نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری و پژوهشگر، جهاد دانشگاهی، اصفهان، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان؛ اصفهان، ایران.

3 استادیار، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، اصفهان، ایران.

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت و برنامهریزی شهری، دانشکده شهرسازی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران؛ تهران، ایران.

چکیده

جزیره گرمایی شهری (UHI) یکی از مهمترین مشکلات شهرها در قرن جدید است که در نتیجه شهرنشینی و صنعتی شدن ایجاد شده‌است. شکل‌گیری جزایر گرمایی تحت تأثیر عوامل مختلف محیط طبیعی و مصنوع شهر است که باعث افزایش درجه دمای یک منطقه شهری در مقایسه با محیط اطراف می‌شود. مهم‌ترین عوامل شامل پوشش سبز، پوشش آبی، فشردگی ساخت، نوع کاربری زمین و... است. از این رو این مطالعه با هدف یافتن رابطه بین شدت جزایر گرمایی و عوامل کلان‌مقیاس محیط طبیعی و مصنوع در کلانشهر اصفهان انجام شده‌است. سئوالات تحقیق در پنج سناریو برای شهر اصفهان مطرح شده‌اند. این سناریوها بر مبنای دمای سطح زمین در «چهار فصل سال» و یک سناریو برای بررسی «تفاوت دمای سطح زمین در هنگام جاری بودن رودخانه زاینده‌رود» در بازه زمانی 2011 تا 2020 بوده و همبستگی آنها با متغیرهای «فشردگی ساخت»، «پوشش سبز»، «پوشش آبی» و «آلودگی هوا» ارزیابی شده‌است. روش تحقیق در بررسی ادبیات موضوع، روش مروری ساده بوده و در راستای ارزیابی متغیرها و بررسی رابطه میان جزایر گرمایی با متغیرهای مستقل پژوهش از روش ضریب همبستگی پیرسون، در محیط نرم‌افزار SPSS استفاده شده و نوع و میزان ارتباط هر عامل با شکل‌گیری جزایر گرمایی شهر اصفهان شناسایی گردیده‌است. نقشه‌های جزایر گرمایی، بر مبنای نقشه‌های دمای سطح زمین (LST) بر اساس تصاویر ماهواره‌ای سنجنده MODIS، نقشه ساختار سبز بر اساس پراکندگی پوشش گیاهی (NDVI) و نقشه پوشش آبی بر اساس شاخص نرمال‌شده پراکندگی آبی (NDWI)، بر مبنای تصاویر ماهواره‌ای Landsat 8 با پردازش در محیط نرم‌افزار ENVI 5.3 تهیه شده‌است. نتایج نشان می‌دهد در هنگام شب در محدوده شهر اصفهان در تمامی سناریوها، جزایر گرمایی و در هنگام روز، جزایر سرمایی پدید می‌آید. اصلی‌ترین عامل تشدیدکننده جزایر گرمایی در شهر اصفهان، فشردگی ساخت (نسبت توده به فضا) است؛ آلودگی هوا نیز ارتباط ‌‌اندکی با افزایش دمای سطح در هنگام روز و تابش خورشید دارد. آنچه مشهود است، پوشش گیاهی در شهر اصفهان با توجه به شرایط اقلیمی نقش مؤثرتری به نسبت عوامل دیگر در تعدیل جزایر گرمایی شهر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Correlation analysis of macro-scale natural and built environment factors with urban heat islands intensity: Case Study of Isfahan city

نویسندگان [English]

  • Elham Ghasemi 1
  • Zahra Nazemi 2
  • Safoura Mokhtarzadeh 3
  • Mahdi Suleimany 4

1 Academic Center for Education, Culture and Research, Isfahan, Iran.

2 Department of Urbanism, Faculty of Architecture and Urbanism, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran.

3 Department of Urbanism, Faculty of Architecture and Urbanism , Daneshpajoohan Pishro Higher Education Institute, Isfahan, Iran.

4 Department of Urban Planning and Management, Faculty of Urbanism, University of Tehran; Tehran, Iran.

چکیده [English]

Highlights:
 
- Investigates the correlation between environmental factors and UHI intensity in the Isfahan metropolitan area over 10 years.
- Utilizes MODIS Aqua & Terra data alongside Landsat 8 imagery for comprehensive UHI analysis.
- Establishes a significant relationship between UHI and urban built density, vegetation, and water features.
- Determines vegetation as the most influential factor in mitigating UHI compared to other elements.
- Highlights the vital role of natural infrastructure in urban planning for UHI mitigation.
 
Introduction:
 
The Urban Heat Island (UHI) effect, characterized by a temperature increase in urban areas compared to their rural counterparts, presents considerable environmental challenges, impacting public health, urban energy systems, and city sustainability. This phenomenon, fueled by rapid urbanization and industrialization, exacerbates heatwaves, posing risks to public health. Understanding the UHI effect is essential for developing responsive urban planning strategies both spatially and institutionally. This study, centered on Isfahan, Iran, explores the correlation between UHI intensity and environmental factors, encompassing both built and natural attributes across five scenarios, including four seasons and one analyzing the ambient effect of the ZayandehRud river.
 
Theoretical Framework:
The UHI phenomenon involves complex interactions among various urban and environmental factors. The density of the built environment contributes to UHI exacerbation through heat storage and anthropogenic heat discharge. Air pollution, especially with greenhouse effects, directly influences heat-trapping and UHI formation. Conversely, green infrastructure and water bodies offer UHI mitigation through cooling effects. This study integrates theoretical basics from urban planning, climatology, and sustainable development for an analysis of how both natural and built elements correlate with UHI intensity in the Isfahan metropolitan area.
 
Methodology:
A mixed-method approach is adopted to address the multifaceted nature of Urban Heat Island (UHI) and its potentially correlated environmental factors. Land Surface Temperature (LST) data, crucial for delineating UHI, were extracted from the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) sensors onboard NASA's Aqua and Terra satellites, covering a decade from 2011 to 2021. This extended timeframe facilitates the exploration of UHI patterns across various seasons, examining specific impacts during both the flow and dry periods of the ZayandehRud river, as well as distinguishing LST differences between daytime and nighttime periods—unlike Landsat Satellite Images.
Additionally, Landsat 8 images are utilized to process the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and Normalized Difference Water Index (NDWI) for mapping green infrastructures and water bodies. Air Quality Index (AQI) data from the year 2020 supplements the study, allowing for an investigation into the relationship between air pollution and UHI. The analysis of all datasets employs the Pearson correlation coefficient to ascertain the nature and extent of correlation among UHI and the identified environmental variables.
 
Results and Discussion:
The findings reveal the persistent prevalence of Urban Heat Island (UHI) during nighttime across all scenarios in Isfahan. However, during daytime hours, the trend shifts, giving rise to cooler zones within the city borders, indicating the emergence of urban cold islands. A noteworthy revelation from the study is the significant exacerbation of UHI attributed to the density of the urban built environment. Intriguingly, air pollution, though exerting a lesser impact on Land Surface Temperature (LST) compared to built density, still plays a role in elevating LST during daylight.
The study underscores the pivotal role of urban green infrastructure and water bodies in mitigating heat islands. Among these elements, green spaces, particularly vegetation, emerge as highly influential, surpassing the cooling effects of both water bodies and polluted air. The seasonal variation in vegetation cover also influences UHI intensity, with reduced vegetative cover in colder, drier seasons contributing to heightened UHI effects. These spatial and temporal dynamics emphasize the intricate balance between UHI and environmental factors, offering valuable insights for decision-makers. Such insights can guide targeted strategies in urban planning and design to address the challenges posed by UHI.
 
Conclusion:
The study emphasizes the importance of considering UHI in urban planning, design, and sustainability discussions. Strategies include reducing built density and integrating green and blue infrastructures. Addressing air quality and vegetation cover in shaping urban thermal landscapes suggests comprehensive policies. Guarding against UHI through natural space preservation and innovative design solutions tailored to Isfahan's climate can enhance urban livability. Future work should quantify contributions of different elements for comprehensive UHI mitigation models. This Isfahan case study serves as a cornerstone for wider applications across similar cities, aiding in combatting global warming and UHI effectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Heat Island
  • Green Space
  • Blue Space
  • Building Compactness
  • Air Pollution
Alijani, B, Toulabi nejad, M & Sayadi, F. (2017). Calculating of Heat Island Intensity Based on Urban Geometry (Case Study: District of Kucheh bagh in Tabriz), Journal of Spatial Analysis Environmental Hazards, 4 (3), 99-112. URL: http://jsaeh.khu.ac.ir/article-1-2752-fa.html. [in Persian]
Babalola, O. S. & Akinsanola, A. A. (2016). Change detection in land surface temperature and land use land cover over lagos metropolis, Nigeria. Journal of Remote Sensing & GIS. DOI: 10.4172/2469-4134.1000171
Bala, R., Prasad, R. & Yadav, V. P. (2020). Thermal sharpening of MODIS land surface temperature using statistical downscaling technique in urban areas. Theoretical and Applied Climatology, Volume 141, 935–946. https://doi.org/10.1007/s00704-020-03253-w
Bao, T. et al. (2016). Assessing the distribution of urban green spaces and its anisotropic cooling distance on urban heat island pattern in Baotou, China. ISPRS International Journal of Geo-Information. https://doi.org/10.3390/ijgi5020012
Cao, C. et al. (2016). Urban heat islands in China enhanced by haze pollution. Nature Communications. https://doi.org/10.1038/ncomms12509
Chaka, D. S. & Oda, T. K., 2019. Understanding land surface temperature on rift areas to examine the spatial variation of urban heat island: the case of Hawassa, southern Ethiopia. GeoJournal. https://doi.org/10.1007/s10708-019-10110-5
Chapman, S. et al. (2017). The impact of urbanization and climate change on urban temperatures: a systematic review. Landscape Ecology. https://doi.org/10.1007/s10980-017-0561-4
Chen XL, Zhao HM, Li PX, Yin ZY. (2006). Remote sensing image‐based analysis of the relationship between urban developments in Hong Kong. Energy Build. 2004;36(6), 525‐34. DOI: 10.1016/j.rse.2005.11.016
Erdem, U., Cubukcu, M. & Sharifi, A. (2020). An analysis of urban form factors driving Urban Heat Island: the case of Izmir. Environment, Development and Sustainability. https://doi.org/10.1007/s10668-020-00950-4
Fallmann, J. (2014). Numerical simulations to assess the effect of urban heat island mitigation strategies on regional air quality, s.l.: PhD thesis, University of Cologne. http://kups.ub.uni-koeln.de/id/eprint/5913
Fallmann, J., Forkel, R. & Emeis, S. (2016). Secondary effects of urban heat island mitigation measures on air quality. Atmospheric Environment, 125(A), 199-211. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2015.10.094
Fernando HJ. (2012). Handbook of environmental fluid dynamics, overview and fundamentals. 1st Volume. Boca Raton: CRC Press. ISBN 9780367445874
Fuladlu, K., & Altan, H. (2021). Examining land surface temperature and relations with the major air pollutants: A remote sensing research in case of Tehran. Urban Climate. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2021.100958
Giridharan R, Ganesan S, Lau SS. (2004). Daytime urban heat island effect in high‐rise and high‐density residential. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2003.12.016
Gunawardena, K. R., Wells, M. J. & Kershaw, T. (2017). Utilising green and bluespace to mitigate urban heat island intensity. Science of the Total Environment. Science of The Total Environment, Volume 584-585, 1040-1055. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.01.158
Haishan, C. & Lexiang, Q. (2010). A Study of the Relation between the Land UseTypes and Urban Heat Island Effect in Guangzhou City Based on Remote Sensing. International Conference on Image Analysis and Signal Processing heat island and land use/cover changes. Remote Sens Environ. 2006;104(2), 133‐46. doi: 10.1109/IASP.2010.5476074.
Imhoff, M. L., Zhang, P., Wolfe, R. E. & Bounoua, L. (2010). Remote sensing of the urban heat island effect across biomes in the continental USA. Remote Sensing of Environment, Volume 114, 504–513. https://doi.org/10.1016/j.rse.2009.10.008
Jamal Jumaah, H. et al. (2019). Air quality index prediction using IDW geostatistical technique and OLS-based GIS technique in Kuala Lumpur, Malaysia. Geomatics, Natural Hazards and Risk, 10(1), 2185–2199. https://doi.org/10.1080/19475705.2019.1683084
Klok L, Zwart S, Verhagen H, Mauri E. (2012). The surface heat island of Rotterdam and its relationship with urban, Resources, Conservation and Recycling, 64, 23-29. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2012.01.009
Kuang, W. et al. (2015). What are hot and what are not in an urban landscape: quantifying and explaining the land surface temperature pattern in Beijing, China. Landscape Ecology, 30, 357-373. https://doi.org/10.1007/s10980-014-0128-6
Lemonsu A, Masson V. (2002). Simulation of a summer urban breeze over Paris. Bound Layer Meteorol, 104(3), 463‐90. https://doi.org/10.1023/A:1016509614936
Li, H. et al. (2018). Interaction between urban heat island and urban pollution island during summer in Berlin. Science of the Total Environment, Volume 636, 818-828. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.04.254
Li, Y., Schubert, S., Kropp, J. P. & Rybski, D. (2020). On the influence of density and morphology on the Urban Heat Island intensity. Nature Communications, 11. https://doi.org/10.1038/s41467-020-16461-9
Lubin, D. & Simpson, S. A. (1994). The longwave emission signature of urban pollution: Radiometric FTIR measurement. Geophysical Research Letters, 21(1), 37-40. https://doi.org/10.1029/93GL03374
Madanian, M. et al. (2018). The study of thermal pattern changes using Landsat-derived land surface temperature in the central part of Isfahan province. Sustainable Cities and Society, Volume 39, 650-661. https://doi.org/10.1016/j.scs.2018.03.018
Memon, R. A., Leung, Y. D. & Chunho, L. (2008). A review on the generation, determination and mitigation of Urban Heat Island. Journal of Environmental Sciences, 120-128. https://doi.org/10.1016/S1001-0742(08)60019-4
Mirzaei, M. et al. (2020). Urban Heat Island Monitoring and Impacts on Citizen’s General Health Status in Isfahan Metropolis: A Remote Sensing and Field Survey Approach. Remote Sensing, 12. https://doi.org/10.3390/rs12081350
MODIS. (2021). Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS). [Online] Available at: https://modis.gsfc.nasa.gov.
Montaner-Fernández, D. et al. (2020). Spatio-Temporal Variation of the Urban Heat Island in Santiago, Chile during Summers 2005–2017. Remote Sensing, 12. https://doi.org/10.3390/rs12203345
Montazeri, M. & Masoodian, S. A. (2020). Tempo-Spatial Behavior of Surface Urban Heat Island of Isfahan Metropolitan Area. Journal of the Indian Society of Remote Sensing, Volume 48, 263–270. https://doi.org/10.1007/s12524-019-01059-6
Nasehi, S., Yavari, A., & Salehi, E. (2023). Investigating the spatial distribution of land surface temperature as related to air pollution level in Tehran metropolis. Pollution, 9(1), 1-14. 10.22059/POLL.2022.330381.1181
Ngarambe, J., Joen, S. J., Han, C.-H. & Yun, G. Y. (2021). Exploring the relationship between particulate matter, CO, SO2, NO2, O3 and urban heat island in Seoul, Korea. Journal of Hazardous Materials, 403. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.123615
Odindi, J. O., Bangamwabo, V. & Mutanga, O. (2015). Assessing the value of urban green spaces in mitigating multi-seasonal urban heat using MODIS land surface temperature (LST) and Landsat 8 data International Journal of Environmental Research, 9(1), 9-18. https://api.semanticscholar.org/CorpusID:55733734
Oke, T. R., Mills, G., Christen, A. & Voogt, J. A. (2017). Urban Climates. s.l.:Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781139016476
Park, J. et al. (2017). The influence of small green space type and structure at the street level on urban heat island mitigation. Urban Forestry & Urban Greening, Volume 21, 203-212. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2016.12.005
Pouramin, K, Khatami, S & Shamsodini A. (2020) Effective Factors of Forming Urban Heat Islands; With an Emphasis on Urban Design Challenges and Features. Urban Design Discourse
a Review of Contemporary Litreatures and Theories, 1(1), 69-83. URL: http://udd.modares.ac.ir/article-40-35601-fa.html. [in Persian]
Pramanik, S. & Punia, M. (2020). Land use/land cover change and surface urban heat island intensity: source–sink landscape-based study in Delhi, India. Environment, Development and Sustainability, 22, 7331–7356. https://doi.org/10.1007/s10668-019-00515-0
Shirani-bidabadi, N. et al. (2019). Evaluating the spatial distribution and the Intensity of urban heat island using remote sensing, Case study of Isfahan city in Iran. Sustainable Cities and Society, 45, 686-69. https://doi.org/10.1016/j.scs.2018.12.005
Shoshtari, S, Ghalehnoee, M, Ezzatian, V, Maleki, A, Paknejad, M & rahpou, R. (2018) Studying the combined method in identifying Urban Heat Islands and their Mitigation via Urban Green Spaces (case study: Isfahan City), Motaleate Shahri, 7(28), 41-54. doi: 10.34785/J011.2018.015. [in Persian]
Stone Jr B, Rodgers MO. (2001). Urban Form and Thermal Efficiency: How the Design of Cities Influences the Urban Heat Island Effect, 67 (2), 186-198. doi.org/10.1080/01944360108976228.
Su, J. G. et al. (2019). Associations of green space metrics with health and behavior outcomes at different buffer sizes and remote sensing sensor resolutions. Environment International, 126, 162-170. https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.02.008
Sultana, S. & Satyanarayana, A. N. (2018). Urban heat island intensity during winter over metropolitan cities of India using remote-sensing techniques: impact of urbanization. International Journal of Remote Sensing, 39(20), 6692-6730. https://doi.org/10.1080/01431161.2018.1466072
Susca, T., Gaffin, S. R. & Dell’Osso, G. R. (2011). Positive effects of vegetation: Urban heat island and green roofs. Environmental Pollution, 159(8-9), 2119-212. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2011.03.007
Taha H. (1997). Urban climates and heat islands: Albedo, evapotranspiration, and anthropogenic heat. Energy Build, 25(2), 99‐103. https://doi.org/10.1016/S0378-7788(96)00999-1
Ulpiani, G. (2021). On the linkage between urban heat island and urban pollution island: Three-decade literature review towards a conceptual framework. Science of the Total Environment, Volume 751. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141727
United Nations, Department of Economic and Social Affaires. (2022). Envisaging the Future of Cities, New York: United Nations.
Voogt JA, Oke TR. (2003). Thermal remote sensing of urban climates. Remote Sens Environ, 86(3):370‐84. https://doi.org/10.1016/S0034-4257(03)00079-8
Wang, J., Huang, B., Fu, D. & Atkinson, P. M. (2015). Spatiotemporal Variation in Surface Urban Heat Island Intensity and Associated Determinants across Major Chinese Cities. remote sensing, Volume 7, 3670-3689. https://doi.org/10.3390/rs70403670
Wong, N. H. & Yu, C. (2005). Study of green areas and urban heat island in a tropical city. Habitat International, 29(3), 547-558. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2004.04.008
Wu, H. et al. (2019). Relieved Air Pollution Enhanced Urban Heat Island Intensity in the Yangtze River Delta, China. Aerosol and Air Quality Research, Volume 19, 2683–2696. https://doi.org/10.4209/aaqr.2019.02.0100
Xiao, X. D. et al. (2018). The influence of the spatial characteristics of urban green space on the urban heat island effect in Suzhou Industrial Park. Sustainable Cities and Society, Volume 40, 428-439. https://doi.org/10.1016/j.scs.2018.04.002
Xu, L. et al. (2019). Assessing the adaptive capacity of urban form to climate stress: a case study on an urban heat island. Environmental Research Letters, 14. 10.1088/1748-9326/aafe27
Yang F, Lau SS, Qian F. (2010). Summertime heat island intensities in three high-rise housing quarters in inner-city Shanghai China: Building layout, density and greenery. Building and Environment, 45, 115-134.  https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2009.05.010
Yang L, Qian F, Song DX, Zheng KJ. (2016). Research on urban heat‐island effect. Procedia Eng. 169:11‐8. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.10.002
Yu, X., Guo, X. & Wu, Z. (2014). Land Surface Temperature Retrieval from Landsat 8 TIRS—Comparison between Radiative Transfer Equation-Based Method, Split Window Algorithm and Single Channel Method. Remote Sensing, Volume 6, 9829-9852. https://doi.org/10.3390/rs6109829
Zhao, L. et al. (2018). Interactions between urban heat islands and heat waves. Environmental Research Letters, 13. 10.1088/1748-9326/aa9f73
Zhou, B., Rybski, D. & Kropp, J. R. (2017). The role of city size and urban form in the surface urban heat island. Scientific Reports, 7. https://doi.org/10.1038/s41598-017-04242-2