Economic Growth, 5(8), 47–71.
Jafari, S. (2014). Factors affecting the migration of villagers and the effect on agricultural production and analysis on the factors affecting the desire and motivation of villagers to migrate to the city Case study: Marvdasht villages. Master Thesis. Islamic Azad university Marvdasht. [in Persian]
Kalamkar, S. (2009). Urbanization and Agriculture Growth in India.”  Indian journal of Agricultural Economics. 35(3), 442-458.
Khalili Araghi, M., Nowbahar, E., & Kabiri Ranani, K. (2016). Investigating the factors affecting the population growth of Iranian cities: Spatial econometric approach; journal of Pjouheshha , Siasthaye eghtesadi, 6(83), 7-32. [in Persian]
Lewis, W. A. (1954). Economic Development with Unlimited Supplies of Labor. The Manchester School, 22(2), 139-191.
Mahmoudian, S. (2019). A study of the situation and urban development in Iran with emphasis on the period 2006 to 2016; Journal of Barresihaye Amari Rasmi Iran, 4(29); 49-97. [in Persian]
Majers, M; Broger, G. (2009). Urbanization and its implications, Electronic Journal. 3(1), 234–287.
Mostofi al-Mamaliki, R., Hosseini, S., & Heydari, M. (2015). Investigating the movement patterns of inter-provincial migrations and determining the factors affecting them in the country, Journal of Danesh Entezami Khorasan Razavi, 6(24), 1-32. [in Persian]
Motamed, M.J., Florax, R & Masters, W. (2014). Agriculture, Transportation and the Timing of Urbanization: Global Analysis at the Grid Cell Level. Journal of Economic Growth VOL. 19(3), 339-368.
Nasiri, A. (2012). Theoretical-experimental analysis to balance the spatial distribution of population in the Iranian urban system, Journal of Pjouheshhaye Joghrafiei, 3(14), 70-89. [in Persian]
Pandey, B., & Seto K.C. (2014). Urbanization and Agricultural Land Loss in India: Comparing Satellite Estimates with Census Data.” Journal of Environmental Management 4(148): 53-66.
Paytakhti oskuei, S., Tabaghchi Akbari, L. (2016). Investigating the relationship between literacy rate and immigration in Iran, Journal of Motaleat Jame Shenasi, 7(20), 73-83. [in Persian]
Pugh, C. (1995). Urbanization in developing countries: an overview of the economic and policy issues in the 1990s. Cities, 3(12), 381–398.
Taylor. P.J. (2004). World City Network: A Global Urban Analysis, Routledge. London.
Tolley, G.S., and G.K, Kripalani. (1974). Stages of Development and Urbanization. In A.A. Brown, J.A. Licori, and E. Neuberger, eds., Urban and Social Economics in Market and Planned Economies. New York: Praeger.
Tripathi; S. Rani, H. (2017). The impact of agricultural activities on urbanization: evidence and implications for India, International Journal of Urban Sciences, 4(3). 34-47.
Wang, Y. Chen, L. Kubota, J. (2015). The relationship between urbanization, energy use and carbon emissions: evidence from a panel of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) countries. Journal of Cleaner Production, 21(2): 1-7.
World Bank. (2010). World Development Report 2010.
World Bank. (2015). World Development Report 2015.
World Bank. (2017). World Development Report 2017.
World Bank. (2017). World Development Report 2017.
Zhu, H., You, W., &  Zeng, Z. (2012). Urbanization and CO2 emissions: A semi-parametric panel data analysis. Economics Letters, 117(3), 848-850.