نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -

2 دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

فضاهای شهری به عنوان یکی از عناصر اصلی ساختار شهر، نقش مهمی در ارتقای کیفی زندگی شهری به عهده دارند. در گذشته طراحان شهری، بیشتر بر مفاهیم بصری و کالبدی فضاهای شهری معطوف بوده و به مفاهیمی همچون کیفیت صوتی فضاهای شهری کمتر پرداخته اند. بی توجهی به نقش صوت در طراحی و برنامه ریزی شهری ، افزایش آلاینده های صوتی محیطی همچون صدای ناشی از ترافیک را دربرداشته و همین امر، ادراک ذهنی صوتی مغشوشی را در میان شهروندان بوجود آورده است. همه این موارد، لزوم مطالعات منظر صوتی در طراحی محیط های شهری را روشن می سازد.در پژوهش حاضر، کیفیت منظر صوتی پیاده راه چهارباغ عباسی اصفهان به عنوان یکی از ارزشمندترین فضاهای شهری تاریخی-فرهنگی در ایران، در راستای پاسخ به پرسش های زیر بررسی شده است: 1) مؤلفه های صوتی مؤثر بر خوشایندی منظر صوتی در محدوه کدام اند؟ 2) کیفیت کلی فضای شنیداری در پیاده راه چهارباغ عباسی چگونه ارزیابی می شود؟ 3) مؤلفه های نقش انگیز صوتی در پیاده راه چهارباغ عباسی کدام اند؟ از این رو برای شناخت سنجه های کیفی،ابتدا با کاربست پیاده روی صوتی و ضبط اصوات به شناسایی منابع صوتی در محدوده اقدام شد. سپس 384 پرسش نامه توسط افراد حاضر در محدوده تکمیل شد. آوابرداشت ها در روزهای هفته در فصل بهار 1401 انجام گردیدند. از افراد خواسته شد تا در مسیرهای دلخواه خود به طوری که بازدید از همۀ فضاها را شامل شود، راه بروند. نتایج ارزیابی ها، ادراک افراد از فضای شنیداری محدوده را به صورت مثبت نشان داد. نتایج همچنین نشان داد که صدای مکالمه و قدم زدن افراد و صدای پرندگان مؤثرترین منابع صوتی در تبیین خوشایندی منظر صوتی محدوده می باشند. همچنین، مؤلفه های نقش انگیز صوتی شامل: نشانه های صوتی از قبیل صدای مکالمه و قدم زدن افراد و صدای دوچرخه؛ ریتم های صوتی شامل صدای اذان و فواره های آب؛ اصوات پس زمینه شامل صدای مکالمه و قدم زدن افراد و صدای پرندگان؛ سیگنال های صوتی شامل صدای اذان، صدای بازی کودکان و مکالمه افراد می باشند. اذان به عنوان صدایی پر معنا در فرهنگ اسلامی و صدای بازی کودکان بعنوان نشانه ای از فضاهای شهری سرزنده از اهمیت بالایی برخوردار می باشند. لذا، حفظ این اصوات در فضا ضروری می باشد. صدای مکالمه و قدم زدن افراد و پرندگان، هویت صوتی محدوده می باشند. در مجموع، یافته ها نشان داد که ادراک افراد مهم ترین رکن در خوشایندی منظر صوتی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The sound perception assessment of people on the Chahar bagh Abbasi pedestrian axis in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Marzieh Shafiei 1
  • Bahador Zamani 2

1 -

2 Faculty of Architecture and Urbanism, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Urban open spaces, as one of the main elements of the city structure, play an important role in improving the quality of urban life. In the past, urban designers mainly focused on the visual and physical aspects of urban spaces, with insufficient consideration regarding acoustic elements. Neglecting the role of sound in urban design and planning has led to an increase in environmental disturbing sounds such as traffic congestion, leading to an unclear sonic perception among citizens. These indicate the necessity of considering soundscape studies in the design of urban environments. Therefore, In this paper, the soundscape quality of Isfahan’s Chaharbagh Abbasi pedestrian axis as one of the most valuable historical- cultural urban spaces in Iran has been conducted, in order to answer the following questions: 1) What are the sound components affecting the pleasantness of the soundscape in the area? 2) How is the overall characteristic of soundscape in the Chaharbagh Abbasi pedestrian axis? 3) What are the auditory imageable elements in the Chaharbagh Abbasi pedestrian axis? In order to understand qualitative measures, first, the sound sources in the area were identified via sound walking and recording. Then, 384 questionnaires were filled out by people in the area. Sound walking has been conducted on common weekdays in spring 2022. Respondents were free to choose the desired path in the area but they had been asked to visit all of the parts of the area to have a comprehensive visit. The results of the assessments indicated that the soundscape quality of Isfahan’s Chaharbagh Abbasi pedestrian axis is comprehensively positive from the respondent’s perception. Results also showed that the sounds of people’s conversation, people's footsteps, and birds are the most effective sound sources in defining the pleasantness of the soundscape in the area. Also, auditory imageability elements were including sound marks such as people’s conversation, people’s footsteps, and bicycle sounds. Sonic rhythms included Azan and fountains. Keynotes were people’s conversations, footsteps, and bird sounds. Sound signals included Azan, children’s play, and people’s conversation. Azan as a meaningful sound in Islamic culture and the sound of children's play as a sign of the vibrant urban space is of great importance. Therefore, it seems necessary to preserve these sound sources in the area. The people's conversations, footsteps, and bird sounds are the sonic harmony of the area. As a whole, results showed that users’ perception is the most important pillar in soundscape pleasantness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Open Space
  • Soundscape
  • Soundwalk
  • Chahar Bagh Abbasi Pedestrian Axis