نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر، دانشگاه ارومیه

2 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری، شهرسازی و هنر، دانشگاه ارومیه

چکیده

گسترش بی‌ضابطه شهرها و غلبه رویکردهای کیفی نسبت به استانداردهای کمی باعث طرح موضوعاتی نظیر زیست‌پذیری شهری شده که در جهت ارتقاء ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی توسعه پایدار گام بر‌‌ می‌دارد. لذا این پژوهش بر آن بوده تا با مطالعه تطبیقی، میزان زیست‌پذیری در بافت قدیمی و جدید شهر ارومیه را مورد واکاوی قرار دهد. نوع تحقیق حاضر کاربردی بوده و روش انجام کار توصیفی- تحلیلی می‌باشد و گردآوری اطلاعات نیز از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی صورت گرفته است. برای نیل به هدف تحقیق، تعداد 12 شاخص براساس موجود بودن اطلاعات انتخاب شده و در نرم‌افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی لایه‌های اطلاعاتی برای آن‌ها تشکیل شده است. برای محاسبه وزن شاخص‌ها از روش تصمیم‌گیری چند‌‌معیاره بهترین- بدترین استفاده شده و نتایج آن در نرم‌افزار گامز مورد تحلیل قرار گرفته است. سرانجام، وزن بدست آمده از روش بهترین- بدترین در شاخص‌های 12 گانه استاندارد ضرب شده و با‌هم ترکیب شده است. خروجی بدست آمده بیانگر آن بوده که به‌طور کلی میزان زیست‌پذیری در بافت قدیمی شهر ارومیه نسبت به بافت جدید شهر بیشتر بوده است. هم‌چنین میزان زیست‌پذیری در بافت قدیم براساس شاخص‌های دسترسی به معابر اصلی، متوسط قیمت زمین، تراکم جمعیتی، دسترسی به کاربری ورزشی و تفریحی، دسترسی به کاربری درمانی، دسترسی به کاربری آموزشی و فرهنگی، دسترسی به کاربری تجاری، تعداد افراد با‌سواد و تعداد شاغلان نسبت به بافت جدید در وضعیت بهتری قرار داشته؛ از طرف دیگر میزان زیست‌پذیری براساس شاخص‌های کیفیت ابنیه، محدوده تحت پوشش فاضلاب و دسترسی به کاربری فضای سبز در بافت جدید نسبت به بافت قدیم وضعیت خوبی را دارا بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative Studying of Livability in New and Old Texture of Cities (Case Study: Urmia City)

نویسندگان [English]

  • Aram Khezerlou 1
  • Asghar Abedini 2

1 Faculty Member of Architecture, Urban Planning and Art Faculty, Urmia University

2 Associate Professor in Department of Urban Planning, Faculty of Architecture, Urban Planning & Art, Urmia University

چکیده [English]

The unregulated expansion of cities and the dominance of qualitative approaches over quantitative standards have raised issues such as urban viability, which is a step towards promoting the economic, social and environmental dimensions of sustainable development. Therefore, this study intends to investigate the extent of livability in the old and new texture of Urmia city based on indicators through a comparative study. The type of research is applied and the method of work is descriptive-analytical and data collection has been done through library and field studies. To achieve the purpose of the research, 12 indicators were selected based on the availability of information and information layers were formed for them in GIS software. BWM multi-criteria decision making method was used to calculate the weight of indicators and the results were analyzed in GAMS software. Finally, the weights of standard 12 indicators obtained from the BWM method are multiplied and combined. The obtained result indicates that in general, the livability in the old texture of Urmia was higher than the new texture of the city. Also, the amount of livability in the old texture based on the indicators of access to main thoroughfares, average of land price, population density, access to sports and recreational use, access to medical use, access to educational and cultural use, access to commercial use, number of people with Literacy and employment are better than in the new texture; On the other hand, the amount of livability based on the quality indicators of buildings, the area covered by sewage and access to the use of green space in the new texture is in a good condition compared to the old texture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Livability
  • texture
  • BWM
  • Indicator
  • Urmia