نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری و شهرسازی،واحد بین الملل کیش،دانشگاه آزاد اسلامی،جزیره کیش،ایران

2 دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

3 دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

با توجه به آنکه زندگی در دنیای امروز به ویژه در کلان شهرها که از اجتماعات متعدد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... تشکیل شده است، انسان نیاز فزاینده به هنر گرافیک محیطی را بیشتر احساس می‌کند تا زندگی افراد را قدری تسهیل کند. در دوران کنونی در حوزة گرافیک محیطی، توجه به گرافیک محیطی و خلق تجربه‌های نو در جهت القاء حس مکان، اهمیت چندانی داده نشده است و گرافیک محیطی در این عرصه با سکون و بی تحرکی روبه روست و این امر ناشی از عدم شناخت و پرداخت کافی به آن در پژوهش‌های راهبردی است. از این رو پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق کیفی- کمی از نوع توصیفی- پیمایشی و ابزار کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه و مشاهده) و استفاده از آزمون فریدمن و تحلیل محتوا به دنبال رهیافت به هدف اصلی پژوهش" تدوین مدل خوانش گرافیک مبلمان شهری با تاکید بر ارتقاء حس مکان در منطقه 2 شهر قزوین" می‌باشد. سرانجام نتایج پژوهش حاکی از آن است که میان مولفه تناسبات و ترکیبات رنگی با خوانش گرافیک محیطی ار تباطی دوسویه وقوی برقرار است. ضمناً عناصر و مصالح مبلمان شهری در این منطقه، برتری نسبت به یکدیگر ندارد، از این رو مکانی مناسب را برای مردمان فراهم می‌نماید. بنابراین در جمع بندی کلی می‌توان بیان نمود که گرافیک بکار رفته در مبلمان شهری منطقه دو شهر قزوین از قبیل: رنگ، فرم، ساختار، نقوش و نورپردازی‌های انجام شده با توجه به آنکه هماهنگ با بستر خود هستند و از رنگ‌ها و فرم‌های پویا و جذاب استفاده نموده اند، به خوبی توانسته است سبب ایجاد حس مکان در شهروندان شوند؛ ضمن آنکه در میان عناصر مبلمان شهری در ایجاد حس مکان عنصر صندلی و مکان های نشستن همراه با المان های میادین، بیشترین نقش را دارا هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Develop a graphic reading model of urban furniture with emphasis on improving the sense of place

نویسندگان [English]

  • mona mehranfar 1
  • Jamaleddin Soheili 2
  • reza afhami 3

1 Department of Art and Architecture, kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran

2 Department of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

3 Associate professor, Department of art studies, tarbiat Modares University

چکیده [English]

In the current era in the field of environmental graphics, attention to environmental graphics and the creation of new experiences to induce a sense of place, little attention has not been paid and environmental graphics in this area is facing stagnation and inactivity due to lack of knowledge and sufficient payment.Therefore, the present study uses a qualitative-quantitative research method of descriptive-survey type and library and field tools(questionnaire and observation) and the use of Friedman test and content analysis following athe approach to the main purpose of the research"Developing a graphic reading model of furniture Is a city with an emphasis on promoting a sense of place in District 2 of Qazvin. Finally, the results indicate that there is a two-way and strong relationship between the component of proportions and color combinations with the reading of environmental graphics. In addition, the elements and materials of urban furniture in this area are not superior to each other, so it provides a suitable place for people. Therefore, in general, it can be stated that the graphics used in the urban furniture of the two cities of Qazvin, such as: color, form, structure, patterns and lighting, are in harmony with their background and use dynamic and attractive colors and forms can be able to create a sense of place in the citizens; At the same time, among the elements of urban furniture, the element of chairs and sitting places with the elements of squares have the most role in creating a sense of place

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental perception
  • environmental graphics
  • urban furniture
  • Sense of place
  • Qazvin City