نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فرهنگیان تهران

چکیده

در پژوهش های شهری بررسی اثر ریتمیک مصرف فضاهای عمومی شهر با نام ضرباهنگ کاوی مطرح است. قرارگاه رفتاری نوعی از تولید و مصرف فضا توسط گروههای اجتماعی مختلف است که در فضاهای عمومی مانند بوستان های شهری بیشتر نمود می یابد. شیوه مصرف و تخصیص فضا در فضاهای عمومی و بررسی توالی زمانی آن برای گروههای مختلف هدف اصلی پژوهش حاضر است. این پژوهش با روش تحقیق کیفی، توصیفی- تحلیلی و با ماهیت اکتشافی به بررسی ضرباهنگ قرارگاههای رفتاری در بوستان های شهری با نمونه بوستان بهارستان و ابن سینای شهری زنجان پرداخته است. جمع آوری داده های مورد نیاز بصورت برداشت میدانی و با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی مبتنی بر نمونه دسترس و بدون سوگیری و روش مشاهده مستمر در طول 6 ماه و مصاحبه مستمر در طول یک ماه انجام گرفته است. با توجه به طبقه بندی شاخص ها به سه مولفه اصلی ساختاری، پویایی و محیط اجتماعی، داده های جمع آوری شده طبقه بندی شده و در 14 متغیر اصلی تقسیم بندی انجام پذیرفت. سپس با روش مبتنی بر جداول کیفی، ماتریس ارتباط و ریتم ضرباهنگ تحلیل داده ها صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد قرارگاههای رفتاری مبتنی بر عملکرد ایستا و گروهی، ضرباهنگ مصرف فضای فصلی تابستانه و روزانه بعد از ظهری داشته و قرارگاههای مبتنی بر عملکرد های فردی پویا مانند ورزش عمدتا مصرف فضای چهار فصل و روزانه صبح و عصر دارند. از طرفی موقعیت و مبلمان مکانی قرارگاه در شکل گیری نوع ضرباهنگ اثر گذار و ارتباط مولفه های ضرباهنگی عمدتا دارای انسجام و همبستگی عملکردی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Excavation rhythm of behavioral stations in urban parks (Case study: Baharestan and Ibn Sina Zanjan Gardens)

نویسنده [English]

  • esmaeil daviran

Member of the Faculty of Geography and Urban Planning Department of Farhangian University of Tehran

چکیده [English]

In urban researches, the study of the rhythmic effect of the use of public spaces in the city is known as rhythm mining. Behavioral settlement is a type of production and consumption of space by different social groups, which is more manifested in public spaces such as urban parks. The method of using and allocating space in public spaces and examining its time sequence for different groups is the main goal of this research. This research, with qualitative, descriptive-analytical and exploratory research methods, has investigated the timing of behavioral camps in urban parks with the example of Baharestan and Ibn Sina city parks in Zanjan. Collecting the required data was done in the form of field sampling using a non-probability sampling method based on an accessible and unbiased sample and a continuous observation method during 6 months and a continuous interview during a month. According to the classification of indicators into three main components: structural, dynamic and social environment, the collected data were classified and divided into 14 main variables. Then, data analysis was done with the method based on qualitative tables, correlation matrix and rhythm. The results of the research show that behavioral camps based on static and group performance have a seasonal rhythm of summer and daily afternoon space consumption, and camps based on dynamic individual performance such as sports mainly use four seasons of space and daily in the morning and evening. On the other hand, the location and furniture of the camp are effective in the formation of the type of beat and the relationship of the components of the beat mainly has coherence and functional correlation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Space consumption
  • behavior
  • rhythm
  • Bostan Shahri
  • Zanjan