نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه معماری، دانشکده معماری، شهرسازی و هنر، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 دانشیار، گروه شهرسازی، دانشکده معماری، شهرسازی و هنر، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

 گسترش بی‌ضابطه شهرها و غلبه رویکردهای کیفی نسبت به استانداردهای کمی باعث طرح موضوعاتی مانند زیست‌پذیری شهری شده که در جهت ارتقای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی توسعه پایدار گام بر‌‌ می‌دارد.  این پژوهش بر آن بوده تا با مطالعه تطبیقی، میزان زیست‌پذیری را در بافت قدیمی و جدید شهر ارومیه مورد واکاوی قرار دهد. نوع تحقیق حاضر کاربردی بوده و روش انجام کار توصیفی- تحلیلی  و گردآوری اطلاعات نیز از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی صورت گرفته است. برای رسیدن به هدف تحقیق، تعداد 12 شاخص براساس موجود بودن اطلاعات انتخاب شده و در نرم‌افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی لایه‌های اطلاعاتی برای آنها تشکیل شده است. برای محاسبه وزن شاخص‌ها از روش تصمیم‌گیری چند‌‌معیاره بهترین- بدترین استفاده شده و نتایج آن در نرم‌افزار گامز مورد تحلیل قرار گرفته است. سرانجام، وزن به دست آمده از روش بهترین- بدترین در شاخص‌های 12 گانه استاندارد ضرب شده و با‌هم ترکیب شده است. خروجی به دست آمده بیانگر آن بوده که به‌طور کلی میزان زیست‌پذیری در بافت قدیمی شهر ارومیه نسبت به بافت جدید شهر بیشتر بوده است. همچنین میزان زیست‌پذیری در بافت قدیم براساس شاخص‌های دسترسی به معابر اصلی، متوسط قیمت زمین، تراکم جمعیتی، دسترسی به کاربری ورزشی و تفریحی، دسترسی به کاربری درمانی، دسترسی به کاربری آموزشی و فرهنگی، دسترسی به کاربری تجاری، تعداد افراد با‌سواد و تعداد شاغلان نسبت به بافت جدید در وضعیت بهتری قرار داشته؛ از طرف دیگر میزان زیست‌پذیری براساس شاخص‌های کیفیت ابنیه، محدوده تحت پوشش فاضلاب و دسترسی به کاربری فضای سبز در بافت جدید نسبت به بافت قدیم وضعیت خوبی را دارا بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A comparative study of livability in new and old parts of the cities (Case Study: Urmia city)

نویسندگان [English]

  • Aram Khezerlou 1
  • Asghar Abedini 2

1 Department of Architecture, Faculty of Architecture, Urban Planning and Art, Urmia University, Urmia, Iran.

2 Department of Architecture, Faculty of Architecture, Urban Planning and Art, Urmia University, Urmia, Iran.

چکیده [English]

Highlights
- The highest weight concerned the indicator of building quality, and the lowest pertained to the area covered by sewage.
- The rate of livability is higher in the old part of the city of Urmia, Iran than in the new part.
- The rate of livability is in better conditions in the old part than in the new part based on the indicators of access to the main thoroughfares, average land price, population density, access to sports and recreational use, access to medical use, access to academic and cultural use, access to commercial use, number of literate people, and number of employees.
- The rate of livability in the new part is in good conditions compared to that in the old part based on the indicators of building quality, area covered by sewage, and access to green spaces.
 
Introduction
The increase in the development of urban population and replacement of concern for quantitative standards by consideration of qualitative approaches has led to a rise in the quality of urban life and urban livability, where the role of officials and urban management is important, along with the need for a comprehensive study of various dimensions in the city. Following the rapid population growth as a result of migration and the unplanned expansion of the city of Urmia, Iran, the capital of West Azerbaijan Province, and the consequent problems, the need for a comprehensive effort to save the city and improve the quality of life therein has been highlighted more than ever. In response to these problems, various theories and approaches have been proposed, one of which is the livable city approach. Given that livability is a complex, multidimensional concept, and its patterns are completely different from one region to another, no comprehensive model has been presented so far of the effects of livability indicators in the old and new parts of cities in the current conditions and the relationships between them. Therefore, this comparative study was intended to investigate the extent of livability in the old and new parts of Urmia based on the relevant indicators.
Theoretical Framework
Livability is defined as the quality of life experienced by the inhabitants of a city or region. Kennedy and Bai believe that the concept of livability is defined by terms such as the well-being of the society, and represents the characteristics that turn a place into one where people always want to live.
Methodology
In this descriptive-analytical applied research, data collection was conducted through library studies, available articles, field studies, and census information released in 2016 by the Statistical Center of Iran. Thus, after the resources relevant to livability were studied, twelve indicators were selected from among various effective factors to obtain the research output, given the availability of data on Urmia. These indicators include access to medical use, access to commercial use, access to sports and recreational use, access to green space use, quality of buildings, area covered by sewage, access to academic and cultural use, number of literate people, population density, average land price, number of employees, and access to the main thoroughfares. Given that each of the indicators effective in specification of livability has a different coefficient of importance (weight), the opinions of the elite were used in this article to determine the weights of the indicators. To weigh the indicators according to the BWM method, thirty questionnaires were developed with contents based on their pairwise comparison in terms of the preference of the best indicator over the others and the preference of the other indicators over the worst. In the next step, the questionnaire data were entered into the GAMS software and calculated and analyzed. A weight of 0.081 was calculated with the value of lε obtained for the thirty questionnaires, which indicates the stability and consistency of the calculated weights due to its proximity to zero. For a spatial analysis, the information layers of the indicators were first digitized and edited in the GIS software, and the significance coefficient calculated by the BWM method was multiplied by each of the indicators through conversion of the information layers into a raster and their classification. Using the weighted sum, the indicators were then combined for measurement of livability in the old and new parts of Urmia.
 Results and Discussion
The calculations of the weights of the twelve indicators in the Gomez software indicates that the highest weight concerns the average land price indicator, with a significance coefficient of 0.169, and the lowest weight pertains to the area covered by sewage, with 0.015. The average value of λε obtained for the thirty questionnaires was 0.081, which indicates the stability and consistency of the calculated weights due to its proximity to zero.
 Conclusion
The results of combining the twelve livability indicators for  the old part of Urmia show that 2% of this part lies in the zone with very low livability, 13% in low livability, 32% in medium livability, 35% in high livability, and 18% is in very high livability. In the new part of Urmia, 7% lie in the zone with very low livability, 21% in low livability, 39% in medium livability, 29% in high livability, and 4% in very high livability. Furthermore, livability is better in the old part than in the new part based on the indicators of access to the main thoroughfares, average land price, population density, access to sports and recreational use, access to medical use, access to academic and cultural use, access to commercial use, number of literate people, and number of employees. On the other hand, livability in the new part is in good conditions compared to that in the old part based on the indicators of building quality, area covered by sewage, and access to green space use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Livability
  • Part
  • BWM
  • Indicator
  • Urmia
- Aluri, J. (2017). Livability Index, from Columbia University GSAPP, Prepared for Manhattan Community Board.
- Ahadnezhad Rooshti, M., Sajadi, Zh., & Yarigoli, V. (2019). Analysis and Evaluation of Livability Indicators in Urban Areas Case Study: 23 Districts of Zanjan, Regional Planning Quarterly, 9 (34), 131-148. ]in persian]
- Alavizadeh, A.M., Kiyoomars, S., & EbrahimiT E. (2020). Assessing the Viability of Small Towns from the Perspective of Citizens Case Study: Kashmar City, Geographical Explorations of Desert Areas, 8 (1). 243- 267. ]in persian]
- Arvin, M., Farhadikhah, H., Poorahmad, A., & Moniri, E. (2018). Evaluation of Urban Livability Indicators based on Residents' Perception (Case Study: Ahvaz City), Urban Planning Knowledge, 2 (2), 1-17. ]in persian]
- Asyabanipoor, E., Panahi, A., & Ahmadzadeh, H. (2020). The Effect of Urban Livability Factors on the Current Situation Using Structural Equation Modeling with Partial Least Squares Method (Case Study: Ten Areas of Tabriz Metropolis), Geography and Planning, 24 (73), 23-46. ]in persian]
- Bandarabad, A.R. (2020). Comparative Analysis of the Effect of City Shape on Environmental Components of Livability in Selected Areas of Tehran, Architecture and Urban Planning, 8 (1), 151-163. ]in persian]
- Boon Wan, Kh. (2013). 10 Principles for Livable High- Density Cities, Lessons from Singapore, Urban Land Institute.
- Badland, H., Whitzman, C., Lowe, M., Davern, M., Aye, L., Butterworth, I., Hes, D., Corti, B.G. (2014). Urban Liveability: Emerging Lesson from Australian for Exploring the Potential for Indicators to Measure the Social Determinants of Health, Social Science and Medicine, 111: 64-73.
- Consulting Engineers of Armanshahr. (2006). Studies and Strategic Plan of Worn Textures of Urmia, Ministry of Housing and Urban Development, Civil Engineering and Improvement Organization. ]in persian]
- Design and Planning Consulting Engineers. (2010). Studies of the Comprehensive Revision Plan of Urmia City, General Department of Roads and Urban Development of West Azerbaijan Province. ]in persian]
- Gough, I. (2015). Climate Change and Sustainable Welfare: the Centrality of Human Needs. Cambridge Journal of Economics, 39 (5): 1191-1214.
- Kennedy, RJ. Buys, L. (2010). Dimension of Liveability: A Tool for Sustainable Cities, In Proceedings of SB10mad Sustainable Building Conference.
- Karimi, R., & Abedini, A. (2016). Measurement of Viability in Cities based on F'ANP Method (Case Study: Fifteen Districts of Urmia City), Ecology, 42 (4), 735- 752. ]in persian]
- Leach, J. M., Lee, S. E., Hunt, D. V. L., Rogers Ch. D. F. (2017). Improving City-Scale Measures of Livable Sustainability: A Study of Urban Measurement and Assessment through Application to the City of Birmingham, UK, Cities, 71: 80-87.
- Mohammadi Dehcheshmeh, P. (2020). Investigating the Status of Urban Livability Indicators in Shahrekord based on the Position of Urban Management, Applied Research in Geographical Sciences, 20 (57), 205- 222. ]in persian]
- Najafi, E., Ghasemiyan, H., & Sadeghi, A.R. (2020). Evaluation of Livability in Urban Spaces (Case Study: Old Texture of Khorramabad), Geography and Human Relations, 2 (4), 401- 412. ]in persian]
- Noordin, MD., Nazrimohad (2013). Planning for Livable Cities, Organized by JPBW Sabah, 3 (8): 1-13.
- Onnom,W., Tripathi , N., Nitivattananon, V., Ninsawat ,S. (2018), Development of a Liveable City Index (LCI) Using Multi Criteria Geospatial Modelling for Medium Class Cities in Developing Countries, Sustainability, 10 (520): 1-19.
- Poorahmad, A., Darban Astaneh, A.R., Zanghaneh Shahraki, S., & Poorghorban, Sh. (2020). Evaluation and Analysis of Factors Affecting the Urban Livability of Kish Island, Geographical Research in Urban Planning, 8 (1), 1-22. ]in persian]
- Rezaie, J. (2015). Best- Worst Multi- Criteria Decision- Making Method, Omega, (53): 49-57.
- Ruth, M., Franklin, R. S. (2014). Livability for all? Conceptual Limits and Practical Implications, Applied Geography, 49: 18-23.
- Southworth, M. (2016). Learning to Make Liveable Cities, Journal of Urban Design, 21 (5): 570-573.
- Sasanpoor, F., Alizadeh, S., & Arabimoghaddam, H. (2018). Feasibility Study of Urmia Urban Areas with RALSPI Model, Applied Research in Geographical Sciences, 18 (48), 241-258. ]in persian]
- Soleymani, M.T Tavahayi, S., Rafieyan, M., Zanghaneh, A., & Khazaeinezhad, F. (2016). Urban Livability: Concept, Principles, Dimensions and Indicators, Geographical Researches of Urban Planning, 4 (1), 27-50. ]in persian]
- Sedighiaghdas, A.R., Ezatpanah, B., & beyghbabaie, B. (2020). Explaining the Livability of the Central Part of Tabriz Metropolis with a Futuristic Approach, Geography (Regional Planning), 10 (2). 547-565.] in persian]
- Sarafi, M., Razaviyan, M.T., Taliban, M.H., & Akbari, M.R. (2019). Assessing and Evaluating the Status of Street Livability Components from the Perspective of Citizens (Case Study: Valiasr St., Tehran), New Attitudes in Human Geography, 11 (3), 415-430. ]in persian]