اقتصاد شهری
تحلیلی بر تضاد منافع در نهاد دولت به مثابه متولی برنامه‌ریزی فضایی شهری

مصطفی حسین آبادی؛ محمدحسین شریف زادگان

دوره 10، شماره 39 ، مرداد 1400، ، صفحه 3-14

https://doi.org/10.34785/J011.2021.810

چکیده
  برنامه‌ریزی فضایی شهری کنشی جمعی مربوط به تصمیم‌های مرتبط با به‌کارگیری اجتماعی زمین و یک عمل اجتماعی است؛ به معنای عملی که از راه هم‌رأیی به وسیله دولت منتخب مردم انجام می‌گیرد. بنابراین دولت به مثابه نهادی انگاشته می‌شود که در پی تحقق منفعت عمومی و جبران شکست‌های بازار از طریق قدرت مشروع است. اما سئوال اساسی این است که آیا واقعاً ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
جایگاه برنامه ریز در فرآیند برنامه ریزی شهری ایران

مظفر صرافی؛ جمیله توکلی نیا؛ مهدی چمنی مقدم

دوره 3، شماره 12 ، آبان 1393، ، صفحه 19-32

چکیده
  برنامه ریزان به عنوان میانجی گران بین شناخت و کنش، جایگاه مهمی در به ثمر رسیدن مطلوبها در فرایند برنامه ریزی هر جامعه ای دارند. روند رویکردهای اخیر که مبتنی بر اجتماع و سیاسی شدن فرایند برنامه ریزی و بالطبع، دور شدن از فرایند برنامه ریزی صرفاً فنی، کالبدی و عقلانی بوده است، ذهنیت تغییر در بسیاری از راهبردهای برنامه ریزی را سبب ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
بررسی نقش دولت در پیدایش و توسعه کالبدی-_ فضایی بندر بوشهر

جهانگیر حیدری

دوره 2، شماره 7 ، مرداد 1392، ، صفحه 47-60

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی پیدایش و روند تحولات کالبدی_ فضایی شهر بوشهر در دوران مختلف تاریخی و کاربردپذیری نظریه دولت و شهرنشینی به عنوان یکی از مهم‌ترین نظریات جدید در ادبیات شهر و شهرنشینی با آن تحولات می‌پردازد. بر‌اساس این نظریه، دولت با تجاری ‌‌کردن پول و سرمایه در شهرها، از طریق نظام بانکی گسترده‌ای که در اختیار دارد، به توسعه ...  بیشتر