نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد طراحی شهری، گروه شهرسازی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

2 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران .

3 گروه مهندسی شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

4 پژوهشگر پسادکتری، دانشکده بهداشت و علوم زیستی، دانشگاه نورثامبریا، نیوکاسل آپون تاین، بریتانیا.

چکیده

باوجود نقش معنادار تحرک و فعالیت فیزیکی کودکان در سلامت و بهزیستی آنان، این نوع فعالیت‌ها در همسایگی­ها و محلات مسکونی رو به کاهش است. یکی از راه‌های جبران این مسئله، تقویت آن دسته از ویژگی‌های محیطی مورد نظر کودکان است که آنان را به تحرک و فعالیت فیزیکی در محله‌هایشان ترغیب می‌کنند. بدین‌منظور، این پژوهش نظرات 450 کودک نُه تا 13 سال (8/43 درصد دختر و 2/56 درصد پسر) را درباره مجموعه‌ای از این ویژگی‌ها در شهر مشهد جمع‌آوری کرده است. در نهایت پاسخ‌های کودکان به‌کمک تحلیل عامل اکتشافی دسته‌بندی و در قالب یک مدل توسعه یافت. این مدل نشان می­دهد که تحرک­ و فعالیت فیزیکی کودکان در محله­‌هایشان می‌تواند متأثر از هفت عامل زیر باشد: 1) اجازه والدین برای حضور بیرون از خانه، 2) مسیر پیاده امن و لذت‌بخش به‌ویژه از خانه به مدرسه و برعکس، 3) امنیت اجتماعی به‌کمک فضاهای شاد و اجتماع‌پذیر، 4) قابلیت‌های محیطی قابل استفاده در شب و روز، 5) خوانایی به کمک مغازه‌ها در تراز همکف درکنار ساختمان‌های نشانه‌ای، 6) محیط متنوع و طبیعی برای کاوشگری و ماجراجویی و 7) ایمنی هنگام حرکت در فضا و بازی با وسایل. نکته مشترک این هفت عامل، تقاضای مکرر برای انجام فعالیت‌های بازی‌وار حین فعالیت فیزیکی (تفریح، شادابی و بازی با دوستان) بود. سیاست‌گذاران حوزه سلامت و برنامه‌ریزان و طراحان شهری زمانی می‌توانند به خلق یک محله حامی تحرک و فعالیت فیزیکی کودکان نزدیک شوند که شرایط لذت‌بخشی را برای حضور و فعالیت مستقل آنان در فضاهای باز آن محله‌ فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Environmental characteristics affecting children's physical activity and mobility in their neighborhoods from their perspective; A Case study of Mashhad City

نویسندگان [English]

 • Toktam Roshandel 1
 • Bakhtiar Bahrami 2
 • Mehdi Saidi 3
 • Goran Erfani 4

1 Department of Urban Planning & Design, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.

2 Department of Urban Planning & Design, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.

3 Department of Urban Planning and Design, Faculty of Art and Architecture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.

4 Department of Nursing, Midwifery and Health, Faculty of Health and Life Sciences, Northumbria University, Newcastle upon Tyne, United Kingdom.

چکیده [English]

Highlights:
 
Parents' consent emerges as a highly influential factor.
Children require a secure and enjoyable pedestrian route from home to school.
Environmental affordances usable during both day and night play a pivotal role.
 
Introduction:
Children's physical activity and mobility are pivotal for their overall health. This study, conducted in Mashhad City, Iran, explores children's perspectives on environmental characteristics that impact physical mobility and activity.
Theoretical Framework:
Utilizing a theoretical framework comprising 28 measures, this research aims to unveil the environmental features within neighborhoods contributing to the improvement of children's physical mobility and activity.
Methodology:
To accomplish this, the present study collected the perspectives of 450 children aged 9 to 13 (43.8% girls and 56.2% boys) regarding a specific set of these attributes within Mashhad City, Iran. Utilizing exploratory factor analysis, a model was constructed based on the children's responses to the survey measures.
Results and Discussion:
This model identifies seven factors and 24 measures influencing the mobility and physical activity of children in their neighborhoods:
 
Parents' Approval:
 
Encompasses measures associated with "parents' permission and concern" and reflects "children's desire for independence and agency." Results suggest that parental concern about the autonomous presence of their children in neighborhood spaces significantly inhibits the children's mobility and independent activities.
 
Walking Path:
 
Associated with measures conveying the concepts of "optimal and joyful mobility on paths," this factor emphasizes features like adequate width and appropriate flooring. The potential for 'playing along the route from home to school' is crucial for children's mobility. According to children, this pathway serves not only as a route for the essential journey to school but also should provide opportunities for social and optional activities, including play and enjoyment.
 
Social Security:
 
Linked to measures reflecting 'the sense of security regarding strangers and bullies' in neighborhoods. An interesting result is the association of "creating a pleasant atmosphere such as colored sidewalks" with social security. Children believe that the use of specific colors on sidewalks not only provides a fun atmosphere but also establishes spaces for local socialization, consequently reducing the threat of bullying and outsiders.
 
Environmental Affordance:
 
Associated with activities reflecting children’s physical abilities, such as climbing trees and running in open spaces without obstacles. The results indicate that children test these capabilities through movement and exploration of their surroundings. Additionally, the inclusion of "night lighting" as a measure in this factor suggests a preference among children for exploratory play during the night.
 
Legibility:
 
Aligned with Lynch's theory of legibility, this factor involves measures related to way-finding by architectural elements. The findings indicate that children use 'buildings' and 'stores on the ground floor' as landmarks for navigation in their neighborhoods.
 
Diverse Environment for Exploration:
 
Associated with measures representing attractive routes, various play equipment, and nature connectedness. Children's positive assessment of the existence of winding paths in the neighborhood indicates that engaging in exploratory activities along these paths can increase their mobility in their community. Furthermore, integrating a variety of natural elements and play equipment in their neighborhood can enhance children's movement and exploration, making the experience deeper and more enjoyable.
 
Mobility Safety:
 
The final factor is associated with measures indicating safe mobility in neighborhoods. In addition to the fear of a car accident, children's desire for age/gender-appropriate play equipment highlights their concern for their physical safety. The results indicate that inappropriate play equipment and car traffic have the least impact on children's mobility in their neighborhoods.
 
 
Conclusion:
Interventions targeting these factors can significantly enhance children's mobility experiences, promoting not only physical activity but also social interaction and a deeper connection with their surroundings. The recurring theme of children's desire for playful activities emphasizes a fundamental need for quality movement and physical activities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Children
 • Physical Activity
 • Mobility
 • Neighborhood
 • Environmental Characteristics
 • Interaction with Environment
 • Mashhad
Aarts, M. J, Wendel-Vos, W, Van Oers, H, Van de Goor, I, Schuit, A. J. (2010). Environmental determinants of outdoor play in children: a large-scale cross-sectional study. Am. J. Prev. Med., 39 (3), 212- 219. 10.1016/j.amepre.2010.05.008
Aeinifar, A., Aizadi, A., Gharehbeighlu, M. (2011). Typology of research methods in children's environmental studies. Journal of Architecture and Urban Planning, 5 (9)- 87-103. 10.30480/AUP.2012.146
Alparone, F. R., Pacilli, M. G (2012). On children's independent mobility: The interplay of demographic, environmental, and psychosocial factors. Children's Geographies, 10 (1), 109- 122. 10.1080/14733285.2011.638173
Allen, G. L., Lueder, R., & Rice, V. (2007). RUNNING AHEAD: CHILDREN AND WAYFINDING. In Lueder, R., Berg Rice, V. J. (Eds.). Ergonomics for Children: Designing Products and Places for Toddlers to Teens. CRC Press.
Carver, A., Veitch, J., Salmon, J., Hume, C., Timperio, A., Crawford, D., (2008). Children’s independent mobility – is it influenced by parents’ perceptions of safety? (Summary report) Centre for Physical Activity and Nutrition Research. Deakin University.
Chaudhury, M., Oliver, M., Badland, H., Garrett, N., Witten, K. (2017). Using the Public Open Space Attributable Index tool to assess children’s public open space use and access by independent mobility. Children's Geographies, 15(2), 193-206.‏ 10.1080/14733285.2016.1214684
Chawla, L. (2007). Childhood experiences associated with care for the natural world: a theoretical framework for empirical results. Children, Youth and Environments, 17 (4), 145–170. 10.1353/cye.2007.0010
Chawla, L. (2016). Children’s rights to child-friendly cities. In Handbook of Children's Rights. Routledge.‏
Committee on Environmental Health. (2009). The built environment designing communities to promote physical activity in children. Pediatrics, 123 (6), 1591– 1598. 10.1542/peds.2009-0750
Copperman, R. B., Bhat, C. R. (2007). An analysis of the determinants of children's weekend physical activity participation. Transportation, 34 (1), 67– 87. 10.1007/s11116-006-0005-5
Day, C., Midbjer, A. (2007). Environment and Children- Passive Lessons from the Everyday Environment. Elsevier Ltd
Edwards, N., Hooper, P., Knuiman, M., Foster, S., Giles-Corti, B. (2015). Associations between park features and adolescent park use for physical activity. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 12 (1), 1-10.‏ 10.1186/s12966-015-0178-4
Elkind, D. (2007). The Power of Play How Spontaneous, Imaginative Activities Lead to Happier, Healthier Children. Da Capo Press, Cambridge, MA, U.S, 1099- 1100.
Ewing, R., Handy, S. (2009). Measuring the unmeasurable: Urban design qualities related to walkability. Journal of Urban Design, 14 (1), 65- 84. 10.1080/13574800802451155
Ewing, R., Schmid, T., Killingsworth, R., Zlot, A., Raudenbush, S. (2003). Relationship between urban sprawl and physical activity, obesity, and morbidity. Am. J. Health Promot, 18 (1), 47– 57. 10.4278/0890-1171-18.1.47
Fjørtoft, I. (2004). Landscape as Playscape: The Effects of Natural Environments on Children’s Play and Motor Development. Children, Youth and Environments, 14 (2): 21-44. 10.7721/chilyoutenvi.14.2.0021
Fonseca, F., Ribeiro, P. J. G., Conticelli, E., Jabbari, M., Papageorgiou, G., Tondelli, S., Ramos, R. A. R. (2022). Built environment attributes and their influence on walkability. International Journal of Sustainable Transportation, 16(7), 660-669. 10.1080/15568318.2021.1914793
Gibson, J. J. (1979). The Ecological Approach to Visual Perception. Haughton Mifflin. 10.1002/bs.3830260313
Grigsby-Toussaint, D. S., Chi, S. H, Fiese, B. H. (2011). Where they live, how they play neighborhood greenness and outdoor physical activity among preschoolers. Int J Health Geogr., 10, 66. 10.1186/1476-072X-10-66
Hanapi, N., Ahmad, S. S. (2016). A Review on Environmental Characteristic that Influence Children Physical Activities in Low-Cost Housing. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 222, 19- 27. 10.1016/j.sbspro.2016.05.166
Harvey, C., Aultman-Hall, L. (2016). Measuring urban streetscapes for livability: A review of approaches. The Professional Geographer, 68 (1), 149-158.‏ 10.1080/00330124.2015.1065546
Kytta, M. (2003). Children in Outdoor Contexts-Affordances and Independent Mobility in the Assessment of Environmental Child Friendliness. Helsinki University of Technology.
Kyttä, M. (2004). The extent of children's independent mobility and the number of actualized affordances as criteria for child-friendly environments. Journal of environmental psychology, 24 (2), 179-198. 10.1016/S0272-4944(03)00073-2

Lang, J. (1987). Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environmental Design. Van Nostrand Reinhold.

‏Lin, J. J., Chang, H. T. (2010). Built environment effects on children’s school travel in Taipai: independence and travel mode. Urban Studies, 47 (4), 867-889.‏ 10.1177/0042098009351938
Ling Hin, Li. (2009). Built environment and children's academic performance– a Hong Kong perspective. Habitat International, 33 (1), 45– 51. 10.1016/j.habitatint.2008.04.001
‏Loebach, J. E., Gilliland, J. A. (2016a). Free range kids? Using GPS-derived activity spaces to examine children’s neighborhood activity and mobility. Environment and behavior, 48 (3), 421-453.‏ 10.1177/0013916514543177
Loebach, J., Gilliland, J. (2016b). Neighbourhood play on the endangered list: examining patterns in children's local activity and mobility using GPS monitoring and qualitative GIS. Children's Geographies, 14 (5), 573-589.‏ 10.1080/14733285.2016.1140126
Lovasi, G. S., Jacobson, J. S., Quinn, J. W., Neckerman, K. M., Ashby-Thompson, M. N., Rundle, A. (2011). Is the environment near home and school associated with physical activity and adiposity of urban preschool children? Journal of urban health, 88 (6), 1143-1157.‏ 10.1007/s11524-011-9604-3
Lynch, K. (1960). The image of the city. Massachusetts. Joint Center for Urban Studies.‏
Malone, K. (2013). “The future lies in our hands”: children as researchers and environmental change agents in designing a child-friendly neighbourhood. Local environment, 18 (3), 372- 395. 10.1080/13549839.2012.719020
Mansournia, S., Bahrami, B., Farahani, L., Aram, F. (2021). Understanding children’s perceptions and activities in urban public spaces: The case study of Zrêbar Lake Waterfront in Kurdistan. Urban Studies, 58 (2), 372-388. 10.1177/0042098020903008
Mansournia, S., Gharaei, F., Bahrami, B. (2016). Behavior Mapping, an approach to assessment of Urban spaces responsiveness. Case study: Recreational space of Zrêbar Lake Waterfront, Marivan, Kurdistan. Motaleate Shahri, 5(18), 77-90.
Marzi, I., Reimers, A. K. (2018). Children’s independent mobility: Current knowledge, future directions, and public health implications. International journal of environmental research and public health, 15 (11), 2441.‏ 10.3390/ijerph15112441
Masoumi, H, van Rooijen, M, Sierpinski, G (2020). Children’s Independent Mobility to School in Seven European Countries: A Multinomial Logit Model. Environmental Research and Public Health, 17, 9149. 10.3390/ijerph17239149
Minha, A, Muhajarine, N, Janus, M, Brownell, M, Guhn, M. (2017). A review of neighborhood effects and early child development: How, where, and for whom, do neighborhoods matter? Health & Place, 46, 155- 174. 10.1016/j.healthplace.2017.04.012
Mirgholami, M., Gharehbaglou, M., Nowzamani, N. (2017). The Assessment of Social and Physical Dimensions of Neighborhood Environment on Residents’ Mental Health and Wellbeing case study: Roshdiyeh Neighborhood of Tabriz. HONAR-HA-YE-ZIBA, 22 (2), 63-74. 10.22059/jfaup.2017.232419.671695
Moran, M. R., Eizenberg, E., Plaut, P. (2017). Getting to Know a Place: Built Environment Walkability and Children’s Spatial Representation of Their Home-School (h–s) Route. International journal of environmental research and public health, 14 (6), 607.‏ 10.3390/ijerph14060607
Moulay, A., Ujanga, N., Said, I. (2017). Legibility of neighborhood parks as a predictor for enhanced social interaction towards social sustainability. Cities, 61, 58–64. 10.1016/j.cities.2016.11.007
Mozaffar, F., Hoseini, S. B., Bagheri, M., Azemati, H. (2007). The role of neighborhood open spaces in children’s growth and creativity. BAGH-E-NAZAR, 4 (8), 59-72.
Olsen, J. R., Mitchell, R., McCrorie, P., Ellaway, A. (2019). Children's mobility and environmental exposures in urban landscapes: A cross-sectional study of 10-11 year old Scottish children. Social Science & Medicine, 224, 11- 22. 10.1016/j.socscimed.2019.01.047
Ramioul, C., Tutenel, P., Heylighen, A. (2020). Exploring with Children What Makes a City Child-Friendly. In Cambridge Workshop on Universal Access and Assistive Technology (pp. 99-106). Springer.‏ 10.1007/978-3-030-43865-4_10
Riggio, E. (2002). Child-friendly cities: good governance in the best interests of the child. Environment and Urbanization, 14 (2), 45-58.‏ 10.1177/095624780201400204
Smith, M., Mavoa, S., Ikeda, E., Hasanzadeh, K., Zhao, J, Rinne, T. E., Donnellan, N, Kyttä, M, Cui, J. (2022). Associations between Children’s Physical Activity and Neighborhood Environments Using GIS: A Secondary Analysis from a Systematic Scoping Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19 (3), 1033. 10.3390/ijerph19031033
Sideris, A. L, Sideris, A. (2013). What Brings Children to the Park (Analysis and Measurement of the Variables Affecting Children’s Use of Parks). Journal of the American Planning Association, 76 (1), 89- 107. 10.1080/01944360903418338
Tyagi, M, Raheja, G. (2020). Indian parents’ perception of children's independent mobility in urban neighbourhoods: a case study of Delhi. Children's Geographies, 19 (4), 390-406. 10.1080/14733285.2020.1797996
Tyagi, M, Raheja, G. (2021). Children’s independent mobility license and its association with the built and social environment: a study across neighbourhood typologies in Kolkata. Children's Geographies, 19 (6), 717-734. 10.1080/14733285.2021.1891526
Veitch, J., Carver, A, Hume, C., Crawford, D., Timperio, A., Ball, K., Salmon, J. (2014). Are independent mobility and territorial range associated with park visitation among youth? International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 11: 73. 10.1186/1479-5868-11-73
Wang, Y., Chau, C.K., Ng, W.Y., Leung, T.M. (2016). A review on the effects of physical built environment attributes on enhancing walking and cycling activity levels within residential neighborhoods. Cities, 50, 1–15. 10.1016/j.cities.2015.08.004
Williams, G. C., Borghese, M. M., Janssen, I. (2018). Neighborhood walkability and objectively measured active transportation among 10–13-year-olds. Journal of Transport & Health, 8, 202-209.‏ 10.1016/j.jth.2017.12.006
Woolcock, G., Gleeson, B., Randolph, B. (2010). Urban research and child-friendly cities: a new Australian outline. Children's Geographies, 8(2), 177-192. 10.1080/14733281003691426
World Health Organization, T. (2010). Global recommendations on physical activity for health. World Health Organization.‏
Xia, J. C., Arrowsmith, C., Jackson, M., Cartwright, W. (2008). The wayfinding process relationships between decision-making and landmark utility. Tourism Management, 29 (3), 445-457.‏ 10.1016/j.tourman.2007.05.010