نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ژئومورفولوژی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت، ایران.

3 استادیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

مشارکت شهروندان در امور مختلف فضاهای شهری یکی از مهم‌ترین ارکان دستیابی به توسعه پایدار شهری بوده و رسیدن به سطح قابل قبولی از آن، از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان شهری است. در راستای نیل به توسعه پایدار شهر ایلام، به-عنوان یکی از شهرهای مرزی ایران، بررسی وضعیت مشارکت شهروندان در مدیریت شهری از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. لذا، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی وضعیت مشارکت شهروندان در مدیریت شهری و شناسایی تعیین‌کننده‌های آن در شهر ایلام است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 194030 نفر از شهروندان ایلامی بوده که از میان آن‌ها، با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه‌ی محقق ساخته‌ای است که روایی آن به صورت محتوایی (صوری) و سازه‌ای و پایایی آن با استفاده از پایایی ترکیبی مورد تأیید قرار گرفت. تحلیل داده‌ها از طریق تحلیل همبستگی و الگویابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLS انجام شده است. نتایج اولیه ارزیابی مدل مورد مطالعه در این پژوهش نشان داد، مدل از شاخص‌های برازندگی قابل قبولی برخوردار می‌باشد. نتایج آزمون بررسی میانگین نشان داد، سطح مشارکت شهروندان در محدوده مورد مطالعه با میانگین 62/2، پایین‌تر از حد متوسط قرار دارد. همچنین، مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد، متغیرهای کیفیت زندگی (35/0= γ، 22/9 = t)، رضایت از عملکرد مدیران شهری (05/0= γ، 62/2 = t)، سرمایه اجتماعی (075/0-= γ، 44/2 = t)، رضایت شغلی (131/0= γ، 59/3 = t)، حکمروایی خوب شهری (372/0= γ، 81/11 = t) و تعلق مکانی (163/0= γ، 47/5 = t) تبیین کننده‌ی 8/75 درصد از تغییرات واریانس مشارکت شهروندان در مدیریت شهری هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Citizen participation in urban management and identifying its economic and social determinants (Case study: Ilam)

نویسندگان [English]

  • davood Jamini 1
  • Ali shamsoddini 2
  • Alireza Jamshidi 3

1 Department of Geomorphology, Faculty of Natural Resources, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.

2 Department of Geography and Urban Planning, Marvdasht Branch, Islamic azad university, Marvdasht, Iran.

3 Department of Geography, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

Abstract Extended

Introduction:

Citizens' participation in various matters of urban spaces, is one of the most important pillars of achieving sustainable urban development Achieving an acceptable level of it is one of the most important concerns of policy makers and urban planners. In order to achieve sustainable development of Ilam, as one of the border cities in Iran, Investigating the status of citizen participation in urban management and identifying the factors affecting the level of citizen participation is of special importance and status. The main purpose of this study is to investigate the status of citizen participation in urban management and identifying determinants in Ilam.Framework Theoretical

Living in a democratic society requires people to play an active role in various aspects of their lives (Predescu & Darjan, 2010: 3241). Citizen participation is of great importance in systems claiming democracy (Ginieniewicz, 2007: 328), and is vital for any democratic society, and democracy can only be developed through involved and informed citizens. In addition, it is important to have citizens ready to take responsibility for changing the reality of today's world (Manganelli et al., 2012: 1476). For this reason, today, public participation is seen as a new strategy in development (Khajeh Shahkoohi et al., 2015: 4). An inductive look at the existing patterns of participation in the world shows that these patterns can be classified according to three different criteria: according to the type of participation (1- decision making, 2- financing, 3- manpower); Depending on the field of participation in activities (1- construction, 2- environment, 3- ensuring city safety, 4- monitoring, 5- municipal services and 6- social welfare); Depending on the type of organization (1- spontaneous and spontaneous organizations, 2- formal and motivated organizations). Of course, depending on which participation is done in order to perform any of the mentioned activities, it is also possible to classify participation patterns (Rezaei and Asyabani, 2018: 146).

In a general conclusion, it can be said that citizen participation in urban management has different dimensions and has a special place in the issue of sustainable urban development. However, different factors affect the level of citizen participation in urban management, which can be different according to different urban spaces.Methodology

This study is a descriptive-correlational study in terms of the nature of quantitative research, considering the purpose of applied research and in terms of data collection. Has used the analysis of covariance-variance among correlation methods. The research area is Ilam city and the statistical population includes 194030 citizens of Ilam city who are over 18 years old. 383 citizens were selected using Cochran's formula by stratified random sampling as the study sample. The main research tool for data collection, in addition to documentary studies, is a researcher-made questionnaire. It should be noted that the design of a questionnaire to measure citizen participation in urban management was the basis of the work of Amira Ahmadi et al. (2016) and Meymandi Parizi (2017). The validity of the research tool has been evaluated and confirmed by consulting experts and university professors (face validity) as well as convergently. Combined reliability coefficients (greater than 0.7) and Cronbach's alpha (greater than 0.7) are used to measure reliability. If these coefficients are appropriate, it can be said that the research tool is reliable. In the present study, two methods of descriptive statistics (frequency, frequency percentage, mean and standard deviation) and inferential statistics (correlation analysis and structural equation modeling) have been used to analyze the data. It should be noted that one of the statistical methods used in the field of structural equation modeling is the partial least squares method. In this regard, related software such as SPSS and Smart PLS have been used to analyze the data.Discussion and Results

The results of structural model analysis showed that the variable of satisfaction with the performance of urban managers had a significant effect on other independent variables. So that Dari has had the greatest impact on the variables of good urban governance (with an impact factor of 0.275), job satisfaction (with an impact factor of 0.262) and the variable of social capital (with an impact factor of 0.255). On the other hand, the variable of satisfaction with the performance of urban managers has the least effect (with an impact factor of 0.05) on the level of citizen participation in urban management, in which case we can point to the low level of citizen satisfaction with the performance of urban managers (average = 2.37).Conclusion

The results showed that in the study area, the relationship between citizen participation in urban management (as a research dependent variable), job satisfaction, satisfaction with the performance of urban managers, social capital, good urban governance, quality of life (negative correlation) and sense of place belonging statistically related Significance was related to the research variable. In this regard, it can be said that by decreasing and increasing the level of each of these variables, the level of citizen participation decreases and increases. The results of structural analysis model (with partial least squares method) independent research variables have been able to explain 75.8% of the variance of Ilam citizens' participation in urban management. The amount of coefficients explained for each of those variables on the dependent variable are: quality of life (0.35), satisfaction with the performance of urban managers (0.05), social capital (-0.075), job satisfaction (0.131), good urban governance (0.372) and spatial affiliation (0.275).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Urban Development
  • Urban Management
  • Participation
  • Ilam
  • Smart PLS