نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استادیار، گروه معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

با مطرح شدن مسکن اجتماعی بعنوان یک ضرورت در نظام های برنامه ریزی شهری، مساله پژوهش حاضر کیفیت سکونت در مجتمع های مسکونی و پیش فرض پژوهش نقش حریم در ارتقاء کیفیت سکونت است. هدف پژوهش، دستیابی به ساختاری انسانی و اجتماعی در مجتمع های مسکونی از طریق ارتقاء کیفیت سکونت است. تبیین مولفه ها و معیارهای کیفیت سکونت و حریم و چکونگی تحقق آن در نمونه های مورد پژوهش_چهار مجتمع مسکونی در مشهد) سوالات پژوهش است. از طریق نمونه گیری تصادفی در نمونه آماری(345 نفر) و با استفاده از پرسشنامه باز، پژوهش میدانی انجام و با استفاده از نرم افزار تحلیل spss، نتایج مطالعات با استفاده از آزمونهای توصیفی، میانگین، همبستگی، رگرسیون و تحلیل مسیر ارایه شده است. یافته ها نشان می دهد، بین دو متغیر حریم و کیفیت سکونت رابطه معنادار و همبستگی برقرار و تنها دو متغیر وضعیت سکونت و جنسیت تاثیر مستقیم و مثبتی بر متغیر کیفیت سکونت دارند. گونه منفرد یا متمرکز مانند مجتمع ونوس، بیشترین میزان کیفیت سکونت و حریم را در حالت کلی و در بین مولفه های کیفیت سکونت(ادراکی-عاطفی، کالبدی-عملکردی، اجتماعی-فعالیتی) و مولفه های حریم(فردی-اجتماعی، اخلاقی-اعتقادی، رفتاری-عملکردی) دارا می باشد. کیفیت سکونت گونه پراکنده(مجتمع فرهنگیان) و سپس گونه محیطی(مجتمع پارس) به ترتیب در شرایط مطلوبند. و در رابطه با متغیر حریم، گونه محیطی(پارس) و سپس گونه پراکنده(فرهنگیان) در شرایط مطلوبند. حریم و کیفیت سکونت در مجتمع های مسکونی رابطه همبستگی و معناداری مثبتی دارند. در نهایت نتایج پژوهش، در سه حوزه طراحی واحدهای سکونتی، واحد همسایگی و مجموعه مسکونی ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Improving the quality of housing by paying attention to privacy in the design of residential complexes Case study: Several residential complexes in Mashhad

نویسندگان [English]

  • alireza khadivipanah 1
  • islam karami 2

1 shahrood university of technology

2 Assistant professor, Faculty of architectural engineering and urbanism, Shahrood university of technology, Shahrood, Iran

چکیده [English]

The emergence of social housing as a necessity in urban planning systems, the problem of the present research is the quality of living in residential complexes and the premise of the research is the role of privacy in improving the quality of living. The aim of the research is to achieve a human and social structure in residential complexes by improving the quality of living. The explanation of the components and criteria of the quality of residence and privacy and how it is realized in the samples of the research - four residential complexes in Mashhad) are the questions of the research. Through random sampling in the statistical sample (345 people) and using an open questionnaire, field research was conducted and using spss analysis software, the results of the studies were presented using descriptive tests, mean, correlation, regression and path analysis. . The findings show that there is a significant relationship and correlation between the two variables of privacy and quality of residence, and only two variables of residence status and gender have a direct and positive effect on the variable of quality of residence. A single or concentrated type like the Venus complex has the highest quality of residence and privacy in general and among the components of the quality of residence (perceptual-emotional, physical-functional, social-activity) and privacy components (individual-social, moral-religious). , behavioral-functional). The habitat quality of the scattered species (Farhangian complex) and then the peripheral species (Pars complex) are respectively in favorable conditions. And in relation to the privacy variable, the environmental species (Pars) and then the scattered species (Farhangian) are in favorable conditions. Privacy and quality of living in residential complexes have a correlation and positive significance. Finally, the results of the research are presented in three areas of designing residential units, neighborhood units and residential complexes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of residence
  • residential complex
  • privacy
  • mashhad