نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار شهرسازی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

2 استادیار شهرسازی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

10.22034/urbs.2024.139857.4978

چکیده

امروزه با توسعه فضاهای شهری، اهمیت و نقش هنر عمومی در شهر به طور قابل‌توجهی درحال تغییر است و فعالیت‌های هنری و فرهنگی نه‌تنها باعث پیشرفت‌های زیبایی‌شناسی می شود.،بلکه در مناطق فرسوده، شکل مکان‌سازی خلاقانه را به خود می‌گیرند و آن فضا درحال تبدیل‌شدن به یک مکان کلیدی برای پاسخگویی به نگرانی‌های اجتماعی و زیست‌محیطی پیرامون توسعه آینده شهر پایدار تبدیل می شود.هدف این پژوهش تحلیل روش‌شناسی مطالعات انجام شده درحوزه هنر عمومی، مکان‌سازی خلاق و فضای شهری شاد و بررسی تنوع روش‌های تحلیل و آگاهی ازنقاط ضعف روش‌شناسی موجود در نظام پژوهشی می‌باشد.روش این پژوهش ترکیبی و از نوع کاربردی بوده و از فراروش مقاله‌های علمی پژوهشی موجود در گوگل اسکولار به دلیل اعتبار بالا،دسترسی آسان به منابع علمی و تأثیرگذاری بین المللی ، در بازه زمانی 2013-2023 استفاده شده و با جستجوی کلیدواژه‌های اصلی،26 مقاله بعد از مراحل غربالگری انتخاب وبر اساس طبقه بندی لایه های پیاز پژوهش ساندرز به صورت جداگانه توسط نرم افزار مکس کیودا کدگذاری و یافته‌های این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته است وجریان اصلی روش شناختی فلسفه این پژوهش ها به مورد تفسیرگرایانه ؛جهت گیری این مطالعات ازنوع کاربردی ،ماهیت پژوهش توصیفی –تحلیلی روش تحقیق کیفی و راهبردها به نمونه موردی تعلق می‌گیرد که ارتباط قوی با اسناد آرشیوی دارد و بر رویکرد استقرایی استوارند.از سویی دیگر بیشترین فراوانی روش گردآوری اطلاعات، مصاحبه روش تحلیل داده‌ ها،تحلیل محتوا و ابزارتحلیل کمی گوگل مپ و کیفی نرم افزار زوم می باشد.نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهدکه روش های تحقیق متفاوتی برای ارزیابی ادراک جامعه،تجربه و تعامل باهنر عمومی و تأثیر آن بر مکان‌سازی خلاق و فضای شهری شاد وجود دارد که گاهاً تخصصی و علمی نیست.و مستلزم یک بازنگری و طبقه‌بندی سیستماتیک می باشد که می‌تواند پنجره ای تازه بر روی تحقیقات آینده بگشایدو نتایج آن بینش‌هایی را ارائه می‌دهد که ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Meta-Method of the Studies public art and its connection with creative placemaking and happy urban spaces

نویسندگان [English]

  • Seyed Muslim Seyedolhosseini 1
  • toktam hanaee 1
  • hadi sarvari 2
  • saeideh divsalar 3

1 Associate Professor of Urban Planning, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

2 Assistant Professor of Urban Planning Department, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.

3 Ph.D. Student, Department of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Today, with the development of urban spaces, the importance and role of public art in the city changes drastically, and artistic and cultural activities not only cause aesthetic development, but also take the form of creative placemaking in worn-out contexts. This space is becoming a key focal point for responding to social and environmental concerns regarding the future development of a sustainable city. The purpose of this research is to analyze the methodology of the studies conducted in the field of public art, creative placemaking and happy urban atmosphere, and to examine the types of analysis methods and to be aware of the weak points of the methodology in the research. System. The method of this research is combined and applied, and the meta-method of scientific research articles available in Google Scholar has been used due to its high credibility, easy access to scientific resources and international influence, and with the main search in the period of 2013-2023. And by searching keywords, 26 articles were selected after the screening process and based on Saunders research onion layer classification, they were coded separately by MAXQDA software and the findings of this research were analyzed and the main methodological trends of this philosophy The research was analyzed. They are the subject of interpretive study. The direction of these studies is practical. The nature of the descriptive-analytical research, the qualitative research method and strategies belong to the case sample that has a strong relationship with archival documents and is based on the inductive approach. On the other hand, the most common method of collecting interview information is data analysis, content analysis, and quality quantitative analysis tools such as Google Map and Zoom software. The results of the current research show that there are various research methods for evaluating the perception, experience and interaction of society with public art and its effect on creative placemaking and happy urban atmosphere, which are sometimes not specialized and scientific and need to be revised. And it is a systematic classification that can open a new window to future research, and its results provide insights that seem essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta methodology
  • public art
  • creative place-making
  • happy urban space