نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، معماری، دانشکده‌ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار دانشکده‌ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استادیار دانشکده‌ معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

4 دکتری برنامه درسی، شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر قصد دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که الزامات معماری جهت تحقق «مدرسه بعنوان کانون محله» چیست؟ مطابق دیدگاه برخی از محققین، رویکرد بوم‌شناسی یادگیری و نیز سند تحول، معماری هر دوره محصول فلسفه تربیتی آن دوره می‌باشد؛ لذا برای طراحی مدرسه باید از فلسفه‌ی تربیتی آن شروع کرد که فیشر آن را پداگوژی روانی- اجتماعی فضا می‌نامد. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی از نوع اسنادی- تحلیلی، با هدف کاربردی و با استفاده از رویکرد بوم‌شناسی یادگیری و برنامه‌ریزی به روش دورک بدینصورت انجام گرفته که ابتدا سند تحول جهت استخراج مأموریت، مبانی، اصول و اهداف مرتبط مورد بررسی قرار گرفت. سپس داده‌های لازم از طریق سندکاوی و مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته و غیررسمی با اطلاع رسان‌ها اخذ شد. اطلاع رسان‌ها شامل 23 نفر از معلمین بودند که بصورت هدفمند و با بکارگیری راهبرد نمونه‌گیری ملاک محور، گلوله برفی و با حداکثر تنوع جهت تأمین مقبولیت داده‌ها، انتخاب شده‌اند. جهت تحلیل داده‌ها، از روش تحلیل محتوا و برای باورپذیری یافته‌ها، از راهبردهای چندسویه سازی و ممیزی همگنان بهره‌گرفته شد. به منظور تأمین معیار اعتمادپذیری، فرایند تحلیل داده‌ها تا حد ممکن توصیف شد. درنهایت فهرستی از الزامات معماری جهت تحقق مدرسه بعنوان کانون محله در سه مقوله اصلی و نه زیرمقوله شامل ویژگی محیط فیزیکی (عملکردی، انعطاف‌پذیری، تنوع و خوشایند بودن)، تأمین نیاز کاربر (فیزیکی و فیزیولوژیکی، روانی و اجتماعی و مشارکت) و ویژگی‌های سازمانی (فرهنگی و همه‌جانبه‌‌نگری) ارائه شد. الزامات معماری ارائه شده شباهتها و تفاوتهایی با اسناد قبلی داشته که با توجه به منبع جمع‌آوری داده‌ها، به سه گروه مصاحبه‌ها (ناشی از تأثیر فرهنگ و تمدن اسلامی – ایرانی)، اسناد قبلی (شامل نیازهای رده‌های بالاتر هرم مازلو) و مشترک (شامل نیازهای رده‌های پایین‌تر هرم مازلو) تقسیم شدند. مهمترین ویژگی مدارس محله برای موفقیت، گسترش و تأمین همه جانبه عدالت بوده که برجسته‌ترین اصل آن تنوع و انعطاف‌پذیری در همه ابعاد آن از جمله معماری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Architectural requirements to the realization of the school as a neighborhood center Based on the Fundamental Reform Document of Education (FRDE)

نویسندگان [English]

  • mohammad taghizadeh kordi 1
  • Mahmoud Reza Saghafi 2
  • Mohsen Afshari 3
  • Saeid Safaei Movahhed 4

1 PhD student in architecture, Faculty of Architecture & Urbanization, Isfahan Art University, Isfahan, Iran.

2 Associate Professor, Faculty of Architecture & Urbanization, Isfahan Art university, Isfahan, Iran.

3 Assistant Professor, Faculty of Architecture & Urbanization, Isfahan Art University, Isfahan, Iran

4 PhD in Curriculum Studies, National Iranian Oil Company, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The present study intends to answer the main question: what are the architectural requirements for the realization of "school as the center of the neighborhood"? According to some researchers, the approach of learning ecology and the Fundamental Reform Document of Education (FRDE), the architecture of each period is the product of the educational philosophy of that period; therefore, to design a school, one must start from its educational philosophy, which Fisher calls the psycho-social pedagogy of space. This research was conducted in the framework of a qualitative approach of document analysis research method, with an applied purpose and using the ecological approach of learning and planning by Durek method in such a way that first the Reform Document was examined to extract the mission, foundations, principles, and related goals. The necessary data was then collected through document mining and semi-structured and informal interviews with the informants. The informants’ outlets consisted of 23 teachers who were purposefully selected using criterion-based and snowball sampling strategy with maximum variety to ensure data credibility. To analyze the data, content analysis method was used, and to validate the credibility of findings, triangulation, and peer debriefing strategies were used. In order to ensure dependability, the data analysis process was described as much as possible. Finally, a list of architectural requirements for the realization of the school as the center of the neighborhood in three main categories and nine subcategories, including the characteristics of the physical environment (functionality, flexibility, diversity and pleasantness), meeting user needs (physical and physiological, psychological and social and participation) and organizational characteristics (cultural and all-round). The proposed architectural requirements have similarities and differences with previous documents, which according to the source of data collection, were divided into three groups: requirements stated only in interviews (due to the influence of Islamic-Iranian culture and civilization), previous documents (including the needs of the higher levels of Maslow Pyramid) and common (including the needs of the lower levels of the Maslow pyramid). The most important feature of neighborhood schools for success is expansion and comprehensive provision of justice, the most prominent principle of which is diversity and flexibility in all its dimensions, including architecture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neighborhood School
  • Neighborhood Education Center
  • community School
  • Fundamental Reform Document
  • Architectural planning