اقتصاد شهری
برآورد تمایل به پرداخت گردشگران و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: دریاچه زریبار مریوان)

سانا مصطفی زاده؛ فاتح حبیبی؛ احمد محمدی

دوره 9، شماره 33 ، بهمن 1398، ، صفحه 15-26

https://doi.org/10.34785/J011.2019.717

چکیده
  برای بسیاری از کشورها، صنعت گردشگری بخش قابل ملاحظه­ای از رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خود اختصاص داده است. فعالیت گردشگری می­تواند تأثیر منفی یا مثبت بر کیفیت زندگی ساکنان داشته باشد. در سطح خرد، مطالعات ارزش­گذاری باعث دستیابی به اطلاعات مربوط به ساختار و کارکرد اکوسیستم­ها و نقش متنوع و پیچیده آنها ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تمایل به ورود گردشگر (مطالعه موردی: شهرستان مریوان)

فاتح حبیبی

دوره 5، شماره 18 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 37-50

چکیده
  صنعت گردشگری در دو دهه گذشته رشد سریعی داشته و امروزه گردشگری بعد از صنعت کارخانه ایی یکی از بزرگترین صنایع در جهان به شمار می رود. گردشگری یکی از بخش های اصلی اقتصادی است و بخش عمده ای از درآمدهای ارزی کشورها از این طریق حاصل می شود. وجود جاذبه های گردشگری به عنوان یکی از ارکان اصلی صنعت گردشگری در کنار دیگر مولفه ها از جمله جامعه میزبان ...  بیشتر